OČEKÁVÁTE DLOUHÉ ČASY? MÝLÍTE SE.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NEPADNĚTE DO SPÁRŮ ZLA

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NÁŠ KRÁL NEUSTÁLE UDĚLUJE KAŽDÉMU Z VÁS.
Jste miláčky naší Královny a Matky posledních časů…
Jste tak milováni, že její božský Syn posílá svého anděla pokoje, aby vás doprovázel, otevíral vám cestu a udržoval vás v pozornosti k Božímu Zákonu, abyste nesešli z cesty.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista s láskou, vírou a poslušností vyslyšeli mou výzvu k sedmidenní modlitbě za dobro lidstva.
Zapomínáte, že bez modlitby je lidská bytost prázdná. Bez modlitby srdcem a duší se lidské stvoření potácí před pokušením zla a stává se snadnou kořistí ďábla a jeho úkladů.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘÁTELSTVÍ mezi Božími dětmi je prvořadé a JEDNOTA je nezbytná tváří v tvář úderům zla, které chce zničit a rozdělit díla našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Lidské bytosti se nazývají nositeli "božských darů" [Mt 24, 11], aby rozdělily Boží děti a ty tak mohly sejít z pravé cesty.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vyzývá k jednotě. Pochopte, že to, co přichází, není čas deště a větru, tmy a třesu…
Nepochopili jste, že to, co přichází, jsou nejsilnější zkoušky a nejsilnější útoky, jakým lidstvo v této generaci čelilo.
Jak můžete rozumem a duchem pochopit, že to, co přichází, je napsáno! TO NENÍ KONEC SVĚTA, NE!

Co uděláte, až se tváří v tvář těmto okamžikům podíváte na sebe a uvidíte, že jste pohrdli Pravdou, nevěřili jí a nepřipravili se v duchu na to, co vám naznačilo nebe!
OČEKÁVÁTE DLOUHÉ ČASY? MÝLÍTE SE.
NEPADNĚTE DO SPÁRŮ ZLA V TÉTO PRO LIDSTVO VRCHOLNÉ DOBĚ!

Šíří se hladomor a s ním i nedostatek základních potřeb pro lidského tvora. Ekonomika ve světě se propadá a člověk upadá do chaosu, protože nemá boha peněz, kterému dal svou jistotu.
Děti naší Královny a Matky posledních časů, pšenice bude oddělena od plev a plevy budou pronásledovat pšenici [Mt 13, 24-38].
Nebojte se, po této zkoušce, pšenice znovu povstane s větší silou, bude osvícena láskou svého Krále a Pána Ježíše Krista.
UDRŽUJTE SE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI! Uvidíte vlky v rouchu beránčím [Mt 7, 15], kteří vedou Boží lid do duchovní propasti, a přijímáte to s takovou slabostí a chladem, že se můžete probudit jako součást plev.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista musí být duchovní, aby nebyly oklamány. Když truchlící vstoupí do Božího domu, musí si zachovat duchovní sílu a nenechat se svést na scestí. To je to, co ďábel chce, aby se ovce rozptýlily. Nedovolte to.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Modlete se, modlete se tváří v tvář zoufalství, povstání a pronásledování.

Modlete se, modlete se, Boží lidé, aby lidská stvoření uposlechla mé výzvy k modlitbě.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude silně třást.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za obrácení lidstva a za to, aby všichni lidé přijali za svou matku tu, která je Matkou Slova.
POKRAČUJTE BEZE STRACHU, PEVNÝM KROKEM A VE SPĚCHU.
POKRAČUJTE V NADĚJI, BEZ ZOUFALSTVÍ, ALE S DŮVĚROU VE VŮLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.


Jste milováni, a proto vám přináším slova věčného života, která vás vyzývají k obrácení.
PŘIJĎTE! VSTUPTE NA PRAVOU CESTU, KTERÁ VÁS DOVEDE K SETKÁNÍ S NAŠÍM KRÁLEM A PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.
Chráníme vás, žehnáme vám. Nepodléhejte strachu. Moje nebeské legie vás chrání.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/2055.html