Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks128
POHENIX

Wzrost występowania wirusa HIV Szwecji - migranci stanowią 77% STAN NA 9 lutego 2020

Wzrost występowania wirusa HIV Szwecji - migranci stanowią 77% przypadków. Sweden's HIV prevalence increases - migrants account for 77% of cases. translate.google.com/translate
Wirus HIV rośnie w Szwecji - migranci stanowią 77% przypadków
Krajowy 9 lutego 2020 r

638
1
4
Ze wszystkich nowo wykrytych przypadków HIV w Szwecji masowa imigracja stanowi 77 procent przypadków. To pokazuje nowe badanie rozprzestrzeniania się choroby w Europie.

W serii artykułów Publico „Nowa epidemia AIDS” autorzy piszą, że istnieją powody do optymizmu w globalnej walce z AIDS, a także w UE. Jednak nie dla wszystkich państw członkowskich.

Istnieją znaczne różnice między różnymi krajami europejskimi pod względem liczby nowych przypadków, sposobów transmisji i wpływu migracji na sytuację.

Ogólnie liczba nowo wykrytych przypadków HIV zmniejszała się każdego roku w krajach UE (w tym w Wielkiej Brytanii) o 11 procent między 2007 a 2017 rokiem, podczas gdy liczba osób z AIDS spadła o pełne 58 procent. Tylko w sześciu krajach wzrosła liczba osób cierpiących na AIDS.

Badanie przeprowadzone w Szwecji pokazuje, że aż 77 procent nowych nosicieli wirusa HIV to tak zwani migranci.
Jest to największy odsetek w UE i można go porównać z Rumunią, gdzie migranci stanowią tylko 5 procent nowych przypadków HIV.

Faks Polityczny
W sumie migranci stanowią 40% wszystkich nowo wykrytych przypadków w UE. Chodzi głównie o Afrykanów z krajów subsaharyjskich.

Według danych National Library of Medicine w USA kraje Afryki Subsaharyjskiej na całym świecie stanowią aż 70 procent osób dotkniętych wirusem HIV.

HIV ökar i Sverige – migranter bakom 77 % av fallen

Inrikes
9 februari, 2020

643

Shares

638

1

4

Av alla nyupptäckta fall av HIV i Sverige står massinvandringen för 77 procent av fallen. Detta visar en ny undersökning av sjukdomens spridning i Europa.

I Publicos artikelserie ”Den nya AIDS-epidemin” skriver författarna att det finns skäl för optimism i den globala kampen mot aids och även inom EU. Dock inte för alla medlemsstater.

Det finns nämligen betydande skillnader mellan olika europeiska länder vad gäller antalet nya fall, överföringssätt och vilken effekt migration har på situationen.

Antalet årligen nyupptäckta HIV-fall minskade totalt sett varje år i EU-länderna (inklusive Storbritannien) med 11 procent mellan 2007 och 2017, medan antalet sjuka i AIDS sjönk med hela 58 procent. Endast i sex länder steg antalet AIDS-sjuka.

I Sverige visar undersökningen att hela 77 procent av de nya HIV-bärarna är så kallade migranter. Det är störst andel i EU och kan jämföras med Rumänien där migranter står för endast 5 procent av de nya HIV-fallen.

Faksimil Politico

Totalt sett står migranter för 40 procent av alla nyupptäckta fall i EU. Främst handlar det om afrikaner från länder söder om Sahara.

Globalt sett står de afrikanska länderna söder om Sahara för hela 70 procent av de drabbade av HIV, visar siffror från misuse.ncbi.nlm.nih.gov/error/abuse.shtml.

samnytt.se