Clicks2K

Nástup světovlády se teď Antikristu NEpovede dle blahoslavené Taigi

Soud národů – IV (2020)
Anna Maria Taigi – velký trest a tři dny temnoty
Margaret C. Galitzin
18. září 2020
Jak potvrzuje Starý i Nový zákon (zde a zde) v posledních časech přijde velký trest, tak velký, že se nazývá soudem národů. Během této doby utrpení budou zničeni nepřátelé Krista a bude obráceno mnoho Židů. Svět vedený „počestným vykonavatelem spravedlnosti“, „nevinným“ (viz Hildegarda z Bingenu) povede Církev do nové epochy, kde bude Církev zářit ve své spravedlnosti až do doby Antikrista. (L: Dnešní Církev nezáří, ale hnije, čili dnešní pokus s nástupem světovlády pomocí koronavirových karantén s rouškami a čipování skrze jakoby protikoronavirové vakcíny se Antikristu ještě nepovede.) (O sledovacích čipech v těchto vakcínách anglicky na: zerohedge.com/…ovid-19-could-hit-markets-2021 Česky podobné na: otevrisvoumysl.cz/…ace-o-vakcine-proti-covidu-19/ a Dr. Carrie Madej - Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 a youtube.com/watch?v=h3wMzO0II18 a youtube.com/watch?v=nMq9fwQ0aGo a otevrisvoumysl.cz/…cina-na-covid-19-a-clovek-2-0/ )

Od svých 24 let vídala Anna Maria Taigi mystické slunce, které ji ukazovalo budoucí události
Tento sled událostí také předpověděla blahoslavená Anna Maria Taigi (1769–1837), žena v domácnosti a matka 7 dětí v Římě, která byla obdařena mimořádnými vizemi a zjeveními o posledních časech a budoucím trestu.
Od 24 let před svýma očima Anna Maria Taigi často viděla „mystické slunce“, nadpřirozené světlo ve tvaru nebeského tělesa, které ji dovolovalo vidět stav něčího svědomí, revoluce a války, cíle tajných společností, odměny pro dobré a tresty pro zlé. V různých dobách viděla poslední časy, velký trest, který očistí zemi a Církev, zničení revoluce a „obnovitele“, který bude stát v čele vítězství skvělejšího, než jaká kdy předtím byla dosažena.
Ve svém díle Poslední časy poznamenává P. Martin Sánchez, že s blahoslavenou Annou Marií se v její době radili králové, šlechta, biskupové a dokonce i papežové. Vyjmenovává také několik z mnoha splněných proroctví, která Anna Maria Taigi pronesla, aby nás ujistil, že můžeme důvěřovat jejím proroctvím, která se týkají posledních časů: (1)
Předpověděla abdikaci španělského krále Karla IV., pád Napoleona, datum osvobození papeže Pia VII., zavraždění otce generála Trinitárního řádu (byla členkou jeho třetího řádu.
Věděla o čase a datu smrti Napoleona.

Car Alexandr I. před svou smrtí konvertoval a blahoslavená Anna Maria Taigi to viděla ve svém slunci
Ohlásila strašlivou epidemii, která vypukne v Římě jako Boží trest v den po její smrti.
Před jedním ruským generálem, který ji navštívil, předpověděla smrt cara Alexandra I. den předtím, než tato novinka dorazila do Říma. Také řekla, že jeho duše byla spasena, protože zemřel jako katolík a chránil papeže a Církev. Pravda je, že Alexandr I. krátce před svou smrtí v roce 1825 konvertoval ke katolické Víře.
V průběhu posledních 25 let jejího života zaznamenal Msgr. Raffaele Natali, důvěryhodný kněz a kancléř Pia VII., její proroctví a vytržení na více než 4 tisících stranách.

Tento dokument byl pečlivě analyzován při beatifikačním procesu
, který v roce 1863 zahájil papež Pius IX.
V roce 1906 papež Pius X. vydal prohlášení ohledně jejích heroických ctností a 30. května 1920 zařadil papež Benedikt XV. Annu Marii Taigi mezi blahoslavené. V prohlášení o jejím blahořečení ji nazývá „zázrakem v nádheře svatosti“. (2)
Proroctví o velkém trestu
Když Anna Maria Taigi hovořila o pokračujícím nepořádku v Církvi a společnosti, používala slovo revoluce. Varovala, že až se bude nepravost otevřeně vystavovat a zvítězí revoluce, nastane velký trest, který přijde nečekaně a zničí bezbožné a nepřátele Církve.

Stránka z rukopisu Msgr. Nataliho, který zaznamenal zjevení této vizionářky
Ve svědectví při beatifikačním procesu Msgr. Natali líčí slova této vizionářky o posledních časech:
„Vše se bude tak otřásat, že lidé už NEbudou schopní dát věci do pořádku, ale všemohoucí ruka Páně vše napraví. Řekla mi, že velká pohroma země byla zmírněna, ale nikoliv ta nebeská, protože by to bylo strašlivé, úděsné a všeobecné.“ Univerzální charakter nadcházejícího trestu z něj skutečně dělá „Soud národů“.
Velký trest nastane až dlouho poté, co byli pohřbeni svatí lidé její doby“, pokračoval. „Přijde nečekaně a budou v něm zničeni zlí. Viděla jsem zemi pohlcenou plameny, mnoho budov se rozpadalo, země i nebe se zdály být v agónii.“
„Mnozí lidé zemřou prostřednictvím oceli, někteří ve válkách, jiní v konfliktech a miliony dalších neočekávanou smrtí a to po celém světě. Výsledkem bude, že se celé národy vrátí k jednotě katolické Církve, mnozí Turci, pohané a Židé se obrátí způsobem, který překvapí katolíky, kteří budou žasnout nad horlivostí a poslušností, jíž budou ve svých životech vykazovat.“
„Krátce řečeno mi řekla, že Pán chce očistit svět a Svou Církev a k tomu připravil novou úrodu duší, které se jako neznámé objeví a vykonají velká díla a překvapivé zázraky. Řekla mi, že Pán očistí zemi válkami, revolucemi a jinými pohromami.“
„Na konci této pohromy nastane všeobecná bouře úděsných meteorologických jevů s mnoha mrtvými. Tato služebnice Boží mi několikrát řekla, že Pán jí v tajuplném slunci ukázal univerzální vítězství obnovené Církve způsobem tak úžasným a překvapujícím, že by to nedokázala popsat.“ (3)
Tři dny temnoty
Blahoslavená Anna Maria Taigi také popisuje „tři dny temnoty“, které ve svém „mystickém slunci“ viděla:
„Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící.

Otřesy země a znamení na nebi
„Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by lidé měli zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování. Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude zamořen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“
A dále vypráví, jak tyto tři dny temnoty skončí vítězstvím nebe:
„Po třech dnech temnoty sestoupí dolů z nebe svatý Petr a Pavel, budou kázat po celém světě a ustanoví nového papeže. Z jejich těl zablýskne veliké světlo a usadí se na budoucím pontifikovi. ... Dojde k nesčetným obrácením heretiků, kteří se vrátí do náruče Církve. Všichni si všimnou jejich vzorného chování v životě, stejně jako u všech ostatních katolíků. Rusko, Anglie a Čína přijdou do Církve.“ (4)
Těm, kteří chápou extrémnost zla, jehož jsme dnes svědky, dává úplný smysl to, že by měl Bůh otevřít dveře vlády Panny Marie neočekávaným a úžasným způsobem, jak předpovídá Anna Maria Taigi.
pokračování příště
Poznámky:
1) Benjamín Martin Sánchez, The Last Times: Public and Private Prophecies, TOP, 1. vydání, Imprimatur: biskup Eduardus Zamorensis, 1968, str. 14 a str. 45–47.
2) tamtéž, str. 45
3) Svědectví Msgr. Raffaele Nataliho, beatifikační proces (Proc. Ord. Fol. 695–696), apud Mgr. Carlo Salotti, La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la critica, Řím, Libreria Editrice Religiosa, str. 340–342.
4) Anna Maria Taigi, Private Prophecies, Řím, 1863, P. Sánchez, The Last Times, str. 47–48.
Zdroj: Tradition In Action
Překlad: D. Grof rexcz.blogspot.com/…20/09/soud-narodu-iv-2020.html
Dana22
2.10. -svätí anjeli strážni

lumendelumine.cz/…e=jak-je-tomu-vlastne-s-andely
lumendelumine.cz/index.php?page=2-rijna-014

2. října
Jak nám vyložil Mons. Ino Biffi (viz), prehistorie andělů a pád jejich odbojné části má zásadní význam pro dějiny spásy. Nejedná se o nějakou legendu nebo báji. Skutečnost pádu a zavržení Satana a jeho druhů prohlásil IV. lateránský koncil za článek víry. Trvalou …More
2.10. -svätí anjeli strážni

lumendelumine.cz/…e=jak-je-tomu-vlastne-s-andely
lumendelumine.cz/index.php?page=2-rijna-014

2. října
Jak nám vyložil Mons. Ino Biffi (viz), prehistorie andělů a pád jejich odbojné části má zásadní význam pro dějiny spásy. Nejedná se o nějakou legendu nebo báji. Skutečnost pádu a zavržení Satana a jeho druhů prohlásil IV. lateránský koncil za článek víry. Trvalou skutečností zůstává, že dobří andělé nás milují a zlí duchové nás nenávidí. To má trvalý dopad jak na lidské osobní osudy, tak na průběh lidských dějin.
Proč nás dobří andělé milují? Protože v nás vidí Boží obraz a své bratry. Žalmista chválí Boha za to, že stvořil člověka, který je jen o málo menší než andělé. Bůh Otec nám vtiskl jedinečným způsobem svou podobu. Tato podoba spočívá podstatně již v samotné skutečnosti, že je naším Otcem a my jsme jeho dětmi. Jak se jeho podoba konkretizuje v tvoru, jakým je člověk, to nám ukazuje na svém Synu, který sestoupil na svět a stal se jedním z nás. Jsme stvořeni a povoláni, abychom byli jeho, aby na nás mohl shlížet se zalíbením a s láskou právě proto, že v nás vidí podobu svého milovaného Syna a v jeho podobě vidí sám sebe. Když si uvědomujeme tuto skutečnost, mnohem lépe můžeme chápat a přijímat Ježíšovu výzvu, abychom šli za ním a následovali ho, stávali se mu co nejpodobnější. Kdo tak nečiní, není ho hoden, minul se svým jediným cílem, nesplňuje očekávání, s jakým ho Otec stvořil, nepřispívá spolu se Synem ke slávě nebeského Otce a zarmucuje Boha i anděly.
V jedné věci však Bůh učinil člověka dokonce větším než anděly: dal mu podíl na své stvořitelské moci, na plození dětí, aby se pak staly jeho dětmi. Na těchto jeho spolupracovnících mu tak velice záleží, že jim posílá své anděly, aby jim sloužili a pomáhali. Tito vznešení Boží poslové nám však neslouží jen proto, že jim to uložil Bůh, ale především proto, že nás nesmírně milují. Více než služba z povinnosti je to služba lásky. Jejich láska k nám je jistě dána již vysokým stupněm důstojnosti, jaké se nám dostalo od Boha. Ale poněvadž jsou svatí a plní lásky, přejí nám jako nikdo jiný dobro, které je pro nás připraveno u Boha, protože je dokážou náležitě ocenit, vždyť je sami velice dobře poznávají a prožívají. Nechtějí připustit, abychom se stali kořistí těch, kteří se vzbouřili proti Bohu a které z jeho příkazu a pod vedením andělského knížete svatého archanděla Michaela přemohli a svrhli z nebe. Nikde se o tom nedočteme, ale snad nejsme daleko od pravdy, když soudíme, že se andělů musela nesmírně dotknout skutečnost, že to byli jejich někdejší druhové, padlí andělé, kteří nastražili člověku léčku, která ho přivedla do neštěstí, a chtějí to lidem svou láskou a pomocí všemožně vynahradit.
Náš osobní anděl je nám dokonale věrný a garantuje nám, že nikdy nezůstaneme sami. Stará se o naše dobro na plný úvazek. Jeho trvalá přítomnost je potřebná především jako protiváha přítomnosti zlého anděla, který se snaží tuto jeho pomoc narušovat a překazit a činí to především tak, že odvádí naši pozornost od andělů, abychom jejich společnost přehlíželi a nevyužívali, abychom na ně nemysleli a docela na ně zapomněli, a tak nebezpečně osaměli jako jeho kořist.
Andělé splňují v nejdokonalejší míře ty nejvyšší požadavky, jaké můžeme klást na nejlepšího přítele. Jsou to po Panně Marii ty nejvznešenější a nejsvětější bytosti, které Bůh stvořil. Každý anděl je jedinečný, neopakovatelný tvor. Kolik je andělů, tolik je druhů andělů. Až budeme v nebi v jejich společnosti, nezahltí nás miliony andělů svou uniformitou, ale budou nás věčně uchvacovat nesmírnou pestrostí a neopakovatelností své krásy svědčící o neomezené velikosti, moci a slávě jejich Stvořitele. Anděl je také nesmírně inteligentní. Ví toho mnohem více než všichni lidé dohromady, a navíc má pro nás nepředstavitelný přehled a vhled do věcí a událostí, které vidí pod stejným zorným úhlem jako sám Bůh. Proto jeho rada a jeho vedení je nedocenitelné.
Když chce Pán Ježíš zdůraznit, jakou vznešenost a důstojnost mají lidé již jako děti, poukazuje na skutečnost, že jejich andělé ustavičně patří na Boží tvář. To je nejen potvrzením jejich existence, ale také potvrzení naší nesmírné důstojnosti a ceny i zdroj nesmírné útěchy. Kdo žije ve spojení s Bohem, není ve spojení pouze s Ním, ale s celým jeho nebem, s miliony blažených duchů a svatých. Když se nám zdá obtížné odpoutat se od potěšení tohoto světa, když se tu na této zemi cítíme zklamaní a opuštění, je to proto, že zapomínáme na své povolání a na svou příslušnost, že jsme se svévolně zatoulali a vzdálili z té velké blažené rodiny našich nejlepších přátel, andělů a svatých, která nás zahrnuje nekonečnou láskou, ve které nám nikdy nemůže nic scházet a ze které nás nikdo nemůže vyhostit, jen my sami. Jak bláhoví jsou všichni ti, kteří se domnívají, že nás chce Bůh jen omezovat či dokonce šikanovat.
Tím se dostáváme k druhé otázce, proč nás ďábel tak nenávidí? Proč se na nás padlý anděl tak zaměřil? Protože jsme vlastně jediní, komu může uškodit. Kvůli tomu, že nám záviděl, byl zbaven svého místa v nebi. Chce nám škodit také proto, aby se zlomyslně vysmíval a mstil Bohu. Každým hříchem s ním v tom spolupracujeme.
Protože nám nebeské společenství a blaženou Boží rodinu Satan nesmírně závidí, hledá všemožné způsoby, jak nás této společnosti zbavit, jak nás z ní vylákat. Ani nás nemusí přímo svádět ke hříchu. Dosahuje svého, když nás odtáhne z nebeské společnosti do společnosti pouhých lidí, když zamlží naši víru v samozřejmé nadpřirozené skutečnosti, jako by to byly pouhé fantazie a nějaké naivní starožitnosti. Ale takové rozumářství nás nijak neobohacuje, nýbrž nesmírně ochuzuje a přímo ožebračuje a svazuje, protože nás zbavuje živého vědomí, jaký je smysl naší existence. Naše zapomínání na anděly souvisí s naším zapomínáním na Boha, všechny je odsouváme někam daleko. Naše nabubřelé já jako by okupovalo všechen prostor a nikdo jiný se nám sem již nevejde. Vzpomeneme si na anděla nanejvýš, když cítíme potřebu zvláštní ochrany, ale skutečná potřeba a naléhavost této ochrany je trvalá a není dána tím, nakolik si ji uvědomujeme nebo ji pociťujeme. Dnes se lidem zdá, že si stačí sami, a pak se diví, že v sobě nacházejí jen prázdnotu, kterou marně vyplňují kašírovanými náhražkami.
Když naši předkové stavěli a zdobili své chrámy, umístili v nich někdy celé zástupy andělů nikoliv jako pouhé dekorace, ale jako projev a důkaz své víry, že tam, kde zvláštním způsobem sídlí Bůh, nemohou chybět zástupy andělů, které ho ustavičně obklopují, klanějí se mu a vzdávají mu slávu. Měli jsme už příležitost číst i na stránkách Světla líčení mystiků, kteří duchovním zrakem viděli konkrétně, že to, o čem zpívají závěry mešních prefací, není nějaká básnická imaginace, ale konkrétní a povznášející skutečnost.
Této duchovní realitě odpovídala i duchovní hudba a zpěv. S vědomím, že andělské kůry svou hudbou a zpěvy ustavičně oslavují Boha, prosíme, abychom se k nim mohli připojit a zpívat podobně jako oni. „Hudba spojuje zemi s nebem“, zněl nadpis v jedněch novinách. Ale hudba stejně tak může spojovat zemi i s peklem a vládce pekel je jistě nadmíru spokojen, když ohlas jeho „hudby“ proniká i do chrámů a vytlačuje hudbu andělských kůrů, kterou nenávidí. Je dosti těch, kteří si v jeho „rámusu“ libují. Inu, jak říkal Karel Havlíček Borovský, „svůj k svému a vždy podle pravdy“.
Nejen v chrámě, ale také kdykoliv rodina pokleká ke společné modlitbě, připojují se k ní její i další andělé a zpřítomňují jim nebe, neboť současně ustavičně patří na tvář nebeského Otce a mohou mu bezprostředně předkládat naše modlitby. Začínáme měsíc svatého růžence. I v té mají andělé své místo. V prvním z desátků vítáme andělského posla, který zvěstuje spásu, a v posledním zdravíme s radostí Královnu andělů. Andělé jsou nad Betlémem, na poušti po Pánově křtu a velkém postu, jsou v Getsemanech, u prázdného hrobu i při slavném nanebevstoupení. Andělé jsou ti nejpovolanější pomocníci v modlitbě, která tvoří jejich hlavní „profesionální pracovní náplň“. Ve více než 1500 let staré přípravné modlitbě ke mši svaté vyprošuje si svatý biskup Ambrož mocnou ochranu andělů, aby zbožnou, věrnou a pevnou stráží a ochranou zaháněli nepřítele všeho dobrého a aby andělova ruka odstranila také z jeho srdce ducha pýchy, namyšlenosti, závisti, rouhání, smilstva a nečistoty, pochybnosti a nedůvěry. V jiné modlitbě původního latinského misálu vzývá kněz všechny anděly, nebeská panstva, trůny a mocnosti a prosí o přímluvu a ochranu, aby mohl přinést všemohoucímu Bohu důstojnou oběť. Pekelný záškodník s oblibou narušuje naši modlitbu a má na to velmi rafinované metody. Z životopisu P. Pia víme, jak ho drze obtěžoval dokonce ve chvílích proměňování. Andělé jsou naši nejbezpečnější a nejspolehlivější ochránci. Jen je třeba překonat utkvělou představu andělíčka strážníčka, který vodí děti za ruku přes potok, a být stále v myšlenkách s ním tak, jak on je ustavičně s námi. Pamatujme také na to, že kdykoliv vyslovujeme nebo ještě lépe zpíváme vznešenou modlitbu „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...“, spojujeme se zvláštním způsobem s celým tím nesmírným zástupem nebeských kůrů v jejich věčném chvalozpěvu před Božím trůnem. V růženci i denní modlitbě Církve to není nějaký pouhý dodatek k žalmu či desátku, ale vždy jeho vyvrcholení. Oslavujeme tím věčnou nejsvětější výheň všeho Bytí, Lásky, Plodnosti a Života, z níž povstalo všechno to, co povstalo, i to, co ještě povstane. Trojjediný Bůh je Bohem tím, čím žije, a On žije láskou, která je Jeho slávou a je v Něm a skrze Něho jediným zdrojem všeho bytí. Ještě před čtyřiceti lety pokládali věřící za samozřejmé, že při každém Sláva Otci... vzdali Nejsvětější Trojici svou úctu také svou poklonou a následovali tak anděly.
Prožijme měsíc říjen pod heslem: Zpět k andělům! Vše s anděly a pod vedením andělů!
lumendelumine.cz/index.php?page=andele-a-demoni
Svätý Malachiáš(prorok)
Mira393
...a kdy se tedy povede nástup světovlády Antikristu???
Libor Halik
o 33 let později dle starce Efraima Arizonského.
mavigerdan
tím pádem to Barack Obama Nebude...
Libor Halik
Právě, že to nejspíš Obama bude a bude velice starým, a proto bude potřebovat místo sebe svůj pohyblivý obraz sochu a ještě falešného proroka coby mluvčího, který bude nutit lidi, aby se Antikristovu obrazu soše klaněli.
Libor Halik
Rozumím-li tomu správně, tak i dle sv. Hildegardy se teď Antikristu NEpovede nástup světovlády. Viz: ....se dostáváme do epochy šedého vlka, kde prohnané lži páté revoluce neboli magie vedoucí k satanismu klamou tolik lidí. V této době však povstane síla dobra vedená „nevinným“, vůdcem s prorockým posláním, který zázračným způsobem přemůže zlé.

Toto tedy bude počátek vítězství Naší Paní, kdy …More
Rozumím-li tomu správně, tak i dle sv. Hildegardy se teď Antikristu NEpovede nástup světovlády. Viz: ....se dostáváme do epochy šedého vlka, kde prohnané lži páté revoluce neboli magie vedoucí k satanismu klamou tolik lidí. V této době však povstane síla dobra vedená „nevinným“, vůdcem s prorockým posláním, který zázračným způsobem přemůže zlé.

Toto tedy bude počátek vítězství Naší Paní, kdy „Církev ve své spravedlnosti bude zářit až do doby Antikrista“.
....epocha „je jako šedý vlk. Protože tyto časy budou mít lidi, kteří se drancují navzájem, okrádají mocné a šťastné. A v těchto střetech se neprojeví ani jako černí, ani jako bílí, ale jako šedí ve své prohnanosti. A rozdělí a přemůžou vládce oněch říší. A pak přijde doba, kdy budou mnozí chycení do pastí, a omyl omylů vzejde z pekla k nebi. A tehdy budou děti světla lisovány ve vinném lisu mučednictví a nezapřou Syna Božího, ale odmítnou syna záhuby, který se bude pokoušet prosadit svou vůli pomocí ďábelského umění.“ (5)

Pět vrcholů a pět lan

Proroctví pak nabývá na zajímavosti. Z jícnu každé z prvních čtyř šelem se napíná černé lano k jednomu z vrcholů hory, což symbolizuje moc tělesné touhy. Z jícnu vlka, který reprezentuje poslední období, však jde lano, které je černobílé.

Protože v té době budou existovat mnozí, kteří jsou velmi zlí, ale také z tohoto směru přijdou ti, „kteří jsou bílí díky spravedlnosti“.

Pět šelem reprezentuje pět epoch

A ti druzí zmínění budou „vzdorovat synu záhuby prostřednictvím vroucích divů“, zvláště pak „poctivý člověk spravedlnosti“. Sv. Hildegarda předpovídá „nevinného“, který „bude rozohněný jako horké uhlí proti tomu, který ve svých činech klame“. Tento prorocký vůdce bude „v očích Božích povznesen jako jasná jiskra a jasné světlo a planoucí pochodeň. A tak, když v sobě nese nejsilnější a nejčistší díla, obléká je jako silný náprsník a ostrý meč, odhání neřest a přináší ctnost.“ (6)

Po této epoše, která skončí vítězstvím spravedlivých vedených nevinným, nastane nové období, kdy „Církev ve své spravedlnosti bude zářit až do doby Antikrista.“
ÚRYVEK je z: rexcz.blogspot.com/…0/06/soud-narodu-iii-2020.html
Libor Halik
Toto z 5. epochy šedého vlka „poctivý člověk spravedlnosti“ je pravděpodobně o Trumpovi, ale je tam i o mučednictví, čehož si pisatel nepovšiml: "A tehdy budou děti světla lisovány ve vinném lisu mučednictví" To vítězství nebude tak superoptimistické jako dle: tadesco.org/…-ktere-prinesou-zasadni-zmeny/ V jiném proroctví sv. Hildegardy je, že "stát z mnoha národností mezi 2 moři" (tj. USA) shoří…More
Toto z 5. epochy šedého vlka „poctivý člověk spravedlnosti“ je pravděpodobně o Trumpovi, ale je tam i o mučednictví, čehož si pisatel nepovšiml: "A tehdy budou děti světla lisovány ve vinném lisu mučednictví" To vítězství nebude tak superoptimistické jako dle: tadesco.org/…-ktere-prinesou-zasadni-zmeny/ V jiném proroctví sv. Hildegardy je, že "stát z mnoha národností mezi 2 moři" (tj. USA) shoří. Proto předpokládám, že dle proroctví sv. Aristoklije USA (skrze činy Trumpa) napřed bude krmit celý svět (pravdou proti globalistickým lžím) a pak zaniknou.
U.S.C.A.E.
Ut inimicos Sanctae Matris Ecclesiae humiliare digneris, Te rogamus audi nos – Aby si nepriateľov Svätej Matky Cirkvi ponížiť ráčil, prosíme Ťa vyslyš nás.
Libor Halik
Preto sa r.2020 modlím každý deň niekolko hodín pri sv. liturgii za smilovanie. Vyčerpáva ma to, lebo ta liturgia (omša) se proťahuje na veľa hodín. A inú prácu pak nestíham. Omša sv. má však najvyššiu modlitebnú hodnotu k vyprošeniu milostí, veď omše sv. Pia stigmatika trvali aj 5 či 6 hodín keď bol v Pietrelcine.