Ressurected
4657

Treba odsúdiť hinduizmus?

Situácia kresťanov v Indii
Počiatky kresťanstva v Indii sú spojené s misijnou činnosťou svätého apoštola Tomáša, ktorý podľa tradície prišiel do Keraly, ktorá sa nachádza na juhu Indie, približne v roku 50 po Kristovi. Apoštol, ktorého sme zvykli nazývať „neveriaci Tomáš“ kvôli udalosti po Kristovom zmŕtvychvstaní („ak nevložím svoju ruku...“), vydal svedectvo o svojej neochvejnej vernosti Kristovi práve v Indii, kde podstúpil mučenícku smrť. Jeho katom bol podľa tradície istý brahman – hinduistický duchovný.
V ďalších storočiach sa evanjelium šírilo na indický subkontinent zo Stredného východu (dnešného Iraku a Iránu) a zo Sýrie. V dobe medzi 7. a 8. storočím vzniklo kresťanské sýrsko-malabarské spoločenstvo. V stredoveku sa do misijnej činnosti v Indii zapojila aj západná (latinská) Cirkev. V roku 1320 prišiel do Indie francúzsky dominikán Jordanus Catalani, ktorý vykonával svoju misijnú činnosť v Surate a v provincii Gudžarat. Onedlho nato ho pápež vymenoval za prvého katolíckeho biskupa v krajine. Spravoval kresťanské spoločenstvá v Kalkate a v Mangalore.
Ďalšiu kapitolu v dejinách evanjelizovania Indie tvorí obdobie veľkých zemepisných objavov koncom 15. storočia. V roku 1498 prichádza z Európy do Indie námorná flotila Vasca de Gamu. Portugalské sídla v Indii sú sústredené v Goy a jej okolí. Odtiaľ sa rozvíja aj misijná činnosť, ktorú v 16. storočí prevzali do svojich rúk prevažne jezuiti na čele so svätým Františkom Xaverským. Kresťanskými spoločenstvami v Indii boli v tom období predovšetkým Goa (kde bol pochovaný svätý František Xaverský a kde je až doteraz najväčšie percento katolíkov v celoindickom meradle), Mangalore a Bombaj.
Koncom 18. storočia sa do misijnej činnosti v Indii zapojili protestanti, čo súviselo s narastajúcou obchodnou a následne s politickou aj vojenskou expanziou Veľkej Británie v krajine. Pravdou je, že až v roku 1813 britská vláda povolila kresťanským misionárom prácu na ovládaných územiach, ale už predtým tam pracovali protestantskí misionári (napr. v roku 1793 baptista William Carey).
V súčasnosti má kresťanské spoločenstvo v Indii približne 24 miliónov členov, čo je len niečo vyše 2% indickej populácie. Je to len kvapka v mori, ale tento kvas prostredníctvom práce a života ľudí, akými bola blahoslavená Matka Terézia z Kalkaty, prinášal a prináša hojné a požehnané plody. Záver 20. storočia sa v Indii vyznačoval zosilnenými nacionalistickými tendenciami. V tamojšej kultúre je nacionalistický antagonizmus často stotožňovaný so spormi s výlučne náboženským charakterom (výrazným dôkazom sú hinduisticko-moslimské roztržky, ktoré si v roku 1947, v období vzniku nezávislej Indie a jej rozdelenia na hinduistickú časť a moslimskú – Pakistan, vyžiadali státisíce ľudských životov).
V posledných rokoch organizácie, ktoré v sebe spájajú agresívny nacionalizmus s podobne agresívnym hinduizmom, ako Vishwa Hindu Parishad (Svetový kongres hinduizmu) či Rashtriya Swayamsevak Sangh (Národný dobrovoľnícky spolok), považujú za svojich úhlavných nepriateľov kresťanov. Fundamentalistickí hinduisti – nacionalisti im vyčítajú „prozelytizmus za peniaze“ (čiže to, že ich ku kresťanstvu „priťahuje“ perspektíva lepšieho materiálneho zabezpečenia) a „slúženie cudzím veľmociam“ (napr. USA).
Organizované útoky na indických kresťanov sa začali koncom 90. rokov 20. storočia. V roku 1998 začali partizáni z vyššie uvedených organizácií v štáte Gudžarat v západnej Indii systematicky ničiť kresťanské chrámy tak katolícke, ako aj protestantské. Po týchto vandalských útokoch nechávali letáky, ktoré jasne svedčili o svojich autoroch: „India pre hinduistov... Naše náboženstvo, náboženstvo Rámu a Krišnu, je pravé. Konverzia na inú vieru je hriech.“
Za obdobie zosilnených útokov na kresťanské spoločenstvá v Gudžarate si zámerne vybrali 25. december 1998 –
Vianoce. Na mnohé dediny obývané kresťanmi sa vtedy vyrútili hinduistické partizánske oddiely, ktoré ničili chrámy, v ktorých boli práve zhromaždení veriaci na slávenie jedného z najväčších kresťanských sviatkov. Typické bolo aj to, že na tieto útoky vôbec nereagovali miestne civilné ani policajné orgány.
Násilie nasmerované proti kresťanom pokračovalo v januári 1999 v štáte Orisa. 23. januára sa tam udial jeden z najkrutejších útokov na kresťanov. V dedine Manoharpur hinduisti zaživa upálili v aute austrálskeho protestantského misionára Grahama Stainesa (58 rokov) s jeho dvoma synmi: sedemročným Timotejom a desaťročným Filipom. Dodajme, že Staines, ktorý prišiel do Indie v roku 1965, pracoval v miestnom leprozóriu (centre pre pomoc malomocným). V deň pohrebu svojho manžela a dvoch synov manželka zavraždeného misionára, Gladys Staines, ktorá tiež dlhé roky pomáhala malomocným, vrahom odpustila.
Po takmer desiatich rokoch od týchto udalostí sa Orisa znovu stala dejiskom prenasledovania kresťanov. Na Vianoce v roku 2007 útočníci spálili 95 kresťanských kostolov v štáte a 600 domov, ktoré patrili kresťanom. Násilie znovu prepuklo v septembri 2008. Zvlášť brutálne útoky sa udiali v oblasti Kandhamal. Kresťanku Kamalinu Naik, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva, obkľúčil fanatický zástup hinduistov a žiadal od nej, aby sa zriekla viery v Krista. Keď odmietla, ona aj jej ročný synček boli – podľa výpovedí očitých svedkov – „posekaní na kúsky“.
Najčastejšie však vrahovia používali benzín. Toho, kto sa nechcel zrieknuť viery v Krista a vrátiť sa k hinduizmu, poliali benzínom a podpálili. Podľa údajov Katolíckej cirkvi v Indii v období medzi koncom augusta a polovicou septembra 2008 v Orise takto zomrelo 35 kresťanov, medzi nimi aj ochrnutý Rasananda Nath Prahan, 35-ročný kresťan, ktorý sa nedopustil hriechu apostázy.
Ako vieme z príkladu tragickej smrti Grahama Stainesa, útoky neobchádzajú ani tých, ktorí sa venujú chorým a chudobným bez ohľadu na vyznanie. V septembri 2008 húf ľudí v mestečku Czattisgarh zaútočil na sestry z Kongregácie misionárok lásky, ktorú založila blahoslavená Matka Terézia, a brutálne ich zbil. Stalo sa to iba preto, že rehoľnice viedli sirotinec v mestečku. V dôsledku prenasledovania bolo takmer päťdesiattisíc kresťanov (prevažne zo štátu Orisa) nútených opustiť svoje domy, čo v praxi znamená, že zostali bez domova.

www.milujtesa.org/…/prenasledovanie…
Ressurected
,,Hebel
Lidská hloupost je stejná na Slovensku i v Indii. ,,

Si zabil,trefa to bola,marianaky kult na slovensku je miestami mutaciou kultu kráľovnej zimy...moreny...a vesny
MORENA ako bytosť smrti – takto ju poznáme z ľudovej slovesnosti a takú si ju všimli už v časoch národného obrodenia*. Morena (v niektorých slovenských oblastiach zvaná tiežMarana, Muriena, Marmuriena, Smrtka, vychádza z …More
,,Hebel

Lidská hloupost je stejná na Slovensku i v Indii. ,,


Si zabil,trefa to bola,marianaky kult na slovensku je miestami mutaciou kultu kráľovnej zimy...moreny...a vesny

MORENA ako bytosť smrti – takto ju poznáme z ľudovej slovesnosti a takú si ju všimli už v časoch národného obrodenia*. Morena (v niektorých slovenských oblastiach zvaná tiežMarana, Muriena, Marmuriena, Smrtka, vychádza z praslovanského koreňa „mьr“, ktorý je aj v praslovanskom slove mьrtvъ – mŕtvy – v indoeurópskej podobe mṛtṷo. To súvisí aj so slovami mor, moriť, smrť, ktorú označujú „máry“ – hovorí sa „na márach, čo nápadne pripomína nielen Maranu, ale aj , ako staroindického boha smrti menom Mára. V indickom sanskrite mara a tiež mārana znamená smrť (taktiež māra, ďalej v sanskrite mārin – umierajúci, mārava – pustina, porovnaj s našim morava – bažinaté miesto. Smrť v sanskrite mrta,. . V staroiránskom aveste – mǝrǝtay, porovnaj s našim „mrieť“). Litovsky – smrť – mirtis, latinsky – mors. Všetko z indoeurópskeho základu mṛti – smrť.

Praslovanskú predponu s v slove sъmьrtь (s-mrť) možno vyložiť ako „dobrá“ smrť**, keďže su, prípadne (a)su znamená v ie. „dobré“ (túto príponu viď napríklad v sans. slove su-ásti – dobré jestvovanie, z toho suastika, svastika) išlo by teda pôvodne o prirodzenú, teda „dobrú“ smrť. Je zaujímavé, že v indoárijskom sanskrite podobne, ako smrť – Marana, znejú aj niektoré slová vzťahujúce sa k nebesám. Napríklad sans. výraz māriya znamená „vzťahujúci sa k bohu lásky“. Porovnaj so sanskritským mārjana – čo je výraz pre plačku, ale aj pre očistu od bahna, nečistoty, hrôzy. Tu si pripomeňme znova arabské správy o Slovanoch, ktorí sa „pri spaľovaní mŕtveho prejavujú radosť, lebo sa tešia, že sa Boh zmiloval nad mŕtvym***. V týchto súvislostiach je azda pochopiteľnejší aj vzťah slova „mariť“ (sa) s praslovanským „mara“ vo význame „videnie, prízrak“. Pochopením nášho prajazyka tak znovu môžeme lepšie chápať aj duchovné súvislosti v našom pôvodnom vyznaní, ktorého obradovým pozostatkom je vynášanie Moreny. V tejto súvislosti treba zvážiť, či označovať Morenu ako svätosť, vhodnejšie by bolo označenie v zmysle „div“. Určite však predstavuje bytosť súvisiacu so smrťou, či priamo je jej zosobnením.

Cesta ako neumierajúci život.

Preto to hádzanie Moreny – každú jar – do vody. Najprv spálenie nepriaznivých síl – preto aj zapálenie Moreny a potom spojenie s vodou, ktorá je hranicou medzi svetom živých a neživých, preto hodenie do tečúcej, živej vody, ktorá je aj živlom znovuzrodenia. Sloveni nemali Satana, ani inú takú výraznú zlú mocnosť. V pôvodnom duchovne teda Morena nemala takú moc, ako Zlý v privezenom duchovne. Bola to sila obávaná, no nestála na kopci. Obrad vynášania Moreny, sa rok, čo rok opakoval po krutom – „ľútom“ ľutni , čo je staré označenie februára (praslovansky ljutъ – krutý). Po mesiaci krutom pre zvieratá i pre ľudí, prichádza brezeň, v novodobej slovesnosti „Marec-poberaj sa starec“ takisto ešte mesiac ťažký, bolo oddávna potrebné vynášať Morenu a pripraviť sa na svätenie jari a turíčne sviatky predkov.Tento obrad sa rok čo rok opakuje a prichádza očistná a posilňujúca jar, čo pripomína aj kolobeh životov v našom rodostrome. Podstatou tohto obradu je duchovná očista jednotlivca i spoločnosti.

Množstvo ďalších božstiev možno objaviť v dejinách slovanských kmeňov viac na hraniciach s inými kultúrami. Známy je, napríklad, boh Svantovit u Rujanských pobaltských Slovanov (toto územie dobili Dáni). Poznáme i akýchsi miestnych bôžikov – napríklad v okolí Zvolena sa zachovalo vedomie oBystríkovi…Za božstvá možno považovať i Oheň, Vodu, aj keď ako prijateľnejšie sa dnes javí označenie posvätný (prírodný) živel. Zo zvratu “odísť na večnosť” možno vytušiť aj spájanie večnosti s božskosťou.

VESNA je východoslovanské označenie pre jar i pre bytosť jari. Aj keď jarné sviatky vnímali predkovia ako „sväto“ odpradávna“, Vesna ako svätosť pod týmto menom začala byť vnímaná viac v 18.,19. 20. storočí, spolu s nepriaznivou Morenou a to mimo všeobecného ľudového uznania. To neznamená, že v málo poznanom dávnoveku Slovenov by Vesna nemohla byť považovaná za posvätnú bytosť jari, dosť možné, že takúto bytosť predkovia poznali. Na počesť jari je volená v jarnom obrade Kvetná kráľovná, ktorá je v ľudových obradových piesňach ospevovaná aj ako bytosť bájna, ako div, či skôr diva. „Kvetná kráľovná, čos’ priletela? Azda by nám krásu pre tú našu chasu čariť vedela…“* Ján Kollár a po ňom ďalší

** Český etymologický slovník – Rejzek Jiří, LEDA, Praha, 2001.

*** Ibráhím ibn Jackúb at-Turtúší, slovensko očami cudzincov II. Str. 245

pokrk
mike084....z akejze biblie citoval svaty peter ked sa dalo pokrstit tritisic dusi?
mike
,Peter a ostatní apoštoli hlásali Krista ukrižovaného a naplnenie Písma v Pánovi Ježišovi.Nič viac a nič menej.
Ak si sa v texte stratil,tak ešte raz.Z Písma nič neuberali ,ani nič nepridávali.Hlásali len Božie Slovo.More
mike084....z akejze biblie citoval svaty peter ked sa dalo pokrstit tritisic dusi?

mike
,Peter a ostatní apoštoli hlásali Krista ukrižovaného a naplnenie Písma v Pánovi Ježišovi.Nič viac a nič menej.
Ak si sa v texte stratil,tak ešte raz.Z Písma nič neuberali ,ani nič nepridávali.Hlásali len Božie Slovo.
Ressurected
Ja ano kresťan katolík,a ty? Sedavacantista či protestant?,nevadí dnesne evanjelium...vravi o Ježišovi pre vsetkych,čo maju vieru....aj slovania pohania zberaju omrvinky...preco nie hinduisti...
Žena, veľká je tvoja viera
Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch …More
Ja ano kresťan katolík,a ty? Sedavacantista či protestant?,nevadí dnesne evanjelium...vravi o Ježišovi pre vsetkych,čo maju vieru....aj slovania pohania zberaju omrvinky...preco nie hinduisti...

Žena, veľká je tvoja viera

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
ľubica
amarillo ty nie si kresťanka? ty nevieš že všetky ine náboženstvá okrem kresťanského- katolíckeho su zlatým telatom, ktore raz Boh rozdrví na prach, ako to bolo urobené v SZ??? Máme sa modliť ale za to aby MARIINO NEPOSKVRNENE SRDCE ZVITAZILO, aby ONA rozdrvila všetko čo uráža Jej Syna!