apredsasatoci
Tomek P Darcu orgánov najprv treba zavraždiť, aby si ty mohol mať jeho orgán.
Ako sa cítiš?
Antonia Orosova
Kto ma bazeň pred Pánom nemusí sa ničoho a nikoho báť❣️A mimochodom Svätena voda aj kvapka vo vode na kávu robí zázraky, aby sme mohli druhých lepšie ochrániť a tak vždy treba mať doma svätenú vodu🥰
TerezaK
Nenarodili jsme se do Nebe, ale do světa plného zkoušek, abychom zlo přemáhali a ne mu podléhali. V Nebi už nic takového nebude. Bůh ví o každé zkoušce, kterou procházíme a dává nám k ní i řešení. viz: " Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,…More
Nenarodili jsme se do Nebe, ale do světa plného zkoušek, abychom zlo přemáhali a ne mu podléhali. V Nebi už nic takového nebude. Bůh ví o každé zkoušce, kterou procházíme a dává nám k ní i řešení. viz: " Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1K 10,13)" 13Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.
rufff
Myslím, že takto se posedlost nepřenáší. Když má důstojná pán Amortha (zvláštní příjmení - znamená něco jako "odumřelý") stále peníze na nové hadry, já mu to přeji. Ale normální lidé takto neuvažují, nemají na to ani čas, ani peníze, zabývat se takovými nesmysly.
Metod
Exorcizmus je vážna vec a niektorí by ju akútne potrebovali....
dalila
Myslím že to môže byť aj s novými vecami.nproste furt zehnat
Bratia a sestry
a čo taká voda z čističky..
Peter(skala)
Janko333
Tie filmy netočili kresťania, je tam kus pravdy, ten štýl sa mi nepáči, sú to skôr horory. Satana vykresľujú ako Boha a človek je pred ním bezmocný. Ale Boh nám dal zbrane a ochranu, veď svätý vyhrali bitky s diablom a mi sa máme diabla báť? Keď už film, tak film sv. P. Pio, tam dobro vyhráva a je nádej. Svatý Páter Pio (2000) celý film. Skutočný príbeh z kroniky svätého Dominika ako diabol …More
Tie filmy netočili kresťania, je tam kus pravdy, ten štýl sa mi nepáči, sú to skôr horory. Satana vykresľujú ako Boha a človek je pred ním bezmocný. Ale Boh nám dal zbrane a ochranu, veď svätý vyhrali bitky s diablom a mi sa máme diabla báť? Keď už film, tak film sv. P. Pio, tam dobro vyhráva a je nádej. Svatý Páter Pio (2000) celý film. Skutočný príbeh z kroniky svätého Dominika ako diabol kapituloval. Pri Carcassonne, kde svätý kazateľ. vysvetľoval posvätný ruženec, bol jeden nešťastný bludár posadnutý pätnásťtisíc diablami. Títo k vlastnému zahanbeniu museli na príkaz čistej Panny vyjaviť mnoho veľkých a utešujúcich právd týkajúcich sa oddanosti k nej.
To všetko s takou silou a jasnosťou, že nie je možné čítať tento autentický príbeh, oslavujúci kapituláciu diabla pred oddanosťou k najsvätejšej Panne, a neplakať pritom od radosti i napriek tomu, že sme jej len tak málo oddaní. Ak je oddanosť k presvätej Panne potrebná všetkým ľuďom na dosiahnutie spásy, potom je ešte omnoho potrebnejšia tým, ktorí sú povolaní ku zvláštnej dokonalosti. Neverím, že by niekto mohol dosiahnuť dôverné spojenie s naším Pánom a dokonalú vernosť Duchu Svätému bez úzkeho spojenia so svätou Pannou a bez veľkej závislosti na jej pomoci.

Iba Panna Mária našla milosť u Boha bez pomoci ďalšieho stvorenia. Tí, čo našli milosť u Pána po nej, našli ju iba skrze ňu. Tí, čo prídu po nás, ju nájdu tiež len skrze ňu. Keď ju archanjel Gabriel pozdravil, bola plná milosti a Duch Svätý ju ešte hojnejšie naplnil milosťou, keď ju zakryl svojím nevýslovným oblakom a ona túto dvojitú plnosť milosti každým dňom a každým okamihom zväčšovala až do nepochopiteľnej výšky.

Preto ju Najvyšší urobil jedinou správkyňou svojich pokladov a jedinou rozdávateľkou milostí, aby mohla zušľachtiť, vyzdvihnúť a obohatiť tých, ktorých chce; aby ich mohla voviesť po úzkej ceste do neba; aby ich aj napriek všetkému mohla previesť cez úzku bránu života a aby mohla udeľovať tróny, žezlá i kráľovské koruny podľa vlastného uváženia.

Ježiš je vždy a všade plodom a Synom Márie a ona je všade opravdivým stromom, ktorý prináša Plod života a je jeho skutočnou Matkou. [45.] Iba Mária dostala kľúče od komnát Božej lásky a možnosť vstúpiť aj na tie najvznešenejšie a najtajomnejšie cesty dokonalosti a viesť po nich aj iných.

Úloha Panny Márie v posledných časoch. Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok.

Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita nám hovorí, že keď ju videl, vďaka jej tajomným nádherám a neporovnateľným krásam bol by ju pokladal za božstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak. Ale tieto dôvody, ktoré viedli Ducha Svätého k ukrytiu svojej Nevesty počas jej života a k jej nepatrnému odhaleniu od prvého ohlasovania Evanjelia, pri druhom príchode Ježiša Krista už nebudú jestvovať. Preto ju Duch Svätý vyjaví a urobí známou a cez ňu privedie ľudí k tomu, aby poznali Ježiša Krista, aby ho milovali a aby mu slúžili. [a) Zjavenie Panny Márie svetu]

Prečo Boh chce v týchto posledných časoch zjaviť a odhaliť svetu Máriu, veľdielo svojich rúk?
Pretože počas svojho života zostávala ukrytá a svojou hlbokou pokorou sa ponížila až do prachu, obdržiac od Pána cez jeho apoštolov a evanjelistov milosť, že nebola odhalená. 2) Pretože tak, ako je Božím veľdielom slávy v nebi, presvätá Panna je i jeho veľdielom milosti tu na zemi, a preto Pán chce, aby bol za to oslavovaný a chválený žijúcimi na zemi. 3) Pretože je Zornicou predchádzajúcou a ohlasujúcou Slnko spravodlivosti – ktorým je Ježiš Kristus – a preto ľudia musia spoznať a uznať Pannu Máriu, aby mohli spoznať a uznať Pána Ježiša.

Pretože je cestou, ktorou k nám Ježiš prišiel po prvý raz, bude cestou, ktorou príde po druhý raz, aj keď nie tým istým spôsobom. 5) Pretože je bezpečným prostriedkom, ako aj priamou a nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu s Ježišom Kristom; preto tie sväté duše, ktoré majú svietiť žiarou svätosti, nájdu Ježiša iba skrze ňu. Ten, kto nájde Máriu, nájde život, čiže Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

No kto môže nájsť Pannu Máriu bez toho, že by ju hľadal? A kto ju hľadá bez toho, že by ju poznal? Veď predsa nehľadáme a netúžime po tom, čo nepoznáme! Preto je nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac známa než dosiaľ, na väčšie poznanie a slávu Najsvätejšej Trojice.

V týchto posledných časoch Panna Mária musí zažiariť viac než kedykoľvek predtým
svojím milosrdenstvom, svojou mocou a svojou milosťou: milosrdenstvom, aby zhromaždila a s láskou prijala tých úbohých hriešnikov a blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia sa do Katolíckej cirkvi; mocou zažiari proti nepriateľom Božím, proti modloslužobníkom, rozkolníkom, mohamedánom, židom a zatvrdilým bezbožníkom, ktorí sa strašne vzbúria, aby sľubmi a hrozbami zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze; a konečne, musí zažiariť milosťou, aby oduševnila a podržala chrabrých bojovníkov a verných služobníkov Ježiša Krista bojujúcich za jeho záujmy. 7)

A nakoniec, Mária musí byť strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov35 najmä v týchto posledných časoch, lebo diabol dobre vie, že má málo času – menej než kedykoľvek – na záhubu duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie a útoky. Vskutku čoskoro vyvolá kruté prenasledovania a nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Márie, nad ktorými víťazí ťažšie než nad ostatnými.

Najmä počas tých posledných a krutých diablových prenasledovaní, ktoré sa každým dňom budú zväčšovať až do doby kráľovstva Antikrista, treba očakávať vyplnenie tohto prvého a slávneho proroctva, ako i Božieho prekliatia vysloveného v raji proti hadovi. Teraz ho tu objasníme na väčšiu slávu najsvätejšej Panny, na spásu jej detí a na diablovo zahanbenie. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. –

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ona36 ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) [52.] Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera.

A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh ustanovil, je Panna Mária, jeho svätá Matka. Už v raji – i keď vtedy existovala ešte len v Božom pláne – ju obdaril takou veľkou nenávisťou voči tomuto prekliatemu nepriateľovi Boha, takou veľkou schopnosťou odhaľovať zloby tohoto starého hada a takou veľkou mocou poraziť, sklátiť a rozdrviť tohto pyšného bezbožníka, že sa jej bojí viac než všetkých anjelov a ľudí dohromady, a v istom zmysle i viac než samého Boha. No to nie preto, že by hnev, nenávisť a moc Božia neboli nekonečne väčšie než svätej Panny, keďže jej dokonalosti sú ohraničené, ale najmä preto, že pyšný Satan trpí nekonečne viac, keď ho poráža a trestá malá a ponížená Pánova služobnica a jej pokora ho pokoruje viac než božská moc.

Okrem toho Boh udelil Márii takú veľkú moc nad diablami, že títo – ako to boli na ich vlastnú škodu často prinútení vyzradiť ústami posadnutých, sa obávajú viac jej jediného vzdychu za niektorú dušu než modlitieb všetkých svätých a viac sa boja jej jediného pohrozenia než všetkých svojich ďalších múk. [53.]

Čo Lucifer stratil pýchou, to Mária získala pokorou. Čo Eva stratila a priviedla do zavrhnutia neposlušnosťou, to Mária zachránila poslušnosťou.38 Eva privolila hadovi, a tým strhla so sebou do záhuby všetky svoje deti, zanechajúc ich v hadovej moci. Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale i všetky svoje deti a služobníkov, zasvätiac ich jeho Majestátu.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu , O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII
Zázraky Panny Márie - Ježiš Mária milujem Vás
google.com/search?q=pdf+svätý+ľudovít+mária+grignion&client=f

Svatý Páter Pio (2000) celý film - sk dabing SATAN V ILFURTE - Jeden z najznámejších Prípadov diabolskej posadnutosti SATAN V ILFURTE PrIpad diabolskej posadnutosti
Rodina, ktorá sa spolu modlí (ruženec), ostane spolu! Prísľub Panny Márie: jeden člen z rodiny …
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Záchrana Prahy pred švédskym vojskom Marián…
Peter(skala)
ano, treba brať do uvahy, že tie filmy aj ked su natočene podla skutočných udalosti, predsa detaily režiser častokrat ináč vnima ako exorcista alebo zučastnene osoby. Taktiež niektoré scény su doplnene, aby film mal kontinutu - to som si časom všimol a medzi také patria aj život Pána Jeiža, Panny Márie, apoštola Pavla alebo Petra atd... dokonca aj sv.Pio...
Všetky filmy maju niečo doplnene, aby …More
ano, treba brať do uvahy, že tie filmy aj ked su natočene podla skutočných udalosti, predsa detaily režiser častokrat ináč vnima ako exorcista alebo zučastnene osoby. Taktiež niektoré scény su doplnene, aby film mal kontinutu - to som si časom všimol a medzi také patria aj život Pána Jeiža, Panny Márie, apoštola Pavla alebo Petra atd... dokonca aj sv.Pio...

Všetky filmy maju niečo doplnene, aby film sa dal pozerať v kontinuite a nie ako film: "Evanjelium podla Lukáša", kde su len tie udalosti, ktoré su zaznamenane v Evanjeliu podla Lukaša, takže aj tie scény su poprehadzovane... ozaj neide o klasický film, dokonca ani dokumentarny, ale aj ked sa vymiká zvyklostiam kinematografie, predsa nemôžeme tým pohrdať. Ved sa jedná o skutočné udalosti.

... a to je klučové ... skutočne udalosti
Tooto by malo zaujimať ludí predovšetkým a potom rozlišenie, či sa jednalo vo filme o dobrých exorcistov alebo falošných.

napr. udalosti opísané z udajneho exorcizmu v Ilfurte?

Udiali sa skutočne? Tá kniha nemá Imprimatur a kde si môže človek overiť, že sa to naozaj stalo?
Janko333
Ide o štýl, filmy USA sú väčšinou o efektoch a podvedome vyvolávajú opačný efekt. Duchovný film má človeka uviesť do pokánia nádeje. Osemnásťročné dievča išlo na film o diablovi. Bola otrasená tým, čo videla, ale bola presvedčená, že také spomienky väčšinou časom zmiznú. Ju však čoraz viac desili videnia diabla a hlasy ktoré jej prikazovali, aby sa zabila. Musela prestať chodiť do práce, …More
Ide o štýl, filmy USA sú väčšinou o efektoch a podvedome vyvolávajú opačný efekt. Duchovný film má človeka uviesť do pokánia nádeje. Osemnásťročné dievča išlo na film o diablovi. Bola otrasená tým, čo videla, ale bola presvedčená, že také spomienky väčšinou časom zmiznú. Ju však čoraz viac desili videnia diabla a hlasy ktoré jej prikazovali, aby sa zabila. Musela prestať chodiť do práce, začala brať lieky a postupne sa stala od nich závislou. Po deviatich mesiacoch prišla za mnou a vyčítala si, že na ten film vôbec išla. Exorcizmus - Modlitba oslobodenia :: Ježiš Mária
A kniha satan v Ilfurte má Nihil obslat aj Imprimatur- Nihil obslat. Sliač 20. Februarii 1946. Dr. Siephanus Kmeť, v. r., Censor dioec. Imprimatur. Neosolii 21. Februarii 1946. Dr. Andreas Škrábik, v. r., Episcopus P. SATAN V ILFURTE PrIpad diabolskej posadnutosti

Keď chce niekto naozaj duchovný a umelecký zážitok tak nech pozerá. OSTROV - KRESŤANSKÝ RUSKÝ FILM / SK
.
Peter(skala)
Dakujem za odkaz na imprimatur , len neviem prečo nefunguje
Janko333
To sa týka nielen oblečení, ale aj jedla, predmetov.
Second Hand oblečeni. Všetko treba žehnať sväténnou vodou, nosiť na sebe posvätené veci, škapuliar, medailón p. Márie, okrem iného, satanisti preklinajú jedlo a oblečenie zámerne.
A prijímanie ľudských orgánov nie je oveľa nebezpečnejšie? Človek nevie či prijme srdce od vraha, posadnuteho atď. Zlo pôsobí ale oveľa viac škodi hriech. Žime …More
To sa týka nielen oblečení, ale aj jedla, predmetov.
Second Hand oblečeni. Všetko treba žehnať sväténnou vodou, nosiť na sebe posvätené veci, škapuliar, medailón p. Márie, okrem iného, satanisti preklinajú jedlo a oblečenie zámerne.

A prijímanie ľudských orgánov nie je oveľa nebezpečnejšie? Človek nevie či prijme srdce od vraha, posadnuteho atď. Zlo pôsobí ale oveľa viac škodi hriech. Žime sviatostne a Boh nás ochráni.

JEDENIE A OBETOVANIE KRVI: Duchovný svet túto zákonitosť pozná veľmi dobre a Satan ju v životoch pohanov aj uplatňuje. Pitie krvi bolo v pohanských náboženstvách dôležitou duchovnou činnosťou. Germánske (ale aj iné) kmene mali vo zvyku vypiť krv svojich nepriateľov, aby tak získali úplnú nadvládu nad dušami pobitých protivníkov. Bieli Húni pili pred bojom krv krvilačných zvierat, aby boli počas boja ukrutní a neľútostní. Maďari uprednostňovali počas bojov pitie vlčej krvi. Severské nomádske kmene Skýtovia podľa Jozefa Flavia nachádzali potešenie vo vyvražďovaní ľudí, ktoré sa veľmi nelíšilo od spôsobu zabíjania, aký používajú divé zvery. Herodotos spomína, že počas bojov vypili krv prvej obeti, a krvné zmluvy medzi sebou uzatvárali takým spôsobom, že krv jeden druhého zmiešali s vínom a vypili.

Podobne aj veľká väčšina pohanských národov pravidelne pila krv svojich totemov (zvierat). Toto je zvlášť zaujímavé aj preto, že podľa starovekých tradícií sa jednotlivé kmene stotožňovali so svojím totemom a toto bolo význačné pre charakteristiku každého kmeňa (národa). Pre národy v stave bez spasenia je očividne príznačné, že sú necitlivé, nemilosrdné, neľútostné a mimoriadne tvrdé, keď ich porovnáme napr. s neveriacimi Židmi. Jednou z najhlavnejších príčin tohto javu je to, že zatiaľ čo jedna strana praktizovala po celé tisícročia z generácie na generáciu pitie krvi, tá druhá strana, vyvolený ľud, vôbec, alebo len ojedinele.
POHANSKÝ SVET SA NEZMENIL, ROBÍ TO ISTÉ: Mel Gibson: Hollywood je nasiaknutý krvou nevinných detí. Sú to kanibali. Odoberajú krv detí a jedia ich mäso.
Detská krv v Hollywoode je taká populárna, že funguje ako samostatná mena. Sú chorí, verte mi.
Hollywood je inštitucionalizovaná pedofília."
"Využívajú kradnú a zneužívajú deti."
"Každoročne spotrebujú veľké množstvo detí.
Odoberajú krv detí. Jedia ich mäso. Sú presvedčení, že im to dodáva životnú silu. Ak dieťa psychicky alebo fyzicky trpelo pred tým, než zomrelo, veria, že im to dodá extra životnú silu."
Zmienky o pedofílii a kanibalizmu tu boli vždy, ale dlhú dobu skôr v symbolickej či zašifrovanej forme. Mne boli tieto praktiky predstavené na začiatku nového tisícročia. Teraz o tom už môžem hovoriť, pretože títo ľudia, producenti, sú už mŕtvi."
"Krv pohlavne zneužitého kojenca je veľmi cenná.
Úplatky, aké provízie - nemáte šajnu. Bábätká sú sofistikovaná mena. Bábätká sú ich prémiová značka vysokokvalitného diamantového stejku z kokaínu."

krv obsahuje veľmi silný informačný program. Jedlo obsahujúce krv môže veľmi silno ovplyvniť myslenie, konanie a správanie človeka.

Skrze požívanie krvi (v ktorej je duša zvieraťa) sa totiž zákonite prejavia v človeku charakterové vlastnosti a duševné danosti daného zvieraťa. O tejto zákonitosti vedeli aj starí pohania, ktorí sa týmto spôsobom chceli stotožniť so svojím totemovým zvieraťom. Mel Gibson: Hollywood je "brloh parazitov holdujúcich na krvi detí

Pravdivosť tejto zákonitosti nám potvrdil aj istý vrcholový športovec. Pred každým tréningom celé mužstvo zaviezli na bitúnok, kde každý musel vypiť pohár čerstvej hovädzej krvi. Vysvetlili im to samozrejme tak, že potrebujú piť krv kvôli bielkovinám, ktoré sú v nej obsiahnuté.

On nám však povedal, že počas tréningu, ako aj samotného zápasu, ho napadli vždy zvieracie pudy. Aj toto nám potvrdzuje, že konzumovanie krvi spôsobí aj jej následky či sa to praktizuje vedome alebo nevedome, aj bez horeuvedených cieľov, pričom sa takéto čarovanie dostaví aj v inej forme. Tento fakt nám poukazuje na realitu duchovna.

Spätosť krvi a duše je totiž nezávislá od toho, či tomu veríme, alebo nie!
Práve z tohto dôvodu Písmo rozhodne odmieta nielen vedomé požívanie krvi za okultným cieľom, ale každú formu, aj tú, ak to činíme za účelom utíšenia hladu!

Diabol sa nás totiž nikdy ešte zvlášť neopýta, či mu dovolíme vstúpiť do nášho života, keď sme mu porušením duchovnej zákonitosti už dali oficiálne povolenie. Neverím ani tomu, že takého jedlo/nápoj je možné očistiť skrze vieru, ďakovanie a prosby!
Veď potom by bolo možné aj očistenie jedla obetovaného modlám, či samotné modlárstvo.

Keby sme nasledovali takéto zmýšľanie, potom by sme pokojne mohli s ďakovaním a chválou aj smilniť, veď všetky tieto hriechy sú v Písme spomenuté na jednom a tom istom mieste. Čo sa týka závažnosti,

Zákon sa pozerá na požívanie krvi ako na smrteľný hriech, a patrí spolu s vraždou a smilstvom do najťažšej kategórie. Vieme, že platnosť trestu Zákona je už v našej dobe zrušená, no Boží názor aj na túto otázku zostane nezmenený. A pokiaľ chceme zo seba zložiť pohanské národné dedičstvá – tvrdosť a nemilosrdnosť – aby sme sa mohli pohybovať spolu s Duchom Svätým a zakúšať jeho nežné vedenie, budeme sa musieť bezpodmienečne zdržiavať akejkoľvek formy požívania krvi, a ešte aj tak máme na sebe čo pracovať!

Na záver je dôležité si pripomenúť, že existuje jedna krv, k pitiu ktorej nás Písmo priam vyzýva: a tou je krv Ježiša Krista. „A Ježiš im povedal: Amen, amen vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý Otec, a ako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť naveky. (Jn 6,53-66)
Ak pomyslíme na to, že veľká väčšina Židov dobre rozumela duchovnému významu jedenia krvi a už spomínaným prikázaniam Starej Zmluvy, pochopíme, prečo spôsobili Ježišove slová až takýto konflikt. V skutočnosti Ježišove slová môžeme pochopiť práve poznaním zákazu požívania krvi. Aj Ján poukazuje na starozmluvné slová „krv je duša“, keď píše: „A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno.“ (1 Jn 5,8)
Ježiš tým hovorí: Duch Svätý a moja krv sú jedno, moja krv je nositeľkou Ducha Svätého. Ježišova krv sa nachádza v Duchu Svätom a Duch Svätý je v Ježišovej krvi. Keď pijeme Ducha Svätého, zároveň pijeme aj Ježišovu čistú, nevinnú, bezhriešnu, nepoškvrnenú a svätú krv, ktorá bola vyliata na odpustenie hriechov, a ktorá očistí naše vnútro od každej nečistoty.

To nie je len symbolika.– je skutočne prítomná v Duchu Svätom, je s ním jedno. Táto krv je nositeľkou svätých charakterových rysov Pána Ježiša, ako je krv zvierat nositeľkou ich charakterových vlastností. „Ten, kto pije moju krv, prebýva vo mne, a ja v ňom.“ Preto, keď skrze Ducha Svätého pijeme jeho krv, prejavia sa Ježišove vlastnosti v našej osobnosti, pričom sú z nás vytlačené a zničené démonické vlastnosti. Pavol píše: „Ale ovocím Ducha (Ježišovej krvi) je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.“ (Gal 5,22)
Tieto Ježišove charakterové črty sa prejavia v nás, keď sa sýtime Slovom – Jeho telom a jeho krvou.
Podľa toho, ako tomu rozumiem, jedenie krvi môže veľmi ovplyvniť život kresťana. U nás bežne jeme krvavničkové jaternice, ako deti sme jedli smaženú husaciu krv.
krv obsahuje veľmi silný informačný program. Jedlo obsahujúce krv môže veľmi silno ovplyvniť myslenie, konanie a správanie človeka.

V Biblii je na mnohých miestach výslovný zákaz jesť krv:
Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.
Deuteronomium 12:16
Len krvi nebudete jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
Deuteronomium 12:23
Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mäsom.
Deuteronomium 15:23
Iba jeho krvi nebudeš jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.

Dobro pôsobí oveľa viac! Ruky rodičov sú žehnajúce ruky
Požehnanie rodičov je sprostredkovaním požehnania od Boha. Sila
rodičovského požehnania spočíva v prvom rade v tajomstve ich
stvoriteľského poslania. Dostali podiel na stvoriteľskej moci Božej.
Majú veľkú zodpovednosť starať sa nielen o telesný vývoj detí,
ale aj o ich vývoj duševný a duchovný. Požehnanie rodičov
vyplýva ďalej z tajomstva ich kňazského poslania. Sviatosťou
manželstva, týmto „veľkým tajomstvom", dostávajú muž a žena,
otec a matka, kňazskú moc, ktorá im nebude odňatá (sv. Augustín).
Moc a sila rodičovského požehnania spočíva konečne aj v ich
hodnosti ako Božích zástupcov. Za nimi stojí sám Boh, vyslo-vujúc
svoje 4. prikázanie. Rodičovské požehnanie je súčasne
„sviatosťou domáceho krbu".

Keďže požehnanie rodičov má veľký význam, majú otec a matka žehnať svoje dieťa už od prvého dňa života, ba už vtedy, keď matka cíti nový život pod srdcom.
Právo žehnať svoje vnúčatá a svojich zverencov majú aj starí
rodičia a vychovávatelia.
Aj snúbenci a manželia sa majú vzájomne požehnávať.

Najmä manželia si majú dávať krížik na čelo, čím si dodávajú silu,
krotia neviazané vášne, riešia napätia a prchkosti a posväcujú si
telá i duše.
Kňazské skladanie rúk uzdravuje
Matka Mayer-Bernholdová píše: „Vo svojej ťažkej chorobe som
často pocítila liečivú silu kňazského požehnania. Mnohokrát som
ležala vo vysokej horúčke a tá náhle prestala, cítila som
uľavenie.

Božie požehnanie :: Ježiš Mária
apredsasatoci
Orgány môžu byť len od živého človeka. Preto keby boli aj od svätého musím transplantáciu v každom prípade odmietnuť!
Peter(skala)
jehovisti preto nechcu ani krv prijmať, ale niečo na tom je ... človek by mal poariadne zvažiť, čo si oblečie a čo príjme od iných...
milboy
@Peter(skala) je viacero zmienok v biblii o tom, že v krvi je duša a nemali by sme to brať na ľahko..
Pred pol rokom moja manželka mala najaké zdravotné prolémy a tak dostala 4 konzervy a odvtedy sa s nou dejú veci aké predtým nezažila. Ja sám som bývalým darcom krvi aj s plaketou, ale skončil som pred xx rokmi ked sa prevalila aféra s predajom našej krvi do zahraničia. Ja som ju daroval, niekto …More
@Peter(skala) je viacero zmienok v biblii o tom, že v krvi je duša a nemali by sme to brať na ľahko..
Pred pol rokom moja manželka mala najaké zdravotné prolémy a tak dostala 4 konzervy a odvtedy sa s nou dejú veci aké predtým nezažila. Ja sám som bývalým darcom krvi aj s plaketou, ale skončil som pred xx rokmi ked sa prevalila aféra s predajom našej krvi do zahraničia. Ja som ju daroval, niekto na tom zarábal a to sa mi nepáčilo.
Peter(skala)
..ake 4 konzervy dostala?
milboy
..už neviem presne aký bol presny problém len jediná, alebo najrýchlejšia možnosť bola tansfuzia a kedže ja som B a ona A tak som nebol darcom a tak to mohlo byť až od 4 rôznych ľudí. (myslíme si, že mohla byť aj od očkovaných)
dominikguzman
Krv očkovaných nie je dobrá vôbec. Pochybujem, že by ju reálne mohli použiť na transfúziu, keďže viem o tom, že očkovaní majú krv ako malinovku, oranžovú a veľmi penitú. Ak toto nevytriedili, ale použili, tak to ďakujem pekne takému zdravotníctvu.
Laco Bajzo
milboy- V Biblii sa píše ,že "duša živočícha je v jeho krvi". O ľudskej to napísané nie je. Ľudská duša je na rozdiel od zvieracej nesmrteľná.
Laco Bajzo
Janko 333- Ale veď vy máte namiesto svätenej vody v kostoloch dezinfekciu :)
PS: ani tá neviestkármi "svätená" vám nepomôže :) Môžte mantrovať koľko chcete :)
Tomek P
Nevidim problem ked je niekto chory a pouzije sa darovany organ tak isto krv to by mali vsetci umierat?snad nejdeme chvalit jehovisyov oni neberu krv asi z inych dovodov
Laco Bajzo
Jehovistický otče - Popieraš Kristovo učenie o nesmrteľnosti duše. Človek je stvorený na Boží obraz ,na rozdiel od zvierat :) Preto je jeho duša nesmrteľná.
"Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle."Mat0:28
"Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. "Luk 8kap
Bar.2:…More
Jehovistický otče - Popieraš Kristovo učenie o nesmrteľnosti duše. Človek je stvorený na Boží obraz ,na rozdiel od zvierat :) Preto je jeho duša nesmrteľná.
"Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle."Mat0:28

"Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. "Luk 8kap
Bar.2:17"Otvor si oči a viď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorým bol z útrob odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a oslavu,"
Aj veštica vyvolala Saulovi Samuelovho ducha zo zeme,lebo nebol mrtvy ,len čakal v podsvetí ,kým Kristus otvorí nebo.

A Pán Ježiš to aj urobil,ako čítame v 1Pet. L : "Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí.
Kristus nešiel ohlásiť vykúpenie mrtvym duchom v podsvetí ,ale živým :)

Lebo Boh je Bohom živých a nie mrtvych .aj Jánovi ukázal duše zabitých v nebi ,boli pod oltárom.
Tie tvoje bludy ti zožierie len tá tvoja bláznivá žiačka :)
Janko333
JEDENIE A OBETOVANIE KRVI: Duchovný svet túto zákonitosť pozná veľmi dobre a Satan ju v životoch pohanov aj uplatňuje. Pitie krvi bolo v pohanských náboženstvách dôležitou duchovnou činnosťou. Germánske (ale aj iné) kmene mali vo zvyku vypiť krv svojich nepriateľov, aby tak získali úplnú nadvládu nad dušami pobitých protivníkov. Bieli Húni pili pred bojom krv krvilačných zvierat, aby boli …More
JEDENIE A OBETOVANIE KRVI: Duchovný svet túto zákonitosť pozná veľmi dobre a Satan ju v životoch pohanov aj uplatňuje. Pitie krvi bolo v pohanských náboženstvách dôležitou duchovnou činnosťou. Germánske (ale aj iné) kmene mali vo zvyku vypiť krv svojich nepriateľov, aby tak získali úplnú nadvládu nad dušami pobitých protivníkov. Bieli Húni pili pred bojom krv krvilačných zvierat, aby boli počas boja ukrutní a neľútostní. Maďari uprednostňovali počas bojov pitie vlčej krvi. Severské nomádske kmene Skýtovia podľa Jozefa Flavia nachádzali potešenie vo vyvražďovaní ľudí, ktoré sa veľmi nelíšilo od spôsobu zabíjania, aký používajú divé zvery. Herodotos spomína, že počas bojov vypili krv prvej obeti, a krvné zmluvy medzi sebou uzatvárali takým spôsobom, že krv jeden druhého zmiešali s vínom a vypili.

Podobne aj veľká väčšina pohanských národov pravidelne pila krv svojich totemov (zvierat). Toto je zvlášť zaujímavé aj preto, že podľa starovekých tradícií sa jednotlivé kmene stotožňovali so svojím totemom a toto bolo význačné pre charakteristiku každého kmeňa (národa). Pre národy v stave bez spasenia je očividne príznačné, že sú necitlivé, nemilosrdné, neľútostné a mimoriadne tvrdé, keď ich porovnáme napr. s neveriacimi Židmi. Jednou z najhlavnejších príčin tohto javu je to, že zatiaľ čo jedna strana praktizovala po celé tisícročia z generácie na generáciu pitie krvi, tá druhá strana, vyvolený ľud, vôbec, alebo len ojedinele.
POHANSKÝ SVET SA NEZMENIL, ROBÍ TO ISTÉ: Mel Gibson: Hollywood je nasiaknutý krvou nevinných detí. Sú to kanibali. Odoberajú krv detí a jedia ich mäso.
Detská krv v Hollywoode je taká populárna, že funguje ako samostatná mena. Sú chorí, verte mi.
Hollywood je inštitucionalizovaná pedofília."
"Využívajú kradnú a zneužívajú deti."
"Každoročne spotrebujú veľké množstvo detí.
Odoberajú krv detí. Jedia ich mäso. Sú presvedčení, že im to dodáva životnú silu. Ak dieťa psychicky alebo fyzicky trpelo pred tým, než zomrelo, veria, že im to dodá extra životnú silu."
Zmienky o pedofílii a kanibalizmu tu boli vždy, ale dlhú dobu skôr v symbolickej či zašifrovanej forme. Mne boli tieto praktiky predstavené na začiatku nového tisícročia. Teraz o tom už môžem hovoriť, pretože títo ľudia, producenti, sú už mŕtvi."
"Krv pohlavne zneužitého kojenca je veľmi cenná.
Úplatky, aké provízie - nemáte šajnu. Bábätká sú sofistikovaná mena. Bábätká sú ich prémiová značka vysokokvalitného diamantového stejku z kokaínu."

krv obsahuje veľmi silný informačný program. Jedlo obsahujúce krv môže veľmi silno ovplyvniť myslenie, konanie a správanie človeka.

Skrze požívanie krvi (v ktorej je duša zvieraťa) sa totiž zákonite prejavia v človeku charakterové vlastnosti a duševné danosti daného zvieraťa. O tejto zákonitosti vedeli aj starí pohania, ktorí sa týmto spôsobom chceli stotožniť so svojím totemovým zvieraťom. Mel Gibson: Hollywood je "brloh parazitov holdujúcich na krvi detí

Pravdivosť tejto zákonitosti nám potvrdil aj istý vrcholový športovec. Pred každým tréningom celé mužstvo zaviezli na bitúnok, kde každý musel vypiť pohár čerstvej hovädzej krvi. Vysvetlili im to samozrejme tak, že potrebujú piť krv kvôli bielkovinám, ktoré sú v nej obsiahnuté.

On nám však povedal, že počas tréningu, ako aj samotného zápasu, ho napadli vždy zvieracie pudy. Aj toto nám potvrdzuje, že konzumovanie krvi spôsobí aj jej následky či sa to praktizuje vedome alebo nevedome, aj bez horeuvedených cieľov, pričom sa takéto čarovanie dostaví aj v inej forme. Tento fakt nám poukazuje na realitu duchovna.

Spätosť krvi a duše je totiž nezávislá od toho, či tomu veríme, alebo nie!
Práve z tohto dôvodu Písmo rozhodne odmieta nielen vedomé požívanie krvi za okultným cieľom, ale každú formu, aj tú, ak to činíme za účelom utíšenia hladu!

Diabol sa nás totiž nikdy ešte zvlášť neopýta, či mu dovolíme vstúpiť do nášho života, keď sme mu porušením duchovnej zákonitosti už dali oficiálne povolenie. Neverím ani tomu, že takého jedlo/nápoj je možné očistiť skrze vieru, ďakovanie a prosby!
Veď potom by bolo možné aj očistenie jedla obetovaného modlám, či samotné modlárstvo.

Keby sme nasledovali takéto zmýšľanie, potom by sme pokojne mohli s ďakovaním a chválou aj smilniť, veď všetky tieto hriechy sú v Písme spomenuté na jednom a tom istom mieste. Čo sa týka závažnosti,

Zákon sa pozerá na požívanie krvi ako na smrteľný hriech, a patrí spolu s vraždou a smilstvom do najťažšej kategórie. Vieme, že platnosť trestu Zákona je už v našej dobe zrušená, no Boží názor aj na túto otázku zostane nezmenený. A pokiaľ chceme zo seba zložiť pohanské národné dedičstvá – tvrdosť a nemilosrdnosť – aby sme sa mohli pohybovať spolu s Duchom Svätým a zakúšať jeho nežné vedenie, budeme sa musieť bezpodmienečne zdržiavať akejkoľvek formy požívania krvi, a ešte aj tak máme na sebe čo pracovať!

Na záver je dôležité si pripomenúť, že existuje jedna krv, k pitiu ktorej nás Písmo priam vyzýva: a tou je krv Ježiša Krista. Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč!
(Jn 6,53-66)
Ak pomyslíme na to, že veľká väčšina Židov dobre rozumela duchovnému významu jedenia krvi a už spomínaným prikázaniam Starej Zmluvy, pochopíme, prečo spôsobili Ježišove slová až takýto konflikt. V skutočnosti Ježišove slová môžeme pochopiť práve poznaním zákazu požívania krvi. Aj Ján poukazuje na starozmluvné slová „krv je duša“, keď píše: „A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno.“ (1 Jn 5,8)
Ježiš tým hovorí: Duch Svätý a moja krv sú jedno, moja krv je nositeľkou Ducha Svätého. Ježišova krv sa nachádza v Duchu Svätom a Duch Svätý je v Ježišovej krvi. Keď pijeme Ducha Svätého, zároveň pijeme aj Ježišovu čistú, nevinnú, bezhriešnu, nepoškvrnenú a svätú krv, ktorá bola vyliata na odpustenie hriechov, a ktorá očistí naše vnútro od každej nečistoty.

To nie je len symbolika.– je skutočne prítomná v Duchu Svätom, je s ním jedno. Táto krv je nositeľkou svätých charakterových rysov Pána Ježiša, ako je krv zvierat nositeľkou ich charakterových vlastností. „Ten, kto pije moju krv, prebýva vo mne, a ja v ňom.“ Preto, keď skrze Ducha Svätého pijeme jeho krv, prejavia sa Ježišove vlastnosti v našej osobnosti, pričom sú z nás vytlačené a zničené démonické vlastnosti. Pavol píše: „Ale ovocím Ducha (Ježišovej krvi) je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.“ (Gal 5,22)
Tieto Ježišove charakterové črty sa prejavia v nás, keď sa sýtime Slovom – Jeho telom a jeho krvou.
Podľa toho, ako tomu rozumiem, jedenie krvi môže veľmi ovplyvniť život kresťana. U nás bežne jeme krvavničkové jaternice, ako deti sme jedli smaženú husaciu krv.
krv obsahuje veľmi silný informačný program. Jedlo obsahujúce krv môže veľmi silno ovplyvniť myslenie, konanie a správanie človeka.

V Biblii je na mnohých miestach výslovný zákaz jesť krv:
Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.
Deuteronomium 12:16
Len krvi nebudete jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
Deuteronomium 12:23
Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mäsom.
Deuteronomium 15:23
Iba jeho krvi nebudeš jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
apredsasatoci
Otče náš Vysvetliš?!
Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
Zjavenie 20:5-6
apredsasatoci
Aj mäso je plne krvi.
Laco Bajzo
Jehovistický ujetý otče: "Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov …More
Jehovistický ujetý otče: "Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni."Zj. 6 kap.

Apoštolovi Jánovi ukázal Boh v nebi duše zabitých pre Božie slovo. Boli v nebi ,žili a volali :) A museli počkať ,kým k ním neprídu duše ostatných veriacich ,ktorí zomierali v Kristovi.

Poprieš to? vyvrátiš to Jánovi ,že to nevidel? :) že sa mu to len zdalo? :)
Laco Bajzo
Jehovistický otče - Odpovedz ,ako to ,že Ján v nebi videl živé duše zabitých ľudí!
Obrana katolíckej Cirkvi
Bajzo, čo tak trochu pokory? Aj keby si mal pravdu, pred Bohom v láske neobstojíš. Aj diabol cituje spamäti bibliu a je v pekle. Si arogantný, vieš že pýcha predchádza pád?
Laco Bajzo
Obrana - písmo nám káže bludárov zavracať ostro a príkro ,aby sa aj ostatní báli tak hovoriť. veci treba pomenovať tým správnym menom ,zvlášť bludárov. Pred nimi nemáme mať pokoru.
A keď už si sa tak pomenoval,prečo ty nebrániš kat. vieru pred týmito satanášmi , tým správnym ,korektným spôsobom ?
dominikguzman
Podľa mňa aj pred bludármi treba ísť vzorom a prejaviť dobrú vôľu a pokoru. Nedať im možnosť ukázať, hľa, pozrite, svätým sa robí, a peklo pretriasa. Pane k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí.
Obrana katolíckej Cirkvi
Laco bajzo, ty nevedomých neodvraciaš od bludov ale od Boha. Keď Boh karhá robí to s veľkou láskou, u teba to necítiť. A tvrdiť že nemáme mať pokoru? Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť (Mt 20, 28) „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť.“ (Fil 2, 8) to robil Ježiš, a čo robíš ty?) Máš sa prihovárať u Boha za iných, hriechy iných oplakávať ako vlastné zlo, ktorého sa …More
Laco bajzo, ty nevedomých neodvraciaš od bludov ale od Boha. Keď Boh karhá robí to s veľkou láskou, u teba to necítiť. A tvrdiť že nemáme mať pokoru? Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť (Mt 20, 28) „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť.“ (Fil 2, 8) to robil Ježiš, a čo robíš ty?) Máš sa prihovárať u Boha za iných, hriechy iných oplakávať ako vlastné zlo, ktorého sa dopúšťajú iní. Mať súcit so slabosťou a nevedomosťou iných. Ak máš v sebe niečo dobré, predpokladaj u iných ešte lepšie, aby si si zachoval pokoru. Buď vždy trpezlivý k chybám druhých, pretože sám ich máš oveľa viac. A ak nevieš to napraviť seba, ako to môžeš očakávať u druhých?
Laco Bajzo
Obrana - Učelovo si vyberáš z Písma to ,čo sa ti hodí. Ako Pán Ježiš hovoril k farizejom si nečítal?! Nečítal si ako ich nazýval?! Nečítal si ,ako im povedal kto je ich otcom?!
Sám si farizej z neviestky ,preto si zatváraš oči pred všetkými týmito tvrdými slovami Pána Ježiša.
Andrea Top
Je to neuveriteľné, ale zlo pôsobí i na diaľku.
Janko333
Dobro pôsobí oveľa viac! Ruky rodičov sú žehnajúce ruky
Požehnanie rodičov je sprostredkovaním požehnania od Boha. Sila
rodičovského požehnania spočíva v prvom rade v tajomstve ich
stvoriteľského poslania. Dostali podiel na stvoriteľskej moci Božej.
Majú veľkú zodpovednosť starať sa nielen o telesný vývoj detí,
ale aj o ich vývoj duševný a duchovný. Požehnanie rodičov
vyplýva ďalej z tajomstva …More
Dobro pôsobí oveľa viac! Ruky rodičov sú žehnajúce ruky
Požehnanie rodičov je sprostredkovaním požehnania od Boha. Sila
rodičovského požehnania spočíva v prvom rade v tajomstve ich
stvoriteľského poslania. Dostali podiel na stvoriteľskej moci Božej.
Majú veľkú zodpovednosť starať sa nielen o telesný vývoj detí,
ale aj o ich vývoj duševný a duchovný. Požehnanie rodičov
vyplýva ďalej z tajomstva ich kňazského poslania. Sviatosťou
manželstva, týmto „veľkým tajomstvom", dostávajú muž a žena,
otec a matka, kňazskú moc, ktorá im nebude odňatá (sv. Augustín).
Moc a sila rodičovského požehnania spo¬číva konečne aj v ich
hodnosti ako Božích zástupcov. Za nimi stojí sám Boh, vyslo-vujúc
svoje 4. prikázanie. Rodičovské po¬žehnanie je súčasne
„sviatosťou domáceho krbu".

Keďže požehnanie rodičov má veľký
význam, majú otec a matka žehnať svoje dieťa už od prvého dňa života, ba už vtedy, keď matka cíti nový život pod srdcom.

Právo žehnať svoje vnúčatá a svojich zverencov majú aj starí
rodičia a vychovávatelia.
Aj snúbenci a manželia sa majú vzájomne požehnávať.

Najmä
manželia si majú dávať krížik na čelo, čím si dodávajú silu,
krotia neviazané vášne, riešia napätia a prchkosti a posväcujú si
telá i duše.

Kňazské skladanie rúk uzdravuje

Matka Mayer-Bernholdová píše: „Vo svojej ťažkej chorobe som
často pocítila liečivú silu kňazského požehnania. Mnohokrát som
ležala vo vysokej horúčke a tá náhle prestala, cítila som
uľavenie.
Božie požehnanie :: Ježiš Mária
apredsasatoci
Súhlas!
majama shares this
34241
Wocap
johanika
To sú potom všetci chudobnejší ľudia ohrození posadnutosťou... Veď predovšetkým oni nakupujú v secondhande, resp. chodia do zahraničia na flohmarkty..., dedia oblečenie pre svoje deti i dospelých po príbuzných... Bohatí ľudia podporujú celé rodiny oblečením, ktoré už nechcú, nosia ich na farské úrady. Nechajte tašku s obnoseným šatstvom pri kontajneri a do 10 minút je fuč bez toho, že by sa …More
To sú potom všetci chudobnejší ľudia ohrození posadnutosťou... Veď predovšetkým oni nakupujú v secondhande, resp. chodia do zahraničia na flohmarkty..., dedia oblečenie pre svoje deti i dospelých po príbuzných... Bohatí ľudia podporujú celé rodiny oblečením, ktoré už nechcú, nosia ich na farské úrady. Nechajte tašku s obnoseným šatstvom pri kontajneri a do 10 minút je fuč bez toho, že by sa okolo neho motali bezdomovci. Slovensko sa už desaťročia oblieka do obnosených odevov a obúva si obnosené topánky.
Žeby bolo Slovensko preto také aké je, lebo je pod diabolskými vplyvmi z cudzích odevov?
A čo potom spanie v hoteli, utieranie sa uterákmi po mnohých ľuďoch v hoteloch, wellness, ležanie na lehátkach na plážach?
dominikguzman
To sú zaujímavé duchovné súvislosti, ktoré veľa ľudí nevníma. Myslím, že hlavne ide o to, ak máš mať niečo po nejakej čarodejnici, alebo po nejakom nemorálnom, či závislom človeku, môže ťa možno posadnúť rovnaký duch.
johanika
Dominik, ja som to porozumela. Ale napr. v Rakúsku sa pravidelne na farách koná burza oblečenia. Je to hojne navštevovaná akcia a jednotlivé farnosti si ňou zlepšujú finančnú situáciu (ľudia prinesú kvalitné šatstvo, ktoré sa za nižšiu sumu predá a výťažok ide farnosti na pokrytie jej nákladov). Človek, čo si kúpi oblečenie (a v Rakúsku nejde len o chudobných ľudí, ale aj o členov farských …More
Dominik, ja som to porozumela. Ale napr. v Rakúsku sa pravidelne na farách koná burza oblečenia. Je to hojne navštevovaná akcia a jednotlivé farnosti si ňou zlepšujú finančnú situáciu (ľudia prinesú kvalitné šatstvo, ktoré sa za nižšiu sumu predá a výťažok ide farnosti na pokrytie jej nákladov). Človek, čo si kúpi oblečenie (a v Rakúsku nejde len o chudobných ľudí, ale aj o členov farských rád, ktorí si vyberajú ako prví, lebo to organizujú) nemá ani potuchy od koho daný odev je.
dominikguzman
Nuž, keď sa to deje na farách, kňazi by mali to oblečenie predtým exorcizovať. Potom si myslím, že by to už bolo v poriadku, ale to sa zrejme nedeje. Inde to je už o niečom inom, tam sa nedá ani exorcizovať.
Peter(skala)
ako vieme, tak čarodejnice-veštkyne ak chcu prekliať niekoho, vyžaduju nejaku vec, ktorá mu patrí: vlas, rukavica, fotka ... a naopak, ked chcu, aby sa ho prekliatie držalo, tak mu daju niečo, čo už je prekliate.
napr. v dome v mestečku Conecticut bola pod podlahou prekliata vec. Pokial sa jej nezbavili, dovtedy v tom dome duchovia hýbali vecami ... jednoducho strašili. Až ked tu vec odtial vyniesli …More
ako vieme, tak čarodejnice-veštkyne ak chcu prekliať niekoho, vyžaduju nejaku vec, ktorá mu patrí: vlas, rukavica, fotka ... a naopak, ked chcu, aby sa ho prekliatie držalo, tak mu daju niečo, čo už je prekliate.

napr. v dome v mestečku Conecticut bola pod podlahou prekliata vec. Pokial sa jej nezbavili, dovtedy v tom dome duchovia hýbali vecami ... jednoducho strašili. Až ked tu vec odtial vyniesli, potom to prestalo. Samozrejme obnašalo to modlitby, obety, atd... ale v konečnom dôsledku tá vec bola pričinou resp. prostriedkom trvania prekliatia.
Hrůza v Connecticutu (2009)

Podobne v prípade Amitivile
Horor v Amityville (1979)

Za každým pripadom je nejaká posadnuta vec, ktorá spritomnuje prekliatie.
Coburg
Ja len toľko - a čo s tým, keď sa obrovské množstvo ľudí nechalo "zaočkovať" vakcínami s tzv. "líniami potratených plodov" - čo napokon odobril aj Vatikán a pápež? Už ani nehovoriac o tom, že sa časti potratených detí údajne používajú v kozmetike a dokonca potravinárstve na "zvýraznenie chuti" - ako vieme, kde to je a kde to nie je?
U.S.C.A.E.
preto sa treba nad jedlom modliť nie len ako poďakovanie zaň ale dnes neviete aké všetky praktiky boli použité pri tom priemyselne spracovanom to nie je možné brať na ľahkú váhu aj Dr. Taylor Marshall je v tomto "bigótny"
a to isté s oblečením je to niečo podobné ako u svätého Apoštola Pavla ktorý vyžaroval svätosť Božiu tak že sila svätosti prešla na ručníky a to sa u tých čarodejníkov deje …More
preto sa treba nad jedlom modliť nie len ako poďakovanie zaň ale dnes neviete aké všetky praktiky boli použité pri tom priemyselne spracovanom to nie je možné brať na ľahkú váhu aj Dr. Taylor Marshall je v tomto "bigótny"

a to isté s oblečením je to niečo podobné ako u svätého Apoštola Pavla ktorý vyžaroval svätosť Božiu tak že sila svätosti prešla na ručníky a to sa u tých čarodejníkov deje v zlom to je moja súkromná úvaha o tých šatách
dominikguzman
Návrh na nejakú dobrú modlitbu pred jedlom?
U.S.C.A.E.
konkrétnu nenavrhol ale úmysel má byť aby mi neuškodilo v neviditeľnej oblasti lebo môže byť prekliate a zakliate a tak podobne
apredsasatoci
Potratene deti použité ako ochucobadlo.
U.S.C.A.E.
inak keď už som pri tom málo ľudí vie že (Emily Rose) Anneliese Michel bola v skutočnosti posadnutá 2x a druhý krát to prijala dobrovoľne ako obetu za nemecký klér
monika66
Tak isto to môže byť s autom alebo domom po iných ľuďoch
dominikguzman
Tak ako to určite, preto sa odporúča, keď sa človek niekam presťahoval, zavolať si kňaza, aby dom požehnal a exorcizoval, lebo nikdy nevie, čo sa tam predtým dialo v ňom.
. ARMATA .
Pre dominikguzman
Modlitba pred jedlom:
Oči všetkých dúfajú v Teba Pane a Ty im dávaš pokrm v čas príhodný.
Otváraš svoje ruky dokorán a všetko živé napĺňaš požehnaním.
Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti požívať budeme.
O to Ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána. Amen.
...Sláva Otcu,i Synu,i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku,tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov …
More
Pre dominikguzman
Modlitba pred jedlom:
Oči všetkých dúfajú v Teba Pane a Ty im dávaš pokrm v čas príhodný.

Otváraš svoje ruky dokorán a všetko živé napĺňaš požehnaním.

Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti požívať budeme.
O to Ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána. Amen.
...Sláva Otcu,i Synu,i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku,tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov Amen.
johanika
Dominik, ale takýto strach nás ešte viac zaženie do izolácie. Veď už teraz sa kresťan kresťana bojí, v kostole kyvkáme na seba hlavami ako blázniví, bojíme si podať ruky... Nás musí modlitba a sväté prijímanie očistiť od úkladov diabla. My sa nemôžeme takto stráchať, lebo dopadneme ako tí, čo sa boja covidu. Kde je naša viera? Keď veríme v Boha, keď si ctíme Pannu Máriu a prosíme ju o …More
Dominik, ale takýto strach nás ešte viac zaženie do izolácie. Veď už teraz sa kresťan kresťana bojí, v kostole kyvkáme na seba hlavami ako blázniví, bojíme si podať ruky... Nás musí modlitba a sväté prijímanie očistiť od úkladov diabla. My sa nemôžeme takto stráchať, lebo dopadneme ako tí, čo sa boja covidu. Kde je naša viera? Keď veríme v Boha, keď si ctíme Pannu Máriu a prosíme ju o ochranu, čo sa nám môže stať? Iba ak sa spustíme z cesty sme stratení! Nebláznime. Veď aj v obchode si často skúšame oblečenie po niekom... A naozaj čo o tých ubytovniach, hoteloch, farách, kde prenocuvávajú ľudí? V Slovinsku samotní exorcisti žijú z prenajímania fár pre detské tábory. Kresťanstvo je spoločenstvo v láske - Nech Ťa sprevádza Boh, nech Ťa sprevádza Láska!
U.S.C.A.E.
to nie je strach to je zle pochopené dokonca tieto modlitby pomáhajú zvýšiť Vieru lebo čo sa nimi robí no jedlo a nápoj sa vlastne tým obetuje Bohu T.M. žehná aj vodu čo je inak zvyk ktorý etiópsky kresťania stále dodržiavajú aj predtým ako do seba "kopnú panáka" ale všetko s mierou dokonca im to pomáha neprehnať to s alkoholom kedysi bolo bežné mať krpoeničku zo svätenou vodou a prežehnať …More
to nie je strach to je zle pochopené dokonca tieto modlitby pomáhajú zvýšiť Vieru lebo čo sa nimi robí no jedlo a nápoj sa vlastne tým obetuje Bohu T.M. žehná aj vodu čo je inak zvyk ktorý etiópsky kresťania stále dodržiavajú aj predtým ako do seba "kopnú panáka" ale všetko s mierou dokonca im to pomáha neprehnať to s alkoholom kedysi bolo bežné mať krpoeničku zo svätenou vodou a prežehnať sa ňou pri vstupe do domu a pri východe z neho to sme len zosvetčený keď to vnímame ako strach zo správnym úmyslom to vypestuje dôveru v Boha a nedôveru vo vlastné sily
johanika
Nemyslím modlitbu pred jedlom, to je v slovenských kresťanských rodinách samozrejmosť - "Bože, požehnaj nás i tieto Tvoje dary, ktoré z Tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista nášho Pána. Amen." S Touto modlitbou som vyrastala ja, moje deti, celé rodiny, návštevy...
Ja myslím ten strach z dotykov, pomoci s oblečením, stretávaním sa ...
. ARMATA .
To by sme sa už rovno mohli báť aj nakupovať v obchodoch.Lebo vraj keď čiarový kód na obale výrobku prejde pokladničnou čítačkou/to červené svetielko/,jedlo samotné je vraj už potom znehodnotené,alebo obrazne povedané, zasvätené /aktivované/ zlému.Dokonca niektorí si nechávajú takéto nákupy blokovať pracovníčkou za pokladňou ručne.
Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza …More
To by sme sa už rovno mohli báť aj nakupovať v obchodoch.Lebo vraj keď čiarový kód na obale výrobku prejde pokladničnou čítačkou/to červené svetielko/,jedlo samotné je vraj už potom znehodnotené,alebo obrazne povedané, zasvätené /aktivované/ zlému.Dokonca niektorí si nechávajú takéto nákupy blokovať pracovníčkou za pokladňou ručne.
Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.
U.S.C.A.E.
@dominikguzman
Deliverance Prayers: For Use by the Laity - Fr. Chad Ripperger už z titulu je jasné že je to určené laikom a T.M. každý večer zväzuje ako otec rodiny pekelných duchov čo má v svojej jurisdikcii a vysvetlil to lopatisticky že nad susedovým majetkom a potomkami samozrejme žiadnu právomoc na toto nemám my sme totiž zabudli na jednu vec druh kňazstva má každý Katolícky otec nie je to …More
@dominikguzman

Deliverance Prayers: For Use by the Laity - Fr. Chad Ripperger už z titulu je jasné že je to určené laikom a T.M. každý večer zväzuje ako otec rodiny pekelných duchov čo má v svojej jurisdikcii a vysvetlil to lopatisticky že nad susedovým majetkom a potomkami samozrejme žiadnu právomoc na toto nemám my sme totiž zabudli na jednu vec druh kňazstva má každý Katolícky otec nie je to to sviatostné je to také kvázi a odvodzuje sa to od patriarchátu.

tak dobré modlitby určite na Slovensku nemáme v jednom diele
johanika
Ja som sa v lete stretla v zahraničí s exorcistom. Práve organizoval zbierku potravín, drogérie, oblečenia, potrieb pre domácnosť... pre ukrajinského gréckokatolíckeho kňaza. On nevyberal peniaze pre Ukrajinu, on prosil farníkov práve o svoje prebytky (hoci sú bohatší ako Slováci). Hovoril, že prípadov na exorcizmus má veľa, ale je potrebné rozlíšiť duševnú chorobu, ktorých je teraz strašne …More
Ja som sa v lete stretla v zahraničí s exorcistom. Práve organizoval zbierku potravín, drogérie, oblečenia, potrieb pre domácnosť... pre ukrajinského gréckokatolíckeho kňaza. On nevyberal peniaze pre Ukrajinu, on prosil farníkov práve o svoje prebytky (hoci sú bohatší ako Slováci). Hovoril, že prípadov na exorcizmus má veľa, ale je potrebné rozlíšiť duševnú chorobu, ktorých je teraz strašne veľa. Podľa jeho slov mu Boh toto rozlíšenie vždy sprostredkuje. Vo všetkom sa spolieha na Boha, Pannu Máriu, doslovne povedal: " Keď mám Boha, nič nie je pre mňa ťažké, ničoho sa nebojím, všetky Jeho úlohy zvládnem!" A takto musíme brať náš život aj my, ničoho sa nebáť, keď máme takúto mocnú Pomoc a Ochranu!