Varovanie
853

ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ I FYZICKÉ BDĚLOSTI

Poselství Matky Spásy ze dne 22. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ I FYZICKÉ BDĚLOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé mateřské požehnání.
CHODÍM SE SVÝMI DĚTMI, MILUJI JE, DRŽÍM JE SPOJENÉ S MÝMA RUKAMA, ABY SE NEZTRATILY.
V této době se zmatek šíří jako plevel na poli, který roste rychle, aniž by byl vidět. Ideologie s velkou lží [Kol 2,8] oddělují mé děti od mystického Těla mého Božského Syna. BOŽÍ SLOVO JE JEN JEDNO, NENÁSLEDUJTE TY, KTEŘÍ VÁS CHTĚJÍ OKLAMAT.
Milované děti, hvězda Slunce je v křeči, rozrušená, vyzařuje svou sílu směrem k Zemi a to, děti, bude mít za následek klima, které způsobí vážné škody Zemi i vám.
Tváří v tvář tak velké nedůvěře mých dětí k nebeským znamením zesilují přírodní jevy a Země se stále otřásá s velkou zuřivostí.
Vzhledem k tak velké nedůvěře mých dětí se budou zdůrazňovat opatření, jimiž budou trpět společenství lidskýma rukama v každém lidu a v každém národě.
Děti mého srdce:
Zůstaňte v duchovní i fyzické bdělosti. Zlo škodí tam, kde mé děti ignorují Boží zákon a svátosti.
MUSÍTE SE MI ZASVĚTIT, ABYSTE SI UDRŽELY OBRANNÝ ŠTÍT, POKUD ZŮSTANETE POSLUŠNÝMI A DOBRÝMI STVOŘENÍMI V KAŽDÉM OHLEDU.
Milované děti, zapomněly jste, že komunismus ovládne svět a rozšíří se po celé Zemi. Mé děti nevidí, že jsou vedeny k propasti a že jsou ovládány těmi, kdo si nepřejí spásu jejich duší. Komunismus dává moc malým skupinám. Tato sdružení vyvolávají chaos a jsou ochotna bojovat o jídlo a další potřeby, které jim chybí.
Démoni jsou nad lidstvem. To je velmi nebezpečné: duchovní nevědomost a neznalost Písma svatého [Př 4, 5; Řím 15, 4].
MODLITBA JE NEZBYTNÁ, NEMODLÍTE-LI SE, VZDALUJETE SE OD NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A TÉTO MATKY – MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA!
Moji milovaní, církev mého Syna bude oděna do smutku a mé děti budou ještě zmatenější kvůli své duchovní nevědomosti.
Uvidíte velké znamení na nebi, z něhož budou některé z mých dětí vyděšeny a věřící poznají, že ve válce bude Varování blízko.
Buďte zodpovědné, mé děti, buďte pravými dětmi mého Božího Syna. Probíhající události jsou pro lidstvo těžké, lidská bytost se musí obrátit hned! Jakoby příští okamžik měl být Varováním. POZOR, DĚTI!
Modlete se za Spojené státy, příroda se obrací proti nim. Přátelé tohoto národa jej opustí uprostřed války.


Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se za Francii, oheň spaluje velké památky tohoto národa.
Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se, modlete se za Japonsko, modlete se za Afghánistán, modlete se za Austrálii, utrpení přichází k těmto národům.

Modlete se, děti, modlete se, modlete se, magnetismus Země je menší [než dřív].
Modlete se, děti, blíží se nemoc, modlete se kvůli nové překážce v pohybu, modlete se.
Buďte věrné mému Božímu Synu.
Buďte opatrné ve svých činech a jednání, utrpení lidstva je blízko.
ZACHRAŇTE DUŠE DĚTÍ!
Buďte obezřetné a opatrné vůči svým bratřím, sjednoťte se a buďte jedno srdce lásky, modlitby, oběti a pokání.
MÉ SRDCE JE ARCHOU SPÁSY.
NEUSTÁLE VÁS CHRÁNÍM, NEBOJTE SE, JSEM S VÁMI.

Matka Maria