TerezaK
21K

Poselství Panny Marie ve světě 4 h -

Mimo prostor a čas - Dr. RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
(Kniha Teneramata) Překlad: O. Pablo Martín
87. díl
"Je velmi těžké naučit se nebeským zvykům."
"Není to složité.
Základem výchovy je získat plnou a absolutní důvěru v našeho Boha.
Tato výchova musí začít už v pozemském životě, aby se zkrátil očistec nebo se mu zabránilo, ale musí se uskutečňovat v souladu s vírou a mnoha omezeními smrtelného člověka.
Pravá důvěra v Nejvyššího nespočívá v naději, že splní všechny naše rozmary, ale je to jistota založená na velké lásce, kterou nás miluje, že nám dá to, co je pro každého z nás nejlepší, kdy a jak to určí, a to vždy za předpokladu, že se zachováme v jeho milosti a vytrváme ve věrném plnění jeho přikázání.
Povím vám ještě jednu svou anekdotu," dodal s tím svým krásným pohledem. Před svým oslavením jsem dobře věděl, že mé tělo v kterémkoli z nesčetných časů mého pozemského života dokázalo bez problémů procházet zdmi.
Když jsem se poprvé pokusil přejít kopec, prudce jsem se zastavil. Můj pozemský zvyk zastavovat se před překážkami převládl. Nyní však procházím i astry."
"Jsou volby za mrtvé k něčemu?"
"Jsou velmi účinné, i když jsou určeny pro velmi staré mrtvé. Na onom světě neplatí klasické pojmy přítomnost, minulost a budoucnost, ani neexistuje spojení vědomí s přítomným okamžikem.
Díky okamžitému přemostění pátého rozměru je možné velmi pohodlně přicházet od jakéhokoli data.
Vaše skutky, které se zachovají v časoprostoru vašeho života, a zvyky, které si vytvoříte, budou, doufejme, natolik křesťanské, že nebudete muset projít očistcem. Takové je přání našeho Boha vůči vám."
"Tento paratim San Luis je velmi pomalý," řekl můj milovaný společník, "a životní energie tvého organismu stačí sotva na tisícinu pikosekundy. Při pohybu, byť jen nepatrném, spotřebováváte síly, které nejste schopni obnovit, protože vaše fyziologie jako viator není na tuto paratemporální pomalost připravena.
Proto se vás občas dotýkám, abych vás oživil. Nyní to však začíná být nerozumné."
"Proč? Když se mě dotýkáš, i když jen krátce, je mi to velmi příjemné."
"Právě proto. Až odejdu, zůstaneš toužit po této životní síle, kterou tvůj organismus dosud neznal.
Toužili byste ji znovu přijmout, jako se to stává narkomanovi, když si nemůže vzít drogu. Z tohoto důvodu s vámi musím rozhovor ukončit.
Nicméně to, co jsem vám řekl o náhodné (sekundární) Slávě, je ve srovnání se skutečností méně než blábol...
Kdybych tak mohl přijít s vhodnými pojmy, obrazy a zřejmými přirovnáními, abych lépe naplnil své poslání a umožnil vám s větším světlem pochopit Slávu, která vás čeká! ... Nebe a země jsou však velmi odlišné a jejich jazyk je velmi odlišný. Je dobré, že světem projdeš velmi brzy a že když budeš méně přemýšlet, zjistíš, že se těšíš z toho, co dnes sotva zahlédneš".
"Teneramato," řekl jsem jí se vší upřímností, "bojím se.
Bojím se invalidity, kvůli nemocem mého starého muže.
Strach z druhých, z jejich sobectví a ctižádosti.
Strach z osamělosti a bolesti.
Strach ze smrti, protože ji v sobě neznám.
Strach z pekla, které jsem si svými hříchy zasloužil.
Strach z mé budoucnosti a nutného očistce.
A bojím se sám sebe, neboť znám svou nestálost."
"Tvůj strach by byl oprávněný, kdyby ses ocitl zcela sám, bez Víry, bez budoucí vlasti a bez Lásky. Ale není tomu tak.
Náš Bůh vás velmi miluje a dává vám to najevo po celý váš život. Máte podporu víry jako dar, který vám Pán udělil. V nebi máš mnoho lidí, kteří tě milují, a skvělé přátele, kteří na tebe čekají. Na zemi jste měli příkladnou Matku, která pro vás byla viditelnou Boží prozřetelností ve světě.
V nebi máte jinou Matku, Matku krásné lásky, Matku Boží, která se o vás s oblibou stará. A mě, tvou Teneramatku, která tě miluje vznešenou láskou, předurčenou Bohem, si zachovej a v případě potřeby se za tebe bude chtít co nejvíce přimlouvat.
Proto změňte svůj strach v neustálé klanění se Nejvyššímu a v bezmezné díkůvzdání. Nezůstávejte stranou. Vezmi svůj kříž, svůj malý díl smutku a následuj svého Pána."

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Zdroj: fb, I messaggi della Madonna nel Mondo | Facebook
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h ·
AL DI LA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO - Dr. RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
(Il libro di Teneramata) Traduzione di P. Pablo Martín
87° Puntata
“È molto difficile imparare le abitudini del Cielo”.
“Non è complicato.
La base dell’addestramento consiste in acquistare una piena e assoluta fiducia nel nostro Dio.
Questa educazione deve iniziare nella vita terrena, …More
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h ·
AL DI LA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO - Dr. RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
(Il libro di Teneramata) Traduzione di P. Pablo Martín

87° Puntata
“È molto difficile imparare le abitudini del Cielo”.
“Non è complicato.
La base dell’addestramento consiste in acquistare una piena e assoluta fiducia nel nostro Dio.
Questa educazione deve iniziare nella vita terrena, per abbreviare o evitare il Purgatorio, ma deve essere fatta d’accordo con la Fede e le molteplici limitazioni dell’uomo mortale.
La vera fiducia nell’Altissimo non consiste in sperare che Egli compia tutti i nostri capricci, ma è la sicurezza, fondata sul grande Amore con cui ci ama, che ci darà quello che è il meglio per ciascuno di noi, quando e come Egli lo stabilisca, e sempre che ci teniamo nella Sua Grazia e perseveriamo nel fedele compimento dei suoi comandamenti.
Ti racconto un altro mio aneddoto −aggiunse, con quel suo bello sguardo−. Prima della mia glorificazione, sapevo bene che il mio corpo, in qualsiasi degli innumerevoli spazi-tempi della mia vita terrena, era capace di passare attraverso le pareti senza nessuna difficoltà.
Con tutto ciò, la prima volta che tentai di attraversare una collinetta, mi fermai bruscamente. Prevalse la mia abitudine terrena di fermarmi davanti agli ostacoli. Ma adesso passo anche attraverso degli astri”.
“Servono a qualcosa i suffragi per i defunti?”
“Sono efficacissimi, anche se si tratta di defunti molto antichi. Nell’Aldilà non vigono le classiche nozioni di presente, passato e futuro, né esiste il legame della coscienza col momento attuale.
I suffragi arrivano molto opportunamente da qualsiasi data, grazie al ponte immediato della quinta dimensione.
I tuoi atti di esistenza, conservati negli spazi-tempi della tua vita, e le abitudini che ti farai, speriamo siano talmente cristiani, da non aver bisogno di passare dal Purgatorio. Tale è il desiderio del nostro Dio verso di te”.
“Questo paratempo di San Luis è molto lento −disse la mia amata compagna−, e l’energia vitale del tuo organismo basta appena per un millesimo di picosecondo. Nel muoverti, sia pure leggermente, consumi forze che non sei in grado di riacquistare, perché la tua fisiologia di viatore non è preparata a questa lentezza paratemporale.
Per questo, ogni tanto ti tocco, per così vivificarti. Ma adesso incomincia a non essere prudente il farlo”.
“Perché? Quando tu mi tocchi, sia pure brevemente, mi risulta molto gradevole”.
“Appunto per questo. Dopo che me ne sarò andata, ti rimarrebbe la nostalgia di questa forza vitale, che il tuo organismo prima non conosceva.
Spasimeresti per riceverla di nuovo, come succede al tossicodipendente, quando non può prendere la droga. Per questo motivo, la mia intervista con te deve finire.
Comunque, quello che ti ho detto riguardante la Gloria accidentale (secondaria) è meno di un balbettio, in confronto alla realtà...
Se io potessi trovare concetti appropriati, immagini e paragoni evidenti, per meglio realizzare la mia missione e farti comprendere con luce maggiore la Gloria che ti attende! ... Ma il Cielo e la terra sono molto diversi, e il loro linguaggio è molto differente. Meno male che passerai molto presto per il mondo e che, quando meno penserai, ti troverai a godere di ciò che oggi intravedi appena”.
“Teneramata −le dissi con tutta la mia franchezza−, ho paura.
Paura dell’invalidità, per i miei acciacchi di vecchio.
Paura degli altri, per il loro egoismo e la loro ambizione.
Paura della solitudine e del dolore.
Paura della morte, perché non la conosco in me stesso.
Paura dell’inferno, che ho ben meritato con i miei peccati.
Paura del mio futuro e necessario Purgatorio.
E paura di me stesso, perché conosco la mia volubilità”.
“Il tuo timore sarebbe fondato, se ti trovassi completamente solo, senza Fede, senza Patria futura e senza Amore. Ma non è così.
Il nostro Dio ti ama moltissimo e te lo ha dimostrato nel corso della tua vita. Possiedi l’appoggio della Fede, come regalo che il Signore ti ha concesso. Nel Cielo hai moltissimi che ti amano, grandi amici che ti attendono. Hai avuto una mamma esemplare sulla terra, che per te è stata la provvidenza visibile del nostro Dio nel mondo.
Hai un’altra Mamma nel Cielo, la Madre del bell’Amore, la Madre di Dio, che ti ha assistito con predilezione. E tieni me, la tua Teneramata, che ti ama con sublime amore prestabilito da Dio; disposta, se fosse necessario, a intercedere fino al colmo in tuo favore.
Pertanto, cambia il tuo timore per un’adorazione senza posa all’Altissimo e per un ringraziamento senza limite. Non sederti al margine della strada. Prendi la tua croce, la tua piccola parte di dolore, e segui il tuo Signore”.