Athos Monach
381.9K

Súhrn zázrakov, za ktoré bol Paisij Svätohorec v roku 2015 kanonizovaný...

Nespočetné množstvo úžasných príbehov svedčí o milostivých daroch, ktoré starec Paisij vlastnil a rozdával v prospech tisícok ľudí, ktorí hľadali jeho pomoc a radu. Preto sa jeho meno stalo symbolom radosti pre každého, kto sa dotkol jeho osobnosti a duchovnej múdrosti. Priložený text stručne predstavuje viaceré dary, ktorými starec nepochybne disponoval, hoci sa vo svojej hlbokej pokore vyhýbal ich rozprávaniu...

Dar uzdravenia

Starec Paisij uzdravil mnoho ľudí trpiacich ťažkými a často nevyliečiteľnými chorobami, vrátane: rakoviny, paralýzy, slepoty, srdcových chorôb, neplodnosti. Starec Paisij niekedy liečil len slovami: „Nič ti nie je, si v poriadku“, a človek sa naozaj vyliečil, pretože trpel mentálnym blokom. Inokedy liečil chorých pomocou svätých relikvií, alebo ich pomazal olejom zo sviece sv. Bohorodičky, robiac znamenie kríža, a inokedy sa veľmi dlho modlil za chorých.

Dar exorcizmu

Ctihodný Paisij oslobodil mnohých ľudí od démonov tým, že ich od nich odohnal, tiež mnohokrát vo svojej chatrči bojoval s útokmi démonov a úplne ich porazil.

Dar proroctva

Ctihodný Paisij predpovedal ľuďom budúce udalosti, ako aj osud Grécka.

Dar jasnovidectva

Svätý Paisij mohol z Božej vôle jasne vidieť, kto a čím je, kto k nemu prišiel – ako sa volá, v akom bol fyzickom a duševnom stave, kde sa narodil, aká bola jeho minulosť, aké myšlienky sa mu preháňali mysľou, aké mal povolanie, aké problémy ho trápia. A on to všetko vedel ešte predtým, ako ten muž vôbec otvoril ústa. Skromný mních Paisij videl to, čo sa skrýva hlboko v srdci každého človeka, lepšie, ako o sebe vedel sám človek.

Starec Paisij mal akoby svoju „duchovnú televíziu“ a videl aj človeka, ktorý bol od neho ďaleko. Dokonca vedel, čo bolo napísané v liste, ktorý mu bol zaslaný, bez toho, aby ho otvoril, a odpovedal na list bez toho, aby si ho prečítal; vedel, čo balík, ktorý mu bol odoslaný, obsahuje bez toho, aby ho otvoril.

Dar rozlišovania

Ctihodný Paisij z Athosu v každej situácii vedel, aká je Božia vôľa, či ju má povedať alebo zamlčať; vedel, aké je najlepšie a správne riešenie, aj v otázkach týkajúcich sa vedeckých tém, hoci študoval len do štvrtého ročníka.

Dar utešenia duše

Tak ako slnko zaháňa hmlu a ohrieva všetko živé na zemi, tak aj mních Paisij mal dar utešiť, odstrániť smútok a potešiť každú umučenú dušu, ktorá sa k nemu priblížila.

Ľudia prichádzali k starcovi Paisijovi s utrápenými dušami, no odchádzali spokojní a radostní. Aj keď ho len letmo zazreli, boli naplnení radosťou a silou. Pokorný Paisij im vzal všetku bolesť.

Chodili k nemu aj mnohí mnísi, sužovaní nesprávnymi myšlienkami a pokušeniami, no už po krátkom rozhovore s ním pocítili úľavu, akoby im narástli krídla. Zmena bola viditeľná pre každého, kto navštívil starca, bolo to tak zrejmé, že často dostali od svetských ľudí otázku: "Nebol si ty u starca Paisija?"

Dar vnímavých duchov

Ctihodný Paisij presne vedel, či myšlienka alebo duchovná udalosť pochádza od Pána alebo od toho zlého, ktorého účelom je oklamať nás a podnecovať k zlu.

Dar pre jasnú reč, pre kázanie a teológiu

Slovo starca Paisia bolo obyčajné ako slovo apoštolov rybárov, ale v skutočnosti veľmi živé, dobré, utešujúce, ako rosa padajúca na smädné duše. Často hovoril v podobenstvách a uvádzal príklady z prírody a života. Vyjadroval sa jasne, ale aj poeticky, s použitím množstva obrazov zo života. Bez toho, aby si vopred pripravoval témy, vedel rozprávať celý deň a ľudia ho počúvali so zatajeným dychom a nespúšťali z neho oči. Jeho slovo prenikalo priamo do sŕdc ľudí.

Jeho znalosti v rôznych oblastiach udivovali každého, mal úžasnú múdrosť a úžasnú pamäť. Duchovne viedol mníchov a celé kláštory, riešil problémy ženatých i neženských laikov, stretával sa s vedeckými pracovníkmi, ktorí žasli nad jeho vedomosťami a rýchlym myslením.

Pokorný otec Paisij vystúpil alebo zostúpil na kultúrnu a duchovnú úroveň konkrétneho človeka s prihliadnutím jeho povahy, povolania, pôvodu a toho, čo daným človekom hýbalo.

Zo svojich bohatých duchovných skúseností, ktoré mal, a zo spoločenstva so svätými, anjelmi, Bohorodičkou, ale aj z videnia duchovného Svetla, sa stal skutočným teológom a znalcom Božích tajomstiev. Len za pár minút vyriešil teologické nejasnosti, ktoré rokmi nahromadila akademická obec rôznych teologických škôl.

Dar prekonávať prírodné zákony

Prírodné živly často ustúpili otcovi Paisijovi, a tak prekonal a zrušil fyzikálne zákony.

Príbehy svedčia o tom, že niekedy zostal počas dažďa suchý, hoci okolo neho husto pršalo, nespadla naňho ani kvapka! Keď chcel, mohol sa stať neviditeľným a nikto z jeho okolia ho neuzrel! Mnohokrát sa počas modlitby vznieslo jeho telo do vzduchu; aj keď pracoval alebo kráčal, svedkovia videli, že nestúpal na zem (bol asi 30 cm nad zemou).

Hoci bol na pohľad slabý (kvôli asketickému životnému štýlu), po modlitbe a prekrižovaní, dokázal rukami zdvihnúť mimoriadne ťažké kamene, s ktorými nedokázalo hýbať ani niekoľko ľudí.

Nikto nikdy nemohol odfotografovať alebo zaznamenať otca Paisija bez jeho dovolenia; pre svoju pokoru sa Ctihodný otec vyhýbal fotografovaniu, nahrávaniu pomocou video alebo audio zariadenia; poddával sa len veľmi citlivým a pokorným ľuďom, aby ich svojim odmietnutím nezranil, ako z lásky k ľuďom obetoval aj svoju pokoru.

Mnohí sa ho pokúšali odfotiť tajne, bez jeho súhlasu, pretože z tajných fotiek nevyšlo absolútne nič, ako keby bol objektív zakrytý ochranným krytom. Inokedy sa "spálil" film alebo sa zablokoval fotoaparát, alebo fotografia vyšla veľmi jasna, ale bez obrazu ctihodného Paisija.

Keď sa ho pokúsili nahrať tajne na magnetofónovú pásku bez jeho súhlasu, sa nahrávka sama vymazala alebo sa nahrali akékoľvek okolité zvuky (rozhovory iných prítomných osôb, štebot vtákov či iné zvuky), ale hlas Paisija úplne chýbal. Vždy, keď sa ho ľudia pokúšali tajne odfotografovať alebo nahrať - napriek jeho prosbe - aby to nerobili, ctihodný Paisij vedel, že ho odfotografovali alebo nahrali, a niekedy im povedal: „Aj keď sa o to pokúsite, nič z toho nevyjde.“ Stalo sa podľa jeho slov.

Dar na prekonávanie vzdialeností

Niekedy sa ctihodný Paisij z Athosu presunul so svojím telom na zlomok sekundy z Athosu do Solúna, alebo do Macedónska.

Otec Paisij nespočetnekrát zachránil rôznych ľudí, ktorí boli tisíce kilometrov ďaleko, od smrteľného nebezpečenstva. Bez toho, aby sa starec pohol zo svojej chatrče na Svätej hore, preniesol sa veľmi ďaleko, aby pomohol niekomu, kto bol v ohrození života, alebo z iného dôvodu.

Počas modlitby vo svojej cele Duch Svätý často bral otca Paisija do nemocníc, do domovov starých ľudí, k ľuďom, ktorí boli pripravení spáchať samovraždu.

Občas sa im zjavil Paisij na ceste, alebo v sne. Inokedy bez toho, aby bol videný, sledoval, čo sa deje s dotyčným, s rodinou alebo s istým kláštorom.

Všetky tieto príbehy sú svedectvami očitých ľudí, dnes zapísané v knihách o ňom. Ide o Božiu milosť, ktorú Hospodin dal nám slabým ľuďom, aby ukázal svoju moc. Na Slovensku vyšlo niekoľko diel o svätohorcovi Paisijovi, kde sa o všetkých týchto divoch, dá presne dočítať...

Všetko o Paisijovi Svätohorskom pod touto značkou: #athosaisij
TerezaK
Je to výzva pro nás, že může přijít doba, kdy budou dělat zázraky všichni křesťané. (Pán to od nás v této době vlastně chce.)
Marek 938 Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil."
39 Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.
40 Kdo …More
Je to výzva pro nás, že může přijít doba, kdy budou dělat zázraky všichni křesťané. (Pán to od nás v této době vlastně chce.)
Marek 938 Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil."
39 Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.
40 Kdo není proti nám, je pro nás
Athos Monach
Paradoxne svätci východu zhodne tvrdia, že na konci sveta kresťania už zázraky konať nebudú. Že veľký zázrak, najväčší zázrak posledných časov bude ten - že sa vôbec niekto obráti ku Kristovi - že uverí v Krista. Veď aj Ježiš si pokladá otázku, či nájde vieru na zemi keď príde?! A inde slovo Božie hovorí, že Boh skráti posledné dni, lebo by všetci odpadli od viery. Na konci skôr diabol dostane …More
Paradoxne svätci východu zhodne tvrdia, že na konci sveta kresťania už zázraky konať nebudú. Že veľký zázrak, najväčší zázrak posledných časov bude ten - že sa vôbec niekto obráti ku Kristovi - že uverí v Krista. Veď aj Ježiš si pokladá otázku, či nájde vieru na zemi keď príde?! A inde slovo Božie hovorí, že Boh skráti posledné dni, lebo by všetci odpadli od viery. Na konci skôr diabol dostane moc konať zázraky a zjavenia a jeho poskok antikrist. Tí budú znameniami a ilúziami zvádzať národy, ako spomína zjavenie Jána...
TerezaK
ZJ 11: 3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní."
4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich …More
ZJ 11: 3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní."

4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7 Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8 Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9 Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.
10 Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.
11 Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.
12 Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: "Vstupte sem!" A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.
13 V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

Zjevení Janovo 12>

14 Druhé `běda´ pominulo; hle, už je tu třetí!
15 Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků."
16 Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:
17 "Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.
18 Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi."
19 Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.
TerezaK
než je v katolické církvi někdo kanonizován, je právě třeba zázraku, často uzdravení na jeho přímluvu a většinou též ti svatí za svého života uzdravovali nemocné a vyháněli démony. Takže pokud se ptá David Michael, kteří, tak skoro všichni. (Ale je to určitě dobrá otázka.)
One more comment from TerezaK
TerezaK
David Michael Emeth: Milovaný v Kristu a Marii. V případě potřeby vyslyšení modlitby doporučuji přímluvce u Nebeského Trůnu: Abecední seznam svatých a význam jmen - T / Tadeáš - Tuto . Je to patron pro beznadějné případy. Také se na něj budu obracet. A patří historicky do sv. Církve ještě před jakýmkoli rozdělením. Byl to pravděpodobně bratranec Páně. I on umí zázračně uzdravit, obrátit …More
David Michael Emeth: Milovaný v Kristu a Marii. V případě potřeby vyslyšení modlitby doporučuji přímluvce u Nebeského Trůnu: Abecední seznam svatých a význam jmen - T / Tadeáš - Tuto . Je to patron pro beznadějné případy. Také se na něj budu obracet. A patří historicky do sv. Církve ještě před jakýmkoli rozdělením. Byl to pravděpodobně bratranec Páně. I on umí zázračně uzdravit, obrátit situaci, vymést démony. Bůh Ti žehnej.
Peter(skala)
David Michael Emeth
Zajímavé, že katolíci nikoho takového nemají! Jen samé falešné svaté...❗
apredsasatoci
To nie je pravda!
David Michael Emeth
Tak jmenuj římské katolíky, kteří uzdravovali, či vymítali démony! Rád se poučím. 😇
Světlana ranní rosa
To jsou Pravoslavní. Čerpají přímým spojením s Bohem,
skrze jeho nestvořenou energii Svatého Ducha
Maria Maria
Třeba Pater Pio z těch novodobých... Jsou jich zástupy a ty se budeš ze svého zvracení na Bohem požehnané zodpovídat....
apredsasatoci
Ženy: Terézia z Avily, Terézia z Lisieux, Katarína Sienska, Edita Steinova, Veronika, Emmerichova,
Terézia Neumannová...
Mužov je podstatne viac.
David Michael Emeth
A která z těch jmenovaných žen někoho uzdravila? 😇
David Michael Emeth
A koho uzdravil ten stigmatizovaný klaun Pio? 😄
Světlana ranní rosa
Myslím, že máme jednu Češku
paní Zdislavu
- 5 mrtvých vzkřísila
a oči otvíral, sluch a jinak
uzdravovala. Ale to byla matka
několika dětí, ne řádová sestra.
David Michael Emeth
Že by výjimka potvrzující pravidlo? 🙂
Peter(skala)
Dávid, pozor na ruhanie ... ked nepoznaš život kanonizovaných ... tak treba davať pozor, aby si sa neruhal, lebo Ježiš často hovoril: Kto nemiluje v "malom" nebude ani vo velkom.
Ináč povedané: kto ODSUDZUJE maličkých... ťažko bude milovať NajvyššiehoMore
Dávid, pozor na ruhanie ... ked nepoznaš život kanonizovaných ... tak treba davať pozor, aby si sa neruhal, lebo Ježiš často hovoril: Kto nemiluje v "malom" nebude ani vo velkom.

Ináč povedané: kto ODSUDZUJE maličkých... ťažko bude milovať Najvyššieho
David Michael Emeth
Rouhal se snad Jesus, když kritizoval farizeje? Já kritizuju jen falešné svaté, ne ty pravé. 🙂
Peter(skala)
Falošný svätý p.Pio?
Ved porovnaj svoj život s jeho a uprimne si polož otazku: kolko utrpenia si v živote PRIJAL TY a kolko ON?
... a to hovorím o zakladnej podmienke svätosti: prijatie utrpenia
Tie zazkraky, uzdravenia, bilokacie, oslobodzovania (charizmy) su druhoradé, ale ani v tomto by si mu nekonkuroval a chceš povedať, že pre jeho umučenie nebol hodný svätosti, či dokonca bol falošný?
Možno …More
Falošný svätý p.Pio?
Ved porovnaj svoj život s jeho a uprimne si polož otazku: kolko utrpenia si v živote PRIJAL TY a kolko ON?

... a to hovorím o zakladnej podmienke svätosti: prijatie utrpenia
Tie zazkraky, uzdravenia, bilokacie, oslobodzovania (charizmy) su druhoradé, ale ani v tomto by si mu nekonkuroval a chceš povedať, že pre jeho umučenie nebol hodný svätosti, či dokonca bol falošný?

Možno o tom nevieš, ale to isté tvrdil biskup, ktorý ho skušal, mal preveriť jeho svätosť, dokonca tvrdil, že tie rany (stigmy) si spôsobil intenzivnym namýšľanim
😲
nakoniec sa biskup obratil, ale aj to vdaka nemu
David Michael Emeth
Určitě se už ten náboženský klaun smaží v pekle, spolu s "Matkou" Terezou a jim podobnými! Nenech se nachytat na falešnou zbožnost. ❗
2 Kor 11:14-15: "A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!"
majs
Jejich konec bude jako jejich skutky. To se vztahuje i na Davida Michaela Emetha.
Maria Maria
Ten "náboženský klaun" má na 5000 lékařsky potvrzených zázraků na kontě. Gemma Di Giorgi di Ribera je žena, která vidí aniž má zorničky. Co to ale je proti "duchovnímu daru" blití na světce kterým disponuje Davídek viď???
Janko333
Mýliš sa Katolícka cirkev má veľa svätých a diali sa veľké divy. Napríklad Svätý Páter Pio, svätý charbel, Svätá Filoména, svätý Patrik, Svätý Anton paduánsky atď. Svätý Patrik vzkriesil 33 mŕtvych mužov (niektorí pochovaní niekoľko rokov) vzkriesil tento veľký oživovateľ z mŕtvych. Svätý Patrik. moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia, moc jeho p…
. ARMATA .
Rouhal se snad Jesus, když kritizoval farizeje? Já kritizuju jen falešné svaté, ne ty pravé. Autor tejto vety nech sa nenechá oklamať diablom...Ježiš mal zvrchované právo napomínať každého,lebo bol Boží syn a videl do každého aj poznal každého myšlienky a zmýšľanie.Ty sa neprirovnávaj ani sa neporovnávaj s Ježišom, lebo si len obyčajný človek. To by bol taký môj malý postreh.
David Michael Emeth
Nevím jak ty, ale já jsem skrze víru Boží syn, nejsem již tedy jen obyčejný člověk:
Ef 2:19: "Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny..."
Ga 3:26: "Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši."❗
apredsasatoci
Kresťan - Božie dieťa - Boží syn