Proroctvo: Putinov prvý krok smerom k svetovej dominancii

z 25. 2. 2022 - od sestry Barbory

Písmo: Jeremiáš 50:3 Lebo tiahne proti nemu národ zo severu, ktorý obráti na púšť jeho krajinu, takže nebude v ňom nikto bývať, od človeka po zvieratá, všetko ujde, odíde.

Proroctvo: "Mene, mene, mene. Ja ustanovujem lídrov, používam ich pre naplnenie Môjho účelu. Dni ľudí sú počítané. Presýpacie hodiny sa vyprázdňujú. Viďte ako sa vodcovia národa zaplietajú, zatiaľ čo postrach národov si vstáva na nohy. Dobyvateľ, ktorý sa pripravuje prevziať kontrolu nad slabým miestom. Chytrý bojovník s plánom. On nespí. Trávi noc vypočítavaním si svoju ďalšieho ťahu. Jeho armáda sa bude pohybovať nad národmi zeme, od jedného za druhým. Použije na nich každú zbraň vo svojom arzenáli, aby bol víťazom. Rozdrví kohokoľvek, kto ho skúsi zastaviť pred získaním si celosvetovej moci.

Amerika, uprel svoje pohľady na teba. Tvoji slabí vodcovia ťa spravia odmenou za víťazstvo. Pyšný národ, ktorý pokračuje v skazenosti, vraždení detí a sexuálnej perverzii, bude uzemnený. Pokorím vašich ľudí a dovolím zničenie a spálenie každej modly, ktorú ste pozdvihli. Skazení budú ako strnisko (poľné steblá bez klasov) a vy budete privedení do zajatia."

“Mene, mene, mene. I raise leaders up, I use them to fulfill My purpose. Man's days are numbered. The hourglass empties. See the nation's leaders scramble as the terror of nations stretches his legs. A conqueror that is preparing to take control of weakness. A shrewd warrior with a plan. He doesn't sleep. He spends the night calculating his next move. His army will move over the nations of earth one by one. He will use every weapon in his arsenal on them to be the victor. He will crush anyone trying to stop him from gaining worldwide power.

America, he has set his sights on you. Your weak leadership makes you the prize. A proud nation that continues in wickedness, murder of children and sexual perversion, will be brought low. I will humble your people and allow the destruction and burning of every idol you have raised. The wicked will be as stubble and you will be brought into captivity.”


PROPHECY, PUTINS FIRST STEP TOWARDS WORLD DOMINANCE
Public domain
dyk
Poskladať si to:
ht
tps
:/
/f
b.
watch
/brCXd6sjBm/
forthetruth333
USA končí červený drak ho zničí tak ako medveď zničí Europu