Clicks20
vi.news

Tổng Giám Mục: nhiều việc xảy ra sau Vatican II là KHÔNG hợp pháp

Sứ thần đã nghỉ hưu Thomas Gullickson đã đặt câu hỏi về “tính hợp pháp của nhiều việc diễn ra trong suốt nhiều năm kể từ Công đồng Vatican II.”

Viết trên UtAdMereamur.blogspot.com (8 tháng 6) Gullickson sử dụng từ "đả phá biểu tượng",

Ông phân tích: “Vụ‘ phá hủy ’hậu công đồng đã tước đi nhiều biểu tượng và trang trí trong các nhà thờ của chúng ta, đốt sách và lễ phục, không phải là thiếu sự trông cậy đến các chiến thuật do lỗi cổ xưa của đả phá biểu tượng”.

Đả phá biểu tượng ban đầu là sự phá hủy các biểu tượng, hình ảnh tôn giáo và các bức tượng trong Đế chế Byzantine từ năm 726 đến năm 842. Thuật ngữ này cũng được áp dụng cho cuộc Cải cách Tin lành.

Hình ảnh: Thomas Gullickson, #newsSqivxcpqlo