Clicks365
Varovanie
1

CHCETE-LI RŮST V DUCHU, MUSÍTE BÝT OCHOTNÍ DÁT VŠE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Boží lide,
náš a váš Král a Pán Ježíš Kristus a naše a vaše Královna a Matka vás uvádí do stavu bdělosti z lásky.
Každý čin lásky, který jste učinili, nezůstává uzavřen ve vás, ani neslouží výhradně k vašemu užitku, ale k užitku pro celé lidstvo.
Boží Láska není statická, ale spíše sdílená, a v tom sdílení se šíří tam, kde je jí třeba, když se modlíte, jednáte, držíte půst a celým srdcem nabízíte své síly a smysly, protože je to Duch Svatý, který jedná, když pracujete a jednáte, jako jedná náš Král a Pán Ježíš Kristus.
Musíte se svěřit Boží Lásce bez odkladu v této velké etapě, kterou prochází lidstvo: "Érou třetího fiat, érou Ducha Svatého." [Jn 16, 13].
V tomto věku se ďábel toulá z jednoho konce na druhý a hledá nejmenší příležitost vládnout rozdělením, a to je příčina pádu každého dobrého úmyslu člověka.
Boží lidé, musíte pochopit, že jako lidské bytosti, jdete všichni strmou cestou, plavete proti proudu světa, byli jste utvářeni, abyste žili v rámci PRAVÉ CESTY, před níž musíte pokleknout a modlit se, postit se a obětovat, abyste našli moudrost pracovat a jednat. Musíte vědět, že chcete-li růst v duchu, musíte zůstat ochotní dát vše. Vždy máte něco nového, z čeho se můžete učit.
V této třetí etapě FIAT, se nemůžete posílit tak, abyste vstoupili do volání, s nímž se Nejsvětější Trojice obrací na vás, nejste-li pokorní. Ďábel vyhledává pýchu, aby se usadil v lidských stvořeních a zatvrdil jejich srdce. Připravte se, milovaní lidé Boha, abyste kultivovali Boží dary Ducha Svatého [Iz 11, 1-4].
DAR MOUDROSTI: ve kterém září láska a bytost chápe, že Boží plán musí být postaven nade vše a nesmí mu být bráněno.
DAR POROZUMĚNÍ: osvítí lidské stvoření, aby proniklo jasněji do pravd odhalených Bohem.
DAR RADY: s nímž můžete rozlišit možnosti, které jsou vám předloženy – k tomu musíte dosáhnout znalosti, jak s tímto darem naslouchat a pomáhat svým bratrům: "Nebude soudit podle toho, co vidí oči, ani rozhodovat podle toho, co slyší jeho uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva." [Iz 11, 3-4].
DAR POZNÁNÍ: není to, čemu věří svět, ale to, když uvnitř každé bytosti Bůh odhaluje lidskému stvoření, co ví o každém z nás.
DAR ZBOŽNOSTI: tento dar vám umožňuje jednat se svými bratry v nepřetržité praxi orientované k bratru. Naplňováním Boží vůle se člověk neúnavně dívá na Ježíšovy činy, aby se Mu podobal.
DAR STATEČNOSTI: je zdůrazněn ve víře Božího dítěte, které žije vše, co k němu přichází, s hrdinstvím, hodným samotných mučedníků. Tento dar posiluje vytrvalost a pevnost a vyvolává naprostou důvěru v Boha, který se nevzdaluje člověku.
DAR STRACHU Z BOHA: dává lidskému stvoření vůli nezbytnou k opuštění všeho, co ho přivádí k tomu, aby upadl do zla. Aby pracoval, žil a jednal v Boží vůli.
Vyzývám vás, abyste vzali vážně má slova, jako výraz Boží vůle, pro vaše dobro a spásu duší.
Ďábel dělá smlouvy s člověkem, aby si osoboval novou moc nad lidstvem, a tak přišel k vládě nad světem. Udržujte se stále bdělí, aby síla všech byla síla jedinou a Zlý nebyl schopen vstoupit do dětí Nejvyššího.
Držet se ruky naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření, znamená v tomto čase, stále dostávat sílu nevzdat se. Svět a jeho intriky zesílily svůj boj o svedení Božího lidu z cesty, protože zlo se rojí po celé Zemi a člověk má ze zla radost.
Boží lid chrání BOŽÍ LÁSKU a nedovolí lidskému charakteru se zlým temperamentem zaujmout první místo, ale formuje se ve způsobech Krista [Ef, 4, 13]. Vy víte, že zlo má potěšení v lidské slabosti, ale třese se před silou člověka, silou, která mu nedovolí opustit správnou cestu v našem a vašem Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Člověk se stal materialistickým. Idealizoval si budoucnost v pohodlí a hojnosti a zapomněl, že činy a jednání člověka proti Boží vůli přitahují na lidstvo všechny druhy pohrom, vedoucí živly k odmítnutí člověka, kterého už nepoznávají.
Boží lidé, válka je stále před vámi. Záleží na myšlence vůdce, nebo několika vůdců mocností, jednat v předstihu, ze strachu, že budou poraženi, aby byl vykonán první krok, jenž lidstvo povede k třetí světové válce.
Zmatek v duchovní, politické, materiální oblasti je pro lidstvo vysoce destabilizující. Jediný krok a člověk padne do propasti zla. Člověk musí učinit silné a pevné rozhodnutí, aby zachránil svou duši, rozhodnutí, jehož základem je víra.
AČKOLI SE ZDÁ, ŽE ĎÁBEL PANUJE, ZLO NEZVÍTĚZÍ. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JE NADE VŠÍM A VE VŠEM NAVĚKY VĚKŮ. AMEN.
Vandalství a pronásledování roste proti všemu, co reprezentuje našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista, proti tomu, co reprezentuje naši Královnu a Matku celého Stvoření, a proti věrným Bohu. To se stane všeobecným. Nesmíte mít z toho strach, protože musíte zachránit svou duši – proto jsem byl poslán.
Moc zednářství a Iluminátů je pro lidstvo mimořádně katastrofální, protože infiltrovali každou sféru lidské činnosti – vy to víte, horní společenská vrstva světa má o tom znalosti a jedná s nimi. Přitom tvrdí, že o tom nic neví, aby se nekompromitovala, jelikož ji spása duše nezajímá.
Boží lidé, boj mezi dobrem a zlem začíná závistí a rozdělením. Buďte pevní, udržujte si víru a nedovolte, aby nad vámi zvítězila vlažnost.
Vytrvejte, zůstávejte pozorní a dívejte se, jak příroda povstává s velkou zběsilostí proti lidstvu, a přesto člověk je stále vlažný a vysmívá se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, kterého chtějí vyhnat ze středu jeho církve.
Modlete se, děti, modlete se, aby Slovo našeho a vašeho Krále a Pána nebylo překrouceno.
Modlete se, děti, modlete se za Havaj, příroda způsobí silnou erupci sopky Kilauea a otřese vulkány Mauna Loa a Kilauea.
Modlete se, děti, lidstvo je divákem utrpení vašich bratrů. Přestane být divákem a všichni se stanou aktéry a vstoupí do historie lidstva.
Připravte se na Varování.
Boží lidé, trpíte a kvůli tomuto utrpení velké Boží milosrdenství pošle anděla pokoje. Ti, kdo na něj čekají, ho poznají.
Staňte se částí společenství svatých.
KDO JE JAKO BŮH?

svatý archanděl Michael
Peter(skala)
Modlite sa, deti, modlite sa, aby Slovo nášho a vášho Kráľa a Pána nebolo prekrútené.
Modlite sa, deti, modlite sa za Havaj, príroda spôsobí silnu erupciu sopky Kilauea a otrasie vulkány Mauna Loa a Kilauea.
Modlite sa, deti, ľudstvo je divákom utrpenia vašich bratov. Prestane byť divákom a všetci sa stanu aktérmi a vstupia do historie ľudstva.
Pripravte sa na Varovanie.