MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SE BLÍŽÍ BEZ VAROVÁNÍ.

Poselství Ježíše ze dne 2. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

JÁ NEBUDU NIKDY PORAŽEN

Moje milované děti:
POKRÝVÁM VÁS LÁSKOU MÉHO DUCHA, ABYCH VÁS OBDAŘIL VŠÍM, CO JE NEZBYTNÉ, ABY MÉ DĚTI MOHLY PRACOVAT V MÉM KRÁLOVSTVÍ.
Můj lid půjde cestou mého umučení.
Můj lid ponese můj kříž – ano, můj kříž slávy a majestátu.
Bez strachu z mého kříže, mé děti jej ponesou, aby na něm zanechaly vše, co je hříchem.
Mé děti, je třeba, abyste pochopily, že člověk, který žije z těla a pro tělo, nerozumí záležitostem Ducha; [Gal 5, 16,17 a 6, 8] bude konat a působit v těle, daleko od mé vůle.
Mé děti tráví život v neustálém obrácení, snaží se vzdalovat všemu, co je ze světa, modlí se a obětují za obrácení svých bratří, těch, kteří žijí světsky.
Moji lidé, žijte, jdouce vpřed, navigujte a usilujte pokračovat ruku v ruce s mou Blahoslavenou Matkou, aby vás má Matka mohla pozvednout, až budete mít pocit, že už nemůžete dál.
PŘIPRAVTE SE DUCHOVNĚ TEĎ!
V mých dětech kvasí hněv a ztrácejí zdravý rozum, když se navzájem utkávají, posedlí ďáblem, který v této chvíli postupuje s vědomím, že je již poražen mou Nejsvětější Matkou.
MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SE BLÍŽÍ BEZ VAROVÁNÍ. V některých zemích již nastal nedostatek, a přesto lidé mými výzvami pohrdají. Při hladomoru je lidská bytost rozrušena nedostatkem toho, co potřebuje, a povstání se budou šířit z jedné země do další jako mor.
Mocní tohoto světa jim nabídnou pomoc výměnou za to, že se přidají k Antikristovi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.

Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry, kteří trpí válkou.

Modlete se, mé děti, modlete se před pohromami přírody.
Moji lidé:
USILUJTE, ABY VAŠE VÍRA NEUSTÁLE ROSTLA A BUĎTE ODBORNÍKY V LÁSCE.
MŮJ ZÁKON MUSÍ BÝT VEPSÁN DO VAŠEHO SRDCE
[Žid 8, 10].
Modlete se s vědomím, že můj Duch Svatý poráží zatvrzelá srdce, neproniknutelná srdce z kamene, v nichž je má Láska neznámá.
Moji lidé, miluji vás:
Trápím se tím, co se děje, a co se bude dít s větší silou…
Truchlím kvůli utrpení mých dětí, proto jdu k nim, k jednomu za druhým jako žebrák, který nachází veškerou svou potravu v lásce.
Nadále důvěřujte v mou Lásku a mou ochranu pro každé z mých dětí. Pro Mne je každé z nich mým velkým pokladem.
UDRŽUJTE SVOU NADĚJI ŽIVOU, JÁ NIKDY NEBUDU PORAŽEN. "JÁ JSEM VÁŠ
PÁN A VÁŠ BŮH A VY JSTE MÉ DĚTI. KDO VÁS MŮŽE PORAZIT?"
UJIŠŤUJI VÁS, ŽE VÁM POSKYTNU BEZPEČÍ A MOU STÁLOU OCHRANU. PŘIJĎTE KE MNĚ!

Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

Gal 5, 16-17
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Žid 8, 10: A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.


poselstvi-zbytku.org/html1/2038.html
Peter(skala)
MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SE BLÍŽÍ BEZ VAROVÁNÍ.