Varovanie
460

ZACHOVÁVEJTE JEDNOTU A BRATRSKOU LÁSKU

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12 května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

ZACHOVÁVEJTE JEDNOTU A BRATRSKOU LÁSKU

Milované děti Panny Marie Nejsvětějšího Růžence z Fatimy:
V TOMTO SVÁTKU VÁS JAKO BOŽÍ LID VYZÝVÁM, ABYSTE PŘIJALI VÝZVU NAŠÍ KRÁLOVNY K MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE a vytrvali v tomto úkonu víry, lásky, vděčnosti a současně odčinění urážek, kterých se tato generace dopouští vůči našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a vůči naší Královně a Matce.
Lidské bytosti stále klopýtají kvůli panovačnému "vnitřnímu Babylonu" [Gn 11, 1-9] a zanechávají za sebou řád, mír, úctu, lásku k bližnímu, lásku a odpuštění.
Do lidstva vstoupil zmatek, který zvýšil jeho "vnitřní Babylon" a zvětšil lidské ego, takže jeho cílem není mír, ale nadvláda a moc.
NAŠE KRÁLOVNA NAPŘAHUJE RUKU:
prostým a pokorného srdce…
těm, kdo milují v "Duchu a Pravdě"…
těm, kteří bez malicherných zájmů usilují o společné dobro, aniž by opomíjeli lidské tvory zatížené hříchy, kteří kajícně hledají odpuštění, aby zachránili svou duši.
Naše Královna a Matka si přeje, aby všechny její děti byly spaseny, a proto se vydává doprostřed tohoto lidstva, aby pohnula srdci a obměkčila je.
POTŘEBUJETE VÝŽIVU EUCHARISTIE…
JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE PŘIJÍMALI BOŽÍ STRAVU S NAPROSTOU ÚCTOU A NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI.
Tento čas a jeho události vás podrobují zkoušce, a proto od nynějška obětujte, žehnejte, modlete se, obětujte se v pokání za hříchy a v oběti za osobní obrácení a obrácení vašich bratří.

Děti Naší Paní:
SE SVATÝM RŮŽENCEM V RUKOU SE PŘIPRAVTE, ABYSTE BYLY PEVNÉ VE VÍŘE. TENTO ČAS JE ROZHODUJÍCÍ.
Konflikty postupují a armády zaslepené dobyvačnou ctižádostí budou postupovat bezohledně, budou znesvěcovat chrámy, které budou muset být zavřeny, aby už nebyly znesvěcovány, a do lidského stvoření vstoupí bolest a soužení. Proto se živte Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Mějte na paměti, že Anděl pokoje přijde v doprovodu naší Královny. Nebe bude zářit v oznámení tak velkého zázraku Boží lásky, protože lidé nejsou hodni tak velkého činu Lásky Věčného Otce.
ANDĚL POKOJE JE NADĚJÍ PRO TY, KDO JSOU VYTRVALÍ, OCHRANOU PRO POKORNÉ A ZTRÁPENÉ A ÚTOČIŠTĚM PRO BEZMOCNÉ.
Buďte opravdovými dětmi naší Královny a Matky, nechejte ji, aby vás vedla a přimlouvala se za každého z vás, abyste pod její ochranou s pevnou vírou odolali zkouškám a neupadli do zvrácenosti antikrista.
Jako kníže nebeských legií vás varuji, abyste dozráli ve víře tváří v tvář zkouškám, kterým bude lidstvo čelit.
Zemětřesení budou pokračovat s větší silou, modlete se za ty, kdo budou jimi trpět.
Milujte naši Královnu a Matku, važte si jí jako vzácné perly, uctívejte ji, je Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE SVĚŘILA NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE OCHRANU KAŽDÉHO Z VÁS V TOMTO ČASE, JENŽ JE TAK KRITICKÝ V LIDSKÝCH DĚJINÁCH.
Milovaní, buďte pevní ve víře, zachovávejte jednotu a bratrskou lásku. To je, v čem se křesťané poznávají – v bratrské lásce [Jan 13, 35].
Svými nebeskými legiemi a svým mečem vztyčeným vás chráním a žehnám vám.
Svatý archanděl Michael