Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Nemajte strach z tohto sveta, pretože Kristus je víťaz.

Laudetur Iesus Christus.

Deti môjho Pána a milovaného Spasiteľa.

Svet sa už ponára do tmy,... do satanovej tmy, ale to sa musí stať, aby ukázal potom Pán a Boh Jakuba svoju Slávu a Moc nad svetom, nad satanom.

Táto tma bude obrovským utrpením pre tých, ktorí povedia Bohu nie nasledujúc šelmu, ... pre tých, ktorí sa klaňajú jej a nie Večnému Stvoriteľovi.

Čoskoro bude nastolený jeden svetový poriadok, nepriateľ Ježiša Krista sa ukáže svetu a deti svetiel sveta padnú na kolená pred ním a budú sa mu slepo klaňať pijúc si kalich večného odsúdenia, ... lebo Toho, ktorý prijal vôľu Večného Otca a vydal sa za ich hriechy na kríž odmietli a vo svojich zatvrdnutých srdciach prestali milovať.

Milované deti môjho Pána, nebojte vy, ktorí nasledujete večnú Lásku, pretože pre vás je pripravený úsvit nového dňa, jedného nového veku, novej histórie v Ježišovi Kristovi.

Milujte Nebeskú Matku, lebo ona vás už čoskoro držiac za ruku predstaví svojmu Synovi. Ona je vaša záštita, váš ostrov záchrany, tá, ktorej Boh nič neodmietne, lebo bola a je jeho potešením od vekov.

Ona je tá, cez ktorú sa ide k Synovi, ona v pokore a poslušnosti povedal Bohu „fiat“ a tak aj my nezabudnime v pokornej láske našich sŕdc povedať našej Nebeskej Maminke...naše „fiat“.

Majme Matku, ktorá tak trpela so svojím Synom kvôli nám, našim hriechom v hlbokej úcte a ona nás ochráni pred všetkým, lebo budeme na jej lodi a jej loď sa nikdy nepotopí.

Nemajte strach z tohto sveta, pretože Kristus je víťaz.

Preto vám píšem ja nikto, posledný z najmenších, tak nedokonalý a biedny pred svojím Pánom, ... to čo ukázal a povedal aj mne.

„ Naberte odvahu deti môjho Pána a kráčajte v jeho sile, nie vo svojej, ale vždy s ním. Proste Pána, ukotvite sa v ňom a dôverujte Mu a on vám dá meč svojho Ducha, opasok svojej Pravdy, pancier svojej Spravodlivosti a štít Viery.

Potom sa nikdy neotočíte a v strachu neujdete, lebo On môj Boh Láska vám dá silu svojho Ducha Svätého a budete chránení pred satanom a jeho sluhami, pred tým čo rozpútal teraz na zemi.

Modlite sa a majte dôveru v Pána, že toto všetko vám dá. Lebo on je jediný vládca nad vaším životom a smrťou.

Nech svätý ruženec je vašou každodennou zbraňou. Amen.

"Viriliter agite et confortamini; nolite timere nec paveatis a conspectu eorum, quia Dominus Deus tuus ipse est ductor tuus et non dimittet nec derelinquet te."
(LIBER DEUTERONOMII 31,6)

A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.