Clicks161

A DONNA ADULTERA, Gv 8, 1-11 - (La donna adultera) in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi

cristianolibero.rns
A DONNA ADULTERA (vedi Giovanni 8, 1-11) 'O munti 'i alivi a notti avia passatu Gesù 'npriera e s'avia arripusatu. Stu postu era tranquillu e ci piacìa, quannu lu tempu ci lu pirmittìa, di passar…More
A DONNA ADULTERA
(vedi Giovanni 8, 1-11)

'O munti 'i alivi a notti avia passatu
Gesù 'npriera e s'avia arripusatu.
Stu postu era tranquillu e ci piacìa,
quannu lu tempu ci lu pirmittìa,
di passari la notti all'aria aperta,
senza aviri bisognu 'i 'na cuperta.

Cu 'a matinata, all'ura da priera,
come era usanza a genti matinera,
Gesù si susi e va finu a lu chianu
davanti 'o Tempiu. E comu p'un richiamu,
tutta la genti è già ddà chi l'aspetta.
Allura supra o muru iddu s'assetta
e cumincia a parrari du Vangelu
mentri ca u suli chiaru splenni ncelu.

Nnò mentri ch'iddu parra cu dda genti,
li scribi e i farisei 'mpertinenti
arrivanu di bottu, cunnucennu
na fimmina chi trema e sta chiancennu:
nfragranti d'adulteriu fu piscata
e senz'appellu veni cunnannata.
Dda mischina già morta si sintia,
ca nuddu cumpassioni p'idda avia.

La mettinu ddà, mmenzu a tutta a genti,
pi sbriugnalla, e poi: "Maistru, senti,
sta fimmina fu cota supra o fattu
-ci ricinu- e nta Liggi c'eni scrittu
ca fimmini i sta razza cunnannati
sunnu a moriri a corpa di pitrati. (1)

Chisti i fatti, e Mosè chistu cumanna.
Tu chi nni rici?" Ma già sta dumanna
era sulu na scusa pi spruvari
nzoccu dicia, pi putillu accusari.

Gesù si cala e, senza ch'iddu parra,
a scriviri si metti cu jitu nterra.
Ma chiddi su nsistenti, e u fannu apposta,
ca du Maistru aspettanu a risposta.
Iddu si susi e nfaccia li talìa
ad unu ad unu, e ddoppu sintinzìa:

"Cu è senza piccatu po' tirari
a prima petra". Nuddu ciatiari
si ntisi cchiù pi chistu so' parrari,
ca ognunu i so' piccati sta a pinsari,
mentri Gesù nterra si cala, e arreri
scrivi paroli chini di misteri.

Gesù dintra o so cori sta a priari,
mentri senti li passi alluntanari.
Quannu isa l'occhi, nno chianu arristaru
Iddu e dda donna, ca nterra a lassaru.

Si susi, s'avvicina e ci addumanna:
"Donna, unni sunnu? Nuddu ti cunnanna?"
"Nuddu, signuri" -chidda ci arrispunni.
"Mancu iu ti cunnannu. Ora vatinni.
D'ora in avanti tu un hai cchiù a piccari,
e la to' vita ormai havi a canciari!".

Giuseppe Licciardi (Padre Pino)

(1) Nota:

Nna Liggi ci sta scrittu veramenti
ca 'a curpa 'un è da donna sulamenti,
picchì si propriu fu cota 'nfragranti,
'nsemmula ci avia a essiri l'amanti,
e la Liggi cunnanna parimenti
e l'una e l'autru comu cunniventi.