Clicks371
Slawek
1

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ - LUTY 2014

Luty 2014

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej.
Komentarze ks. Stanisław Małkowski

____________________________________
2 luty 2014

MATKA BOŻA:
«Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci. Przynoszę do waszych serc Światłość świata, abyście w Niej podążali wśród ciemności, które otaczają cały świat. Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa, mojego Boskiego Syna, do waszych środowisk, do waszych domów, do waszych codziennych obowiązków. W ten sposób będziecie mogli dać prawdziwe i autentyczne świadectwo waszej wiary. Szukajcie pokory i bądźcie odważni w przyznawaniu się do mojego Syna. Dawajcie Mu pierwszeństwo w waszych czynach, działaniach i myślach. W ten sposób, Jego światło będzie was prowadzić w waszym codziennym życiu.
Wiem, moje kochane ziemskie dzieci, że niełatwo jest żyć pośród szyderców i wrogów Boga, gdy prawa sprzeczne z Bożą Wolą zostają wam narzucone, gdy zło i bunt przeciwko Bożej Prawdzie odzywa się we wszystkich zakątkach ziemi. Walka toczy się na wszystkich płaszczyznach życia i dlatego sprawiedliwi doświadczają szczególnej wrogości otoczenia, a sami nie są wolni od wątpliwości i pokus. To jest właśnie czas, w którym Bóg szczególnie poddaje próbie Swoich wybranych – lecz nigdy nie pozostawia ich samych.
Gdy spojrzycie, moje drogie dzieci, na rozwój historii, od momentu przyjścia na świat Boskiego Syna - to zauważycie, że spełniają się słowa proroctwa: że mój Boski Syn jest „znakiem sprzeciwu’. Cała strategia szatana polega od samego początku na buncie przeciwko Bogu. We wszystkich aspektach życia toczy się tu, na ziemi, bój o ostateczną przyszłość stworzenia – czyli o waszą przyszłość, moje dzieci! Każdy, w decydującej chwili, musi opowiedzieć się czy jest za, czy przeciw Chrystusowi. To wymaga wysiłku i odwagi, moje dzieci – szczególnie w tych dniach.
Brutalność szatana przejawia się także w jego pozornej łagodności, gdy mówi o pozornej wolności, sfałszowanej prawdzie, o zdrowiu i piękności ciała. Lecz w swej przewrotności nic nie wspomina o prawdziwej sprawiedliwości, o czystości, o pokorze i uniżeniu się przed Bogiem.
Moje dzieci, sprawiedliwi doznają coraz większego ucisku w zdobywaniu chleba powszedniego. Wiedzcie jednak, że ten czas został zapowiedziany i pamiętajcie, że każdy wysiłek i trud przynosi błogosławieństwo. Poznanie prawdy, opowiedzenie się za Chrystusem w chwili tak decydującej, jak ta, wymaga od was odwagi oraz trudu i poświęcenia. Naśladowanie mojego Syna polega na wzięciu krzyża, na podążaniu wąską drogą prowadzącą do życia wiecznego. Abyście prawdziwie mogli przyjąć światło Chrystusa, stać się Jego prawdziwymi świadkami i upodobnić się do Niego, musicie przyjąć na siebie Jego „znak sprzeciwu”. To jest czas podziału, moje drogie dzieci, a ja przypominam wam te same wymagania, o których mówił mój Boski Syn. W godzinie, w której mój Syn objawi Swoją chwałę, każdy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, które mój Syn postawił Piotrowi: „A ty za kogo Mnie uważasz?” [1]. A gdy całej ludzkości objawiona zostanie Prawda, wtedy ci, którzy jeszcze będą pozostawać w zatwardziałości serca, usłyszą kolejne pytanie: „Czy i ty chcesz odejść?”. Na tym właśnie będzie polegał sąd sumień, moje dzieci - ponieważ podział dotyczy albo miłości, albo nienawiści. Takiego podziału i osądu może dokonać tylko Bóg. Dla tych wszystkich, którzy już teraz opowiadają się za moim Boskim Synem, ich życie, próby i doświadczenia są „na powstanie”, a nie „na upadek”. [2]
Utrapienia, na które została wystawiona teraz ludzkość i poszczególne dusze, są w Planie Bożym - który zawarty jest w całej historii ratunku, objawionej w Apokalipsie – znakiem Bożej Opatrzności i ukazują upadek szatana. Pośród ucisku i prześladowania ożywia się tęsknota Sprawiedliwych za Bogiem. Kształtuje się prawdziwa „święta Reszta”, która nie potrzebuje znaków materialnych, lecz przedmiotem jej tęsknoty jest sam Bóg, a nie strach i lęk. Stąd wyrywa się modlitwa serca: „Marana tha”. Mój Boski Syn nie przyszedł na ziemię, by objawić się i odejść. On pozostaje na zawsze, wraz ze swoim Światłem. Objawienie Jego chwały będzie manifestacją Jego Obecności.
Dlatego nie bójcie się dawać świadectwa waszej wiary. On wszystko widzi i obdarzy nagrodą w dniu i godzinie, które nadchodzą.
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. «

[1] Mt.16,15
[2] "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą." (Łk 2,34b)

Opowiedzenie się po stronie Chrystusa, danie Mu pierwszeństwa z pokorą i odwagą, z poświęceniem i trudem, wprowadza światło, rozjaśnia ciemność, pozwala stać się znakiem sprzeciwu wobec strategii szatana. Odpowiedzią na bunt przeciwko Bogu jest wiara, poznanie prawdy i posłuszeństwo.

____________________________________
5 luty 2014 Pierwsza środa miesiąca

MATKA BOŻA:
«Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane dzieci, Przychodzę do was z polecenia Ojca Niebieskiego w pierwszą środę miesiąca, aby rozpalić wasze serca miłością i nabożeństwem do mojego Oblubieńca, Józefa. To jest jego czas, w którym Bóg pragnie ukazać całemu Kościołowi jego wstawiennictwo, a także szczególną pomoc i obronę. Wzywajcie jego orędownictwa i uczcie się od niego wiary i zaufania Bogu we wszystkich przeciwnościach i doświadczeniach. Pokochajcie świętego Józefa i poświęćcie się jego Przeczystemu Sercu. Rozszerzajcie nabożeństwo do jego Przeczystego Serca, które obdarzone zostało mądrością i sprawiedliwością.
Z tą prośbą zwracam się szczególnie do wszystkich moich dzieci, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Gdy w testamencie krzyża, Mój Boski Syn powierzył was wszystkich mojej matczynej opiece i kiedy wypełniła się biblijna zapowiedź Królowej-Matki [1], stałam się waszą szczególną Orędowniczką przed królewskim tronem Mojego Boskiego Syna. Byłam zjednoczona w szczególny sposób – poprzez działanie Ducha Świętego – z Boskim Synem w Jego pierwszym przyjściu; tak też jestem z Nim zjednoczona w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Podobnie Józef, który przez wiarę przyjął tajemnicę Wcielenia oraz Narodzenia Boskiego Syna, przygotowuje Kościół i moje potomstwo na objawienie Jego Chwały. Ukazanie roli Józefa i Jego wstawiennictwa przygotował Bóg na czas ostatecznej próby – aby przyszedł z pomocą Kościołowi na pustyni. W tej trudnej godzinie w historii ludzkości, kiedy z coraz większą tęsknotą słychać wołanie Ducha i Oblubienicy o przyjście Mojego Boskiego Syna w Chwale [2], potrzeba jest gotowości, zaufania oraz wiary, które okazał Józef w odpowiedzi na wezwanie i powołanie Boże.
W obecnej chwili, moje kochane dzieci, Józef pojawia się wśród was jako wzór do naśladowania, aby stawać w obronie Kościoła, którego Głową jest Mój Boski Syn. Niesie on pomoc i swe wstawiennictwo szczególnie tym, którzy zdecydowanie jednoczą się z Kościołem prześladowanym i walczącym. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest świadectwo dla obrony czci i godności Mojego Syna, przychodzi Józef ze swą szczególną pomocą. Musicie tylko wzywać jego wstawiennictwa. Mój Syn nie odmówi mu niczego, ani tym wszystkim, którzy szerzą nabożeństwo do Jego przybranego ojca na ziemi i którzy poświęcili się jego opiece.
Moje kochane dzieci, jestem Matką Kościoła, którego Opiekunem i Patronem jest Józef. W ten sposób Bóg pragnie ukazać, że Kościół odnawia się w naśladowaniu ducha Nazaretu, w ciszy oraz pełnym szacunku do Boskiego Syna! Moje Niepokalane Serce wprowadza was na drogę zjednoczenia z Boskim Sercem Mojego Syna, natomiast Przeczyste Serce Józefa uczy głębokiej, oddanej służby w wyznawaniu wiary oraz zaufania wobec Woli Bożej, Jego prób i doświadczeń, a przede wszystkim - obrony Boskiego Syna i Jego Kościoła. Zaufajcie mu, moje kochane ziemskie dzieci.
Gdy święty Józef, moje drogie dzieci, został w szczególny sposób poddany próbie i doświadczeniu przed pierwszym przyjściem Boskiego Syna, tak i teraz, w obecnym adwentowym czasie Kościoła, staje przed wami, jako wzór do naśladowania w posłuszeństwie oraz wierze. To właśnie jest czas, aby Święta Matka Kościół wzywała jego pomocy i orędownictwa.
Dlatego proszę was, moje kochane dzieci, oddajcie mu i poświęćcie wasze serca, aby duch Nazaretu ogarnął je prawdziwym darem jedności, miłości oraz Bożego prowadzenia.
Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«
___________________
[1] por. 1 Krl 2,19 : Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce.
[2] por. Ap.22,17 : A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Nabożeństwo do św. Józefa przyzywa jego pomocy i obrony w czasach ostatecznej próby. Św. Józef pomaga zjednoczyć się z Kościołem prześladowanym i walczącym; sprostał próbom, którym był poddany; jest wzorem do naśladowania.

____________________________________
11 lutego 2014 – Matki Bożej z Lourdes*

MATKA BOŻA:
«W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, człowiecze!
Przychodzę dzisiaj, moje drogie dziecko, by wlać radość i pokój w twoje serce. Nie obawiaj się i nie lękaj, lecz daj się prowadzić Opatrzności Bożej, która jest Miłością i Mądrością. Przychodzę także do moich małych dzieci, aby przypomnieć im o moim wezwaniu do całej ludzkości o pokutę i zadośćuczynienie Bogu. Mój Boski Syn posyła mnie w każdym czasie, abym - pomimo ciemności i ogromu grzechu - była zwiastunką nadziei i Bożego Miłosierdzia. Podobnie, jak tłumom, które gromadziły się wokół Mojego Syna prosząc Go o uzdrowienie z chorób, tak mnie dano szczególną łaskę, poprzez którą wypraszam dla was u Niego wszystko, co jest wam potrzebne. Jednakże, moje kochane dzieci, pamiętajcie, że wasze pierwsze uzdrowienie, którego najbardziej potrzebujecie, to nawrócenie serca i ufność w Boże Miłosierdzie. Wraz z odnowieniem serca i jego przemianą, przychodzi uleczenie ran fizycznych.
Przypominam wam to, moje kochane dzieci, abyście pokładali ufność w Bożym Miłosierdziu i z prawdziwym oddaniem zwracali się ku Bogu i Jego Miłości. Przynosząc wam nadzieję na uzdrowienie ciała, wzywam was jednocześnie do pokuty i do nawrócenia waszych serc. Bóg okazuje Swoje miłosierdzie skruszonemu sercu grzesznika.
Nabierzcie wiary, moje kochane dzieci i uwierzcie w uzdrawiającą moc sakramentów. Przystępujcie tak często, jak to możliwe, do sakramentu pokuty i pojednania, abyście mogli oczyszczać wasze dusze i żyć w jedności z Bogiem. Żyjcie tak, aby wasze życie było dla waszych bliźnich świadectwem nawrócenia i uzdrowienia.
Moje kochane dzieci, zapowiedziany przez Moje Niepokalane Serce pewien czas pokoju, ukaże prawdziwą moc i siłę Kościoła, uzdrawiającego rzeczywistą mocą Ducha Świętego. Duch Święty, który objawi prawdę całemu stworzeniu, przyniesie duchową odnowę i prawdziwe uzdrowienie. Będzie to czas powrotu do prawdziwej adoracji Boga, do poznania tajemnicy zwycięstwa krzyża. Uzdrawiająca moc Ducha Świętego dotknie całego Kościoła Mojego Boskiego Syna, dając Mu nowy powiew Ducha Prawdy. Bądźcie zatem otwarci na Jego działanie, które objawi się z całą mocą, podobnie jak w Wieczerniku. Teraz właśnie tak bardzo jest potrzeba, moje kochane dzieci, abyście zapalali pochodnie waszych serc [1,2] i chociaż jeszcze podążacie w ciemności, proście Ducha Świętego, aby ukazał wam prawdę o waszym grzechu oraz udzielił siły i mocy, abyście mogli zerwać kajdany waszych przewinień.
Odwagi, moje kochane dzieci. Nie dajcie się zwieść łatwym i przyziemnym obietnicom oczyszczenia i uzdrowienia. Przypomnijcie sobie słowa, które wypowiedziałam do mojej umiłowanej córeczki, a zrozumiecie, że prawdziwym szczęściem jest życie w jedności z Bogiem [3].
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«
__________________________
* „Przed 150 laty, 11 lutego 1858 r. w tym miejscu, nazwanym Grotą Massabielską, nie opodal miasta, prosta młoda dziewczyna z Lourdes Bernadetta Soubirous zobaczyła światło, a w tym świetle młodą, „piękną, piękniejszą nade wszystko” Panią. Ta Pani zwróciła się do niej z dobrocią i łagodnością, z szacunkiem i ufnością. „Mówiła do mnie ‘pani’ (opowiada Bernadetta)... - Czy mogę panią prosić, by pani przychodziła tu przez 15 dni? (zapytała ją)… Patrzyła na mnie jak osoba, która rozmawia z inną osobą”. W tej właśnie rozmowie, w tym pełnym delikatności dialogu, Pani zobowiązuje ją do przekazywania pewnych bardzo prostych przesłań na temat modlitwy, pokuty i nawrócenia. Nic dziwnego, że Maryja jest piękna, gdyż ukazując się 25 marca 1858 r., objawia tutaj swoje imię: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” (Papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej w Lourdes 13 września 2008 r., na zakończenie procesji „aux flambeaux”).
[1] Por. Mt 5, 14: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
[2] „Lourdes jest jednym z tych miejsc, które Bóg wybrał, aby w nich odzwierciedlał się szczególny blask Jego piękna, stąd tak wielkie znaczenie ma tutaj symbol światła. Począwszy od czwartego objawienia, gdy Bernadetta przychodziła do groty, zapalała co rano poświęconą świecę i dopóty trzymała ją w lewej ręce, dopóki ukazywała się jej Dziewica. [Wtedy] ludzie zaczęli podawać Bernadetcie świecę, aby zatknęła ją w ziemi, w grocie. Bardzo szybko również inni (…) zaczęli umieszczać świece w tym miejscu światła i pokoju. Sama Matka Boża powiedziała, że jest Jej miły ten wzruszający hołd tysięcy płonących świec, które odtąd nieustannie rozświetlają - ku Jej czci - grotę, gdzie się objawiła. Od tamtego dnia w dzień i w nocy, tak latem, jak i zimą, przed grotą jaśnieje gorejący krzew, rozpalony modlitwą pielgrzymów i chorych, który wyraża ich troski i potrzeby, a przede wszystkim ich wiarę i nadzieję” (Benedykt XVI, Lourdes 13 września 2008 r.).
[3] Matka Boża do Bernadetty Soubirous: Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym.

Matka Boża wzywa do zwycięskiej radości i niezłomnej nadziei w oczekiwaniu na działanie zwycięskiej mocy Ducha Świętego ku odnowie i uzdrowieniu. Zbliża się czas duchowej odnowy i pokoju. Nie ma szczęścia bez jedności z Bogiem.
____________________________________

13 lutego 2014

MATKA BOŻA:
«W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, człowiecze!

Moje drogie dziecko, przekazuj moje słowa moim kochanym dzieciom i zaufaj Bogu w Jego prowadzeniu. Bądź odważny w wierze i wiedz, że Bóg prowadzi w sposób doskonały to wszystko, co zaplanował i przygotował dla dusz.

Moje kochane ziemskie dzieci, jestem zatroskana o was, ponieważ widzę, jak niepewność i zamieszanie panuje w sercach moich dzieci, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Pamiętajcie, moje dzieci, że wasze poświęcenie oznacza duchową jedność z Moim Sercem, w szczególnej łączności z chwilą, kiedy stałam pod krzyżem Mojego Boskiego Syna na Golgocie. Właśnie tam ukazał Mój Boski Syn moje matczyne posłannictwo - dlatego wasze poświęcenie mojemu matczynemu, Niepokalanemu Sercu wyraża waszą gotowość do trwania w jedności z moim macierzyństwem, przepełnionym troską i miłością. Wasze poświęcenie oznacza pewność bliskości krzyża, moje dzieci. Pomimo prób i doświadczeń, pewność zwycięstwa powinna utwierdzać każdego dnia waszą wiarę, abyście umocnieni pokojem i radością, przeciwstawiali się atakom złego ducha, który chce wprowadzić zwątpienie i strach.
Szatan wprowadził wiele zamieszania: rozpowszechnił we wszystkich środowiskach zwodzicieli, fałszywych nauczycieli, którzy swoimi podstępnymi metodami doprowadzili do obojętności, zamętu i nieładu. Ze szczególną precyzją i przebiegłością atakuje tych, którzy walczą w obronie prawdy i sprawiedliwości - którzy walczą o szerzenie Królestwa Mojego Boskiego Syna na ziemi. Posługuje się półprawdami, siejąc nie tylko niepokój, lecz przede wszystkim różnego rodzaju podziały. A czyni to, wykorzystując w bluźnierczy sposób Imię Mojego Boskiego Syna! Jego strategia zwodzenia i bluźnierstw posunęła się tak dalece, że współcześni fałszywi prorocy powołują się na Imię Mojego Syna, czynią znaki i cuda, lecz nie mają prawdziwej mocy Ducha Świętego [1] . To szatan sprawia, że niespokojne są serca tych wszystkich, którzy oczekują znaków i szukają sensacji; biegają wszędzie tam, gdzie usłyszą, że w Imię Jezusa dokonują się uzdrowienia, uwolnienia i cuda. Takie dusze, chociaż w pierwszym zachwycie odczuwają radość, to jednak później osłabiają się i rozprasza się w nich światło prawdziwego dążenia do świętości, ponieważ nie ma w nich ani harmonii, ani prawdziwego wewnętrznego pokoju, lecz ciągły niedosyt spełnienia pragnień.
Moje kochane ziemskie dzieci, pamiętajcie, abyście skupili wasze pragnienia, wasze myśli na jedynej Prawdzie, jaką jest Mój Boski Syn i na zbawieniu waszych dusz oraz dusz waszych bliźnich. Wiedzcie, że powoływanie się - tylko zewnętrznie - na Imię Jezusa, nie uchroni nikogo przed radykalnym wyrokiem odrzucenia w Dzień Sądu Ostatecznego. Cuda, proroctwa ani uzdrowienia nie będą zapewnieniem osiągnięcia radości wiecznej, ale jedynie miłość i wypełnienie Woli Bożej. Dlatego proszę was, moje kochane dzieci, abyście nie ulegali pokusie wielbienia Boga waszymi wargami, lecz, abyście uniżyli wasze serca. Nie pozwólcie, aby duch rozproszenia opanował wasze myśli. Brak czujności, jak również brak posłuszeństwa i uległość wobec podszeptów szatana, przedostały się do wnętrza Kościoła, gdyż brak jest jedności pośród moich synów kapłanów. To jeszcze bardziej umacnia szatana w jego przebiegłości i tym samym rozprasza owce, które czują się zagubione i pozbawione autentycznej troski pasterza. [2]
Moje kochane dzieci, szukajcie tego, co jednoczy was w głębokiej adoracji Boga, w modlitwie i umartwieniu, w umiłowaniu krzyża i nadziei na zwycięstwo. Nie roztrząsajcie tego, czego bez pomocy światła i mocy Ducha Świętego nie zrozumiecie. Poświęćcie swój czas na doskonalenie miłości do Boga i bliźniego - aby stawać się przykładem dla tych, którzy okazują pełną obojętność a nawet wrogość wobec Jego Boskiej Obecności pośród was. Nie wyczekujcie znaków, ale je rozpoznawajcie! Czy nie widzicie, że poświęcacie zbyt wiele czasu na roztrząsanie Bożych planów i wyroków, które - choć was dotyczą - to nie należą do was? Duch Święty wszystkiego was nauczy i wszystko wam objawi. Jeśli będziecie żyli Ewangelią Mojego Syna i wypełnicie prośby, które do was kieruję, to wypełnicie Wolę Bożą.
Dzieje stworzenia i świata zostały zapisane. Bóg powierzył mojej matczynej trosce także te ludy i narody, które w ostateczności należą do Niego, choć ulegają zwodzeniu i sprzeciwiają się Bożemu prawu, ściągając na siebie Gniew Boży [3]. Lecz moje Niepokalane Serce wyprowadzi z tych narodów wierną grupkę dzieci mi poświęconych, by je ochronić pod moim matczynym płaszczem przed Dniem Sprawiedliwości. Jestem Matką i Królową świata. Narody, które poświęciły się Mojemu Niepokalanemu Sercu i które obrały mnie za swoją Królową, mogą liczyć na moją macierzyńską pomoc, obronę i wstawiennictwo. Bądźcie pewni, moje kochane dzieci – gdyż pragnę dziś rozwiać wasze wątpliwości - że intencja poświęcenia Rosji została powierzona Mojemu Niepokalanemu Sercu i przeze mnie przyjęta *. Wy trwajcie nadal w modlitwie za ten naród, aby nie został wykorzystany przez siły zła do rozlewu niewinnej krwi.
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«
______________________
[1] Mt. 7,22: Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
Por. Didache 11, 8-10: Ktokolwiek przemawia w duchu, nie jest prorokiem. Prorokiem jest ten, kto naśladuje Pana. Dlatego według sposobu życia rozróżnić można prawdziwego proroka od proroka fałszywego… Każdy prorok, który naucza prawdy, a nie wprowadza jej w praktykę, jest fałszywym prorokiem (przyp. A.Czł.)
[2] Mt 26, 31 i Mk 14, 27: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.
[3] Dnia 13 lutego 2014 r. parlament belgijski przyjął - jako drugi kraj na świecie, po Holandii – ustawę dopuszczającą eutanazję dzieci i małoletnich cierpiących na choroby uznane za śmiertelne.
* Zwróćmy uwagę na niezwykłej doniosłości zapewnienie Maryi z dzisiejszego orędzia: …pragnę dziś rozwiać wasze wątpliwości… Wciąż bowiem trwają spory i spekulacje na temat poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi: czy odbyło się ono zgodnie z życzeniem Maryi, wyrażonym podczas objawień Fatimskich w 1917 r. Jedni twierdzą, że dokonał go Jan Paweł II 25 marca 1984, inni są zdania, że nie zostały wówczas spełnione warunki z powodu braku kolegialności biskupów i dlatego poświęcenie nie jest ważne. Benedykt XVI jest przekonany, że akt poświęcenia został dokonany:
- Sądzę, że wielki, publiczny akt został już zrealizowany (słowa Benedykta XVI zaczerpnięte z wywiadu przeprowadzonego w telewizji RAI UNO 22 kwietnia 2011 r.). W dzisiejszym orędziu, Maryja potwierdza przyjęcie aktu poświęcenia świata przez Jana Pawła II. Sam papież prosił Ją wtedy słowami, podobnymi do użytych dziś przez Maryję: „Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu”. Nadal jednak mamy trwać na modlitwie i prosić o nawrócenie Rosji, szczególnie przez odprawianie Nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca.

Nasza duchowa jedność z Niepokalanym Sercem Maryi jest poręką zwycięstwa nad zamieszaniem, podziałami i niepokojem w wyniku działania szatana. Kto miłuje i wolę Bożą spełnia, ten wielbi Boga nie tylko wargami, ale życiem i sercem. Narody poświęcone Niepokalanemu Sercu Matki Bożej mogą liczyć na Jej macierzyńską pomoc. Intencja poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi została przyjęta.
Ośmielam się dodać, że przyjęcie intencji a przyjęcie aktu oddania Rosji zgodnie z żądaniem Matki Bożej w Fatimie, a ten akt jeszcze nie nastąpił, ani jego obiecanych owoców w postaci pokoju i nawrócenia Rosji nie widać, to nie to samo. Anonimowy komentarz w formie przypisu: „zwróćmy uwagę…” budzi moje wątpliwości. Trzeba więc trwać na modlitwie. [komentarz ks. Stanisława dotyczy przypisu a nie treści orędzia. Intencja poświęcenia Rosji została przyjęta. A-Cz]
____________________________________
23 luty 2014

MATKA BOŻA:
«W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, człowiecze.
Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was w ten trudny czas i przynoszę wam słowa matczynej otuchy i miłości.
Szatan planuje jeszcze większy rozlew krwi w Europie: podobnie, jak apokaliptyczna nierządnica, chce upić się krwią świadków Prawdy, pragnących wolności i sprawiedliwości. Coraz większe zamieszanie i niepewność panuje w ludzkich sercach, ponieważ ciemności, jak gęsta mgła, ogarnęły stworzenie. I chociaż przebijają się przez nią promienie, to ludzkość kroczy w ciemnościach. Szatan chce wywołać chaos, aby w zamieszaniu posadzić na tronie antychrysta, jako jedynego wyzwoliciela ludzkości, przynoszącego upragniony pokój. To, co dzieje się teraz na waszych oczach, moje dzieci, jest przygotowaniem do tego wydarzenia. Świat znalazł się pod wpływem działania dwóch bestii, które dzięki swej przebiegłości wniknęły w świat duchowy i materialny, szerząc bluźnierstwa przeciwko Bogu. Szatan, wróg ludzkości, wielki zwodziciel i kłamca, chce z całą mocą ukazać daną sobie władzę. Gdybyście, moje kochane dzieci, nie ulegali jego wpływom, gdybyście odpowiedzieli na mój matczyny apel i wezwanie do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia Bogu, jego działanie byłoby o wiele mniej skuteczne. A tak, wasze uporczywe trwanie w grzechu, rozwiązłość i obojętność, pomagają szatanowi i wszystkim jego zwolennikom spełniać jego zamiary niszczenia, burzenia i sprzeciwiania się wszystkiemu, co należy do Boga.
Moje kochane dzieci, jesteście teraz świadkami, jak pozornie sprzeczne ideologie zniewolenia i fałszywie rozumianej wolności realizują swoje plany wobec narodów. W rzeczywistości - jednoczą swoje siły, aby ludy i narody oddały pokłon obrazowi bestii. Prawda i wolność leżą jedynie w zwycięstwie krzyża, w uznaniu praw Bożych, które wynikają z naturalnego porządku rzeczy.
Moje dzieci, w świecie nienawiści i brutalności, w rzeczywistości, nad którą panuje duch zniewolenia i zamieszania, nie może przyjść prawdziwy i długo wyczekiwany pokój. Jeśli narody nie powrócą na drogę chrześcijańskiej prawdy i sprawiedliwości, to nie zaznają pokoju ani wytchnienia. Tym bardziej, jeśli nie powrócą do praw Chrystusa, mojego Syna, to nie będą w stanie przeciwstawić się atakom ducha antychrysta. Natomiast narody, które uznają królewskie panowanie Boskiego Syna, doświadczą Tryumfu mojego Niepokalanego Serca i odniosą zwycięstwo w krzyżu, mocą jego blasku zmartwychwstania.
Kochane dzieci, potrzeba jest wiele modlitwy. Pamiętajcie, że stajecie się prawdziwie wolni, gdy opowiadacie się za Prawdą, która wyzwala, to znaczy za tymi wszystkimi cnotami i wartościami, które umacniają wasze dusze i sprowadzają do serc pokój i harmonię. Dążcie do takiej wolności i trwajcie w niej, ponieważ - gdy zostaną pokonane bestie i na pewien czas zapanuje pokój - nie będzie demokracji ani innych rządów czy zwierzchnictw, stworzonych przez umysł ludzki pod namową i strategią szatana, gdyż będzie on związany. Powrót do utraconego porządku rzeczy, do harmonii i jedności z Bogiem, wiąże się z podjęciem przez was zdecydowanej duchowej walki, dla dawania świadectwa i wykazania się odwagą. Boży Plan, który jest doskonały, prowadzi do tego celu i wy wszystkie, moje kochane dzieci, jesteście zaproszone, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. W osiągnięciu tego celu towarzyszy wam moje matczyne Serce. Dlatego Bóg objawił Tryumf mojego Niepokalanego Serca i moje posłannictwo w tym czasie, abyście plan Jego miłosiernej miłości mogli wykorzystać dla wynagrodzenia za grzechy ludzkości i dla własnego uświęcenia.
Otrzymaliście tyle łask, tyle sposobności i możliwości – wystarczy, abyście mogli odpowiedzieć na apel miłości Ojca, czekającego na powrót marnotrawnych synów. Nie upadajcie na duchu, lecz podążajcie odważnie oraz pełni nadziei na wypełnienie się obietnic Bożych. Módlcie się za narody Europy, aby zrozumiały, jak poważny czas nadszedł dla wypełnienia się proroctw.
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«

Maryja ujawnia plany szatana: upić się krwią świadków Prawdy, a następnie zaprowadzić pokój na warunkach Antychrysta. Maryja nawiązuje do obrazów apokaliptycznych: Ap 17 i 13. Nasza modlitwa połączona z pokutą i zadośćuczynieniem ogranicza działanie szatana, zaś uporczywe trwanie w grzechu – wzmacnia je. Bez uznania praw Bożych i królewskiego panowania Chrystusa nie ma wolności ani pokoju. Trwa duchowa walka i modlitwa za narody Europy.
Wolnyczlowiek
Natomiast narody, które uznają królewskie panowanie Boskiego Syna, doświadczą Tryumfu mojego Niepokalanego Serca i odniosą zwycięstwo w krzyżu, mocą jego blasku zmartwychwstania. 🤗 🙏 😇