Clicks1.5K
Varovanie
2

Milujem tvoj národ, lebo je to národ určený pre skutky, ktoré budú príkladom pre celý svet.

Slová Nebeského Otca, Boha Najvyššieho .
posolstvo 22.11.2000 (brat Jozef)
(Výňatok z knihy ,, Otvorme Svoje Srdcia Božej Láske, dodatok č.2, vydané r. 2002 )


Ľudia sveta, dnes prichádzam prostredníctvom môjho syna a skrze jeho ducha vám zosielam slová pre vás všetkých. Ale slová, ktoré poviem, sú určené národu, v ktorom žije môj syn, ktorý tieto slová napíše.
Som tvojím Bohom, ktorý ťa stvoril a predurčil k svätej úlohe, ktorú chcem, aby tvoj národ splnil, keď príde čas.Zo smútkom však pozerám na tvoj malý národ, ktorý je rozpoltený a rozvadený.Čo všetko tvoj národ skúsil a vytrpel počas storočí, a predsa sa nepoučil zo svojej nesvornosti! Obraciam sa na tvoj malý národ, ktorý je vrytý hlbokými písmenami v mojom Srdci, aby sa odvrátil od hnevu a hádok. Nech sa obráti ku mne, vášmu Bohu a Otcovi, k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a k Matke Ježiša Krista. Vaša nádej a záchrana vášho národa je vo viere, ktorá tvoj národ zachráni pred nešťastím!
Ste v mojom Srdci, ale vaše skutky a hriechy, ktoré páchate, bodajú moje krvácajúce Srdce. Pozývam tvoj národ k modlitbe a svätosti. Pozývam tvoj národ k pokániu a láske. Láska, ktorá bola v tvojom národe, sa vytráca a prichádza zlo a nepokoj. Ver, syn môj, že mám s tvojím malým národom veľké plány, pokiaľ sa pozdvihne na nohy k svätosti. Všetko záleží na slobodnej vôle ľudu. Svätá Matka miluje tvoj národ a neustále zaň oroduje. Otvorte sa jej, otvor sa, celý slovenský národ presvätej Matke! Ďakujte jej, že tak neustále drží nad slovenským národom ochranný plášť . Mladý sa odvracajú od mojich sviatostí, deti nie sú poučené ako správne žiť. Deti teraz vychováva televízia a počítač. To všetko využíva satan, aby zmiatol duše detí a mládeže!
Volajte do celého vášho malého národa, že som pri vás, chváľte moje skutký, ktoré konám! Nič nedarujem, čo by bolo v neprospech slovenského národa. Milujem tvoj národ, lebo je to národ určený pre skutky, ktoré budú príkladom pre celý svet. Očistím ho od buriny, aby prekvital vo viere. Teraz je ešte pred búrkou, ktorá prejde i nad tvojím malým národom a potom nastane čas, ktorý som už predpovedal!
Neprestávajte sa modliť a prosiť moju svätosť o posilu a pomoc pre národ, v ktorom žiješ. Páčia sa mi vaše sladké piesne, žehnám všetky sväté podujatia, ktoré sa konajú v tvojom národe. Môj Duch zostupuje na miesta, kde prichádzate ako pútnici a s láskou prijímate všetko, čo vás postretne na ceste. Môj duch vás posväcuje a žehná počas bohoslužieb. Všetci, ktorí prichádzajú do môjho domu, sú pod mojou svätou láskou a ochranou.
Milujem tvoj slovenský národ, ktorý sa tak ťažko presadzoval vo svojej zvrchovanosti. To je môj dar, lebo roky ste boli pod ťarchou iných národov. Chráňte si tento dar, to všetko nech je pre vás sväté. Dal som vám tento dar preto, aby ste raz učili európske národy, ako majú milovať svojho Pána a Boha. Ak však nebudete myslieť na moje zákony, zmením svoje rozhodnutie a Slovensko padne do područia iných národov.Nič nie je pre mňa nemožné . Preto vás prosím, žite tak, ako sa na dobré deti patrí. Ste mojím kvetom v mojej záhrade národov. Polievam vás Duchom Svätým. Bojujte proti zlu modlitbou a hovorte o Božom zákone lásky. Nenechajte sa strhnúť lavínou zla, ktoré je vo svete. Začal sa boj s temnotami zla, ktoré budú vrhnuté do priepasti pekelnej. Príde čas, keď svet uvidí príchod môjho drahého Syna Ježiša Krista, ktorý príde v sláve. Všetky národy budú súdené za svoje zločiny a krviprelievanie nevinných.
Moje malé krásne Slovensko, aké krásne pohoria údolia, lúky, potoky, rieky som ti daroval, ale hlavne, dal som ti srdce, ktoré ma miluje. Milujem ťa a zostávaš v mojom Srdci. Modli sa Slovensko, od kolísky až po tvoj hrob, k Matke Božej, Matke svätej, k tvojmu Bohu, ktorý miluje tvoje bôle, tvoju lásku, piesne a radosť, ktorá vyžaruje z čistého srdca. Prichádzajte do môjho domu s vierou a nádejou. Všetko, čo by bolo proti vašej nesmrteľnej duši, odhoďte od seba, kľaknite na kolená a proste za seba i za hriešnikov sveta. Spojte vaše sily pre svätosť a lásku.Modlitbou dosiahnete veľa pre slovenský národ. Zotrvajte vo vernosti Pánu Bohu, lebo ja som Stvoriteľom slovenského národa. Žite v pokoji, harmónii a svätosti. Amen.
Varovanie