Clicks942

Otvorený list pp.Františkovi o nariadeniach pre eucharistický kult

Drahý otec František

Píšem Ti otvorene aj za našich bratov a sestry v Kristovi Ježišovi, ktorí cítia vďačnosť za Božie milosti, aké dostávame skrze Cirkev vo Sviatostiach po celom svete, ale keďže v posledných časoch dochádza k znesväteniu Sviatostí, obraciame sa na Teba, aby si nám pomohol.

Vieme, že odpustenie hriechov máme k dispozícii, aj keby nás nechceli kňazi vyspovedať, lebo Ježiš Kristus nám udelil túto milosť, skrze vyhlásenie, ktoré si vydal mocou z Výsostí (moc Petrových kľúčov)

Na Slovensku, aj keď je povolené individuálne spovedanie a dokonca aj sv.prijímanie, predsa však dochádza k znesväteniu pri prijímaní Sviatostí a to rôznymi spôsobmi: niektorí prijímajú v ťažkom hriechu v skrytosti a iní to dávajú najavo ešte aj svojim výzorom a správaním, takže sa stáva, že “... si jedia a pijú odsúdenie” ako to bolo u prvých kresťanov, o čom písal sv.Pavol, keď videl niektorých prijímať sv.Eucharistiu (na sv.omši) a pritom sú to verejne známi cudzoložníci, smilníci,...

Toto sa stávalo viditelne ešte pred epidémiou, takže niet divu, prečo Boh dopustil na nás tento trest a svojim spôsobom zabránil verejnému znesväcovaniu kostolov, posvätných miest a prijímania Sviatostí. Nesťažujeme sa ani tak na to, že nemôžeme nábožný kult Eucharistie uctievať ako doteraz, lebo aj nám záleží na tom, aby sa to zmenilo, ale hovoríme nahlas, čo potrebujeme zmeniť a to s tvojim otcovským požehnaním.

Potrebujeme kňazov, resp. Nariadenia, ktoré by kňazom nariadili rozdávať sv.prijímanie (Eucharistiu) tak, aby veriaci ľudia riadne prijímali Eucharistiu na kolenách a do úst
.

Nech je to riadné (primárne) prijímanie ako to bolo ešte do 2.Vatikánskeho Koncilu a v niektorých častiach sveta je stále aktuálnym spôsobom sv.prijímania. Hlavne by sa malo toto nariadenie týkať pre sv.prijímanie v kostoloch, kde je možné k tomu prispôsobiť priestor a to vhodnými prostriedkami ako sú “kľakatká”.

Mimoriadné sv.prijímanie “postojačky” nech sa týka len nevládnych ľudí, ktorí nevládzu prijímať na kolenách a nie ako doteraz, že mimoriadne prijímanie si ľudia osvojili za riadné prijímanie. Totižto ľudská ľahostajnosť ľudí priviedla k profanizácií a neúcte voči najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sme si vedomí toho, že pri obrovskom dave prijímajúcich ako napr. na pútiach, celonárodnom až celosvetovom stretnutí veriacich sa pristupuje k mimoriadnemu prijímaniu, predsa však nemôže kňaz odmietnuť veriacemu dať sv.prijímanie, keď žiada na kolenách ako sa to stáva aj na Slovensku.

Hovoríme to nahlas a za všetkých veriacich, ktorí sa streli s takými kňazmi, čo napriek liturgickým smerniciam nechcú veriacim rozdávať sv.prijímanie len preto, že žiadajú na kolenách. Títo kňazi a dokonca aj niektorí biskupi sa svojvolne rozhodujú ako rozdávať sv.prijímanie a tak ignorujú všeobecné smernice Misálu.Vieme veľmi dobre, že na to potrebujú schválenie vatikánskej Kongregácii a Svätej Stolice, keď sa na nich odvolávame.

Ďalej, nariadiť prijímať sv.Eucharistiu len do úst a zakázať prijímať do rúk.
Za vyše 50 rokov od pokoncilovej reformy vidíme ako sa nie lenže zneužíva Eucharistia, ale aj znesväcuje už len tým, ako odrobinky Eucharistie padajú z ľudskej dlane na zem. Nedá sa vyhnúť tejto nedbalosti a nedá sa ani zmeniť to, že by všetci prijímajúci boli schopní prijímať Eucharistiu dostatočne pripravení.

Na záver postoja k prijímaniu sv.Eucharistie musíme myslieť aj na výzor, čiže obliekanie a chrámovú stráž, ktorá by túto eucharistickú úctu strážila. Viacerí ctihodní, blahoslavení a svätí kresťania poukazovali počas svojho života na to, aby sa kresťania vhodne obliekali na prijatie Sviatostí zmierenia a prijímania. Vyzývali k noseniu dlhého odevu, či už prichádzali na posvätné miesta len na sv.spoveď alebo aj na sv.prijímanie a adoráciu. Niektoré kostoli na to upozorňujú (písomne alebo obrazne) z vlastnej iniciatívy resp. z nariadenia miestneho farára, ale keďže to nie je naradením Svätej Stolice, tak na mnohých posvätných miestach sa to zneužíva a znesväcujú ľahostajným prístupom mnohí kresťania.

Chrámová stráž, ktorá je vo Vatikáne takou samozrejmosťou a neoceniteľnou milosťou na dodržiavanie aj eucharistickej úcty by mala byť v každom Božom Dome (chráme, kostole...). Predovšetkým by mala chrániť Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a posvätný priestor Božieho chrámu. Potom aj úctu a eucharistický kult, ktorý v Božom Dome sa vykonáva. Napokon aj dobré mravy v správaní a obliekaní, aby sa nestávalo ako doteraz, že ludia z kúpaliska alebo z krčmy prichádzali do kostola zo zvedavosti alebo len, aby zneuctili posvätné miesto.

Drahý otec František, obraciame sa na Teba s našimi starosťami o eucharistický kult nie len pre samotné skúsenosti, aké máme v našich farnostiach, ale aj kvôli posolstvám Srdca Ježiša a Márie, ktoré zjavujú svoju vôľu a poukazujú práve na to, že eucharistická úcta sa znesväcuje. Chceme byť zjednotení z Ich Srdcami a preto sa Im zasväcujeme i žiadame o požehnanie pre nás.
Ďakujeme, že ste prijali naše volanie po svätosti.
27.3.2020
Peter(skala)
"Ktoby teda JEDOL CHLIEB alebo PIL PÁNOV KALICH NEHODNE (sväté prijímanie), previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije OSÚDENIE. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
Peter(skala)
Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú." (1 kor 11,27-30)
- preto umierajú aj pokrstení katolíci, čo síce pristupujú k Sviatostiam, ale nehodne
Peter(skala)
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa.…More
Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj, že mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma opúšťaš vo svätom prijímaní."
1 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
"Kto si je vedomý, že sa dopustil SMRTELNÉHO HRIECHU, NESMIE PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, PRV AKOBY PRIJAL SVIATOSTNÉ ROZHREŠENIE, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k svätému prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa." (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 1457)
Peter(skala)
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominica…More
"Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa.
Keď však prijímajú STOJAČKY
, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich."

(pápež: Ján Pavol II. /"Dominicae Cenae" / č.11)
Bratia a sestry
od zahraničného Slováka / Holandsko
Zverejnené: 15. 3. 2020
Názor na Coronavírus, neschopnosť našich politikov, Merkelovú, ľudskú nezodpovednosť...
youtu.be/yGKTg8n7ygw
Varovanie