Clicks270
pat74
1

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła-Litania do Maryi, Matki Kościoła


Inspiracją do powstania tej litanii był VIII rozdział Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
Litania do Maryi, Matki Kościoła
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Maryjo, Dziewico z Nazaretu,
Umiłowana Córko Ojca,
Dziewico wybrana przed wiekami,
Matko od wieków przewidziana,
Córko Adama,
Nowe Stworzenie,
Córko Syjonu,
Wybrana spośród ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego,
Świątynio Ducha,
Pełna łaski,
Dziewico błogosławiona,
Dziewico Niepokalana,
Matko Emmanuela,
Matko Jezusa,
Matko Syna Bożego,
Matko Chrystusa,
Matko Odkupiciela,
Matko Pana i Zbawiciela,
Ty, która dałaś życie światu,
Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana,
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia,
Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu,
Nowa Ewo,
Matko żyjących,
Matko ludzi,
Matko wierzących,
Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego,
Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą,
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata,
Pierwowzorze Kościoła,
Najznakomitsza cząstko Kościoła,
Wzorze świętości we wspólnocie wybranych,
Matko chrześcijan,
Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko,
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. (1) Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. (2) Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Albo:
Boże, Ty w swej dobroci sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna, wspaniały owoc odkupienia, jaśnieje jako przeczysty obraz Kościoła; użycz łaski swojemu ludowi pielgrzymującemu na ziemi, aby wpatrzony w Maryję, szedł wiernie za Chrystusem, aż dojdzie do pełni chwały, jaką z radością ogląda w Najświętszej Dziewicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wezwania
P. Trwając na modlitwie wraz z Maryją, naszą Matką i Królową, składajmy dzięki Bogu, który pozwala nam oddawać cześć Świętym Karmelu. Boże, Ty powołałeś nas do Rodziny Karmelu, abyśmy szli za Tobą drogą miłości,
W. Spraw, byśmy w Kościele świętym prawdziwie żyli miłością.
P. Ty nas wezwałeś do zjednoczenia z Tobą w modlitwie i kontemplacji,
W. Spraw, byśmy razem z naszymi Świętymi szukali zawsze Twojego oblicza i uczyli braci dróg przyjaźni z Tobą.
P. Ty dałeś naszym Świętym wytrwałą wolę miłości braterskiej,
W. Spraw, byśmy stanowili jedno serce i jedną dusze i zachowaj w pokoju nasze wspólnoty.
P. Ty napełniłeś naszych Świętych taką żarliwością, że nie lękali się oddać swego życia za braci,
W. Spraw, abyśmy stale nosili w naszym ciele konanie Jezusa i wielkodusznie współpracowali z Tobą w dziele odkupienia świata.
P. Ty jesteś wiekuistą koroną i nieustanną radością naszych Świętych,
W. Spraw, aby nasi zmarli bracia i siostry mogli razem z nimi śpiewać Ci pieśń miłości.
P. Wejrzyj, Boże, na swoją Rodzinę i zamieszkaj w sercach naszych z całym swym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
yola.93
Prosimy Cię, Panie niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała Matka Najswietsza wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.