Varovanie
11.7K

BLÍŽÍ SE ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria, (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

BLÍŽÍ SE ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
BOŽÍ VŮLE VÁS NALÉHAVĚ VYZÝVÁ, ABYSTE UDRŽELY MÍR, POKOJ A POSLUŠNOST.
Buďte strážci Boží lásky a buďte bratrské. Buďte tvory dobra, důvěřujte v Boží ochranu, aniž byste zanedbávaly vše, co musíte plně vykonat.
Vidím, že tolika mým dětem chybí láska k bližnímu, že jsou prosyceny pýchou a arogancí, které jsou potěšením pro ďábla. Můj zármutek je tak silný, když vidím, že ve vás převládá arogance, povýšenost, výsměch, lži a faleš, a že opomíjíte výzvy, abyste byly stvořeními pokoje a dobra. V této době je v lidstvu přemíra podvodníků, kteří odvádějí lid mého Syna od všeho dobrého, co vede k věčné spáse.
Moc na Zemi nese značku těch, kdo prostřednictvím temných a lstivých spojenectví bičují mé děti, zahánějí je do kouta a zvou je na hostinu, kde budou zadáveny vlky, kteří mají společný cíl. Lidé mého Syna spěchají přijímat nabízené omamné látky uprostřed pokryteckého mlčení těch, kteří by je měli varovat, a silných hlasů, které jsou potlačeny, a tím prodlužují v lidu mého Syna jeho bolestná muka.
NACHÁZÍTE SE V CHAOSU…
A tolik je jich mezi mými, kteří stále nevidí, nechápou, jsou duchovně slepí a hluší! Jak truchlím jako Matka tohoto pokolení zraněného zlem!
Církev mého Syna bude otřesena, ale víra v mých přesvědčených a obrácených dětech musí zůstat pevná.
V tichu se vystrašené lidstvo ukrývá v domovech, v hromadných koncentračních střediscích, kde vítězí technologie a ovládá vás.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je důležité posílit imunitní systém (*): tělo je chrámem Ducha Svatého – nezapomínejte na to.
Je důležité zvětšit lásku k Bohu a bližnímu, být bratrské, abyste se dělily o dary, aniž byste zapomínaly, že všechno, co vám můj Syn dal, abyste pracovaly na jeho vinici [Mt 20], není vaše. Majitelem vinice je můj Syn. Vy jste služebníci na jeho vinici a jako dobří služebníci musíte šířit Slovo mého Syna, seznamovat se s Písmem svatým a také šířit tyto výzvy Boží lásky, abyste vzdělávaly další dělníky k práci na vinicích na jiných místech.
Blíží se závažné události, vyzývám vás, abyste znovu pomazaly dveře svých domovů požehnaným olejem nebo svěcenou vodou a označily se pečetí kříže na vašich čelech.
Z nebe bude padat oheň. Neztrácejte kvůli tomu zdravý rozum. Odevzdejte se do Boží vůle a důvěřujte. Vzývejte svatého archanděla Michaela a s pokorou ho požádejte, aby šel před každým z vás.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.
Modlete se, mé děti, válka postupuje v tichosti.
Modlete se, mé děti, sopka na ostrově La Palma opět nabývá na síle.

NEODMÍTEJTE TUTO MOU VÝZVU, JDĚTE K MÉMU SYNU, NEBUĎTE POŠETILÉ, BUĎTE ODBORNÍKY V LÁSCE A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN NAVÍC.

Očekávám vás přesvědčené a obrácené, mé děti. V tuto chvíli je pro vás obrácení nejdůležitější.
Vylévám své mateřské požehnání na ty, kdo berou tuto výzvu vážně, a posiluji je v naději.
Matka Maria

(*) Léčivé rostliny...poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf

Poznámka paní Luz de Maria.

Bratři a sestry,
během tohoto mateřského volání mi byla dána následující vize:
Viděla jsem velkou část lidstva, jak se téměř bezmyšlenkovitě pohybuje a hledá to, co potřebuje k životu. Naše Matka mi říká:

"Dcero, lidský tvor není zvyklý se postit, a když mu hrozí, že nebude mít jídlo, jak je zvyklý, propadne strachu.
Kéž by lidé měli více víry!
Kéž by jen poslouchali mé výzvy!"
Je mi dovoleno sledovat, jak bratři bojují o to, aby vstoupili jako první, jak říká Panna Maria, na hostinu, která je pak zavede tam, kam nebudou chtít vstoupit jako první.

Nepropadejme zoufalství a bezesným nocím plným strachu. Naše Matka posiluje naši naději, abychom jako Noe, Abraham, Izák, Mojžíš a vyvolení, kteří byli věrní Božímu povolání, neztráceli víru a naděje neustále rostla, protože jsme povoláni být užitečnými služebníky.

Amen, říkám vám, že pokud se neobrátíte a nebudete jako malé děti, nevstoupíte do nebeského království [Mt 18, 3].

poselstvi-zbytku.org/html1/1805.html
ľubica
Blíží se závažné události, vyzývám vás, abyste znovu pomazaly dveře svých domovů požehnaným olejem nebo svěcenou vodou a označily se pečetí kříže na vašich čelech.
Z nebe bude padat oheň. Neztrácejte kvůli tomu zdravý rozum. Odevzdejte se do Boží vůle a důvěřujte. Vzývejte svatého archanděla Michaela a s pokorou ho požádejte, aby šel před každým z vás.