Clicks387

Spoliehajte sa

Spoliehajte sa - 4. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Spoliehajte sa na Mňa, na to, Kto Som a na to, Čo Dokážem Urobiť. Nebuďte úzkostliví kvôli čomukoľvek a Nezúfajte. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Úplne sa Mi zverte. Ja Úplne Riadim. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Majte Vieru a Spoľahnutie na vášho Otca, Ktorý vás Miluje a Stará sa o vás. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Nepochybujte. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Dokážem Urobiť čo je Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Som Všemocný, Nekonečný a Všemohúci. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi.

Moji Milovaní, buďte Uistení a Spoliehajte sa na Mňa, pretože Ja, Ktorý Som Započal Dobrú Prácu vo vás, ju aj Dokončím. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Mením, Premieňam vás Na Moju Podobu, aby ste Mi boli Potešiteľní. Stanete sa Zrkadlovým Obrazom Mňa. Ja Som Svätý a aj vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí, iba Čistí v srdci. Nedajte sa nikým zviesť so satanovými lžami a prázdnymi sľubmi. Ja Poviem mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja som ťa Nikdy Nepoznal, teba ktorý konáš neprávosť. Nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Buďte Spravodliví, lebo Ja Som Spravodlivý, Jediný Spravodlivý Sudca, Súdim Čestne a Správne. Spoľahnite sa na Mňa a Nie na omylných mužov a ženy. Ja Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Spoliehajte sa na Mňa. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma vo Viere, keď vás Oboznamujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli, až do úplného Konca. Vydržte a vytrvajte, Nebudete Sklamaní a Nebude to Márne.

youtube.com/watch?v=e0oO_-opd6k
Public domain