Clicks538
Anton Čulen

Prof. Dr. Msgr. František Škoda: Sloboda svedomia- Liberalizmus, podľa Leva XIII. zavrhuje akúkoľvek závislosť od Boha, háji úplnú slobodu v konaní a tým odvádza ľudí od zachovávania mravných zákonov

Prof. Dr. Msgr. František Škoda: Sloboda svedomia- Liberalizmus, podľa Leva XIII. zavrhuje akúkoľvek závislosť od Boha, háji úplnú slobodu v konaní a tým odvádza ľudí od zachovávania mravných zákonov.

Ak sa týmto výrazom myslí na slobodu konať podľa ľubovôle vo veciach, ktoré nemôžu škodiť iným, čiže správať sa podľa ľubovoľnej morálnej normy, taká sloboda svedomia neexistuje.
Už sme povedali, že jestvujú objektívne normy, podľa ktorých sa dá rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Sloboda svedomia spočíva v slobode konať podľa vlastného svedomia, podľa vlastného presvedčenia. I keď svedomie človeka je objektívne mylné, ale subjektívne je niekto presvedčený o správnosti svojho konania, nemôže byť odsúdený. Ide len o to, či jeho mylné presvedčenie nebolo zavinené nedbalosťou alebo hriešnym životom.

Liberalizmus, podľa Leva XIII. zavrhuje akúkoľvek závislosť od Boha, háji úplnú slobodu v konaní a tým odvádza ľudí od zachovávania mravných zákonov. Proti liberalizmu Lev XIII. zdôrazňuje, že spoločnosť ako taká má povinnosť uznať Boha za svojho Tvorcu.

Štát je povinný zamedziť šíreniu mylných a lživých učení a nerestí. Tým viac je povinný to robiť, čím menej sú občania schopní brániť sa proti falošným učeniam, zvlášť keď lichotia ľudským vášňam.
Niet slobody v štáte vyučovať akúkoľvek náuku. Takúto slobodu štát nemôže dať občanom aj preto, lebo mladí nie sú schopní rozoznať dobro od zla, pravdu od lži. Slobodu vyučovania treba teda vhodne obmedziť, aby sa ono nestalo prostriedkom nákazy.

Prieči sa spravodlivosti a rozumu štátny ateizmus. Ale ani to nie je dovolené, aby sa štát rovnako správal voči všetkým náboženstvám, keďže pravé náboženstvo je len jedno.

Štát môže trpieť zlá, keď je to nutné k dosiahnutiu väčšieho dobra, alebo keď sa treba vyhnúť väčšiemu zlu.
Odluka štátu od Cirkvi v tom zmysle, že štát nemá nijakú povinnosť všímať si Božích a cirkevných zákonov, je nespravodlivá.

Dr. František Škoda, Základy katolíckej sociálnej náuky, Vydalo HKR Košice 1991
Pripravil: A. Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/9975