Clicks446
dyk
3

Vassula Ryden: Můj Příchod je blízko, Má milovaná, ti, kdo se bojí Mne, Pána, ti Mi rozumí.

tlig.org/cs/messages/518/

Čím méně jsi ty, tím víc jsem Já
2. dubna 1990

Chci navždycky zachovat svou lásku k Tobě.
Vím, že nemohu objevit své vlastní chyby,
proto jsem Tě přišla poprosit,
chraň mě ode všech zlých náklonností.
Zachraň mne před těžkým hříchem,
dovol mi, sladký Jahve,
mít u Tebe útočiště.


Milovaná Mé Duše, dám ti bezpečí, po kterém toužíš, buď ráda. Vždycky si vyber to, co Mě těší. Nikdy se neboj, jsem vedle tebe. Přeji si od tebe lásku, poslušnost, skromnost, pokoru, učenlivost. Tak odzbrojíš nenávist, neposlušnost, nadutost, ješitnost a zkaženost. Raduj se, duše! Neohlížej se za sebe, hleď na Mne, hleď na Mou Tvář a úplně se Mi odevzdej.
Můj Příchod je blízko, Má milovaná, ti, kdo se bojí Mne, Pána, ti Mi rozumí. Můj Duch je nad tebou, Já, který jsem tě vychoval, ti budu stále připomínat Svou Lásku. Buď šťastná! Pociťuj štěstí! Raduj se, říkám ti, raduj se! Dovol Mému Duchu, aby v tobě pracoval. Jsem schopen přes tvou mimořádnou slabost dosáhnout všeho. Čím méně jsi ty, tím víc jsem Já. Přijmi Mou milost a netrap se pro svou nečinnost. Pokoj buď vždycky s tebou.
Hýčkej Mě svým srdcem, nikdy Mě nezanedbávej. Budu tě učit ještě mnohem víc. Chci ti dát skutečné Poznání, ode Mne se budeš učit. Moudrost přijde jako tvůj Vychovatel. Všechno, co děláš, dělej s láskou. Zkrášli Mou zahradu, okrášli Mou Hlavu tím, že Trnovou Korunu nahradíš Korunou z Růží.
Já, Pán, čekám tak netrpělivě na den Své Slávy.
...

Moj komentár :
Sú tu tri body, ktoré sú povzbudzujúce pre nás, ale samozrejme koho čo osloví :

1 - Nikdy se neboj, jsem vedle tebe.

2 - Můj Příchod je blízko, Má milovaná, ti, kdo se bojí Mne, Pána, ti Mi rozumí.

3 - Zkrášli Mou zahradu, okrášli Mou Hlavu tím, že Trnovou Korunu nahradíš Korunou z Růží. (tu asi Ježiš myslí posvátný Ruženec. V jednom posolstve tiež hovorí : "Nezanedbávaj Ruženec" )
dyk
Aj tu je to spomenuté:
tlig.sk/messages/msg/0828.html
dyk
tlig.org/cs/news/2018-01-23/76/

Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002

2018-01-23


Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.
Ukázal jsem ti Svou Všemohoucnost mnoha způsoby. Po všechna tato léta jsem ti neodňal Své Světlo ani Svou Milost. Všechno, co od tebe chci, Má sestro, je láska. Láska pro lásku, srdce pro srdce, toto je Mé motto pro tebe.
- stále…
More
tlig.org/cs/news/2018-01-23/76/

Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002

2018-01-23


Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.
Ukázal jsem ti Svou Všemohoucnost mnoha způsoby. Po všechna tato léta jsem ti neodňal Své Světlo ani Svou Milost. Všechno, co od tebe chci, Má sestro, je láska. Láska pro lásku, srdce pro srdce, toto je Mé motto pro tebe.
- stále dělej pokroky na cestě jednoty a nechť tě Můj polibek občerství a obnoví. Chci ti připomenout, že máš být v Mé zahradě jako lilie, svobodná od všech strachů a starostí.
- nechť stále děláš pokroky na cestě jednoty, kterou sdílíš se Mnou. A ta ať se stále více šíří pro Mou slávu.
- ať Můj otcovský polibek upokojí tvoje srdce a naplní tvého ducha horlivostí pro Můj Dům.
- ať každý tvůj následovník sladce spočine v Mém Srdci, aby získal sílu, vytrvalost a vnitřní potěšení z požehnání a zdaru.
- ať tvé námahy přinášejí plody a tvé činnosti konané v Mém Jménu jsou posvěceny olejem z Pramene Života.
- ať jsi prospěšná stísněným srdcím, zcela oddaná dobru a něžná k trpícím.
- ať se ti Já stávám stále dražším a vzácnějším než kdokoli a cokoli na této zemi. Skrze tuto tvoji odevzdanost prominu lidskou zkaženost, aby mohli litovat. (
skrze úkon odevzdání sestupuje Boží Milost na člověka a přivádí ho k pokání )
- ať na tvé odpůrce, kteří vládnou ješitností a pýchou, kteří tě nespravedlivě a bez milosti obviňují a hanobí Mé dary, které jsem ti dal, ať na jejich hlavy dolehne tíha jejich vlastních hříchů.
- ať se v tobě Já sám rozmnožím, aby tvoji přátelé, kteří tě sledují, mohli vidět Mne namísto tebe. Toto ať se stane pravým důvodem, proč tě milují.
- stále se ti budu víc a více dávat tak dlouho, pokud dovolíš Mé Božské Vůli zůstávat v tobě, budeš na to spoléhat a budeš Mi neustále odevzdávat svou vůli.
- buď požehnána za to, že ses vzdálila ode všeho, co tě poutalo k tomuto světu a dala jsi přednost Pramenu Božské Sladkosti.
- ať je tvá duše stále více zapálena horlivostí pro slávu Mého Domu. Ať je stále svazován nitkami lásky do duchovní jednoty. Pak se Má Božská Podoba do Něho plně vtiskne a bude ještě více vyzařovat Mé Světlo.
- ať jsi dokonalým obrazem jednoty, který dobrotivě přitahuje každého, aby žil opravdový život ve Mně. Tímto nejvyšším skutkem lásky se Mé Hlavě dostane svrchované koruny jednoty.
- ať každý skutek násilí nebo nenávisti, přicházející z člověka na tebe, je nahražen Naším ( Nejsvětější Trojice) požehnáním. Tito marnotratníci se Mi budou muset v den Soudu zodpovídat.
- ať každé vlákénko tvého srdce žije pro Mne, nadchne tě pro Mne pracovat jako otrok, který nepožaduje žádnou odměnu. Ty také nikdy nepožaduj žádnou odměnu, ale nasaď celé srdce a duši pro Království Nebeské.
Slyš Mne, stvořil jsem tě a postavil jsem tě na zem jen pro toto vznešené dílo. Kosti z Mých Kostí, tělo z Mého Těla, zůstaň se Mnou spojena v jednom duchu a rozjímej o všech úborech, kterými jsem tě oděl, abys měla volný přístup do Mých Nádvoří. Toto ohromující tajemství zcela jistě předčí veškeré lidské vědění a poznání většiny Mého stvoření. Ale Já, nebeský Mistr, mám Své Oči upřeny na tebe a Mé Ruce spočívají na tvých, abych je vyzdobil zlatými růžemi. Vlévám život do těchto růží, aby šířily svou sladkou vůni nejen v Církvi, ale v celém vesmíru.
Bez působení této božské milosti, kterou jsem ti dal, bys zůstala žebrákem. Ale nyní, skrze božskou milost, jsem tě zcela uzavřel do Svého Srdce! Tímto jsem tě zušlechtil a připojil k Nám. Naplnil a ozářil Naším posvátným Světlem. Pozvedli jsme Své Žezlo a označili tě Naším Jménem, abys sloužila Našemu Domu a předala Naši báseň Lásky celému světu.
- ať je tvůj jazyk stále v pohotovosti jako pero, a tak zaneprázdněn, bez únavy, ať svědčí třeba i mezi plameny.
Já, Ježíš, ti žehnám. Ic.
dyk
Vassula Ryden o Pápežovi Františkovi a situácii okolo jeho náuky.

Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi