Clicks1.4K
Varovanie
10

EVROPSKÉ ZEMĚ PODLEHNOU DIKTATUŘE O NIC LEPŠÍ, NEŽ BYLA ZA DNŮ HITLERA

349. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2012 v 16:00.
varovani.org/html1/obsah.html

Má vroucně milovaná dcero,
je v mém úmyslu ochránit většinu mých následovníků, až ruka mého Otce brzy dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho zkaženost a zabránila, aby hříšníci, kteří chtějí zničit mnoho národů, spáchali strašné ukrutnosti.
Všichni z vás budou ochraňováni, ale budete mít odpovědnost k ostatním. Pozorujte nyní, jak evropské země podlehnou diktatuře, která nebude o nic lepší, než za dnů Hitlera. Světová skupina připravila plány k ovládnutí každé země v Evropě. Babylon se zhroutí, jak bylo předpověděno.
Medvěd a rudý drak půjdou do války přesně tak, jak bylo prorokováno. Řím se stane sídlem zlé moci a jejího panování. Itálie se rozpadne. Řecko bude katalyzátorem, který přivodí záminku k pádu Babylonu. Všechno bude nyní oznámeno světu.
Modlitby mohou zmírnit muka mých ubohých dětí, které budou nuceny žebrat o jídlo do svých úst. Bude s nimi zacházeno jako s dětmi, ale budou pošlapány, až budou zotročeny globální skupinou, která spolupracuje s evropskými vůdci.
Jsou to zrádci, všichni z nich, nejen vůči těm, kterým slouží, ale vůči Bohu, mému Všemohoucímu Otci. Jeho jméno je nenáviděno touto skupinou, která Mu ve svých zemích zakázala prokazovat poctu. Proto budou trpět. Budou potrestáni a bude jim zabráněno ve splnění jejich zlovolné mise. Hněv mého milovaného Otce nyní dosáhl nebývalé výše teď, když vystoupení velkého rudého draka je již velmi blízko.
Tolik ničení, děti, tolik chtivosti po moci a vládě, tolik nenávisti ke Mně, jejich božskému Spasiteli. Čtyři Satanovi poslové sestoupili a pracují nyní uvnitř těchto skupin. Tito zlovolní a mocní vůdci jsou pod kontrolou antikrista, jenž je nyní velmi aktivní. Antikrist vede velmi velkou organizaci. Jsou tak vychytralí, že jen málo lidí si uvědomuje, co ve skutečnosti dělají.
Mé děti, pokusí se převzít moc a bude se zdát, že se všechny jejich plány uskutečňují. Ale bude to právě tehdy, kdy můj Otec zasáhne. Běda těm, kteří budou čelit hněvu mého Otce. Nebude jim dána ani příležitost, aby se před Ním třásli, nebudou-li se okamžitě kát. Jen velmi málo vás, děti, zná pravdu, protože mnoho z těchto lidí kontrolují zprávy, které považujete za pravdivé.
Nemáte žádné jiné prostředky poznat, co se ve světě děje. Neboť organizace, které považujete za odpovědné starat se o národy, jsou ve skutečnosti skupiny, vedené antikristem. Národy, které považujete za ničemné, jsou ve skutečnosti oběti a jsou použity jako pěšáci, aby vypadaly jako zlotřilé pro okolní svět.
Nesmíte vždy věřit tomu, co je vám předkládáno ve jménu spravedlnosti. Modlete se usilovně za vaše bratry a sestry, kteří budou těmito lidmi pošlapáni.
Modlete se, aby Varování pozdrželo jejich aktivity a modlete se, aby byl zmírněn dopad jejich plánu, jenž je připravován ke zrušení vašich práv na vaše peníze, stravu a právo vyznávat křesťanství a jiná náboženství, která uctívají mého Otce.

Váš milovaný Ježíš Kristus
Spasitel lidstva
TerezaK
Milované duše Nebeského Otce, mi se zjevil Nebeský Otec, Bůh Otec, zjevil se mi tak, jak se může člověku, malé hříšnici jako jsem já, zjevit. A slíbil mi, že mě do Nebe dostane, a toto sdělení patří každému, komu to řeknu. Stalo se to díky adorujícím duším před Nejsvětější Svátostí, díky asi jejich obětem, díky Eucharistickému Kristu. Mé zásluhy byly nepatrné.
A tak poznám, kdy Bůh mluví skrze …More
Milované duše Nebeského Otce, mi se zjevil Nebeský Otec, Bůh Otec, zjevil se mi tak, jak se může člověku, malé hříšnici jako jsem já, zjevit. A slíbil mi, že mě do Nebe dostane, a toto sdělení patří každému, komu to řeknu. Stalo se to díky adorujícím duším před Nejsvětější Svátostí, díky asi jejich obětem, díky Eucharistickému Kristu. Mé zásluhy byly nepatrné.
A tak poznám, kdy Bůh mluví skrze své proroky a kdy to není pravda, protože jsem Otce slyšela.
TOTO: VAROVÁNÍ JE PRAVDA.
TerezaK
Může si říkat, kdo chce, co chce, ale mou zkušenost mi nikdo nevezme. Navíc, pokud sám žádnou zkušenost s Bohem nemá, nemají pro mě jeho názory žádnou hodnotu. Jsou to jenom lidské názory, ale k Bohu vést vůbec nemusí. Je třeba rozlišovat, co je od Boha, a co je pouhý lidský názor. Mě se to stalo asi před 17-ti lety, bylo mi doporučeno, duchovní, abych se o tom nezmiňovala, kvůli zesměšnění. Ani …More
Může si říkat, kdo chce, co chce, ale mou zkušenost mi nikdo nevezme. Navíc, pokud sám žádnou zkušenost s Bohem nemá, nemají pro mě jeho názory žádnou hodnotu. Jsou to jenom lidské názory, ale k Bohu vést vůbec nemusí. Je třeba rozlišovat, co je od Boha, a co je pouhý lidský názor. Mě se to stalo asi před 17-ti lety, bylo mi doporučeno, duchovní, abych se o tom nezmiňovala, kvůli zesměšnění. Ani jsem neměla potřebu, ale, když v tom byla zpráva i pro druhé, co když to může někomu pomoci? A tak to říkám. Kdo mě zná před tím, ví, že jsem byla obyčejný hříšník, kdo mě zná lépe, po této události, ví, že se mi to opravdu stalo. (Je zbytečné, se o náboženské věci přít. Jaký otec by chtěl, aby se Jeho děti přeli o to, co komu on řekl?) Mnoha lidem se podobné věci dějí. Protože je také napsáno v Bibli sv.: Jóel, Kapitola 3
1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2
Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá
TerezaK
ZNAMENÍ PREDEKTNÍ ŠELMY

Satan rozšířil 666 pastí. Jeho pečeť bude vyrobena nejen neviditelným způsobem, ale také viditelná, na čele a na paži. Pokud je dojem pečeti vytvořen silou, v očích Boha bude považován za zostuzenou pannu. Nejtěžší zkouškou pro křesťany budou jejich příbuzní, kteří přijali pečeť. Pečeť nebude účinná, pokud se stane proti něčí vůli. Představte si ale antikristovou …More
ZNAMENÍ PREDEKTNÍ ŠELMY

Satan rozšířil 666 pastí. Jeho pečeť bude vyrobena nejen neviditelným způsobem, ale také viditelná, na čele a na paži. Pokud je dojem pečeti vytvořen silou, v očích Boha bude považován za zostuzenou pannu. Nejtěžší zkouškou pro křesťany budou jejich příbuzní, kteří přijali pečeť. Pečeť nebude účinná, pokud se stane proti něčí vůli. Představte si ale antikristovou past na matku, která odešla s pěti dětmi. Jak je krmit, když nepřijmout pečeť?

Ze začátku bude pečeť nabízena dobrovolníkům. Během intronování antikrista však bude každý nucen přijmout pečeť. Neposlušnost bude považována za zradu. Lidé budou utíkat do lesů. Měla by být přijata opatření k pohybu ve skupinách kolem deseti až patnácti, protože démoni by se mohli pokusit vytlačit jednotlivé lidi z útesů. Věřící budou chráněni Duchem svatým. Ať se stane cokoliv, nikdy neztrácejte naději. Pomáhejte si navzájem. Bůh vám vyčistí mysl a vy budete vědět, jak reagovat. Ten, kdo vytrvá, bude zachráněn. Žádný opravdový věřící nebude cítit hlad ani žízeň. Věřící v době katastrof neuvadnou. Pán za ně udělá zázraky. List rostliny bude stačit jídlo na měsíc. I kus země se promění v chléb, který na něm udělá křížovou ceduli.

Svatý Gabriel Urgebadze, šílenec v Kristu Gruzie
TerezaK
Zpráva z: I messaggi della Madonna nel Mondo
Nikoli má. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Třeba to někomu pomůže. Ať si to redaktoři vymažou nebo nechají, jak Bůh chce, aby to někomu pomohlo.
Kallistratos
Ježíš KRISTUS ale opravdu není telegrafista, nevydává seriály na pokračování, nepodepisuje se, nemá signaturu..... Copak opravdu nevidíte, že tyto věci a podobné jsou generovány zcitlivělým neuropsychologickým jednáním lidských bytostí? Nemohu to dokázat, ale zkuste prosím tyto věci uchopit LOGICKY i BIBLICKY. Vyjít i ze zkušeností Církve a zohlednit staletí zkušeností i demografii a s tím …More
Ježíš KRISTUS ale opravdu není telegrafista, nevydává seriály na pokračování, nepodepisuje se, nemá signaturu..... Copak opravdu nevidíte, že tyto věci a podobné jsou generovány zcitlivělým neuropsychologickým jednáním lidských bytostí? Nemohu to dokázat, ale zkuste prosím tyto věci uchopit LOGICKY i BIBLICKY. Vyjít i ze zkušeností Církve a zohlednit staletí zkušeností i demografii a s tím spojený výron zjevení, apokalyptických sekt, hnutí new age, pagan kultů, různá andělská zjevení... Držme se prosím KOŘENŮ + JISTOT a ne korespondence, která může zavánět...
Varovanie
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.Matúš 5:17
Varovanie
Môžeme aj nemusíme veriť , zjaveniam , posolstvám či proroctvám. Ale 1. Solúnčanom 5:16-18 sa nám doporučuje všetko skúmať a čo je dobré toho sa pridŕžať .A ak sme dostali Dary Ducha Svätého, ktoré nás uschopňujú rozpoznávať Božie Slovo, potom by sme Ho mali poznať aj v Slove, ktoré je v týchto posolstvách. Je na každom z nás , skúmať pravosť a Hlas svojho Pastiera. Ak Ho nepoznávame , nie je …More
Môžeme aj nemusíme veriť , zjaveniam , posolstvám či proroctvám. Ale 1. Solúnčanom 5:16-18 sa nám doporučuje všetko skúmať a čo je dobré toho sa pridŕžať .A ak sme dostali Dary Ducha Svätého, ktoré nás uschopňujú rozpoznávať Božie Slovo, potom by sme Ho mali poznať aj v Slove, ktoré je v týchto posolstvách. Je na každom z nás , skúmať pravosť a Hlas svojho Pastiera. Ak Ho nepoznávame , nie je to Jeho chyba ale zrejme naša, že sme uzavretý a nepočujeme Ho . Ak Ho nedokážeme poznať , nedokážeme prijať ani Jeho Slovo dávané v týchto posolstvách .
forthetruth333
Som veľmi rád po mnohých urážkach tiež mudrych tu na fore ŽE tu je NIEKTO kto sa postavil na stranu PRAVDY a dáva do povedomia posolstvá od MBM BOH vám žehnaj v šírení Pravdy
Trepifajksl
Kali, přestávám ti úplně rozumět. Proč jedno falešné zjevení mlátíš po hlavě a druhé falešné zjevení toleruješ a dokonce vybízíš lidi, aby tam jeli a zakusili to na vlastní kůži?
Proč doporučuješ lidem rochnit si v autosugesci a sebeoblbování namísto rázného odmítnutí?