Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks217

Iglesia vs anti iglesia

Laudetur Jesus Christus. Bergoglio jasne popiera evanjeliá..popiera krížovú cestu,že je to zlyhanie Boha.....že má Kristus pohanskú krv......a že nerozmnožil chlieb a ryby 0:33 - LA IGLESIA NO PUEDE…More
Laudetur Jesus Christus.

Bergoglio jasne popiera evanjeliá..popiera krížovú cestu,že je to zlyhanie Boha.....že má Kristus pohanskú krv......a že nerozmnožil chlieb a ryby

0:33 - LA IGLESIA NO PUEDE TENER DOS CABEZAS.
CIRKEV NEMÔŽE MAŤ DVE HLAVY.

0:43 - Estemos en problema,por que?
Máme problém,prečo?

0:50 - Porque si actualmente vemos dos cabezas y la iglesias solo puede tener una,es claros que f frentre a nosotros dos cuerpos.
Pretože ak v súčasnosti vidíme dve hlavy a cirkev môže mať iba jednu, je zrejmé, že čelí dvom telám.

1:00 - Es decir....DOS IGLESIAS!!!
To znamená.....DVE CIRKVI!!!

1:05 - Una de las cabezas es del cuerpo de Cristo... Y la otra? La otra cabeza es del cuerpo del Anticristo y que actualmente se está levantando en Roma.
Jedna z hláv je z tela Krista... a druhá? Druhá hlava pochádza z tela Antikrista, ktorý v súčasnosti stúpa v Ríme.

1:17 - Entonces Bergoglio es el vicario del Anticristo?Anti Iglesia?
Takže Bergoglio je vikárom Antikrista?Anti Cirkvi?

1:22 - Más de seis anos han pasado.

En los que bergoglio ha demostrado con sus gestos,obras y palabras,no sólo ser un falso papa,sino un destructor de la santa iglesia.Lamentablemente muchos Católicos siguen defendiéndole y los más peligroso,obedeciéndole.
Uplynulo viac ako šesť rokov.

V ktorých Bergoglio demonštroval svojimi gestami, skutkami a slovami,že je nielen falošný pápež, ale ničiteľ Svätej Cirkvi, bohužiaľ mnoho katolíkov ho naďalej bráni a najnebezpečnejšie ale je,že sú mu poslušný.


1:42 - Bastaría estar atentos a lo que habla,para darse cuenta de lo que está lleno su corazón
Bolo by postačujúce venovať pozornosť tomu, čo hovorí, uvedomiť si, čoho má plné srdce

1:45 - Mientras que para los católicos el via crucis es la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redencoón....
Zatiaľ čo pre katolíkov je krížová cesta kontempláciou najvyšších okamihov odovzdania sa Krista pre naše vykúpenie...

1:58 - Qué es el via crucis para Bergoglio?
Čo znamená krížová cesta pre Bergoglia?

2:01 - Begoglio to jasne povedal: “ HISTORIA EL FRACASO DEL DIOS
Že to je: PRÍBEH ZLYHANIA BOHA

2:16 - Sólo satanás puede decir que el camino de la cruz el sa:
„historia el fracaso del dios“
Iba satan môže povedať, že cesta kríža je:
„príbeh zlyhania boha“


2:23 - Mientras que aquellos que amamos a Jesucristo y a su Santa Iglesia afirmamos que por la venas de Jesús corre sangre perfecta sangre redentora,sin mancha inmaculada

Zatiaľ čo tí z nás, ktorí milujú Ježiša Krista a jeho Svätú Cirkev, vyhlasujú, že skrze Ježišove žily existuje dokonalá krv, vykupiteľská krv,bez škvrny...čistá...vzácna.

2:40 - Bergoglio jasne hovorí:

JESÚS CORRE SANGRE PARANA

V JEŽIŠOVÝCH ŽLÁCH KOLUJE POHANSKÁ KRV.“

2:49 - No sólo sus palabras demuestrans su odio al sacrificio redentor de Cristo...sino el mismo énfasis con el que lo dice
Nielen jeho slová dokazujú jeho nenávisť voči Kristovej spásonosnej obeti ... ako aj dôraz,s ktorým to hovorí.

2:56 - MIENTRAS QUE LA SANTA IGLESIA.
Afirma que nuestro senor JesuCristo,multiplico los panes y los peces,es decir,que obro un milagro con el que no solo quedo demonstrada su divinidad,sino que fue preludio del milagro de la eucaristia
ZATIAĽ ČO SVÄTÁ CIRKEV.
Potvrdzuje, že náš Pán Ježiš Kristus rozmnožil chlieb a ryby, to znamená, že urobil zázrak, ktorým sa preukázala nielen jeho božskosť, ale že bol predohrou k zázraku eucharistie.


3:11 - Para Bergoglio...
Nuestro senor multiplicó los panes y los pece?Es decir,para Bergoglio,nuestro senor obró un milagro?
Pre Bergoglia...
Náš pán rozmnožil chlieb a ryby?To znamená, že podľa Bergoglia urobil náš pán zázrak?


3:18 - Bergoglio však jasne povedal:
Y RESPECTO A LOS PANES Y LOS PACES QUISIERA.......AGREGAR UN MATIZ NO SE MULTIPLICARON,NO,NO ES VERDAD“
„A ČO SA TÝKA CHLEBA A RÝB,RÁD BY SOM ....... PODOTKOL,ŽE NEBOLI ROZMNOŽENÉ,NIE,NIE JE TO PRAVDA“


3:30 - Bergoglio Niega los milagros de Cristo porque para él...Jesu Cristo non es DIOS.
Bergoglio popiera Kristove zázraky,pretože podľa neho...Ježiš Kristus nie je BOH.

3:37 - Por su boca no habla el Espíritu Sancto...
Sus palabras sólo muestran aquello de lo que está lleno su corazón:
Odio demoníaco a JesuCristo ya su santísima madre!
Jeho ústami nehovorí Duch Svätý:
Jeho slová ukazujú iba to,čo sa nachádza v jeho srdci:
Diabolská nenávisť k Ježišovi Kristovi a k jeho najsvätejšej matke!


3:48 - POR ELLO
Mientras que para los Católicos,la muerte en cruz de JesuCristo acabo en victoria...triunfo!
PRETOŽE
Zatiaľ čo pre nás Katolíkov,smrť Ježiša Krista na kríži je víťazstvo...triumf!


3:55 - Para Bergoglio......
„FRACASO DE LA CRUZ !!!!!!!!!!!!!!“
Pre Bergoglia.....
„KRÍŽ JE ZLYHANIE !!!!!!!!!!!!!!“


4:04 - Ningún vicario de Cristo habla como él...
Žiadny vikár Krista nerozpráva to čo on...


4:10 - Y es que no sólo ha blasfemado contra nuestro señor JesusCristo,sino que ya se atrevió a profanar el centro del Catolismo,entronizando y rindiendo culto al ídolo demoníaco „la Pachamama“.En el mal llamado“Sínodo de Amazonía“
Nie len,že sa rúhal proti nášmu pánovi Ježišovi Kristovi,ale mal ešte aj tú neuctivosť znesvätiť centrum Katolicizmu a nastoliť pohanský kult Satanskej modly Pachamami.Zvolanou Amazonskou synodou.

4:21 - Sinodo Satánico ...Con el que quedó pactada la“Iglesia con rostro Amazónico“,que no es,sinou n paso más hacia la religión del Anticristo.
Satanská Synoda..S ktorou on opatrne,potichu zjednotil Cirkev s Amazonskou tvárou,čo nie nič iné,len ďalší krok k Cirkvi Antikrista.

4:52 - Pero...Por que entronizaron este ídolo en la basílica de San Pietro?
Prečo velebili túto modlu v bazilike Sv.Petra?

4:57 - El Arzobispo Carlo María Viganó y el padre Hugo Valdemar nos dan la respuesta:
„La entronización del ídolo Amazónico en San Pedro no fue ostra cosa que una declaración de guerra a la señora y patrona de las América“.
„La abominación de la idolatría ha penetrado en el santuario de Dios y ha dado vida a una nueva forma de APOSTASÍA.“
Arcibiskup Carlo María Vigáno a otec Hugo Valdemar nám dali odpoveď:
„Velebenie Amazonskej modly v chráme sv.Petra,nebolo ničím iným,ako vyhlásením vojny našej Nebeskej Panej,patrónky Ameriky“.
„Ohavnosť modlárstva vošla do božieho domu a dala život jednej novej forme ODPADLÍCTVA (APOSTÁSI)


5:18 - „FUE EL RITO INICIÁTICO DE UNA NUEVA RELIGIÓN“
„BOL TO ZAČIATOČNÝ RITUÁL NOVÉHO NÁBOŽENSTVA“

5:23 - „Nueva religión“que no es otra,que la religión del Anticristo o única religión mundial,tal como lo dice el pbro.Valdemar:
„Nové náboženstvo nie je nič iné,ako Cirkev Antikrista,alebo jednotné svetové náboženstvo,tak ako to hovorí otec Valdemar:

5:44 - „Está embarazada y trae al Anticristo para darlo a luz en la Iglesia Amazónica“
„Je tehotná a nosí Antikrista, aby ho priviedla na svetlo a dala Amazonskej Cirkvi“

5:51 - Iglesia Amazónica
„Que es una abominación,es una contradicción a la doctrina de la Iglesia“
„Que destruirá los sacramentos para volver a la idolatría,a la superstición...“
Amazonská Cirkev
„Je to ohavnosť,ktorá je v protiklade s doktrínou Katolíckej Cirkvi“
„Je to ohavnosť,ktorá zničí naše sviatosti za účelom navrátenia sa k modlárstvu a poverám“.


6:09 - Iglesia Amazónica
Que con su lema“todo está conectado“,sacará al Dios de la revelación,que es Padre,Hijo y Espíritu Santo,para en su lugar,colocar „LA ENERGÍA CÓSMICA“.......“NEW AGE“
Amazonská Cirkev
Ktorá s heslom „všetko je prepojené“,odkopne zjavenie Boha,ktorý je Otec,Syn i Duch Svätý,aby ho pripodobnila priestoru a spojila s „KOZMICKOU ENERGIOU“.......“NEW AGE“


6:18 - Ahora entiéndes que el culto a ese „ídilo en el siniestro sinodo es preludio de la Proxima aparición del Anticristo“ y que púara ello pactaron durante este siniestro sinodo.
Takže sa rozumie,že „ tento kult tejto modly a neblahá synoda je predohrou budúceho predstavenia a zjavenia sa Antikrista“ na ktorom sa na tejto katastrofickej synode dohodli.

6:30 - Puedes ver que Bergoglio le viene preparando el camino al Anticristo.
Môžete vidieť,že Bergoglio pripravuje cestu pre Antikrista.

6:36 -Otra cosa que destruir la Iglesia Católica,alineándola con la agenda globalista.
Ďalšia vec,ako zničiť Katolícku Cirkev je spojiť ju s globalistickou agendou.

6:45 - Despierta hermano (A)
No esperes a que algún sacerdote te diga personalmente lo que está pasando.Rechaza toda enseñanza diabólica de Bergoglio y profesa la fe Católica hasta el final.
Zobuď sa brat,sestra
Nečakajte, až vám kňaz osobne povie, čo sa deje. Odmietnite všetky diabolské učenia Bergoglia a vyznajte Katolícku vieru až do konca.


7:00 - Páter Juan Rivas Lc.:
Formen pequeñas comunidades de vida cristianas,invoquen al Espíritu Santo,lean la Escritura y estudien el catecismo.Ningún sacerdote lev a a ayudar,no quieren aceptar que ya no es una Iglesia sino dos, con dos cabezas diferents,pensando diferente,caminando en sendito opuesto.Y ya nada más están esperando que muera el que los detiene.
Vytvárajte malé spoločenstvá kresťanského života, vzývajte Ducha Svätého, čítajte Písmo a študujte katechizmus. Žiadny kňaz vám nepomôže, nechcú akceptovať, že to už nie je cirkev, ale dve, s dvoma rozdielnymi hlavami, mysliac inak, kráčajú opačným smerom. A teraz čakajú na to, čo ich zastaví.

Ô

7:14 - El Arzobispo Carlo María Viganó:
HA LLEGADO LA HORA DE ACTUAR!
„Aquellos de nosotros que no nos hayamos dejado engañar por estos enemigos de la Iglesia,enfuedados en el cuerpo eclesias,tenemos que unirnos en un frente común contra el maligno,ya hace tiempo derrotado...
Pero todavía en condiciones de hacer daño y provocar la perdición eterna de multitudes.Pero a quien la virgen santísima,nuestra corredentora,aplastará definitivamente la cabeza“.
„Vemos con la Iglesia y con Jesús en este nuevo Getsemaní del fin de los tiempos y hagamos penitencia en reparación por las muchas ofensas que se le infligen“.
Arcibiskup Carlo María Viganó:
NASTAL ČAS KONAŤ!
„Tí z nás, ktorých neoblomili títo nepriatelia Cirkvi, rozhnevaní v tele Cirkvi, sa musíme zjednotiť v spoločnom fronte proti zlému, už dávno porazenému ...
Ale stále schopnému ublížiť a spôsobovať večné zatratenie veľkému zástupu duší,ale Kráľovná, Najsvätejšia Panna, Naša Spoluvykupiteľka mu definitívne rozdrví hlavu..
„Bdejme s Cirkvou a s Ježišom v tejto novej Getsemany posledných časov
a robme pokánia a nápravy za tak mnohé urážky,ktoré jej boli spôsobené“.


7:50 - Fuimos advertidos...
„Roma ha perdido la fe“ y se está convirtiendo en una „NUEVA IGLESIA“...
„Que será la „SEDE DEL ANTICRISTO“.
Boli sme varovaní...
„Rím stratil vieru“ a pretvára sa na „JEDNU NOVÚ CIRKEV“ ...
Ktorá bude „SÍDLOM ANTIKRISTA“.


7:56 - IGLESIA DEL INFIERNO
Que destruyendo el cristianismo,busca unir a la humanidad bajo la “ PATERNIDAD DEL MISMO SATANÁS „.
“ LA GRAN RAMERA“,“ ANTI IGLESIA “
CIRKEV PEKLA
Ktorá zničením Kresťanstva sa snaží zjednotiť ľudstvo “ POD OTCOVSTVO SAMOTNÉHO SATANA“.
„VEĽKÁ FĽANDRA“,“ANTI CIRKEV“.


8:05 - BENEDETTO XVI.:
„La Iglesia Catolica sobsistirá solo en un pequeño resto que,con la gracia de Dios,habiendo renunciado a Roma apóstata (ANTI IGLESIA).Soportará la persecución y permanecera fiel a JesusCristo hasta el final“.
BENEDETTO XVI:
„Katolícka Cirkev prežije iba ako maličký zbytok,ktorý s Božou milosťou odmietol apstáziu v Ríme (ANTI CIRKEV).Vydrží prenasledovanie a zostane verná až do konca Ježišovi Kristovi“.


„HA LLEGADO LA HORA UNIRNOS Y LUCHAR“
NADIŠLA HODINA ZJEDNOTIŤ SA A BOJOVAŤ“

„NO TENGAS MIEDO!...JESUSCRISTO TRIUMFARÁ POR MEDIO DEL EJÉRCITO DE NUESTRA SEÑORA,CORREDENTORA,MEDIADORA Y ABOGADA NUESTRA“.
„NEOBÁVAJTE SA!...JEŽIŠ KRISTUS ZVÍŤAZÍ SKRZE VOJSKO NAŠEJ PANEJ,SPOLUVYKUPITEĽKY,PROSTREDNÍĆKY A NAŠEJ ZÁSTANKYNE“.
“el que está en contra del Papa está fuera de la Iglesia”
vgg
Vg2: carlosgijon: Especifica: cuando hablas del Papa a quién te refieres.
Y quienes viendo la apostasía de Bergoglio sigan unido a ese falso profeta vicario de Satanás van rumbo a la condenación eterna Es un deber de todos nosotros los católicos fieles a Jesucristo de avisarle a nuestros familiares y amigos para que rechacen la apostasía del falso papa Bergoglio.
carlosgijon..Papa BENEDETTO XVI.è il vicario vero di Cristo.Bergoglio è solo usurpatore del trono!!!
Benedetto XVI non ha mai rinunciato al "munus", cioè al mandato petrino, ma solo all'esercizio del ministero. Il che è assurdo per il diritto canonico. Le sue dimissioni sono invalide.
El Papa es el vicario de Cristo, no crean que ustedes tienen la razon. Lo que ustedes crean es irrelevante.