Clicks416
Otčenáš
8

Boha nikdo nikdy neviděl

1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný.
2Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím.
3Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil:
4Já jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů.
Gn 17:1-4

1I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru.
2Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se až k zemi
3a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka.
4Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem.
5Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl.
6Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby.
7A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil.
8Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Gn 18:1-8
Otčenáš
Aby mohl čtenář Písma dobře chápat obsah textu, musí znát dobový způsob myšlení. Jinak se brzy dostane do potíží z protisměrných informací. Zde v uvedeném textu se píše, že se Abramovi Hospodin ukázal. Na jiném místě v Písmu však čtenář nalézá tuto informaci - Boha nikdo nikdy neviděl.
Pro orientální náboženství je přirozené, že posel Boží, tzn. anděl, prorok, učitel je ctěn, jako by to byl sám …More
Aby mohl čtenář Písma dobře chápat obsah textu, musí znát dobový způsob myšlení. Jinak se brzy dostane do potíží z protisměrných informací. Zde v uvedeném textu se píše, že se Abramovi Hospodin ukázal. Na jiném místě v Písmu však čtenář nalézá tuto informaci - Boha nikdo nikdy neviděl.
Pro orientální náboženství je přirozené, že posel Boží, tzn. anděl, prorok, učitel je ctěn, jako by to byl sám Bůh. Abraham přijímá tři muže a oslovuje je Hospodine... Skrze posly hovoří přímo s Bohem a Bůh odpovídá prostřednictvím poslů.
Otčenáš
Stejnou orientální úctu k Učiteli spatřujeme u apoštola Tomáše. Uvěřil, protože viděl.
26Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 28Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj …More
Stejnou orientální úctu k Učiteli spatřujeme u apoštola Tomáše. Uvěřil, protože viděl.
26Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 28Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“ 29Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ 30Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. 31Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. J 20:26-31
Jako Abraham viděl ve třech mužích Hospodina, Tomáš viděl v největším z proroků, v člověku Ježíši Kristu Boha. Ne, Tomáš si nemyslel, že Ježíš je Bůh, pouze v Ježíši viděl Boží přítomnost.
Rozjímejte nad poslední větou citace z Písma -
Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Tato událost, toto znamení bylo zapsáno, abychom uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. Nechce se po nás, abychom věřili, že Ježíš je Bůh, protože není. Bůh je pouze jeden - náš nebeský Otec. Ježíš je náš bratr. Je Synem Božím, jako všichni, kdož jsme se z Boha narodili.
Nemá tedy pravdu Walter Veith ve videu Corporate Identity. Název poněkud nešťastně přeložili jako Skupinová identita. Vhodnější překlad by byl Kolektivní identita. Veith se ve videu opírá o výroky Martina Luthera, který nesprávně Ježíše považoval za Boha. SKUPINOVÁ IDENTITA - gloria.tv
Freddy Gargamel
Hm... zaujímavé stretnúť živého anti-trinitaristu 😊 nestáva sa mi to často (len konštatujem)
Žeby S.J.?
Otčenáš
Freddy Gargamel, nedělej si z těchto věcí legraci. Je pouze jeden Bůh, tak tomu bylo od počátku a bude to tak na věky. Kdo věří v jednoho Boha, není žádný anti. Kdo si myslí, že je více Bohů, ten bloudí.
Zkratkou S.J. asi myslíš jehovisty. Pokud ano, tak věz, že Jehova není jméno Boží. Jehovisté jsou stejně obelhaný spolek, jako ten římský, který založili ve čtvrtém století římští patriciové - …More
Freddy Gargamel, nedělej si z těchto věcí legraci. Je pouze jeden Bůh, tak tomu bylo od počátku a bude to tak na věky. Kdo věří v jednoho Boha, není žádný anti. Kdo si myslí, že je více Bohů, ten bloudí.
Zkratkou S.J. asi myslíš jehovisty. Pokud ano, tak věz, že Jehova není jméno Boží. Jehovisté jsou stejně obelhaný spolek, jako ten římský, který založili ve čtvrtém století římští patriciové - pohané.
Freddy Gargamel
Otčenáši, já si nedělám legraci... určite nie zo samotnej témy.
Len sa snažím viesť diskusiu v trošku odľahčenej a menej konfrontačnej rovine, než je žiaľ zvykom tu na Glorii.
Som bol zvedavý, či patríš k nejakej ne-trinitárskej cirkvi (nie je ich veľa ale viem že sú), alebo či si "na voľnej nohe".
Diskusiu poznám, vlastne bola vedená veľmi intenzívne už v prvých storočiach cirkvi.
Otčenáš
Jsem na Cestě, to je skutečné Ježíšovo shromáždění.
Kým Ježíš je si může každý dohledat v Písmu svatém. Například zde -
13Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 14Oni řekli: „Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.“ 15Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 16Šimon Petr odpověděl: „Ty …More
Jsem na Cestě, to je skutečné Ježíšovo shromáždění.
Kým Ježíš je si může každý dohledat v Písmu svatém. Například zde -
13Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 14Oni řekli: „Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.“ 15Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 16Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ 17Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. Mt 16:13-17
Petr Ježíši neodpovídá, že je Bohem, ale Boží Synem. Tím je Ježíš od chvíle, kdy se znovu narodil z vody a Ducha. Viz Ježíšův rozhovor s Nikodémem.
Další apoštol, tentokrát Pavel, zcela jasně píše o jediném Bohu a o člověku Ježíši -
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1Tm 2:5
Pavel nepíše, že Ježíš je Bůh nebo bohočlověk. Prostě člověk.
Učení o třech Bozích je pohanský konstrukt římského spolku. Nemá oporu v Písmu svatém, ani v apoštolské tradici učedníků Cesty.
Freddy Gargamel
Hm, veľmi zaujímavé, ale na dlhšiu diskusiu. Ešte sa vyjadrím keď bude viac času. Ale hneď poviem, že za skutočne spásonosnú pre dušu človeka považujem samotnú obetu Syna Božieho Ježiša Krista, nie nejakú teológiu, akokoľvek dokonalú.
Čím nechcem povedať, že by snáď bolo jedno, čomu človek verí. Keďže je spása podmieňovaná vierou, a to živou vierou, je zrejme aj dôležité čomu konkrétne človek …More
Hm, veľmi zaujímavé, ale na dlhšiu diskusiu. Ešte sa vyjadrím keď bude viac času. Ale hneď poviem, že za skutočne spásonosnú pre dušu človeka považujem samotnú obetu Syna Božieho Ježiša Krista, nie nejakú teológiu, akokoľvek dokonalú.
Čím nechcem povedať, že by snáď bolo jedno, čomu človek verí. Keďže je spása podmieňovaná vierou, a to živou vierou, je zrejme aj dôležité čomu konkrétne človek verí. Ale dokonalosť viery a života z vierydokonalá teológia.
Otčenáš
Ježíš Nazaretský se narodil jako každý jiný člověk. Maria proto nemůže být bohorodičkou. Ježíš se ani Bohem nestal. Provedl však sám se sebou změnu, kterou všechny světské spolky bez povšimnutí přechází. Narodil se znovu z vody a z Ducha. To byl ten okamžik, kdy se stal Božím Synem. O tom svědčí Písmo svaté -
16Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil …More
Ježíš Nazaretský se narodil jako každý jiný člověk. Maria proto nemůže být bohorodičkou. Ježíš se ani Bohem nestal. Provedl však sám se sebou změnu, kterou všechny světské spolky bez povšimnutí přechází. Narodil se znovu z vody a z Ducha. To byl ten okamžik, kdy se stal Božím Synem. O tom svědčí Písmo svaté -
16Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. “ Mt 3:16-17
Když Ježíš vyšel z vody, narodil se z Ducha. To je ten okamžik, kdy mu Bůh říká -
Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Z 2:7b
Falešný prorok Walter Veith se mýlí, když souzní s Martinem Lutherem ve stejném bludu, že totiž na kříži za nás zemřel Bůh. SKUPINOVÁ IDENTITA - gloria.tv To by snad mohlo vyhovovat pomateným ateistickým filozofům, ale tato myšlenka je postavena na velikém omylu. Bůh nemůže zemřít.
Ještě pomatenější myšlenka je, že Bůh zemřel a druhý Bůh ho musel vzkřísit. Takovým bludům věří lidé v římském, ale i jiných spolcích.
Pravda je zde - na kříži zemřel smrtelný člověk Ježíš Kristus a jediný Bůh ho vzkřísil k nesmrtelnosti.
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá. R 8:11
Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. R 10:9