Boží slovo na den 26.5. A.D.2020

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak …
Raverius
Solideo (zuchetto) není jarmulka a má úplně jiný význam. Jarmulku nosí talmudičtí židé trprve od cca 16. - 17. století, ovšem západní duchovenstvo (dle obřadu) nosilo solideo prokazatelně už před velkým schizmatem, tedy už před rokem 1054!!! A to kvůli tonzuře, která se pomocí solidea zakrývala. Tedy solideo je staršího data než jarmulka!
Kallistratos
Jen pro zajímavost: www.katolik.cz/otazky/ot.asp
Raverius
V rámci sloužení sarumské liturgie (anglická verze římského ritu) se na některých místech, kde se tato liturgie sloužila, solideo používalo běžně už před 1054, vyplývá to mj. z rubrik.
Theodorá-Máriá
Nepovídej 😇
Rosario33
Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal.
Theodorá-Máriá
J.W.: Jak se stalo, že židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
Finkelstein:
Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? 😂 Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po tisíci letech část bílé rasy začala opouštět katolickou …More
J.W.: Jak se stalo, že židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
Finkelstein:
Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? 😂 Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po tisíci letech část bílé rasy začala opouštět katolickou církev, to bylo špatné, protože jsme začali ztrácet hodně peněz. Takže jsme králům a vládcům dali příkaz, aby takové lidi označili za kacíře a aby je zabíjeli. Ale odpadlíků bylo hodně, museli jsme vymyslet plán B, a to byli jezuité.

Jsme ve válce židů proti bílé rase. Talmud říká, že židé vyhrají, že země bude patřit jim a utkají se i s Bohem bílých a nad ním tentokrát také vyhrají.

tadesco.org/marneho-okenko-…

co je psáno v Písmu svatém:

25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.´
28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.

KRACHUJE KŘESŤANSTVÍ? NEKRACHUJE - POUZE ŘÍMSKÉ KATOLICKÉ RÁDOBY KŘESŤANSTVÍ- NEBUDU NAPOVÍDAT PŘEMÝŠLEJTE.....JEN VÁS ŤUKNU: PROČ VĚŘÍTE LUCIFEROVU SVĚTLU V BULÁCH PAPEŽŮ-
PROČ NEVĚŘÍTE A NEŽIJETE DLE PÍSMA SVATÉHO?
Theodorá-Máriá
warez 😂
Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
před 1 hodinou
Kardinál Kúrie chce spájanie liturgií
stále existuje jediná pravá rímska liturgia a tou je tradičná sv. omša. Ostatné je fejk.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_02.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel poslal z Miléta do Efesu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, i po celý ostatní čas. Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, se slzami a ve zkouškách, které mě potkaly pro …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_02.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel poslal z Miléta do Efesu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, i po celý ostatní čas. Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, se slzami a ve zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Neopomenul jsem nic z toho, co by vám bylo k užitku, ale hlásal jsem vám to a učil vás tomu veřejně i po domech. Vážně jsem kladl na srdce židům i pohanům, aby se obrátili k Bohu s vírou v našeho Pána Ježíše. A nyní mě to uvnitř všechno nutí k tomu, abych šel do Jeruzaléma. Co mě tam potká, nevím. Jen od města k městu mi Duch svatý dosvědčuje a říká, že mě čekají pouta a soužení. Ale můj život nemá vůbec pro mě cenu, jen když dokončím svůj běh a úkol, který jsem přijal od Pána Ježíše: vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti. Konal jsem mezi vámi cesty a hlásal království (Boží). A nyní já vím, že nikdo z vás mou tvář už nespatří. Slavnostně vám tedy dnes prohlašuji: Zahyne-li někdo, já na tom vinu nemám! Nic jsem nezameškal, ale zvěstoval jsem vám všechno, co rozhodl Bůh.“
Sk 20,17-27

Žalm:
Pozemské říše, zpívejte Bohu.
Nebo: Aleluja.

Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví,
vzkřísils je, když zemdlelo.
Usadilo se v něm tvoje stádce,
ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!

Ať je Pán žehnán každý den,
nosí naše břemena, Bůh, naše spása.
Náš Bůh je Bohem spásy,
Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.
Zl 68

Evangelium:
Jan 17,1-11a

Církevní kalendář:
sv. Filip Neri
Philippus Neri
26. května, památka
Postavení: zakladatel kongregace
Úmrtí: 1595
Patron: humoristů; vzýván při neplodnosti žen, nemocech končetin; proti zemětřesení
Atributy: hůl, klečící, mnich, oratorián, růženec, srdce
Z Florencie přišel do Říma a když viděl, že věda svádí k pýše, zanechal studia a věnoval se nemocným a zvláště mládeži. Založil bratrstvo s charitativní činností. Stal se knězem horlícím pro časté přijímání svatých svátostí. Duchovními rozhovory posiloval obrácené a dal základ ke kongregaci oratoriánů. Měl rád veselé lidi. Vynikal v pokoře a v konání dobra. Stal se apoštolem Říma.
více: catholica.cz
"Buďte dobří, jak jen můžete."
sv. Filip Neri
Krátké střelné modlitby či "povzdechy" sv. Filipa Neri (1515-1595), jež světec pronesl nesčetněkrát a nabádal k nim i druhé. Tyto "povzdechy" shromáždil jeho žák P. Francesco Zazzara.
Sv. Filip Neri (St.Philip Neri) Povzdechy
film
Filip neri 1 časť
Filip Neri 2 časť