Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał (Łk 10, 16).

Papież i Biskupi w pytaniach i odpowiedziach

Na jakim fundamencie zbudował Chrystus swój Kościół?

Chrystus, jak uczy Sobór Watykański II, "założył Kościół w Apostołach i zbudował na Świętym Piotrze, pierwszym wśród Apostołów, a sam Jezus Chrystus jest tej budowli kamieniem węgielnym" (LG 19).
Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2, 20).

Jakie posłannictwo i jaką władzę dał Chrystus Apostołom?
Chrystus posłał Apostołów do wszystkich narodów, "aby mając udział w Jego władzy, wszystkie ludy czynili uczniami Jego, uświęcali je i sprawowali nad nimi duchowe rządy oraz w ten sposób krzewili Kościół... aż do skończenia świata" (LG 19). Przed swym Wniebowstąpieniem powiedział im:
Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20).

Czy Chrystus ustanowił św. Piotra głową Kościoła?
Tak, Chrystus ustanowił św. Piotra głową Kościoła. "Jednego tylko Piotra - uczy Sobór - wyznaczył Pan na Opokę i Klucznika Kościoła i jego tylko ustanowił Pasterzem całej swojej trzody" (LG 22). Gdy Szymon Piotr wyznał Chrystusowi, że jest "Mesjaszem, Synem Boga żywego", Ten rzekł mu:
"Ty jesteś Piotr [czyli skalaj, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19).
A po swym Zmartwychwstaniu Chrystus powiedział św. Piotrowi: "Paś baranki moje!... Paś owce moje!" (J 21, 15-17).

Czy Chrystus chciał, aby Apostołowie, również św. Piotr, mieli swoich następców??
Tak, Chrystus chciał, aby Apostołowie mieli swoich następców, jak to oni sami dobrze zrozumieli. "Boskie posłannictwo powierzone przez Chrystusa Apostołom trwać będzie do końca wieków", dlatego "Apostołowie zatroszczyli się o to, by ustanowić swoich następców" (LG 20). Czynili to przez włożenie rąk na tych, których wybrali (por. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6). Św. Paweł żegnając "starszych Kościoła" w Efezie powiedział im:
"Uważajcie... na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią" (Dz 20, 28).

Kto przez całe wieki rządził i rządzi dziś Kościołem Chrystusowym?
Przez całe wieki rządził i rządzi dziś Kościołem Chrystusowym Biskup Rzymski, czyli Papież (po grecku "papas" - ojciec), jako następca św. Piotra, wraz z pozostającymi z nim w łączności Biskupami, następcami Apostołów. Biskup Rzymski jest następcą św. Piotra, ponieważ ten Apostoł założył swą stolicę w Rzymie i tam umarł śmiercią męczeńską. Jan Paweł łł jest 263 następcą św. Piotra.


Jaką władzę ma Biskup Rzymski, czyli Papież?
"Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany" (LG 22). Papież jest namiestnikiem Chrystusa, to znaczy sprawuje swoją władzę w imieniu i zastępstwie Chrystusa.

W jaki sposób Biskupi sprawują swój urząd?
Biskupi sprawują swój urząd "w łączności i pod zwierzchnictwem Papieża..., będąc wszyscy złączeni w jedno Kolegium, czyli ciało w stosunku do całego Kościoła Bożego", a "pojedyńczo wykonują go w odniesieniu do wyznaczonych sobie części trzody Pańskiej", czyli diecezji (CD 3), gdzie pełnią bezpośrednio funkcję pasterską nauczania, uświęcania i rządzenia. Władza kolegialna Biskupów sprawowana jest w sposób uroczysty na Soborze powszechnym (dotąd w historii Kościoła było 21 takich soborów), a zwyczajnie wedle sposobów i zasad ustalonych przez Papieża, m. in. na Radzie, zwanej Synodem Biskupów.

Jakim celom służy prymat, czyli władza zwierzchnia Papieża?
Prymat Papieża służy temu, by zgodnie z wolą Chrystusa utrzymać jedność w Kościele. Właśnie jak uczy Sobór Watykański II, "żeby episkopat [Biskupi] był jeden i niepodzielny, Chrystus postawił nad innymi Apostołami św. Piotra i w nim ustanowił trwałą i widzialną zasadę wiary i fundament jedności i wspólnoty" (LG 18). Już w II wieku pisał św. Ireneusz, biskup lioński: "Z tym Kościołem (rzymskim) dla jego naczelnego zwierzchnictwa musi się zgadzać każdy Kościół, tj. wszyscy zewsząd wierni".

Czy Kościół katolicki ma dar nieomylności?
Tak, Chrystus wyposażył swój Kościół w nieomylność w określaniu nauki wiary i obyczajów, która "ma taki zakres, jak i depozyt [skarbiec] boskiego Objawienia". "Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymski, Głowa Kolegium Biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel... ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupiemu, gdy wraz z Następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski" (LG 25). Orzeczenia nieomylne Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nazywamy dogmatami.
Pan Jezus powiedział do Piotra: Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci" (Łk 22, 32).

Jaki ma być stosunek wiernych do Papieża i Biskupów?
"Biskupom nauczającym w łączności z Papieżem należy się od wszystkich cześć jako świadkom boskiej i katolickiej prawdy; wierni zaś winni zgadzać się ze zdaniem swego biskupa w sprawach wiary i obyczajów, wyrażonym w imieniu Chrystusa, i trwać przy nim w religijnej uległości.
Tę zaś zbożną uległość woli i rozumu w sposób szczególny okazywać należy autentycznemu urzędowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet wtedy, gdy nie przemawia on "z katedry"" (LG 25), czyli w sposób uroczysty, dogmatyczny.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał (Łk 10, 16).

Papież i Biskupi w pytaniach i odpowiedziach - Adonai.pl
Tadeusz Kaktus
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jeszcze są inne słówka łacińskie wprowadzone do polskiego języka przez wrogów Jezusa, dla pogardy Świętości np. ,,sedes'' i ,,spirytus'' 😡
Tadeusz Kaktus
Nie jestem językoznawcą, tym się powinni zająć specjaliści, bo to, że lotny duch i ulatniający się alkohol maja podobny źródłosłów nie jest dziwne. Ale zamiana imienia Boskiego na zaimek w porządku nie jest.
Tadeusz Kaktus
Ta forma nie wymieniania Imienia Jezus a zastępowania Go zaimkiem jako obowiązująca, nie jest dobra. Jest ona stworzona specjalnie i z pewnością oryginał tak nie brzmiał, ale ktoś go "uprościł", aby ubliżać Panu Jezusowi. W łacinie odmiana zaimka "ten, ta, to" w przypadku drugim, Genetivus, odpowiedniku polskiego dopełniacza, odpowiadającym na pytanie "kogo, czego?", w liczbie pojedyńczej, brzmi …More
Ta forma nie wymieniania Imienia Jezus a zastępowania Go zaimkiem jako obowiązująca, nie jest dobra. Jest ona stworzona specjalnie i z pewnością oryginał tak nie brzmiał, ale ktoś go "uprościł", aby ubliżać Panu Jezusowi. W łacinie odmiana zaimka "ten, ta, to" w przypadku drugim, Genetivus, odpowiedniku polskiego dopełniacza, odpowiadającym na pytanie "kogo, czego?", w liczbie pojedyńczej, brzmi w odniesieniu do rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego: huius, huius, huius. (odmiana ten, ta, to).

Z tego powodu w Polsce powstał wulgarny zwrot: ty huju. To wyraz pogardy, wskazania na kogoś: ten, jego ... z pogardą i obraźliwie. Chyba nie bez powodu Dzienniczek Siostry Faustyny nie zyskał przychylności Świętego Officium, a z pewnością intuicja osoby, która nie chce Imienia Pańskiego zamieniać na h.. jest uzasadniona.
Takie '"tykanie" Bogu jest niewłaściwe, i jeśliby naród polski znał łacinę, więcej by wiedział. Dlatego łacina jest wycięta z nauczania i świeckich a szczególnie księży, żeby takich rzeczy nie wiedzieli.

Jeśli kto się modli: Dla Pana Jezusa bolesnej Męki miej miłosierdzie … źle nie robi.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
podany przez ciebie link nie istnieje warszawskagazeta.pl/…katolickie-sfalszowaly-slowa-jezusa-do-sw-faustyny
Error 404 - strona zgubiła się!
Przepraszamy, ale strona której szukasz nie istnieje. Wróć lub przejrzyj nasze najnowsze artykuły.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Posoborowe absurdy

" PAN BÓG DAŁ OPOWIEDŹ. Mamy OSĄDZAĆ, wg 10 Przykazań, mamy OSĄDZAĆ wg "Aktu Miłośierdzia względem duszysciaga.pl/…78-93-uczynki_milosierdzia_wzgledem_ciala_i_duszy. Mamy OSĄDZAĆ za wzorem Apostołów w Biblii"
----------------
Więc ja osądzam ciebie, tylko według I Przykazania Bożego!

Twoje grzechy Przeciwko I Przykazaniu Bożemu:

-Publicznie krytykowałem prawdy …More
Posoborowe absurdy

" PAN BÓG DAŁ OPOWIEDŹ. Mamy OSĄDZAĆ, wg 10 Przykazań, mamy OSĄDZAĆ wg "Aktu Miłośierdzia względem duszysciaga.pl/…78-93-uczynki_milosierdzia_wzgledem_ciala_i_duszy. Mamy OSĄDZAĆ za wzorem Apostołów w Biblii"
----------------
Więc ja osądzam ciebie, tylko według I Przykazania Bożego!

Twoje grzechy Przeciwko I Przykazaniu Bożemu:

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) - (mw)
-Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem...\


*UWAGA!Umieszczone w nawiasach"zg"oznacza,że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła ,a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem.Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.

--------------------
Z tymi grzechami ciężkimi i grzechami zgorszenia
nie wolno przystępować do Komunii Świętej!

Radzę zapoznać się ze wszystkimi Przykazaniami Bożymi i zrobić porządny rachunek sumienia.
Rachunek sumienia
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, to są twoje grzechy przeciwko I Przykazaniu Bożemu!

Rachunek sumienia dla dorosłych - wzór I (zg) - grzech zgorszenia (mw) - grzech ciężki

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE- Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw …
More
VRS, to są twoje grzechy przeciwko I Przykazaniu Bożemu!

Rachunek sumienia dla dorosłych - wzór I (zg) - grzech zgorszenia (mw) - grzech ciężki

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE- Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) - (mw)
-Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem...\


*UWAGA!Umieszczone w nawiasach"zg"oznacza,że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła ,a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem.Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.

--------------------
Z tymi grzechami ciężkimi i grzechami zgorszenia
nie wolno przystępować do Komunii Świętej!

Radzę zapoznać się ze wszystkimi Przykazaniami Bożymi i zrobić porządny rachunek sumienia.
Rachunek sumienia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jakie posłannictwo i jaką władzę dał Chrystus Apostołom?
Chrystus posłał Apostołów do wszystkich narodów, "aby mając udział w Jego władzy, wszystkie ludy czynili uczniami Jego, uświęcali je i sprawowali nad nimi duchowe rządy oraz w ten sposób krzewili Kościół... aż do skończenia świata" (LG 19).
Przed swym Wniebowstąpieniem powiedział im:
Dana Mi jest wszelka władza na Niebie i na Ziemi. …More
,,Jakie posłannictwo i jaką władzę dał Chrystus Apostołom?
Chrystus posłał Apostołów do wszystkich narodów, "aby mając udział w Jego władzy, wszystkie ludy czynili uczniami Jego, uświęcali je i sprawowali nad nimi duchowe rządy oraz w ten sposób krzewili Kościół... aż do skończenia świata" (LG 19).
Przed swym Wniebowstąpieniem powiedział im:
Dana Mi jest wszelka władza na Niebie i na Ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20).''