Clicks1.5K
ekans
50

kdo čeká nějaká varování bude zklamán

Zapomenutý rozhovor se sestrou Lucií (1946)

Zapomenutý rozhovor se sestrou Lucií (1946)


Poznámka REX!: Tento rozhovor vedl P. William Thomas Walsh prostřednictvím tlumočníka se sestrou Lucií z Fátimy 15. července 1946. Rozhovor je epilogem jeho velmi populární knihy „Our Lady of Fátima“ vydané v roce 1947. Z rozhovoru mimo jiné jednoznačně vyplývá, že komunismus se v případě nesplnění požadavků Panny Marie rozšíří po celém světě. Za pozornost stojí také dodatečné otázky v poznámkách na konci článku.

***

Biskup da Silva a sestra Lucie v roce 1946

Bylo to v ženském klášteře Kongregace sester svaté Doroty ve Vilaru poblíž Porta, kde jsem měl tu čest vést v pondělí odpoledne dne 15. července 1946 rozhovor se sestrou Marií das Dores [řádové jméno, které si Lúcia Abóbora dos Santos zvolila – pozn. překl.]. Nejprve se zdálo, že jí to není příjemné, a asi nebylo, protože takové rozhovory má velmi nerada, a podvoluje se jim pouze tehdy, pokud je jí to nařízeno. Nervózně si mačkala ruce. Její světle hnědé oči vypadaly poměrně obezřetně a nevlídně. Ve vysokém a nesmělém hlase nebylo mnoho přesvědčivosti.

O pár chvil později jsem na tento první dojem skoro zapomněl. Začala se cítit víc v klidu. Ráda se smála, a když se usmála, na obou tvářích se jí objevil malý důlek. Její hlas teď zněl přirozeně a jistě. V této tváři se také zračila inteligence a šarm. Nebylo možné ji nemít rád a nedůvěřovat jí.

Nejprve jsem jí položil několik otázek z Ameriky. Některé z nich možná byly zřejmé a zbytečné. Jedna byla od sochaře, který chtěl vědět, zda růženec v ruce Naší Paní měl 5 nebo 15 desátků.

„Nepočítala jsem je,“ řekla rychle s uličnickým úsměvem.

„Když vám Anděl míru podal Svaté přijímání v Cabecu, vypadalo to jako sen nebo vidění, nebo to bylo jako ve skutečnosti, když přijímáte Svátost oltářní v kostele?“

Váhala s volbou správných slov. „Nemohu si tím být naprosto jistá, protože jsem v průběhu tohoto prožitku nebyla v běžném stavu mysli. Ve zjevení Anděla a v tom, co řekl a udělal, bylo něco tak důvěrného, tak niterného, tak intenzivního. Jsem však přesvědčená, že to bylo jako skutečný prožitek přijímání v kostele, protože jsem cítila dotek Svaté hostie.“

„Viděla jste v roce 1927 Našeho Pána?“

„Dvakrát.“ Odpověď byla okamžitá a věcná. Nebylo mi však dovoleno zeptat se jí na to, co řekl. Nebylo mi ani dovoleno zeptat se jí na rozhovory, které s Naší Paní vedla v roce 1917. Je dobře známé, že proběhlo několik takových zjevení. Podle časopisu Voz de Fátíma (Hlas Fátimy), který je publikován ve svatyni, jí Blahoslavená Matka v její cele 10. prosince 1925 řekla: „Pohlédni, má dcero, na mé Srdce obklopené trny, jimiž jej nevděční lidé zraňují svým rouháním a neřestmi. Ty se mě alespoň snažíš utěšit, a já prohlašuji, že v hodině smrti pomůžu milostmi nutnými ke spáse všem těm, kteří se o prvních sobotách v pěti po sobě jdoucích měsících vyzpovídají, přijmou Svátost oltářní, odrecitují část mého růžence a budou mi dělat společnost při 15minutovém rozjímání o jeho tajemstvích s úmyslem nabídnout mi náhradu.“ Sestra Dores to uvedla ve známost a dalo to silný podnět k pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci.

Rozhovor pokračoval:

„Když jste oznamovala slova tohoto Anděla a Naší Paní, použila jste přesná slova, jak byla vyřčena, nebo jenom jejich obecný smysl?“

„Andělova slova měla pronikavou a intenzivní povahu, nadpřirozenou reálnost, kterou nelze zapomenout. Zdálo se jako by se přesně a nesmazatelně vryla do paměti. U slov Panny Marie to bylo jiné. Nemohla jsem si být jistá, že každé slovo bylo přesné. Byl to spíše smysl [těch slov], který ke mně přicházel a to, co jsem pochopila, jsem převedla do slov. Není jednoduché to vysvětlit.“

„Naše Paní vám ukázala mnoho duší, které jdou do pekla. Měla jste z její strany dojem, že je více duší zatraceno než spaseno?“

To jí trochu pobavilo. „Viděla jsem ty, které jdou dolů. Neviděla jsem ty, které šly nahoru.“

„Vypadá socha ve svatyni v Cova da Iria jako Panna Maria, kterou jste tam viděla?“

„Ne, ani moc ne. Byla jsem zklamaná, když jsem ji viděla, kvůli jedné věci – byla příliš veselá, příliš alegre. Když jsem Naší Paní viděla, byla víc triste[smutná], nebo spíše měla více lítosti. Bylo by však nemožné popsat Naší Paní a bylo by nemožné udělat sochu tak krásnou jako je ona.“ Na chvíli opustila místnost a vrátila se s malým obrázkem Naší Paní na jakémsi průhledném plastovém materiálu, nejjednodušším a nejprostším, jaký jsem kdy viděl, a podala mi ho. „Toto je obrázek, který se nejvíc blíží tomu, co jsem viděla,“ řekla. „Zdálo se, že Naše Paní je celá vytvořená ze světla a její oblečení také. Nebyl tam žádný zlatý lem, žádné zdobení.“

„V mnoha knihách o Fátimě se modlitba, kterou po vás Naše Paní žádala recitovat po desátcích růžence, podává v nějaké takovéto formě: » Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, smiluj se nad dušemi v očistci, zvláště těmi nejopuštěnějšími.« Je to správně?“

„Ne, není,“ odpověděla rozhodně. „Správná forma je ta, kterou jsem sepsala ve své zprávě o zjevení z 13. července. »Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«“ (1)

„Četla jste někdy díla svaté Terezie z Ávily?“ Měl jsem na mysli zvláště popisy nestvořeného světla v díle Libro de su vida.

„Ne. Část z nich nám četli v refektáři.“

„Měla jste od Naší Paní nějaké zjevení o konci světa?“

„Na tuto otázku nemohu odpovědět.“

„Někteří lidé jsou přesvědčení, že Hyacintina vize pronásledovaného papeže odkazovala na nějakého konkrétního pontifika. Někteří jsou přesvědčení, že ten koho viděla, byl současný Svatý Otec.“

„Hyacinta řekl, že to byl papež. Neexistovalo nic, co by naznačovalo nějakého konkrétního papeže.“

„Proč jste tolik let neřekla nic o Andělovi míru?“

„Nikdo mi neřekl, abych to udělala. Jsem vázána poslušností. Kněz, kterému jsem se o tom v té době zmínila, mi řekl, abych o tom znovu nemluvila. Nikdy jsem to neudělala, dokud mi biskup neřekl, abych všechno sepsala.“

Vysvětlila všechny různé účinky zjevení Anděla a Naší Paní velmi podobnými výrazy, jako byly ty, které použila ve svých pamětech. Zdálo se, že má velkou zálibu v takových slovech jako „intimo“ a „intenso“. Její vzpomínky byly jasné a přesné. „Anděl nás zanechal vyčerpané, bezmocné, přemožené a na celé hodiny jsme zůstali ztracení. Naše Paní nás vždy zanechala rozzářené a radostné.“

Nakonec jsme došli k důležitému předmětu druhého červencového tajemství, o němž bylo zveřejněno tolik různých a odporujících si verzí. Lucie dala na srozuměnou, že Naše Paní nežádala o zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci. Žádala konkrétně o zasvěcení Ruska. Samozřejmě nekomentovala skutečnost, že papež Pius XII. v roce 1942 zasvětil Neposkvrněnému Srdci svět, nikoliv Rusko. Vícekrát však se záměrným důrazem řekla:

„To, co Naše Paní chce, je, aby papež a všichni biskupové světa zasvětili Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci v jeden konkrétní den. Pokud se to stane, ona obrátí Rusko a bude mír. Pokud ne, omyly Ruska se rozšíří ve všech zemích světa.“

„Znamená to podle vás, že každá země bez výjimky podlehne komunismu?“

„Ano.“

Bylo jasné, že cítí, že přání Naší Paní ještě nebyla vyplněna. Lidé se musí modlit růženec, konat oběti, přijmout Svatost oltářní o prvních pěti sobotách, modlit se za Svatého Otce.

„Řekla vám Naše Paní někdy něco o Spojených státech amerických?“

Letmo se na mě udiveně podívala a pak se s nepatrným pobavením usmála, snad jako by chtěla naznačit, že Spojené státy nebyly v obecném schématu věcí tak důležité, jak si představuji.

„Ne,“ řekla mírně. „To nikdy neudělala. Já bych si však přála, abyste za mě ve Spojených státech sloužil mše!“ Slíbil jsem to a ona řekla, že se za mě bude modlit.

Bylo skoro osm a již jsme hovořili skoro tři hodiny. U rozhovoru byla přítomná matka Pignatelli, otec Galamba, otec Rocha, otec Furtado a pan Daniel Sullivan. Matka nám všem dala limonádu a koláče. Ona a sestra Maria das Dores nás následovaly do sloupořadí. Spala zde černá kočka v posledním teple zapadajícího slunce. Vzduchem se nesla vůně růží a gardénií z jedné ze šesti nádherných zahrad kláštera. Když jsme odcházeli, sestra Maria das Dores, která do tohoto domu vstoupila jako Lucia Abóbora, se naklonila přes zábradlí a rozloučila se s námi milým úsměvem. (2)

Poznámky:

1) „Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as alminhas todas para o Céu, principalmente aquelas que mais precisarem.“

2) Po mém návratu z Portugalska jsem sepsal několik otázek. Jeho Excelence biskup z Leira byl tak hodný, že je poslal sestře Dores. Její odpovědi napsané 17. února 1947 se ke mně dostaly příliš pozdě, aby se dostaly do prvního vydání této knihy. Zde podávám souhrn a cituji ty nejdůležitější:

Specifický požadavek Naší Paní, že Rusko má být zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci „papežem a všemi biskupy světa ve zvláštní den“ byl vznesen v roce 1927, deset let po původních zjeveních.

Otázka: „Zasvětí dle vašeho názoru papež a biskupové Rusko Neposkvrněnému Srdci teprve poté, co splní svou povinnost laici při růžencích, obětech, Svatých přijímáních o prvních sobotách atd.?“

Odpověď: „Svatý Otec již Rusko zasvětil, když jej zahrnul do zasvěcení světa, nebylo to však učiněno ve formě, kterou určila Naše Paní – nevím, zda to Naše Paní přijme tímto způsobem, aby to vyhovělo jejím slibům. Modlitba a oběť jsou vždy nutnými prostředky, jak na sebe přivolat milosti a požehnání Boží.“

Otázka: „Napsala jste o přáních Naší Paní papeži Piu XI.?“

Odpověď: „V roce 1929 jsem napsala přání a požadavky Našeho Pána a Naší Paní, jež byly tytéž, a předala jsem dopis svému zpovědníkovi. Tehdy to byl důstojný pán Bernardo Goncalves, jezuita, nyní představený misie v Leifidizi na Zambezi. Důstojný pán jej předal Jeho Excelenci, nejdůstojnějšímu otci biskupovi z Leira, a o něco později byl předán Jeho Svatosti Piu XI. Neznám přesné datum, kdy byl předán Jeho Svatosti nebo jméno člověka, kterého můj zpovědník využil. Dobře si však pamatuji, že můj zpovědník mi řekl, že si Svatý Otec tuto zprávu zdvořile vyslechl a slíbil, že ji zváží.“

Otázka: „Můžete mi dát stručný popis jakýchkoliv jiných zjevení, která jste obdržela od roku 1917?“

Odpověď: „To, co už bylo ze zjevení po roce 1917 zveřejněno, se mi jeví jako dostačující k umožnění realizace přání Našeho Pána, a nemyslím si, že je vhodná chvíle uvádět cokoliv dalšího.“
ekans
to silně připomíná Medju a Gara, na to se chytne jenom modernista charoš Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. august 2020
Svätý Malachiáš(prorok)
Je to stratení prípad ten peterskala. Nikdy nespozná práve Božie veci a pravdu.
ekans
poselství s Fatimy mluví jasně, Rusko musí být zasvěceno za účasti katolických biskupů, na tom ani biskup charismatiků Dohnal nic nezmění, Rusko se stane katolické a potom se obrátí Prorocký hlas v USA. Týká se i RF?
Svätý Malachiáš(prorok)
Mame byť v pravej Cirkvi svätéj Kristovej,ktorá je iba jedina práva lebo mimo cirkev niet spásy a nie v dohnalovej alebo inej rôznej sekte,falošnej cudzej svetskej cirkvi alebo falošného náboženstvá, ktoré sú nespočetné množstvo po celej zemi,ktoré sú jed a mor a samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život to znamená zo všetkým čo s tým …More
Mame byť v pravej Cirkvi svätéj Kristovej,ktorá je iba jedina práva lebo mimo cirkev niet spásy a nie v dohnalovej alebo inej rôznej sekte,falošnej cudzej svetskej cirkvi alebo falošného náboženstvá, ktoré sú nespočetné množstvo po celej zemi,ktoré sú jed a mor a samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život to znamená zo všetkým čo s tým súvisí aj ako som spomenul s Cirkvou aby sme vošli do Božieho Kráľovstva k nebeskému Otcovi.

Ježiš Kristus nam dal aj svoju matku a teda je aj naša Pannu Máriu,ktorá je Orodovnica,Bohorodička, Spoluvykupiteľka a prihovára sa za nás,k tým,ktorý si ju ctia poctivo a modlia samozrejme aj podstatný svätý ruženec aby sme mali zaistenú večnú spásu v nebi,ktorý samozrejme iba s dôverou,dúfaním,chcením,vierou chcú kresťanské duchovné veci teda Božie a večne.

Veď vy si neuvedomujete,že to sú tie falošné cirkvi,ktoré sa spájajú a veľmi sa pripodobňujú tej pravej !!! Ste nechápaví však Anna Katarína Emmerichová videla,že to je tá druhá cudzia falošná pozemská sektarská jedovatá cirkev spájanie všetkého do jedného všetkých falošných siekt a falošných náboženstiev,ktoré môžu byť aj sú prijaté všade vo svete aj v Ríme či vo vatikáne aj či samotný pápež alebo rôzni kresťania či falošní kresťania. Tá pravá nemá nič s tým spoločné čo je Ježiša Krista tá pravá Cirkev. Veď pekelné brány Svätú Cirkev nepremôžu čo nepočuvate jeho slová ? Ste už tak naivný slepí a hluchí ? Už neviem potom ako vám bude daná pomoci. Hovorí to sväté písmo aj samotný Ježiš Kristus a hovoria to rôzne pravdivé zjavenia, posolstva a proroctvá. Nepočítam falošné samozrejme aj také čo sa šíria nielen vo svete,ale aj tu na tejto stránke medzi slepými kresťanmi.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Kde najdem tu PRAVU KATOLICKU CIRKEV??
Svätý Malachiáš(prorok)
Takým jednaním a štýlom nielen vy,ale každý nenájdete nikdy.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Co som urobil zle? Ktore moje jednanie je zle?
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Mate taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.

More
Svätý Malachiáš(prorok) Mate taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.

Co je na tychto slovach nesprevne?
Svätý Malachiáš(prorok)
To,že si to zle improvizuješ a interpretuješ. Ako sa povie na rýchlo a bez rozmýšľania a to je samozrejme u mnohých "kresťanov".
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Prosim vysvetli mi to teda, ako je to v sulade s Pismom Svetym, ako si to mam spravne "improvizovat a interpretovat".
Snazim sa milovat Jezisa a bliznych tak, ako nam to prikazal Jezis. Nie vzdy sa mi to dari, preto cinim pokanie. Aj teraz mi je luto, ak som ta niecim pohorsil, len mi prosim povedz cim.
Svätý Malachiáš(prorok)
Mňa si ničím nepohoršil a neurazil a ja vždy odpuštam a mam rád každého aj nepriateľa,ktorí mi skutočné ublíži. To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech. Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím …More
Mňa si ničím nepohoršil a neurazil a ja vždy odpuštam a mam rád každého aj nepriateľa,ktorí mi skutočné ublíži. To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech. Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím sa stanu sídlom antikrista. Už od 2 VK prišlo dosť temna,zla,hriech to je ten falošný koncil,slobodomurárský a falošná cirkev. Lebo pekelné brány pravú Svätú Cirkev nikdy nepremôžu a nezničia do 2 príchodu Ježiša Krista,ktorý nám to hovoril a varoval. Ta bude do konca tohto sveta stále. Aj keby neviem čo sa malo diať na tejto zemi a mala hrstka veriacich ostala.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Ale prosim bud konkretny, cim som urazil jeho pravu jedinu Svetu Cirkev???
Svätý Malachiáš(prorok)
Myslím celkovo všeobecné. Veľa ľudí tu je takých pomylených.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Prepac, asi som nechapavy, ale ty si mi predsa povedal, ze: To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech.
Kedze si to adresoval mne, predpokladam, ze sa ma to tyka. Teda, v com vidis tu moju pomylenost, respektive ruhanie sa Bohu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Však stále tvrdíš,keď chceš vedieť,že citujem ťa : Kde najdem tu PRAVU KATOLICKU CIRKEV?? Ty vôbec si členom Cirkvi ?
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Kazdy, kto uveril Evanieliu Jezisa Krista a bol pokrsteny, stal sa udom Jezisovho tela. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie …More
Svätý Malachiáš(prorok) Kazdy, kto uveril Evanieliu Jezisa Krista a bol pokrsteny, stal sa udom Jezisovho tela. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.1.Kor;12;12-14.
Ako vlastne ty chapes "clenstvo v Cirkvi"? Preto som polozil aj taku otazku, lebo ty na jednej strane tvrdis, citujem: Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím sa stanu sídlom antikrista. Už od 2 VK prišlo dosť temna,zla,hriech to je ten falošný koncil,slobodomurárský a falošná cirkev. Lebo pekelné brány pravú Svätú Cirkev nikdy nepremôžu a nezničia do 2 príchodu Ježiša Krista,ktorý nám to hovoril a varoval. Ta bude do konca tohto sveta stále.
Na druhej strane vsak hovoris, citujem: ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Velmi si tymto protirecis a tiez nie je od teba pekne, ked si vymazal a pozmenil svoj prispevok, ale to uz necham na teba a tvoje svedomie.
Svätý Malachiáš(prorok)
Čo nerozumieš tomu však je to tak ľahké napísané. Už sa nevyjadrujem nemá zmysel. Nechcem sa hádať a nechcem mať konflikty s vami. Nič si neprotirečím,keď nechápeš jak je to chapané už neviem tebe pomôcť. Čo iba tam môže byť Svätá Cirkev a vo svete čo nič neplatí ? Je jasné,že v Ríme a vo Vatikáne odpadnú mnohí od viery,ale aj vo svete,ale nie všade. Si prečítaj pozorne všetky moje komentáre. Po …More
Čo nerozumieš tomu však je to tak ľahké napísané. Už sa nevyjadrujem nemá zmysel. Nechcem sa hádať a nechcem mať konflikty s vami. Nič si neprotirečím,keď nechápeš jak je to chapané už neviem tebe pomôcť. Čo iba tam môže byť Svätá Cirkev a vo svete čo nič neplatí ? Je jasné,že v Ríme a vo Vatikáne odpadnú mnohí od viery,ale aj vo svete,ale nie všade. Si prečítaj pozorne všetky moje komentáre. Po ďalšie tak som to napísal aby som mal jedno v celku a aby keď zaba vymaže komentár svoj aby moje sa nevymazali. Rím a Vatikán,keď je spomenuté v proroctvách znamená väčšina odpadne,ale nie všetci a zas neznamená,že práva Svätá Cirkev má byť iba tam. Vo svete netreba pre vás,keď tak zmýšľate ?
Svätý Malachiáš(prorok)
Aj to je pekné ako píšete : Každý, kto uveril Evanieliu Ježiša Krista a bol pokrstený, stal sa udom Ježišovho tela. Zas,ale koľko vo svete je takých čo si to myslia a pritom šíria herézy a bludy a samozrejme pochádzajú z rôznych falošných siekt a po ďalšie sa nechovajú,nesprávajú a nezmyšľajú tak aby boli naozaj Božími deťmi a jeho učeníci a tak pokrstený ako skutočný apoštoli boli a verili …More
Aj to je pekné ako píšete : Každý, kto uveril Evanieliu Ježiša Krista a bol pokrstený, stal sa udom Ježišovho tela. Zas,ale koľko vo svete je takých čo si to myslia a pritom šíria herézy a bludy a samozrejme pochádzajú z rôznych falošných siekt a po ďalšie sa nechovajú,nesprávajú a nezmyšľajú tak aby boli naozaj Božími deťmi a jeho učeníci a tak pokrstený ako skutočný apoštoli boli a verili nielen Ježiša Krista aj Božiemu slovu a skutočnej pravde ? Nie každý kto hovorí Pane,Pane vojde do Božieho kráľovstva aj ku nebeskému Otcovi iba ten kto učiní jeho vôľu zo všetkým čo znamená bude šíriť a hovoriť iba skutočnú pravdu,Božie slovo,žiť tak,chovať sa a správať sa ako on čo znamená ako svätý - pripodobniť sa mu,modliť sa a plno ďalších veci aj to,že nebudem opovrhovať svätými pravými Božími služobníkmi ako aj Pannu Máriu, ruženec atď.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Ani ja nemam v umysle sa hadat, a ani tak nezvyknem konat. Chcel som iba od teba vediet, v com sa mylim, aby som mohol v pokore priznat svoju chybu a cinit z nej uprimne pokanie. Nic viac a nic menej.
Prave, ze som si precital niekolko tvojich komentarov. Napr ten 24.6 a zacina katolik predkoncilni sa mi paci, ale na druhej strane nechapem tomuto: Ste zabudli,že sme v 5 …More
Svätý Malachiáš(prorok) Ani ja nemam v umysle sa hadat, a ani tak nezvyknem konat. Chcel som iba od teba vediet, v com sa mylim, aby som mohol v pokore priznat svoju chybu a cinit z nej uprimne pokanie. Nic viac a nic menej.
Prave, ze som si precital niekolko tvojich komentarov. Napr ten 24.6 a zacina katolik predkoncilni sa mi paci, ale na druhej strane nechapem tomuto: Ste zabudli,že sme v 5 periode Cirkvi prídu Božie tresty lebo tá 6 periode príde na krátky čas čo je pokoj a mier asi tak 30-40 rokov pravej svätej Cirkvi s pravým novým anjelským svätým pápežom a svätým monarchiou carom-kraľom Henrym a potom je 7 perioda svetovláda antikrista na 3,5 roka to je na konci sveta. Treba si prečítať aj knihu od spiraga bol to Boží služobník kňaz.
V Pisme sa o nijakych periodach nikde nespomina. Nenapadlo ta, ze aj Bozi sluzobnik knaz sa moze mylit? Nakoniec aj sv. Peter sa mylil.
Svätý Malachiáš(prorok)
To mnohí svätci hovorili a bolo ich veľa aj samotná Panna Mária v pravých zjaveniach,proroctvách o tých veciach. Napr. aj Páter Pio o 3 dňoch temnoty.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Jezis hovori: 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte. 24 Lebo vystúpia falošní …More
Svätý Malachiáš(prorok) Jezis hovori: 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: “Hľa, je na púšti,” nevychádzajte; “Hľa, skrýva sa v dome,” neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo,
hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.Mt; 24.

Kde tu je nieco napisane o nejako Henrym?
apredsasatoci
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme …More
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme robili naviac a čo môže znamenať pre nás aj to, že neurobíme to čo máme. Veľmi dôležitá je tu obozretnosť, viac ako prehnaná horlivosť, ktorá sa prejavuje v konaní vecí „naviac“. Druhou vecou je poslušnosť viery. Voči predstaveným, zákonitým autoritám, voči tým čo nás riadia a spravujú; vo vzťahoch detí k rodičom… V našej poslušnosti ide o láskyplný plán, aký má Boh s nami a voči nám a to diabol nevie pochopiť. Aby nás zmiatol a odradil nás, predkladá nám príležitosti, aby sme na svojich „predstavených“ hľadeli s menšou úctou než na Boha, ktorého zastupujú, nech by boli akýkoľvek.“[9]Poslušnosť viery spočíva v tom, že tí, ktorí sú poverení niesť za nás zdpovednosť ešte nevedia všetko a my im môžeme pomôcť; ako jednotlivci alebo ako spoločenstvo. Poslušnosť spočíva v počúvaní a vedie k slobode. Veľkú úlohu zohráva pokora; Ján učí, aby sme sa tešili z dobra iných ako zo svojho vlastného a úprimne túžili, aby sa vo všetkom dávala prednosť iným ako nám. Je to istý druh duchovnej askézy, cvičenia, spočívajúci v prijímaní hlavne osôb, ktoré mi nie sú až tak sympatické. Inakšie sa nedá pokročiť v láske k blížnemu a ani v nej nepokročíme; nechať sa radšej poúčať iným, ako by som mal ja poúčať iných.[10]Sv. Terézia z Lisieux napísala: „dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, vôbec sa nečudujeme ich slabostiam a poúčame sa aj z najmenších čnostných skutkov, ktoré ich vidíme konať.“
ekans
charoška a katoličtí svatí
apredsasatoci
Tebe vadi Ján od Kríža?
A Trojjediny Boh ti tiež prekáža?
Svätý Malachiáš(prorok)
Jemu nevadí svätci a Boh ako si ty myslíš. Jemu vadí tvoje zmýšľanie schizmatické a charizmatického pôsobenia.
apredsasatoci
Čo konkrétne myslíš?!
ekans
apredsasatoci
Stále mi nie je jasné, čo ťa nasiera?
Že Dohnal poukazuje na ovocie rkc? Daj protiargumenty!
Hus? Keby bol hneď heretik a?
Napíš 3 Dohnalove herezy!!!
Alebo ty radšej intrigy a klebety ala blesk?🤮
Svätý Malachiáš(prorok)
Kto nevie rozpoznať a rozoznať,že svätá prava Lucia ako nebeský anjel je na ľavej strane a že na pravej strane je satanov posol čiže uplne falošná lucia je totalne slepý a hluchý člověk. To aj vidno vizorovo kto slúži pravému svätému Bohu a Panne Márii čiže Božiemu kráľovstvú ( láska,dobro,čistota,svetlo ) čistá, spása večnosť a kto samotnemu peklu čiže satanovi a by som povedal,že v samotnom …More
Kto nevie rozpoznať a rozoznať,že svätá prava Lucia ako nebeský anjel je na ľavej strane a že na pravej strane je satanov posol čiže uplne falošná lucia je totalne slepý a hluchý člověk. To aj vidno vizorovo kto slúži pravému svätému Bohu a Panne Márii čiže Božiemu kráľovstvú ( láska,dobro,čistota,svetlo ) čistá, spása večnosť a kto samotnemu peklu čiže satanovi a by som povedal,že v samotnom ľudskom tele je diabol na pravej strane ( zlo,temnota,hriech, skáza ) čistý humus a mor.
Barbarin
Hoki-hooki je notorický lhář. Když něco napíše, pravda je vždy pravý opak.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet.…More
Hoki-hooki je notorický lhář. Když něco napíše, pravda je vždy pravý opak.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Svätý Malachiáš(prorok)
Tvoje klamstvá už každý ignoruje a vie,že stoja za prd lebo to je tvoja taktika diabolská sektárska mireček pod nickom kallistratos.
Svätý Malachiáš(prorok)
Tak nemáš dostatočne množstvo pravdivých informácií.
Barbarin
Hoki-hooki neví nic. Je to notorický lhář.
Barbarin
Měl by sis dobře rozmýšlet, co píšeš, Hoki-hooki. Jsi to prokazatelně ty, kdo tu každého obtěžuje pronásledováním.
Kallistrat
před 16 minutami
Nebojte se
Já nevím Barbarine, ty máš něco společného s tím nemocným člověkem, který se zde profiloval pod různými registracemi a obtěžoval? Stalking je jedna věc kterou policie ČR spolehlivě identifikuje a potrestá takové jednání. A to je myslím dobře.
apredsasatoci
Ak by Lucia naozaj prišla s tým, že v rkc bude apostata, tiež by som ju nahradila druhou, byť v pozícii kleru.
ekans
Kutákovi žvásty jsem smazal
ekans
dobře si všimněte jak vypadá s. Lucie, hlavně vy kteří ji vkládáte do úst věci o kterých nikdy nemohla po roku 1960 mluvit
Mira393
jestli je to pravda, tak Garabandal je lež, protože tam se říká že světu bude dáno znamení.....
ekans
o tom mluvil i Kristus Pán, ale s Garabandalem to nemělo nic společné
zaba
Dík za tento příspěvek, jen nechápu, proč jste ho nazval "kdo čeká nějaké Varování bude zklamán". Ze samotného příspěvku to rozhodně nevyplývá.

Nejlepší přístup k fenoménu zjevení je uvádět fakta a jasně je odlišovat od výkladů. I v bibli dostal faraon zjevení, ale dobře ho vyložil až Josef; jenom u jeho výkladu vše sedělo.

I v tomto rozhovoru je podivná okolnost: „Anděl nás zanechal vyčerpané…More
Dík za tento příspěvek, jen nechápu, proč jste ho nazval "kdo čeká nějaké Varování bude zklamán". Ze samotného příspěvku to rozhodně nevyplývá.

Nejlepší přístup k fenoménu zjevení je uvádět fakta a jasně je odlišovat od výkladů. I v bibli dostal faraon zjevení, ale dobře ho vyložil až Josef; jenom u jeho výkladu vše sedělo.

I v tomto rozhovoru je podivná okolnost: „Anděl nás zanechal vyčerpané, bezmocné, přemožené a na celé hodiny jsme zůstali ztracení. Naše Paní nás vždy zanechala rozzářené a radostné.“ V Garabandalském zjevení je takových podivností uváděno více. Díky nim jste celé toto zjevení (Garabandal) dal do kategorie ďábelské. Jenomže co když jsme dnes v takové době, že duchovní boj mezi Bohem a ďáblem je tak intenzivní (hraje na to vize Lva 13: rozhovor mezi Ježíšem a ďáblem), že my dnes musíme každé zjevení a to i z Medžugorie posuzovat nikoli jako celek, ale spíše posuzovat jednotlivé fragmenty: toto od Boha, toto od ďábla. Vždyť takto musíme přistupovat i k našim životům. Nikdo, kdo žije není komplet od ďábla a podobně nikdo není komplet v Duchu sv. Všude kde dnes zapůsobí nebe zapůsobí i ďábel, tak to bylo nakonec odjakživa a dnes se jen vše více zintenzivňuje.

Mimo jiné, kdyby výklad, že Pán přijde naráz ve své nebeské slávě, tak by bylo zachráněno minimum lidí. Pokud jeho slavný příchod bude ve dvou částech (první Varování druhé jako Den poslední), tak mnohé apokalyptické výroky Písma dávají mnohem větší smysl.
Kallistratos
Zaujalo mne to samé.... ohledně vyčerpanosti a radosti ....Zajímavé zamyšlení ohledně fragmentace náhledu a nikoli celku.... Výborný postřeh a za něj děkuji! 😊
ekans
katolík ví vo co go, charismatik to nezjistí nikdy pokud se nestane katolíkem 😴 😴 😴 😴
apredsasatoci
ekans, Skrze VIERU budeme spasení! Nie skrze organizáciu, ty hňupe. 🥱
Kallistratos
😊
ekans
a ty v kerej si, kača sprostá charismatická 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Si si isty, ze ma este RKC tu pravu hierarchiu, ktora este kaze prave, tradicne hodnoty??? Ze …More
Svätý Malachiáš(prorok) ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Si si isty, ze ma este RKC tu pravu hierarchiu, ktora este kaze prave, tradicne hodnoty??? Ze este stale hlasa, ze spasa je iba skrze Jezisa Krista ??? Potom ako si mam vysvetlit napr. toto:
www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch ,
Bol by som rad, keby si ma nasmeroval na uzku cestu, veducu k spase. Dakujem.
Svätý Malachiáš(prorok)
Neviem co ti je smiešne,ale tým pádom sa smeješ a ruhaš svätej Trojici čiže svätému Bohu,že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Mas taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.
ekans
mě je do plaču z teba, ubohý Dohnalův charismatik
Pavol IV
ekans To by ma zaujimalo, podla coho si ma tak zaradil. Uz niekolko krat som sa totiz jasne vyjadril k BKP.
Sice z pod tvojej klavesnice mily ekans-snake, to skor vyznieva ako pocta.