Clicks394
Stylita
3

Boží slovo na den 13.9. A.D. 2021

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.
Lk 7,1-10
U.S.C.A.E.
Mučeníci cristeros: kňazi, muži, ženy, starci, deti zomierali s volaním "Nech žije Kristus Kráľ!"

všetky bohoslužby mimo kostolov sú zakázané a bohoslužby v kostoloch vždy podliehajú kontrole civilnej moci“ (čl. 24) nič mi to nepripomína vôbec nie
...

Príkladom ženského hrdinstva je Eleonora Gardunová, zatknutá za spoluúčasť spolu so vzbúrencami. Pri vyšetrovaní generál Ortiz, jeden z Callesov…More
Mučeníci cristeros: kňazi, muži, ženy, starci, deti zomierali s volaním "Nech žije Kristus Kráľ!"

všetky bohoslužby mimo kostolov sú zakázané a bohoslužby v kostoloch vždy podliehajú kontrole civilnej moci“ (čl. 24) nič mi to nepripomína vôbec nie
...

Príkladom ženského hrdinstva je Eleonora Gardunová, zatknutá za spoluúčasť spolu so vzbúrencami. Pri vyšetrovaní generál Ortiz, jeden z Callesových hlavných spolupracovníkov, ktorý mal motto „Môj boh je diabol“ vytetované na hrudi, jej ponúkol prepustenie za podmienky, že bude s nimi spolupracovať. Dievča odpovedalo: „Chcete odo mňa nemožné: budem pokračovať v práci, kým táto vláda nepadne.“ Aj ona skončila pred popravčou čatou.

Keď manželke právnika Gonzalesa, jedného z vodcov povstania, doniesli jeho rozodratú mŕtvolu, žena zavolala deti a povedala: „Pozrite sa na neho, je to váš otec. Je mučeníkom viery. Sľúbte mu, že aj vy budete hodné detí a jedného dňa budete pokračovať v jeho diele.“
U.S.C.A.E.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_01.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce,…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_01.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.
1Tim 2,1-8

Žalm:
Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám,
když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu.

Hospodin je má síla a můj štít,
důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc,
proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

Hospodin je silou svého lidu,
záštitou spásy svému pomazanému.
Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,
pas je a nes je až navěky!
Zl 28

Evangelium:
Lk 7,1-10