Clicks170
Stano Kobella
1

Slovo: Údolie baka / Údolie plaču

4. októbra 2021

Židom 12:22
Ale vy ste prišli k vrchu Sion (kde dal Boh kedysi ľuďstvu svoje Desatoro) a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k nespočetnej spoločnosti anjelov,

Filipanom 3:20
Lebo naše občianstvo je v Nebi, odkiaľ tiež horlivo očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, 21 ktorý premení telo nášho poníženia, aby mohlo byť pripodobnené k Jeho slávnemu telu, primerane k práci, pomocou ktorej si On dokáže podmaniť všetky veci Sebe.

Slovo Baka v Strongovej konkordancii je uvedené pod číslom H1056 a znamená údolie v Palestíne, ale znamená to aj plač. Takže v podstate Údolie plaču. Rozpráva sa o ňom v Žalme 84.

Skôr ako začneme, poviem modlitbu a potom pôjdem k slovu, ktoré so mnou Boh zdieľal o Žalme 84, Údolí plaču. Vďaka ti nebeský Otče, že ma inšpiruješ urobiť toto video. Prosím v Ježišovom mene, nech každý kto toto počúva, rozumie a rozpráva to k ich srdcu.


Údolie baka / Údolie plaču / Slzavé údolie

"Cesta k Sionu je plná sĺz. Sĺz zúfalstva i sĺz radosti. Predsa len toto sú slzy, ktoré pozbieram do mojej fľaše.

Myslieť si, že dosiahnete brány Sionu bez utrpenia, je bláhové. Zriekli ste sa práva vášho prvorodenstva, ale teraz vás volám späť.

Tieto slzy menia suché oblasti na mokrade. Púšte na pralesy. Slzy, ktoré ste prelievali za seba, za stratených a za tých, ktorí od vás odišli, nebudú nikdy zabudnuté. Sú pamätníkom všetkým generáciam toho, kto ste a čím ste prešli, aby ste sa vrátili k Sionu.

Musíte Mi naslúchať a to jedine Mne. Nenaslúchajte vášmu srdcu, lebo ono je zradné. Každá osoba má svoje údolie sĺz ku krížu. Všimnite si, že údolie Baky je suché miesto a úloha jednotlivca je spraviť studňu so vašimi slzami."


----------------

Hebrews 12:22
But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels,

philipians 3:20
For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, 21 who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself.

word: " The valley of baca"

The road to zion is full of tears. Tears of despair and tears of joy. Nevertheless, these are tears that I will collect in my bottle.

Thinking that you will reach the gates of zion without suffering is ludicrous. You have relinquished your birth right, but now I call you back.

These tears turn dry areas into wetlands. Deserts into forests. The tears you shed for yourself, the lost and those who left you will never be forgotten. They are a memorial to all generations of who you are and went through in order to return to zion

you must listen to me and only me. Do not listen to your heart, for it is deceitful. Each person has their valley of baca to cross. Notice the valley of baca is a dry place, and the individual's job is to make a well with their tears.
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
...Myslieť si, že dosiahnete brány Sionu bez utrpenia, je bláhové. Zriekli ste sa práva vášho prvorodenstva, ale teraz vás volám späť...
Volání zpět k Desatoro a volání zpět k víře Krista Ježíše platí pro Židy i pro křesťany
kteří byli svedeni z cesty svými řk pastýři /viz změny v Desateru a pohrdnutí
Slovem Božím skrze encyklyky ect./