pokorny
268586

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-…

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o ohlasovaní evajelia v …
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa rozvinula v posledných desaťročiach, je
mystagogická iniciácia,[128] ktorá v podstate znamená dve veci: nevyhnutnú postupnosť
formačnej skúsenosti, na ktorej sa podieľa celé spoločenstvo, a nové zhodnotenie
liturgických znakov kresťanskej iniciácie.…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa rozvinula v posledných desaťročiach, je
mystagogická iniciácia,[128] ktorá v podstate znamená dve veci: nevyhnutnú postupnosť
formačnej skúsenosti, na ktorej sa podieľa celé spoločenstvo, a nové zhodnotenie
liturgických znakov kresťanskej iniciácie. Mnohých manuálov a plánov sa nedotkla
nevyhnutnosť mystagogickej obnovy, ktorá na seba môže vziať rozličné podoby – v súlade s
rozlišovaním každého formačného spoločenstva. Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a
na Slovo je vždy zamerané; zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do
konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu: predpokladá použitie výrečných symbolov a
včlenenie do širšieho procesu rastu, ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o
spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
pokorny
Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a
na Slovo je vždy zamerané;
zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do
konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu:
predpokladá použitie výrečných symbolov a
včlenenie do širšieho procesu rastu,
ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o
spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
More
Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a
na Slovo je vždy zamerané;

zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do
konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu:

predpokladá použitie výrečných symbolov a
včlenenie do širšieho procesu rastu,

ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o
spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť
formáciu, ktorá by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, ktorá…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť
formáciu, ktorá by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, ktorá sa v nej stále viac a lepšie utužuje; bez prestania
osvetľuje katechetickú prácu a zároveň umožňuje správne pochopiť význam akejkoľvek
témy preberanej v katechéze. Je to ohlasovanie, ktoré zodpovedá túžbe po nekonečne,
nachádzajúcej sa v každom ľudskom srdci. Centrálnosť kerygmy si vyžaduje určité
vlastnosti ohlasovania, ktoré sú dnes všade potrebné: musí vyjadrovať zachraňujúcu Božiu
lásku, ktorá predchádza morálne i náboženské povinnosti; nesmie vnucovať pravdu; má
apelovať na slobodu; jeho súčasťou má byť opravdivá radosť, povzbudenie,
životaschopnosť a harmonická celistvosť, ktorá ohlasovanie neredukuje na niekoľko doktrín
– niekedy viac filozofických než evanjeliových. To si od hlásateľa evanjelia vyžaduje také
dispozície, ktoré ohlasovanie umožňujú lepšie prijať: blízkosť, otvorenosť pre dialóg,
trpezlivosť a srdečné prijatie, ktoré neodsudzuje.
pokorny
Je to ohlasovanie, ktoré zodpovedá túžbe po nekonečne,
nachádzajúcej sa v každom ľudskom srdci.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
164. Znovu sme objavili, že aj v katechéze základnú úlohu má prvé ohlásenie, čiže
„kerygma“, ktorá musí stáť v centre evanjelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú
obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

164. Znovu sme objavili, že aj v katechéze základnú úlohu má prvé ohlásenie, čiže
„kerygma“, ktorá musí stáť v centre evanjelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú
obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a
sprostredkúva nekonečné Otcovo milosrdenstvo. Na pery katechétu sa neustále vracia toto
prvé ohlasovanie: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa zachránil, a teraz žije
po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“ Keď hovoríme, že toto
ohlasovanie je „prvé“, neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň zabudne alebo že
je možné ho nahradiť inými obsahmi, ktoré ho prevyšujú. Je prvým v kvalitatívnom zmysle,
pretože je hlavným ohlasovaním, teda tým, ktoré treba vždy znovu rozličnými spôsobmi
počúvať a stále nanovo ohlasovať počas katechézy, rozličnými formami, vo všetkých
etapách a vo všetkých situáciách.[126] Preto aj „kňaz, podobne ako Cirkev, evanjelizuje, a
aby mohol evanjelizovať, musí si čoraz väčšmi uvedomovať, že aj on potrebuje byť
ustavične evanjelizovaný“.[127]
pokorny
Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a
sprostredkúva nekonečné Otcovo milosrdenstvo.
pokorny
Na pery katechétu sa neustále vracia toto
prvé ohlasovanie: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa zachránil, a teraz žije
po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
163. Výchova a katechéza stoja v službe tohto rastu. Máme už k dispozícii rozličné texty
Magistéria a pomôcky pre katechézu vypracované Svätou stolicou a viacerými biskupmi.
Spomeniem apoštolskú exhortáciu Catechesi tradendae (1979), Všeobecné direktórium pre
katechézu (1997) a ďalšie dokumenty, …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

163. Výchova a katechéza stoja v službe tohto rastu. Máme už k dispozícii rozličné texty
Magistéria a pomôcky pre katechézu vypracované Svätou stolicou a viacerými biskupmi.
Spomeniem apoštolskú exhortáciu Catechesi tradendae (1979), Všeobecné direktórium pre
katechézu (1997) a ďalšie dokumenty, ktorých aktuálny obsah tu nemusíme opakovať.
Chcel by som sa pristaviť len pri niektorých úvahách, ktoré pokladám za vhodné
pripomenúť.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
162. Na druhej strane túto snahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar; totiž ešte
pred ňou stojí iná Pánova výzva: „krstite ich v mene...“ (Mt 28, 19). Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami, a iniciatíva daru jeho milosti (porov. Ef 2, 8 – 9; 1 Kor
4, 7) spoločne umožňujú naše neustále posväcovanie, ktoré je …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

162. Na druhej strane túto snahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar; totiž ešte
pred ňou stojí iná Pánova výzva: „krstite ich v mene...“ (Mt 28, 19). Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami, a iniciatíva daru jeho milosti (porov. Ef 2, 8 – 9; 1 Kor
4, 7) spoločne umožňujú naše neustále posväcovanie, ktoré je milé Bohu a koná sa na jeho
chválu. Ide o to, aby sa človek dal premeniť v Kristovi a postupne začal žiť „podľa
Ducha“ (Rim 8, 5).
pokorny
.. našu nahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar...
...Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami a dar jeho milostí :)
More
.. našu nahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar...

...Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami a dar jeho milostí :)
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
161. Nebolo by správne túto výzvu na rast primárne interpretovať ako doktrinálnu formáciu.
Ide tu skôr o „zachovávanie“ toho, čo nám Pán prikázal, a to v zmysle odpovede na jeho lásku, v ktorej sa spolu so všetkými čnosťami odráža nové prikázanie, prvotné a
najdôležitejšie – to, ktoré nás najlepšie identifikuje ako učeníkov: „Toto je …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

161. Nebolo by správne túto výzvu na rast primárne interpretovať ako doktrinálnu formáciu.
Ide tu skôr o „zachovávanie“ toho, čo nám Pán prikázal, a to v zmysle odpovede na jeho lásku, v ktorej sa spolu so všetkými čnosťami odráža nové prikázanie, prvotné a
najdôležitejšie – to, ktoré nás najlepšie identifikuje ako učeníkov: „Toto je moje prikázanie:
Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Je zrejmé, že keď sa
autori Nového zákona snažia kresťanské morálne posolstvo syntetizovať do toho, čo je
najdôležitejšie, predstavujú nám nevyhnutnú potrebu lásky k blížnemu: „Kto miluje
blížneho, vyplnil zákon… naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 8. 10). „Ak však
uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého!‘, dobre robíte“ (Jak 2, 8). „Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v
tomto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘“ (Gal 5, 14). Pavol svojim
spoločenstvám predkladal cestu napredovania v láske: „A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu
lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám“ (1 Sol 3, 12).
pokorny
A nech Pán nech zveľadí a rozhojní vašu
lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám“ (1 Sol 3, 12).
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
160. Súčasťou Pánovho misijného mandátu je výzva šíriť vieru: „naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 20). Z toho jasne vyplýva, že prvé ohlasovanie musí
ľudí pohnúť aj do toho, aby sa vydali kráčať po ceste formácie a dozrievania. Evanjelizácia
sa snaží o rast: znamená to chcieť brať veľmi vážne každú osobu a takis…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

160. Súčasťou Pánovho misijného mandátu je výzva šíriť vieru: „naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 20). Z toho jasne vyplýva, že prvé ohlasovanie musí
ľudí pohnúť aj do toho, aby sa vydali kráčať po ceste formácie a dozrievania. Evanjelizácia
sa snaží o rast: znamená to chcieť brať veľmi vážne každú osobu a takisto plán, ktorý s ňou
má Boh. Každé ľudské bytie stále viac potrebuje Krista – a evanjelizácia by nemala
pripustiť, aby sa niekto uspokojil iba s málom, ale aby každý mohol naplno povedať: „Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).
pokorny
Evanjelizácia
sa snaží o rast: znamená to chcieť brať veľmi vážne každú osobu a takisto plán, ktorý s ňou
má Boh. Každé ľudské bytie stále viac potrebuje Krista – a evanjelizácia by nemala
pripustiť, aby sa niekto uspokojil iba s málom, ale aby každý mohol naplno povedať: „Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
Pedagogické nástroje
159. Ďalšou charakteristikou je pozitívny jazyk. Tento jazyk nehovorí predovšetkým to, čo
sa nesmie, ale predkladá to, čo môžeme urobiť lepšie. V každom prípade aj vtedy, keď
naznačuje niečo negatívne, snaží sa vždy zároveň ukázať na pozitívnu hodnotu, ktorá
priťahuje, a nezastavuje sa pri sťažovaní, lamentovaní, kritizovaní a výči…More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

Pedagogické nástroje

159. Ďalšou charakteristikou je pozitívny jazyk. Tento jazyk nehovorí predovšetkým to, čo
sa nesmie, ale predkladá to, čo môžeme urobiť lepšie. V každom prípade aj vtedy, keď
naznačuje niečo negatívne, snaží sa vždy zároveň ukázať na pozitívnu hodnotu, ktorá
priťahuje, a nezastavuje sa pri sťažovaní, lamentovaní, kritizovaní a výčitkách. Okrem toho
pozitívne ohlasovanie vždy ponúka nádej, smeruje do budúcnosti a nerobí z nás väzňov
negativity. Ako je len dobré, keď sa kňazi, diakoni a laici pravidelne stretávajú, aby hľadali
spôsoby, ktoré ich ohlasovanie robia prí
ťažlivejším!
One more comment from pokorny
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
Pedagogické nástroje
158. Pavol VI. hovorieval, že veriaci „mnoho očakávajú od kázania pri svätej omši a majú z
neho úžitok, ak je prosté, jasné, priame a primerané“.[125] Jednoduchosť kázania súvisí s
použitým jazykom. Musí to byť jazyk, ktorý adresáti chápu, aby sme neriskovali, že
budeme hovoriť naprázdno. Často sa stáva, že kazatelia používajú také…More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

Pedagogické nástroje

158. Pavol VI. hovorieval, že veriaci „mnoho očakávajú od kázania pri svätej omši a majú z
neho úžitok, ak je prosté, jasné, priame a primerané“.[125] Jednoduchosť kázania súvisí s
použitým jazykom. Musí to byť jazyk, ktorý adresáti chápu, aby sme neriskovali, že
budeme hovoriť naprázdno. Často sa stáva, že kazatelia používajú také slová, ktoré si
osvojili počas svojich štúdií a v rozličných prostrediach, avšak nepatria do spoločnej reči
ľudí, ktorí ich počúvajú. Medzi slovami používanými v teológii alebo v katechéze sú také,
ktorých význam nie je pochopiteľný pre väčšinu kresťanov. Hlavným rizikom pre kazateľa
je zvyknúť si na vlastný jazyk a myslieť si, že aj všetci ostatní ho používajú a spontánne mu
rozumejú. Ak sa chceme prispôsobiť jazyku druhých, aby sme im mohli sprostredkovať
Slovo, musíme mnoho počúvať, žiť medzi ľuďmi a ochotne im venovať svoju pozornosť.
Jednoduchosť a jasnosť sú dve rozličné veci. Jazyk môže byť veľmi jednoduchý, a kázeň
napriek tomu nejasná. Môže byť nezrozumiteľná pre vnútorný neporiadok, chýbajúcu
logiku alebo preto, že sa naraz zaoberá viacerými témami. Ďalšou dôležitou úlohou je preto
snažiť sa, aby kázanie malo jednotnú tému, jasný poriadok a prepojenie medzi jednotlivými
vetami; aby ľudia mohli kazateľa ľahko sledovať a pochopiť logiku toho, čo im hovorí.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
Pedagogické nástroje
157. Len pre lepší príklad si pripomeňme niekoľko praktických rád, ktoré môžu obohatiť
kázeň a urobiť ju príťažlivejšou. Jednou z najdôležitejších vecí je naučiť sa v ohlasovaní
používať obrazy, ba mohli by sme povedať, naučiť sa hovoriť s využitím obrazov. Niekedy
sa pre lepšie pochopenie používajú príklady, avšak tieto príklady …More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

Pedagogické nástroje

157. Len pre lepší príklad si pripomeňme niekoľko praktických rád, ktoré môžu obohatiť
kázeň a urobiť ju príťažlivejšou. Jednou z najdôležitejších vecí je naučiť sa v ohlasovaní
používať obrazy, ba mohli by sme povedať, naučiť sa hovoriť s využitím obrazov. Niekedy
sa pre lepšie pochopenie používajú príklady, avšak tieto príklady neraz apelujú iba na myseľ; obrazy, naopak, pomáhajú oceniť a prijať posolstvo, ktoré chceme odovzdať.
Príťažlivý obraz dokáže spôsobiť, že ľudia posolstvo počúvajú ako niečo, čo im je známe,
blízke, možné, spojené s ich vlastným životom. Dobre použitý obraz môže ľuďom pomôcť
vychutnať posolstvo, ktoré chceme odovzdať; prebúdza v nich túžbu a motivuje vôľu v
duchu evanjelia. Dobrá homília, ako mi hovorieval starý učiteľ, musí obsahovať
„myšlienku, pocit, obraz“.
pokorny
Príťažlivý obraz dokáže spôsobiť, že ľudia posolstvo počúvajú ako niečo, čo im je známe,
blízke, možné, spojené s ich vlastným životom. Dobre použitý obraz môže ľuďom pomôcť
vychutnať posolstvo, ktoré chceme odovzdať; prebúdza v nich túžbu a motivuje vôľu v
duchu evanjelia. Dobrá homília, ako mi hovorieval starý učiteľ, musí obsahovať
„myšlienku, pocit, obraz“.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
Pedagogické nástroje
156. Niektorí si myslia, že sú dobrými kazateľmi, pretože vedia, „čo“ majú povedať – avšak
zanedbávajú „ako“, teda konkrétny spôsob podania kázne. Hnevajú sa, keď ich druhí
nepočúvajú alebo nedoceňujú, možno však neurobili dosť pre nájdenie vhodného spôsobu
na odovzdanie posolstva. Uvedomme si, že „dôležitosť obsahu evanjelizácie …More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

Pedagogické nástroje

156. Niektorí si myslia, že sú dobrými kazateľmi, pretože vedia, „čo“ majú povedať – avšak
zanedbávajú „ako“, teda konkrétny spôsob podania kázne. Hnevajú sa, keď ich druhí
nepočúvajú alebo nedoceňujú, možno však neurobili dosť pre nájdenie vhodného spôsobu
na odovzdanie posolstva. Uvedomme si, že „dôležitosť obsahu evanjelizácie je zrejmá, ale
to nesmie zmenšovať význam jej metód a prostriedkov“.[124] Snaha o správny spôsob
hlásania je tiež znakom hlbokého duchovného postoja. Znamená to odpovedať na Božiu
lásku tak, že všetky naše schopnosti a našu kreativitu venujeme poslaniu, ktoré nám on
zveruje; je to však aj vynikajúce cvičenie sa v láske k blížnemu, pretože nechceme druhým
ponúknuť veci pochybnej kvality. V Biblii napríklad nachádzame aj odporučenie
pripravovať hlásanie tak, aby bola zaistená jeho vhodná miera rozsahu: „Neplytvaj
mnohými slovami... sotvačo povedz vo svojej veci!“ (Sir 32, 6 n.)
One more comment from pokorny
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
V načúvaní ľudu
155. Pri tomto hľadaní je možné použiť nejakú bežnú ľudskú skúsenosť, napríklad radosť z
nového stretnutia, sklamanie, strach zo samoty, súcit s bolesťou druhých, neistotu ohľadom
budúcnosti, starosť o drahú osobu atď.; treba však zvýšiť citlivosť na spoznávanie toho, čo
sa naozaj týka ľudského života. Pamätajme na to, že nemáme odpoved…More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

V načúvaní ľudu

155. Pri tomto hľadaní je možné použiť nejakú bežnú ľudskú skúsenosť, napríklad radosť z
nového stretnutia, sklamanie, strach zo samoty, súcit s bolesťou druhých, neistotu ohľadom
budúcnosti, starosť o drahú osobu atď.; treba však zvýšiť citlivosť na spoznávanie toho, čo
sa naozaj týka ľudského života. Pamätajme na to, že nemáme odpovedať na otázky, ktoré si
nikto nekladie; takisto nie je potrebné ponúkať správy z aktuálneho diania, aby sme vzbudili
pozornosť: na to už máme televízne programy. Samozrejme, je možné odraziť sa od
nejakého faktu, aby Slovo mohlo zaznieť v plnej sile svojho pozvania na obrátenie,
adoráciu, konkrétne postoje bratstva i služby atď.; je totiž pravda, že niektorí ľudia majú
radi, keď sa v kázni komentuje súčasné dianie, ale pamätajme, že to ich ešte nepohne do
hlbšieho osobného zamyslenia.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
V načúvaní ľudu
154. Kazateľ sa tiež musí snažiť počúvať ľud, aby objavil, čo veriacim treba povedať, čo
potrebujú počuť. Kazateľ má kontemplovať Slovo a tiež kontemplovať ľud. Týmto
spôsobom objavuje „túžby, bohatstvá i nedostatky, ako aj spôsob modlitby, lásky a životný i
svetový názor“, ktoré sú typické pre určitú oblasť života ľudí, a berie ohľad …More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

V načúvaní ľudu

154. Kazateľ sa tiež musí snažiť počúvať ľud, aby objavil, čo veriacim treba povedať, čo
potrebujú počuť. Kazateľ má kontemplovať Slovo a tiež kontemplovať ľud. Týmto
spôsobom objavuje „túžby, bohatstvá i nedostatky, ako aj spôsob modlitby, lásky a životný i
svetový názor“, ktoré sú typické pre určitú oblasť života ľudí, a berie ohľad na „národ, ku
ktorému sa obracia“;[120] používa jeho jazyk a jeho symboly, všíma si jeho problémy a
zaujíma sa o jeho konkrétny život. Ide o prepojenie posolstva biblického textu s ľudskou
situáciou; s tým, čo ľudia prežívajú, so skúsenosťou, ktorá potrebuje svetlo Slova. Táto
snaha nie je výsledkom diplomatického alebo ziskuchtivého postoja; je hlboko náboženská
a pastoračná. Vo svojej podstate je to „skutočná vnímavosť na duchovné hodnoty“, potrebná
na to, aby sme „vedeli z udalostí vyčítať Božie posolstvo“[121] – a to je omnoho viac, než
len nájsť niečo zaujímavé, čo by sa dalo povedať. Je to snaha objaviť to, „čo náš Pán
povedal za podobných okolností“.[122] Príprava na ohlasovanie sa teda premieňa na
cvičenie v evanjeliovom rozlišovaní, v ktorom sa snažíme vo svetle Ducha spoznať „výzvu“
spojenú s „volaním“, „ktoré Boh dáva zaznieť v tejto historickej situácii; v nej a skrze ňu
Boh volá veriaceho“.[123]
pokorny
spoznať „výzvu“
spojenú s „volaním“, „ktoré Boh dáva zaznieť v tejto historickej situácii;
v nej a skrze ňu
Boh volá veriaceho“.[123]
More
spoznať „výzvu“
spojenú s „volaním“, „ktoré Boh dáva zaznieť v tejto historickej situácii;

v nej a skrze ňu
Boh volá veriaceho“.[123]
pokorny
Ohlasovanie evanjelia
III. Príprava na kázeň
Duchovné čítanie
153. V Božej prítomnosti, pri pokojnom čítaní textu, je dobré pýtať sa napríklad aj takto:
Pane, čo mi hovorí tento text? Čo chceš týmto posolstvom zmeniť v mojom živote? Čo mi
vadí v tomto texte? Prečo ma toto nezaujíma? Alebo: Čo sa mi páči na tomto slove a čo je
pre mňa povzbudzujúce? Čo ma priťahuje? Prečo ma to priťahuje? Keď sa …More
Ohlasovanie evanjelia

III. Príprava na kázeň

Duchovné čítanie

153. V Božej prítomnosti, pri pokojnom čítaní textu, je dobré pýtať sa napríklad aj takto:
Pane, čo mi hovorí tento text? Čo chceš týmto posolstvom zmeniť v mojom živote? Čo mi
vadí v tomto texte? Prečo ma toto nezaujíma? Alebo: Čo sa mi páči na tomto slove a čo je
pre mňa povzbudzujúce? Čo ma priťahuje? Prečo ma to priťahuje? Keď sa snažíme počúvať
Pána, je normálne, že prichádzajú pokušenia. Jedným z nich je prepadnúť pocitu
znechutenosti alebo stiesnenosti a uzatvoriť sa; ďalším veľmi častým pokušením je začať
rozmýšľať nad tým, čo daný text hovorí druhým, aby sme ho nemuseli aplikovať na náš
vlastný život. Stáva sa tiež, že človek začne hľadať výhovorky, ktoré mu umožnia zriediť
špecifické posolstvo daného textu. Niekedy sa nám zdá, že Boh od nás vyžaduje príliš veľké
rozhodnutia, ktoré ešte nedokážeme učiniť. To mnohým berie radosť zo stretnutia so
Slovom; zabúda sa však na to, že nik nie je trpezlivejší ako Boh Otec a nik nevie chápať a
čakať lepšie ako práve on. On nás neustále pozýva urobiť krok dopredu, ale nevyžaduje
hneď úplnú odpoveď, ak sme ešte neprešli cestu, ktorá takúto odpoveď umožňuje.
Jednoducho túži po tom, aby sme s úprimnosťou pozerali na náš život a bez pretvárky mu
ho predkladali pred jeho oči; aby sme boli ochotní ďalej rásť a prosili ho o to, čo ešte sami
nedokážeme dosiahnuť.
pokorny
zabúda sa však na to, že nik nie je trpezlivejší ako Boh Otec a nik nevie chápať a
čakať lepšie ako práve on.
On nás neustále pozýva urobiť krok dopredu, ale nevyžaduje
hneď úplnú odpoveď, ak sme ešte neprešli cestu, ktorá takúto odpoveď umožňuje.
Jednoducho túži po tom, aby sme s úprimnosťou pozerali na náš život a bez pretvárky mu
ho predkladali pred jeho oči; aby sme boli ochotní ďalej rásť a …
More
zabúda sa však na to, že nik nie je trpezlivejší ako Boh Otec a nik nevie chápať a
čakať lepšie ako práve on.

On nás neustále pozýva urobiť krok dopredu, ale nevyžaduje
hneď úplnú odpoveď, ak sme ešte neprešli cestu, ktorá takúto odpoveď umožňuje.

Jednoducho túži po tom, aby sme s úprimnosťou pozerali na náš život a bez pretvárky mu
ho predkladali pred jeho oči; aby sme boli ochotní ďalej rásť a prosili ho o to, čo ešte sami
nedokážeme dosiahnuť
.
pokorny
Ohlasovanie evanjeliauž
III. Príprava na kázeň
Duchovné čítanie
152. Existuje konkrétny spôsob, ako počúvať to, čo nám Pán chce svojím Slovom povedať,
a ako sa nechať premeniť jeho Duchom. Tento spôsob voláme lectio divina. Spočíva v
takom čítaní Božieho slova v rámci modlitby, ktoré Slovu umožní, aby nás osvietilo a
obnovilo. Toto modlitbové čítanie Biblie nie je oddelené od štúdia, ktorému sa …More
Ohlasovanie evanjeliauž

III. Príprava na kázeň

Duchovné čítanie

152. Existuje konkrétny spôsob, ako počúvať to, čo nám Pán chce svojím Slovom povedať,
a ako sa nechať premeniť jeho Duchom. Tento spôsob voláme lectio divina. Spočíva v
takom čítaní Božieho slova v rámci modlitby, ktoré Slovu umožní, aby nás osvietilo a
obnovilo. Toto modlitbové čítanie Biblie nie je oddelené od štúdia, ktorému sa kazateľ
venuje, aby spoznal hlavné posolstvo textu; naopak, musí začať práve tam, aby sa snažil
objaviť, čo dané posolstvo hovorí jeho vlastnému životu. Duchovné čítanie konkrétneho
textu musí vychádzať z jeho literárneho zmyslu. Inak ľahko skĺzne do interpretácie textu
podľa toho, čo niekomu vyhovuje, čo potvrdzuje jeho vlastné rozhodnutia a čo sa
prispôsobuje jeho mentálnym schémam. Toto by v konečnom dôsledku bolo zneužitím
posvätného pre vlastnú potrebu a prenesením tohto neporiadku na Boží ľud. Nesmieme
nikdy zabudnúť, že občas sa aj „sám satan tvári ako anjel svetla“ (2 Kor 11, 14).
pokorny
151. Nežiada sa od nás, aby sme boli bezchybní, ale aby sme sa stále snažili rásť; aby sme
žili s hlbokou túžbou napredovať po ceste evanjelia a nenechali naše ruky ochabnúť. Je
nevyhnutné, aby si kazateľ bol istý, že ho Boh miluje, že Ježiš Kristus ho spasil a že jeho
láska má vždy posledné slovo. Tvárou v tvár veľkej kráse kazateľ neraz bude pociťovať, že
jeho život ju naplno neoslavuje a bude …More
151. Nežiada sa od nás, aby sme boli bezchybní, ale aby sme sa stále snažili rásť; aby sme
žili s hlbokou túžbou napredovať po ceste evanjelia a nenechali naše ruky ochabnúť. Je
nevyhnutné, aby si kazateľ bol istý, že ho Boh miluje, že Ježiš Kristus ho spasil a že jeho
láska má vždy posledné slovo. Tvárou v tvár veľkej kráse kazateľ neraz bude pociťovať, že
jeho život ju naplno neoslavuje a bude úprimne túžiť lepšie odpovedať na toľkú lásku. Ak sa však nezastaví, aby počúval Slovo s úprimnou otvorenosťou, ak mu nedovolí, aby sa dotklo
jeho života, aby sa preňho stalo výzvou, aby ho napomenulo, aby ním pohlo – a ak nevenuje
čas modlitbe so Slovom, stane sa falošným prorokom, podvodníkom a šarlatánom. Ak si
však prizná svoju biedu a zatúži nasadiť svoje sily čo najlepšie, dokáže darovať Ježiša
Krista ako svätý Peter: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám“ (Sk 3, 6). Pán nás
chce použiť ako živých, slobodných, kreatívnych ľudí, ktorí sa nechajú preniknúť jeho
Slovom, skôr než ho odovzdajú ďalej. Jeho posolstvo najskôr musí preniknúť kazateľa; ale
nielen jeho rozum: musí sa zmocniť celého jeho bytia. Duch Svätý, ktorý inšpiroval Slovo,
„ako pôsobil v prvotnej Cirkvi, práve tak aj dnes účinkuje v každom hlásateľovi evanjelia,
pravda, ak len dovolí, aby ho viedol. Ostatne on vnuká slová, ktoré by kazateľovi
nenapadli“.[119]
pokorny
Ak si
však prizná svoju biedu a zatúži nasadiť svoje sily čo najlepšie, dokáže darovať Ježiša
Krista ako svätý Peter: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám“ (Sk 3, 6). Pán nás
chce použiť ako živých, slobodných, kreatívnych ľudí, ktorí sa nechajú preniknúť jeho
Slovom, skôr než ho odovzdajú ďalej. Jeho posolstvo najskôr musí preniknúť kazateľa; ale
nielen jeho rozum: musí sa zmocniť celé…
More
Ak si
však prizná svoju biedu a zatúži nasadiť svoje sily čo najlepšie, dokáže darovať Ježiša
Krista ako svätý Peter: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám“ (Sk 3, 6). Pán nás
chce použiť ako živých, slobodných, kreatívnych ľudí, ktorí sa nechajú preniknúť jeho
Slovom, skôr než ho odovzdajú ďalej. Jeho posolstvo najskôr musí preniknúť kazateľa; ale
nielen jeho rozum: musí sa zmocniť celého jeho bytia.
pokorny
Ohlasovanie evanjeliauž
III. Príprava na kázeň
Zosobnenie Slova
150. Ježiša hnevali samozvaní učitelia, ktorí veľa vyžadovali od druhých, vyučovali Božie
slovo, ale sami sa ním nedávali osvietiť: „Viažu ťažké, až neúnosné bremená a kladú ich
ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť“ (Mt 23, 4). Apoštol Jakub
napomínal: „Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás …More
Ohlasovanie evanjeliauž

III. Príprava na kázeň

Zosobnenie Slova

150. Ježiša hnevali samozvaní učitelia, ktorí veľa vyžadovali od druhých, vyučovali Božie
slovo, ale sami sa ním nedávali osvietiť: „Viažu ťažké, až neúnosné bremená a kladú ich
ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť“ (Mt 23, 4). Apoštol Jakub
napomínal: „Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší
súd“ (Jak 3, 1). Kto chce kázať, musí sa najskôr dať pohnúť Slovom a dovoliť mu, aby sa
vtelilo do jeho konkrétnej skúsenosti. Takýmto spôsobom sa ohlasovanie stane intenzívnou
a plodnou činnosťou „odovzdávania toho, čo človek sám zažil v kontemplácii“.[117] Pre
toto všetko ešte predtým, než si kazateľ konkrétne pripraví, čo chce povedať, musí ako prvý
prijať zranenie od Slova, ktoré má zraniť aj druhých, pretože toto Slovo je živé a účinné,
ako meč „preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a
úmysly srdca“ (Hebr 4, 12). Z tohto pramenia aj dôležité pastoračné dôsledky. Aj v dnešnej
dobe ľudia radšej počúvajú svedkov: „hovoria, že naša doba dychtí po čestnosti a
pravdivosti […] a tento svet volá po hlásateľoch evanjelia, ktorí by hovorili o Bohu, ktorého
sami osobne spoznali ako dôverne blízkeho, ktorého akoby videli“.[118]
pokorny
Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší
súd“ (Jak 3, 1).
pokorny
Kto chce kázať, musí ....ako prvý
prijať zranenie od Slova, ktoré má zraniť aj druhých, pretože toto Slovo je živé a účinné,
ako meč „preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a
úmysly srdca“ (Hebr 4, 12).
pokorny
Ohlasovanie evanjeliauž
III. Príprava na kázeň
Zosobnenie Slova
149. Kazateľ má „ako prvý pestovať hlbokú dôvernú znalosť Božieho slova. Nestačí mu
poznať len jeho jazykový a exegetický aspekt, hoci aj ten je potrebný; k Božiemu slovu
musí pristupovať s chápavým a modlitbou pripraveným srdcom, aby preniklo hlboko do
jeho zmýšľania a cítenia a aby v ňom sformovalo novú myseľ“.[115] Je pre nás …More
Ohlasovanie evanjeliauž

III. Príprava na kázeň

Zosobnenie Slova

149. Kazateľ má „ako prvý pestovať hlbokú dôvernú znalosť Božieho slova. Nestačí mu
poznať len jeho jazykový a exegetický aspekt, hoci aj ten je potrebný; k Božiemu slovu
musí pristupovať s chápavým a modlitbou pripraveným srdcom, aby preniklo hlboko do
jeho zmýšľania a cítenia a aby v ňom sformovalo novú myseľ“.[115] Je pre nás dobré, keď
každý deň, každú nedeľu obnovujeme svoju horlivosť v príprave homílie a dávame pozor na
to, či v našom vnútri rastie láska k Slovu, ktoré hlásame. Nesmieme zabúdať, že „stupeň
svätosti vysluhovateľa vplýva na hlásanie slova“.[116] Ako píše svätý Pavol, „hovoríme, nie
aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia“ (1 Sol 2, 4). Ak v nás žije táto
túžba, aby sme ako prví počúvali Slovo, ktoré máme hlásať, podarí sa nám ju preniesť aj na
Boží ľud: „z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12, 34). Nedeľné čítania v plnej kráse zaznejú v
srdci ľudu vtedy, ak ešte predtým rovnako zazneli v srdci pastiera
pokorny
Ak v nás žije táto
túžba, aby sme ako prví počúvali Slovo, ktoré máme hlásať, podarí sa nám ju preniesť aj na
Boží ľud: „z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12, 34).
Nedeľné čítania v plnej kráse zaznejú v
srdci ľudu vtedy, ak ešte predtým rovnako zazneli v srdci pastiera
More
Ak v nás žije táto
túžba, aby sme ako prví počúvali Slovo, ktoré máme hlásať, podarí sa nám ju preniesť aj na
Boží ľud: „z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12, 34).

Nedeľné čítania v plnej kráse zaznejú v
srdci ľudu vtedy, ak ešte predtým rovnako zazneli v srdci pastiera
pokorny
Ohlasovanie evanjeliauž
III. Príprava na kázeň
Kult pravdy
148. Samozrejme, aby sme správne pochopili hlavné posolstvo daného textu, je potrebné
vložiť ho do súvisu s učením celej Biblie, ktoré sa odovzdáva prostredníctvom Cirkvi. Toto je dôležitý princíp biblickej interpretácie, ktorý berie do úvahy fakt, že Duch Svätý
neinšpiroval len jednu časť, ale celú Bibliu, a že v niektorých otázkach ľud …More
Ohlasovanie evanjeliauž

III. Príprava na kázeň

Kult pravdy

148. Samozrejme, aby sme správne pochopili hlavné posolstvo daného textu, je potrebné
vložiť ho do súvisu s učením celej Biblie, ktoré sa odovzdáva prostredníctvom Cirkvi. Toto je dôležitý princíp biblickej interpretácie, ktorý berie do úvahy fakt, že Duch Svätý
neinšpiroval len jednu časť, ale celú Bibliu, a že v niektorých otázkach ľud postupne rástol
vo svojom chápaní Božej vôle – na základe prežitej skúsenosti. Takýmto spôsobom sa
možno vyhnúť chybným alebo čiastočným interpretáciám, ktoré protirečia iným učeniam
toho istého Svätého písma. Neznamená to však zoslabovať vlastný a špecifický akcent textu,
ktorý ohlasujeme. Jednou z príčin nudného a neefektívneho kázania je práve neschopnosť
sprostredkovať vlastnú silu ohlasovaného textu.
pokorny
Ohlasovanie evanjeliauž
III. Príprava na kázeň
Kult pravdy
146. Prvým krokom, nasledujúcim po modlitbe k Duchu Svätému, je venovanie pozornosti
biblickému textu, ktorý sa musí stať základom ohlasovania. Keď sa človek zastaví a snaží sa
pochopiť, aký je odkaz textu, prejavuje tým „úctu k pravde“.[113] Pokora srdca nám
pomáha spoznať, že Slovo nás vždy presahuje a že nie sme ani jeho „pánmi, ani …More
Ohlasovanie evanjeliauž

III. Príprava na kázeň

Kult pravdy

146. Prvým krokom, nasledujúcim po modlitbe k Duchu Svätému, je venovanie pozornosti
biblickému textu, ktorý sa musí stať základom ohlasovania. Keď sa človek zastaví a snaží sa
pochopiť, aký je odkaz textu, prejavuje tým „úctu k pravde“.[113] Pokora srdca nám
pomáha spoznať, že Slovo nás vždy presahuje a že nie sme ani jeho „pánmi, ani pôvodcami,
ale iba strážcami, hlásateľmi a služobníkmi“.[114] Takýto postoj plný obdivu a pokornej
úcty voči Slovu je vyjadrený v zastavení sa a v štúdiu Slova s maximálnou pozornosťou,
ako aj s posvätnou bázňou, ktorá nám bráni ním manipulovať. Aby sme dokázali správne
interpretovať biblický text, potrebujeme trpezlivosť; musíme zanechať všetky naše úzkosti a
naplno venovať svoj čas, záujem a nezištné nasadenie. Treba odložiť nabok všetky starosti,
ktoré nám bránia, aby sme vstúpili do prostredia pokojnej pozornosti. Je zbytočné venovať
sa čítaniu biblického textu, ak chceme dosiahnuť rýchle, jednoduché alebo okamžité
výsledky. Príprava na kázeň si vyžaduje lásku. Nezištne a bez náhlenia venujeme čas len
veciam alebo ľuďom, ktorých milujeme; a tu ide o lásku k Bohu, ktorý sa rozhodol
prehovoriť. Ak vychádzame z tejto lásky, nájdeme si všetok potrebný čas – s postojom
učeníka: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3, 9).
pokorny
Pokora srdca nám
pomáha spoznať, že Slovo nás vždy presahuje a že nie sme ani jeho „pánmi, ani pôvodcami,
ale iba strážcami, hlásateľmi a služobníkmi“.[114]