Clicks636
Otčenáš
2

Tělo a krev

17A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to a rozdělte mezi sebe.
18Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“
19Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“
20A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Lk 22:17-20

23Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb,
24vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku.‘
25Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘
26Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. 1Kor 11:23-27
Otčenáš
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad …More
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad nevědomým lidem.
Přitom Ježíš řekl jasně, že nová smlouva je KALICH.
Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lk 22:20b
Teprve obsah kalicha, plod vinné révy, oživuje chléb, tělo Kristovo.

53»Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.55Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.57Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.58To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.« J 6:53-58
Kdo jí tento chléb, bude žít navěky. To platí pouze o živém chlebu.
Otčenáš
Je třeba znovu zdůraznit, že tělo a krev není celý Kristus. Kristus není pouze tělo a krev, ale hlavně duch. Právě proto je přijímání těla a krve Páně pouze připomínkou, památkou, jak říká svým učedníkům Pán Ježíš. Je to připomínka k tomu, aby učedník hledal podíl na Kristově duchu. Aby myslel a konal v Duchu.
Téměř všichni z vás přijímáte nehodně. Zůstáváte totiž sami sebou, starým člověkem a …More
Je třeba znovu zdůraznit, že tělo a krev není celý Kristus. Kristus není pouze tělo a krev, ale hlavně duch. Právě proto je přijímání těla a krve Páně pouze připomínkou, památkou, jak říká svým učedníkům Pán Ježíš. Je to připomínka k tomu, aby učedník hledal podíl na Kristově duchu. Aby myslel a konal v Duchu.
Téměř všichni z vás přijímáte nehodně. Zůstáváte totiž sami sebou, starým člověkem a utrácíte svěřený čas na své vášně. Kristus ve vás nepřebývá.