Clicks167

4.4.2020 Výzva pre slovenských kňazov o vysluhovaní Sviatostí

Drahí kňazi slovenského národa

Boh si Vás povolal do kňazskej služby v Osobe Ježiša Krista a to skrze biskupov i pápeža ako viditeľnú hlavu Cirkvi. V tejto istote vieme, že nie ste len kňazmi z vlastnej vôle, ale predovšetkým z Božej vôle a preto nik vám nemôže vziať túto hodnosť i poslanie.

Vaše poslanie vysluhovať Sviatosti Cirkvi je v tomto čase obmedzené, ale nie úplne zakázané. Pripomeňme si preto usmernenia, ktoré vydala Svätá Stolica vo Vatikáne, Konferencia biskupov Slovenska a Úrad verejného zdravotníctva.

Svätá Stolica:

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (I)
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (II)
Dekrét Apoštolskej penitenciárie
Nóta Apoštolskej penitenicárie
Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách


Konferencia biskupov Slovenska

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
www.tkkbs.sk/view.php

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia Bohoslužieb
www.tkkbs.sk/view.php

Úrad verejného zdravotníctva

Všetko o povinnostiach a obmedzeniach v súvislosti s Koronavírusom
www.health.gov.sk/Clanok

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
www.uvzsr.sk/index.php

Zhrnutie:

Verejné vysluhovanie Sviatostí a pobožností nie je povolené za účasti veriacich laikov, ako aj klerikov, len individuálnym spôsobom. Za verejné sa v tomto prípade považujú Bohoslužby, ktoré sa uskutočňujú na úradoch, v sakrálnych priestoroch alebo iných verejných-spoločenských miestach, kde sú zhromaždení klerici spolu s laikmi.

Individuálny spôsob vysluhovania Sviatostí a pobožností:

- kňazi môžu individuálne vysluhovať sviatosti a pobožnosti len na súkromných miestach a za prísnych hygienických podmienok. Kvôli bezpečnosti a s ohľadom na zdravie je možné vysluhovať len s malým počtom ľudí a v súkromí.

Drahí kňazi v službe Pánovi a Božiemu ľudu

Každý biskup vydal svojej diecéze vlastné inštrukcie, ktoré sa niečim odlišujú, takže sa stáva, že máte povolené vysluhovať Sviatosti ako napr. sv.zmierenia (sv.spoveď) aj pred kostolom a dokonca i v kostole.

Ak sa niekto rozhodne využiť túto možnosť, musí počítať s tým, že sa môže dostať do konfliktu s políciou, nakoľko štátne zákony nepovoľujú vysluhovanie Bohoslužieb, čiže aj Sviatosti pre verejnosť. Porovnaj: www.uvzsr.sk/index.php

Nie, žeby vôbec nemohli veriaci vstupovať do kostola alebo prísť pred kostol, ale keďže zákon neupresňuje počet ľudí, ktorí by mohli pristupovať k Sviatostiam - aj keď len individuálne - predsa sa môže stať, že počet ľudí sa členom polície môže pozdávať neprimeraný. Pokiaľ sa KBS a Úrad vlády nedohodnú s presnými inštrukciami na počte ľudí, dovtedy treba počítať aj s neporozumením u príslušníkov polície ako aj samotných veriacich.

Práve z týchto dôvodov sa treba zameriať viac na individuálne vysluhovanie, ktoré by sa malo uskutočňovať na neverejných (súkromných) miestach. Venujte pozornosť hlavne rodinám, ku ktorým môžete prísť a poslúžiť im Sviatosťami v ich rodinách. Taktiež modlitbovým skupinám a klerikom, ktorí nemajú k dispozícii kňaza.

Sväteniny (Olej a voda)

Prinášajte veriacim klerikom a laikom sväteniny ako sú posvätný olej a voda
. Vysväťte im domácnosť alebo miesto, kde sa stretávajú. Svätenú vodu použite podľa cirkevných inštrukcií, ktoré poznáte a posvätným olejom potrite veraje vchodových dverí (zárubne) podľa pokynov Panny Márie:
katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/…/kralovna-a-matk…

Tak budú chránené ich príbytky pred duchovným a fyziologickým nebezpečenstvom. Poskytnite tieto sväteniny veriacim vo väčšom množstve, aby mali aj do budúcna alebo pre ďalších ľudí, prípadne im umožnite ich získať na inom dostupnom mieste.

Oboznámte veriacich s liekmi Panny Márie, ktoré sú prírodné a napokon aj vedecky účinné. Pred Koronavírusom je najúčinejšou ochranou a zároveň liekom tzv.”olej dobrého Samaritána” a čaj z borovicových ihličí.

Borovicový čaj:

zdravotnictvo2.webnode.sk/…/borovicovy-caj-…

Olej dobrého Samaritána
zdravotnictvo2.webnode.sk/…/olej-dobreho-sa…

Spomínané lieky a sväteniny majte pre veriacich k dispozícii v kostoloch, kaplnkách a ďalších posvätných miestach, kde majú prístup aj veriaci.

Milovaní kňazi, synovia Panny Márie a nebeského Otca

Toto sú najdôležtiejšie informácie pre aktuálnu dobu, ale pre ich uskutočnovanie rozlišujte podľa svojho stavu. Vysluhovať Sviatosti môžu len kňazi, ktorí sú právoplatne vysvätení biskupom a nie sú exkomunikovaní. Ak sú suspendovaní, takí kňazi nemôžu vysluhovať Sviatosti nikomu, len pre seba a v prípade ohrozenia života človeku, ktorý o udelenie Sviatostí požiada resp.to bude potrebné.
Suspendovaní a ekomunikovaní kňazi môžu aspoň ľuďom poskytnúť informácie a lieky.

Na príhovor Kráľovnej a Matky posledných čias, nech Vám v tom pomáha Božia milosť a požehnanie.

4.4.2020 (sviatok sv.Izidora Sevilského)