Clicks365

Predpovedané sa bude Odvíjať stále viac a viac

Predpovedané sa bude Odvíjať stále viac a viac - 26. júla 2021 - Slová Ježišove aj k nám

Predpovedané sa bude Odvíjať stále viac a viac v týchto Dňoch. Tí, ktorí majú vidiace oči budú vidieť a s počujúcimi ušami budú počuť a Rozumieť. Majte Vieru vo Mňa a Nepochybujte O Mne. Ja Som Ten, Ktorý Som, Všemocný, Nekonečný a Všemohúci, Schopný Urobiť všetko čo som Predpovedal a stále Predpovedám. Stále Rozprávam, ale Nemnohí sú ochotní Naslúchať Mi a Počuť Odo Mňa. Budete Žiť z Každého Slova, ktoré Vychádza Z Mojich Úst. Naslúchajte a budete Ma Počuť. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robievam Veci Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné Mojou Cestou, lebo toho Som Schopný. Nemením Sa.

Dni Eliáša sú Blízko. Buďte Pripravení a Pohotoví, Použijem tých, ktorých som Pripravil a Vystrojil, aby Slúžili Môjmu Plánu a Účelu pre tento Čas. Oni Obrátia svet Hore Nohami a všetko pre Moje Oslávenie (Glóriu). Kto Dokáže Zastaviť Moju Ruku? Buďte Rozumní. Dni Eliáša sú na Dosah, je to Blízko. Svet nebude už nikdy znova rovnaký. Očakávajte Ma, Prichádza to, je to Blízko. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam.

Radujte sa, Moje deti, Radujte sa! Oživenie Prichádza, ako bolo Predpovedané, v Mojom Zasľúbenom Čase. Slúžite Mocnému Bohu. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Ja Úplne Riadim, Nie satan. Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu. Všetko čo som Predpovedal a stále Predpovedám, bude sa Odvíjať stále viac a viac v týchto Dňoch. Ja Som Kráľ Slávy (Glórie). Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Som Kráľ kráľov, Pán pánov a Boh bohov. Hoden byť Chválený. Chváľte Ma a buďte Vďační, že Ma Poznáte a môžete Slúžiť Môjmu Plánu a Účelu, ako to bolo Predpovedané. Milujem vás a Starám sa o vás, ste Milovaní, Moji Milovaní. Radujte sa a Nestrachujte sa. Predpovedané sa bude Odvíjať stále viacej v týchto Dňoch. Budem Oslávený.

youtube.com/watch?v=DP89OFxvFPA

od Kristíny: Dni Eliáša - Ježiš mi o tom povedal 25. marca 2012. Tu je linka pre tých, ktorí si to chcete ísť pozrieť alebo si o tom prečítať.

Synovia Boží - Duch Eliášov - 25. marca 2012

Počula som: "Kone, ohnivé záprahy. Duch Eliášov."

Moje deti, Duch Eliášov bude na Mojich milovaných synoch a dcérach v tejto dobe, aká už nikdy viac nebude. Moji milovaní synovia a dcéry, tí ktorí sú vedení Mojím Duchom pravdy. Duch Eliášov bude na vás. Budete ohlasovať Moje Kráľovstvo. Ja Som Kráľ kráľov a Pán pánov. Vládnem a riadim. Vyjdete v sile Môjho Svätého Ducha, toho istého Ducha, ktorý bol na Eliášovi. Budete ohlasovať Moje Kráľovstvo svetu pre posledný čas, že prichádzam späť pre čistú a svätú Nevestu, aby sa pripravila na Môj príchod. Musia sa Kajať! Byť pokrstení vo vode a prijmú Ducha Svätého. Ten je pre všetkých, ktorí vo Mňa veria, bez uprednostňovania alebo stranníckosti, ale je pre všetkých. Budete Mojimi synmi a dcérami a budete mať moc robiť to, čo som Ja robil i väčšie skutky v dňoch, ktoré sú pred vami. Uzdravujte nemocných v Mojom Mene, krieste mŕtvych, otvárajte oči slepých a dajte mŕtvym opäť počuť, vyháňajte démonov, oslobodzujte Mojich ľudí a budú skutočne slobodní. Klaďte vaše ruky na ľudí a oni prijmú krst v Duchu Svätom. Všetko pre Moje Oslávenie (Glóriu).

Moje deti, budete prorokovať, robiť divy a zázraky v sile Môjho Ducha Svätého, Duch Eliášov bude na vás, ako to doposiaľ nebolo nikdy vídať, keď vás bude Môj Duch Svätý viesť, inštruovať, veliť vám, čo máte robiť v Mojej veľkej Sile. Bezo Mňa nemôžete nič urobiť. Nie mocou ani silou, ale Mojím Duchom sa tieto veci učinia. Nikto nebude schopný zastaviť pohyb Mojej Ruky po celej zemi. Moje Kráľovstvo bude postavené Mojimi synmi a dcérami, ktorí budú vedení Mojím Duchom vo všetkom, čo vravia a robia. Splnia Moju Vôľu a nie ich vlastnú. Oni sú Moji milovaní synovia a dcéry, na ktorých spočinie Duch Eliášov. Sú špeciálne pripravení Mnou na tento čas, aký už nikdy viac nebude, aby ohlasovali Moje Kráľovstvo, Môj príchod, svetu, skôr ako na to bude príliš neskoro. Nebude žiadna milosť bez pokánia.

"A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud." Lukáš 1:17

"Hľa, pošlem vám proroka Eliáša, prv ako príde veľký a strašný deň PÁNOV: A on obráti srdce otcov k synom a srdce synov ku ich otcom, aby som neprišiel a neranil zem s kliatbou." Malachiáš 4:5-6

youtube.com/watch?v=EQrFprSPz98
Public domain
forthetruth333
Veľmi povzbudivé slová Pána Ježíša