Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
11.2K

ZPRÁVA Z POLSKA V den Letnic vyliji své milosti na svůj věrný lid. Dar Ducha svatého je velkým darem, protože Duch svatý přichází s bohatstvím jeho darů.

Ježíš: Ania, má dcero, tvé utrpení je nezbytné, aby byla tvoje oběť dostatečná. Je pro vás obtížné znovu fungovat, ale nenechám vás trpět nad vaše síly a tentokrát nebudete muset jít na nemocenskou dovolenou. Bude to trvat dny, než se budete cítit lépe. Nestěžujete si však na nic, jen se snažíte podpořit své tělo.
Myslíte si, že by bylo dobré, kdybych vám dal nevyléčitelnou nemoc a zkrátil vám dny zde na zemi. Tuto milost vám však nedám, protože vás potřebuji na Nové Zemi pro speciální službu. Život je dar od Boha a všechny duše, které byly stvořeny, mají stanovenou dobu narození a smrti. Někomu se může zdát, že si může prodloužit život zdravým životním stylem, ale není to možné. A život může být zkrácen špatným životním stylem, Satanovými zásahy a špatnými lidskými rozhodnutími.
Dovoluji zlu, abych přinesl větší dobro, protože mám moc odvodit dobro z největšího zla.
Štěstí lidského života zde na zemi je život v Bohu, život v souladu s jeho vůlí a jeho uskutečňování ve službě Bohu.
Co je znalost mé vůle?
Poznávání Boží vůle, poznávání Božích plánů s lidským životem, poznávání Božích plánů a tužeb Božího Srdce. Když je duše sjednocena s Bohem, má smysl pro to, co je v Jeho vůli a co je proti ní.
Jak poznat Boží vůli?
Každý, kdo chce a chce z celého srdce poznat Boží vůli, obdrží tuto milost. Já sám mluvím k člověku prostřednictvím slov z Písma svatého, prostřednictvím inspirací od Ducha svatého, také prostřednictvím dalších osvícených osob. Také mluvím se svatými dušemi slovy Písma svatého a dávám jim také slova poznání.
Každá duše, která prohlubuje vztah se Mnou, ví a ví, jak je důležité žít podle Mé vůle. A vše, co je proti mé vůli, dává bolest a hořkost.

- Ano, můj milovaný Ježíši, a co mají dělat duše bez rozlišování? Jak mají číst vaši vůli?

Ježíš: Ty duše, které chodí slepě, by měly prosit Ducha svatého o rozlišování a milost poznání mé vůle. Každá duše, která chce žít a následovat Mou vůli, obdrží tento dar. Svatost žije podle Mé vůle a touha žít takto předchází milost a nutí mou duši plnit Mou vůli. Je však důležité zde rozeznat duchy, protože je snadné se zmást a dostat se z cesty.
V den Letnic vyliji své milosti na svůj věrný lid. Dar Ducha svatého je velkým darem, protože Duch svatý přichází s bohatstvím jeho darů. Zeptejte se mě, duše, na dary Ducha svatého a recitujte litanii Ducha svatého, protože Duch svatý přináší duši velké bohatství a především jí dává moudrost.
Boží moudrost jako dar Ducha svatého převyšuje všechny dary, protože duše, která ji má, není schopna žít v hříchu. Někdo může říci, že dar uzdravení je skvělý dar. Moudrá duše však neochorie, protože kráčí v rouchu milosti a vyzařuje sílu mé lásky. Duše je krásná, která žije v Bohu a vyzařuje mou svatost.
To neznamená, že jí nedávám kříž nemocí ani žádné nemoci. Podívejte se na Moje rány, bez utrpení není láska, proto svaté duše dávám mnoho utrpení.
Co je radost v utrpení?
Radost v utrpení je milost, kterou dostává duše, která svobodně souhlasí s utrpením. Chce se mnou trpět a chce se podílet na Mém utrpení. Utrpení vyžaduje trpělivost a přístup zůstat s Bohem.
Utrpení vyžaduje, abyste žili v posvěcující milosti.
Utrpení vyžaduje, abyste nesli své nemoci a ponížení tiše.
Utrpení je dar sdílení s Mým utrpením a nesdílím tento dar s každou duší. Radujte se proto duše, protože váš smutek a bolest se změní v radost, když přijmete svou bolest a utrpení. Každá duše, která se mnou bude trpět, bude také žít v Mé slávě. Takto dobýváte nebe.
Kdokoli nechce trpět, ztrácí Mou milost a On zavírá nebe. Očistec se nijak neliší od pekla, kromě toho, že není věčný. Bojíte se pekla, ale měli byste se bát také očistce.
Duch svatý vás chce naučit žít v milosti a žít v plnosti mých darů.
Vzývejte Parakleta, Ducha světla, Ducha lásky, Ducha, který oživuje život vaší víry, Ducha, který dává sílu v akci, Ducha rozvážnosti a zralé víry.
Požádejte o Ducha moudrosti a důvěry, také o mimořádné dary a já vám dám vše, abyste rostli, aby bohatství vaší duše vyzařovalo na jiné duše.
Ano, mé děti, čas se blíží a rychle se blíží. Čekejte na roucho milosti a dary Ducha svatého vám budou dány.

Ps. 29

1 Žalm. Davida.
Uznejte Pána, synové Boží,
udělej Pánu slávu a moc!
2 Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména,
chvála Pánu na svatém nádvoří!
3 Hlas Páně je nad vodami,
Bůh majestátu zařval:
Pane nezměrných vod!
4 Hlas Páně je plný moci!
Pánův hlas plný důstojnosti!
5 Hlas Páně láme cedry,
Pán rozbíjí libanonské cedry,
Díky 6 Libanon skáče jako tele
a Sirion jako mladý buvol.
7 Hlas Páně vysílá ohnivé šípy,
8 Hospodinův hlas otřásá pouští,
Pán otřásá pouští Kadesh.
9 Hlas Páně ohýbá duby,
pásy lesy holé:
a v jeho paláci vše volá: „Sláva!“
10 Pán seděl [na trůnu] na potopě
a Pán sedí navždy jako Král.
11 Kéž Pán dá sílu svému lidu,
kéž Pán žehná svému lidu pokojem.
Orędzia
Důležité informace @Orędzia právy Překládá volání Nebes k vizionářům z celého světa. Nevyjadřuje se a není odpovědný za zprávy, které nejsou jeho autorem. Předem se omlouvá za případné chyby v překladu nebo tlumočení. Někdy je těžké překládat poselství z nebe doslovně slovy nebo kontexty v němčině. Ujišťuji vás však, že záměry zůstávají stejné, a to rychlé obrácení, návrat ke …More
Důležité informace @Orędzia právy Překládá volání Nebes k vizionářům z celého světa. Nevyjadřuje se a není odpovědný za zprávy, které nejsou jeho autorem. Předem se omlouvá za případné chyby v překladu nebo tlumočení. Někdy je těžké překládat poselství z nebe doslovně slovy nebo kontexty v němčině. Ujišťuji vás však, že záměry zůstávají stejné, a to rychlé obrácení, návrat ke skutečnému tajemství katolické církve, a tedy návrat k Bohu a život ve slávě s naším Pánem a Pánem Ježíšem Kristem.