PiotrM
281

Kto się modli z poganami jest Wykluczony!!!

Ekskomunika za modlitwę z poganami, Żydami i heretykami.


Jeśli ktoś daje wieszczkom okup albo bierze pisma lub daje, tacy już nie są wiernymi, ani nawet chrześcijanami.

Lex canonica sanctorum apostolorum – prawo kanoniczne świętych Apostołów, 17


Ekskomunika za modlitwę wraz z heretykami.

Biskup, kapłan lub diakon, który modli się tylko z heretykami, zostanie wyłączony; gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być złożony z urzędu.

ConstApost.47,45


O modlących się w zgromadzeniu Żydów lub heretyków.

Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub świątyni heretyków, aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła].

ConstApost 47, 65


Ekskomunika za świętowanie z poganami.

Jeśli chrześcijanin zaniesie do świątyni pogańskiej lub synagogi żydowskiej oliwę lub lampki, zostanie wyłączony.

ConstApost 47, 71

O kapłanach uznających chrzest, rytuały heretyków.

Biskupa lub kapłana, którzy uznają chrzest lub ofiarę heretyków, nakazujemy złożyć z urzędu. Jakaż jest bowiem wspólnota Chrystusa z Beliarem? Albo niewierzącego z wierzącym?

ConstApost 47, 46

Ci, którzy obcują z mężczyznami i zwierzętami, mordercy, truciciele, cudzołożnicy i bałwochwalcy zasługują na jednakową karę.

Stosuj więc wobec nich ten sam przepis, który masz w odniesieniu do innych. Tych jednak, którzy przez trzydzieści lat pokutowali za nieświadomie popełnioną nieczystość, bez wahania powinniśmy przyjąć do wspólnoty: brak rozeznania a nadto dobrowolne wyznanie winy i tak długie wyłączenie ze wspólnoty sprawia, że zasługują na wybaczenie. Przez całe niemal ludzkie pokolenie zostali wydani szatanowi, aby się oduczyli haniebnych uczynków.

Nakaż więc niezwłocznie przyjąć ich z powrotem, zwłaszcza jeśli wylewają łzy wzruszające twoją łagodność, a ich zachowanie zasługuje na współczucie.

Bazyli Wielki, can. 7 Canones Patrum Graecorum

Tymoteusz Aleksandryjski o bałwochwalstwie:

Pytanie:

Czy duchowny może się modlić w obecności arian albo innych heretyków, czy też nie ma przeszkód, żeby się modlił to znaczy składał ofiarę?

Odpowiedź:

Podczas Świętej Ofiary, przed pocałunkiem pokoju, diakon woła: Odejdźcie wy, którzy nie należycie do wspólnoty. Heretycy więc nie mogą być obecni, chyba, że wyznają nawrócenie i porzucą herezję.

Tymoteusz Aleksandryjski, can 9 Canones Patrum Graecorum.

O każdym modlącym się z ekskomunikowanymi.

Jeśli ktoś modli się razem z osobą ekskomunikowaną, nawet w domu, zostanie wykluczony.

Const Apost.47, 10