Stylita
7474
Stylita
Svátek slaví sv. Pavel Poustevník

Svatý Pavel, jehož svátek dnes slavíme, žil v Egyptě ve 3. křesťanském století. Pocházel ze vznešené rodiny, která přijala křesťanství. Za pronásledování, které v polovině 3. stol. inicioval císař Decius, odešel do pouště.
Roku 251 císař Decius padl v boji s Góty a pronásledování ustalo, Pavel se však z pouště nevrátil. Nalezl zde nový svět, kterého si cenil …More
Svátek slaví sv. Pavel Poustevník

Svatý Pavel, jehož svátek dnes slavíme, žil v Egyptě ve 3. křesťanském století. Pocházel ze vznešené rodiny, která přijala křesťanství. Za pronásledování, které v polovině 3. stol. inicioval císař Decius, odešel do pouště.
Roku 251 císař Decius padl v boji s Góty a pronásledování ustalo, Pavel se však z pouště nevrátil. Nalezl zde nový svět, kterého si cenil nade všechno, co mu mohl poskytnout jeho předchozí život. Strávil zde dalších šedesát let a zemřel ve vysokém věku.
Pavla Poustevníka navštívil v poušti svatý Antonín, později zvaný Veliký, zakladatel mnišství. Byl to právě on, koho Pavlův život v ústraní, jen ve společnosti s Bohem a se sebou samým, inspiroval natolik, že se rozhodl jej následovat a dát tak příklad i všem ostatním.
Traduje se, že Pavel Poustevník je jedním z inspirátorů modlitby růžence; každý den si nabral do kapes tři sta kamínků, které pak při modlitbě postupně odkládal.
zdroj: Svátek - Radio Proglas
V životopise sv. Pavla Poustevníka se ještě traduje podobnost s prorokem Eliášem v tom, že Bůh oběma poskytoval obživu za pomoci krkavce donášejícího chléb. U Pavla Poustevníka je psáno o 90 letech prožitých v poušti. Data se nedají spolehlivě určit tak přesně jako jeho osoba, o jejíž existenci svědčí sv. Antonín a popisuje ji sv. Jeroným. Antonín jej vyhledal na popud ve snu a po delším vzájemném hovoru i po noci na modlitbách Pavel předpověděl svou smrt a žádal, aby mu Antonín daroval Atanášův plášť. Když se s ním Antonín od bratří vrátil, nalezl už jen jeho klečící mrtvé tělo. Legenda vypráví o tom, že mu s hrobem pro sv. Pavla vypomohli dva lvi, proto se dostali i mezi atributy. Spis o skutečném životě sv. Pavla sepsaný sv. Jeronýmem schválil a doporučil papež Gelasius I.
zdroj: sv. Pavel (Poustevník) z Théb (catholica.cz)

obr. Matthias Grünewald - Sv. Pavel (poustevník) a sv. Antonín v poušti.
Martina Bohumila Lutherová
Kdepak tím je římský Dominik
až ta ten překlep je to nádherný příběh.
U.S.C.A.E.
existoval preddominikovský vývoj ale zjavená Panna Mária poskytla dôkaz túto formu Boh chce aj kartuziáni sa už blížili k svätému Ružencu

a proti nemu keďže je to eminentne Kristocentrická modlitba skrz Máriu tak proti nemu nemali šancu zdivelí až zvrhlí albigénci a samozrejme ani pomocníci z pekla
Stylita
Z denní liturgie
1. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval …More
Z denní liturgie
1. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi: "Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice." Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa, ale nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim - a zase nic. Prošli území Jemini, a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci." Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem, svým lidem! Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují!"
1Sam 9,1-4.17-19;10,1a

Žalm:
Hospodine, z tvé síly se raduje král.

Hospodine, z tvé síly se raduje král,
jak velice jásá nad tvou pomocí!
Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,
neodepřels, co jeho rty žádaly.

Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
Žádal od tebe život: dopřáls mu
dlouhá léta na věčné časy.

Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,
ozdobils ho ctí a vznešeností.
Učinils ho věčným požehnáním,
oblažils ho radostí před svou tváří.
Zl 21

Evangelium:
Mk 2,13-17
Martina Bohumila Lutherová
Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
Žádal od tebe život: dopřáls mu

dlouhá léta na věčné časy
.
bratr
Dlouhá léta na věčné časy... To tedy zní 😉

Doporučoval bych místo těch věčných časů spíše:

O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy.
Martina Bohumila Lutherová
Radě přemýšlej jestli to i pro tebe platí?