Stylita
3555

Boží slovo na den 25.11. A.D. 2022

Ježíš pověděl svým učedníkům toto přirovnání: „Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Lk 21,29-33
Stylita
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého hada, to je ďábla čili satana, spoutal ho na tisíc let, svrhl do propasti, zavřel ji a svrchu zapečetil, aby už přestal svádět národy, pokud se nedovrší tisíc let …More
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého hada, to je ďábla čili satana, spoutal ho na tisíc let, svrhl do propasti, zavřel ji a svrchu zapečetil, aby už přestal svádět národy, pokud se nedovrší tisíc let. Potom musí být na krátký čas rozvázán. A viděl jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili a jimž bylo dáno (právo vykonat) soud, a také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, a ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Pak jsem uviděl velký bělostný trůn a toho, který na něm seděl. Před jeho tváří prchla země i nebesa, a nezůstala po nich stopa. A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků. Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt a Podsvětí vydaly svoje mrtvé a každý byl souzen podle svých skutků. Pak byly Smrt a Podsvětí vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá smrt: ohnivý močál. O kom se zjistilo, že není zapsán v knize života, byl vhozen do ohnivého močálu. Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.
Zj 20,1-4.11-21,2

Žalm:
Hle, Boží stan mezi lidmi!

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
mé srdce i mé tělo
s jásotem tíhnou k živému Bohu.

I vrabec si nalézá příbytek
a vlaštovka své hnízdo,
kde ukládá svá mláďata:
Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
můj králi a můj Bože!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
stále tě mohou chválit.
Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
půjde se silou stále větší.
Zl 84

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Aleluja.
Lk 21,28

Evangelium:
Lk 21,29-33
Stylita
Oněch "tisíc" let zamotalo hlavu mnohým apokalyptikům. Vznikla i hereze zvaná chiliasmus. Bylo to bludné pochopení tohoto místa v Janově Zjevení. Těchto tisíc let je vlastně doba církevní, doba od Kristova I. příchodu do jeho slavného II. příchodu v soudný den.(na krátký čas před tím bude dábel odpoután z řetězu). Neznamená to, že po II. příchodu bude Pán Ježíš 1000 let panovat jako …More
Oněch "tisíc" let zamotalo hlavu mnohým apokalyptikům. Vznikla i hereze zvaná chiliasmus. Bylo to bludné pochopení tohoto místa v Janově Zjevení. Těchto tisíc let je vlastně doba církevní, doba od Kristova I. příchodu do jeho slavného II. příchodu v soudný den.(na krátký čas před tím bude dábel odpoután z řetězu). Neznamená to, že po II. příchodu bude Pán Ježíš 1000 let panovat jako pozemský vladař a až poté prý bude soudný den. Bůh nás chraň před tímto bludem.

pozn.
Chiliasmus (z řeckého χίλιοι chilioi, tisíc) neboli milenarismus či milenialismus (z latinského millenium tisíciletí) znamená zejména křesťanské očekávání Boží pozemské říše trvající tisíc roků , jíž budou ukončeny světové dějiny. Křesťanský chiliasmus se odvolával hlavně na biblickou knihu Zjevení Janovo.
(wiki)

obr. sv. Jan na Patmosu , malíř Tobias Verhaecht, L.P. 1598
Stylita
Pán Ježíš Kristus přijde v soudný den a jeho království bude bez konce. Smrti už nebude a v ten den zanikne i očistec.