Clicks146
szuirad1
1

Haha Trumpisko syjonisko (petla sie zaciska)

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu
Zgodnie z autorytetem nadanym mi jako Prezydentowi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki, zarządza się, co następuje:
Sekcja 1 . Polityka . Moja administracja jest zaangażowana w zwalczanie incydentów związanych z antysemityzmem i antysemityzmem w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Liczba incydentów antysemickich wzrosła od 2013 r., a w szczególności studenci nadal są prześladowani w szkołach oraz na kampusach uniwersyteckich.
Tytuł VI ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. (Tytuł VI), 42 USC 2000d i nast., Zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe w programach i działaniach korzystających z federalnej pomocy finansowej. Chociaż tytuł VI nie obejmuje dyskryminacji ze względu na religię, osoby, które są dyskryminowane ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, nie tracą ochrony na mocy tytułu VI za to, że są również członkami grupy, która podziela wspólne praktyki religijne. Dyskryminacja Żydów może prowadzić do naruszenia tytułu VI, gdy dyskryminacja jest oparta na rasie, kolorze lub pochodzeniu danej osoby.
Zadaniem władzy wykonawczej jest egzekwowanie tytułu VI przeciwko zakazanym formom dyskryminacji zakorzenionym w antysemityzmie równie energicznie, jak w stosunku do wszystkich innych form dyskryminacji zabronionych przez tytuł VI.
Sec . 2 . Zapewnienie solidnego wykonania tytułu VI . a) Egzekwując tytuł VI i identyfikując dowody dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, wszystkie departamenty wykonawcze i agencje (agencje) odpowiedzialne za egzekwowanie tytułu VI rozważają następujące kwestie:
(i) niewiążąca prawnie robocza definicja antysemityzmu przyjęta 26 maja 2016 r. przez Międzynarodowy Związek Pamięci o Holokauście (IHRA), która stwierdza: „Antysemityzm to pewne postrzeganie Żydów, które można wyrazić jako nienawiść do Żydów . Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są skierowane w stronę żydowskich lub nieżydowskich osób i / lub ich własności, w stosunku do instytucji społeczności żydowskiej i obiektów religijnych ”; i
(ii) „Współczesne przykłady antysemityzmu” określone przez IHRA, w zakresie, w jakim wszelkie przykłady mogą być przydatne jako dowód na zamiar dyskryminacji.
(b) Uwzględniając materiały opisane w podsekcjach (a) (i) i (a) (ii) niniejszej sekcji, agencje nie umniejszają ani nie naruszają żadnego prawa chronionego na mocy prawa federalnego lub pierwszej poprawki. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych skarg zawartych w tytule VI, badanie, czy dany czyn stanowi dyskryminację zabronioną na mocy tytułu VI, będzie wymagało szczegółowej analizy zarzutów.
Sec . 3 . Dodatkowe organy zakazujące dyskryminacji antysemickiej . W ciągu 120 dni od daty niniejszego nakazu szef każdej agencji odpowiedzialnej za egzekwowanie tytułu VI przedkłada Prezydentowi sprawozdanie za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. Polityki Wewnętrznej, wskazując dodatkowe organy ds. Niedyskryminacji w ramach swojego organu egzekwowania prawa, w odniesieniu do których można rozważyć definicję antysemityzmu IHRA.
Sec . 4 . Reguła budowy . Żadne z tych przepisów nie mogą być interpretowane jako zmieniające wymogi dowodowe, na podstawie których agencja ustala, że postępowanie, w tym prześladowanie, stanowi dyskryminację podlegającą zaskarżeniu, lub zmniejsza lub narusza prawa chronione na mocy dowolnego innego przepisu prawa.
Sec . 5 . Postanowienia ogólne . (a) Nic w tej kolejności nie może być interpretowane jako naruszające lub w inny sposób wpływające na:
(i) organ nadany przez prawo departamentowi wykonawczemu lub agencji lub ich szefowi; lub
(ii) funkcje dyrektora Urzędu Zarządzania i Budżetu związane z wnioskami budżetowymi, administracyjnymi lub legislacyjnymi.
(b) Niniejsze zamówienie jest realizowane zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem dostępności środków.
(c) Niniejsze zamówienie nie ma na celu ani nie tworzy żadnych praw ani korzyści, materialnych lub proceduralnych, wykonalnych na mocy prawa lub w kapitale własnym przez jakąkolwiek stronę przeciwko Stanom Zjednoczonym, jej departamentom, agencjom lub podmiotom, ich funkcjonariuszom, pracownikom , lub agentów lub jakiejkolwiek innej osoby.
DONALD J. TRUMP
BIAŁY DOM,
11 grudnia 2019 r.
www.whitehouse.gov

www.facebook.com/…/2571633239540485
szuirad1