Clicks457

Všetci Skazení

Všetci Skazení - 15. október 2021

Všetci Skazení Zahynú. Nesmieme byť oklamaní, Ani sa nenechať nikým klamať nás so satanovými lžami a prázdnymi sľubmi, pretože na Konci budeme musieť viniť len samých seba, ak skončíme v nesprávnej konečnej Destinácii. Ježiš Nikoho Neuprednostňuje ani Nediskriminuje. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Pokánie Vedie k Večnému Životu. Musíte Hľadať Život a Kajať sa, pretože aj Čas Milosti sa rýchlo kráti a pre niektorých môže uplynúť dokonca dnes. Mnohí zomierajú každý deň, niektorí náhle a neočakávane a mnohí ďalší zomrú. Buďme Múdri a Žime naše Životy Potešiteľne Ježišovi a Hodné Jeho a prinášajme Dobré Ovocie, Hodné Pokánia.

Všetci tí, ktorí nazývajú zlé dobrým a DOBRÉ zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a SVETLO za tmu, si ponesú následky. Žiaľ mnohí Veriaci/Kresťania Nie sú odlišní od ostatného sveta. Oni sú tí, ktorí budú ponechaní vzadu, keď sa udeje "Vytrhnutie" a pôjdu cez Veľké Súženie, Hodinu Skúšky, Testovania, ktorá príde na celý svet. Nebudú HODNÍ v Ten Deň. Prečo? Pretože keď bol čas byť seriózni, oni Neboli. Ježiš Pozná každé srdce, všetky naše pohnútky a myšlienky. On je Jediný, kto Rozhoduje a Ten Deň to oznámi. Všetci skazení budú ponechaní vzadu v Ten Deň.

Pravda bolí nás všetkých, ale jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Ak Odmietame Pravdu, potom Odmietame JEŽIŠA, Ktorý Je PRAVDA. Ak sa zahrávame s Ohňom, tak nás Oheň tiež Spáli. Ježiš Nie je len Bohom LÁSKY, Ale je aj Strovujúcim Ohňom voči Jeho Protivníkom. Buďme Múdri a Nie hlúpi. Je neskorá hodina a musíme veľmi seriózne brať našu Konečnú Destináciu, pretože Koniec to oznámi. Buďme Múdri a v Bázni a Úcte k JEŽIŠOVI, Preto, Kto On Skutočne Je a Preto, Čo Dokáže Urobiť. Pred Ním sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že On je Pán. On je Jediný, kto Rozhodne o našom Osude na Konci a Koniec to oznámi.

Ježiš Žehnaj každého a podrž nás v bezpečí v tomto čase.

(Christiena Boshoffová.)

“Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým; Ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu; Ktorí pokladajú horké za sladké a Sladké za horké! 21 Beda tým, ktorí sú múdri vo svojich vlastných očiach, a uvážliví vo svojom vlastnom pohľade!” Izaiáš 5:20-21

“Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju: je ti lepšie Vojsť do Života zmrzačený, ako keby si mal s dvomi rukami ísť do pekla, do ohňa ktorý Nikdy nezhasne, 44 kde ich červ Neumiera a Oheň Nezhasína.” Marek 9:43-44

“Tam bude Plač a Škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma a Izáka a Jakuba a všetkých prorokov v Božom Kráľovstve, a seba ako ste vyhodení von.” Lukáš 13:28.


youtube.com/watch?v=SvOwhs-j-JM
Public domain