Clicks694
Stylita
6

Boží slovo na den 16.11. A.D. 2021

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Lk 19,1-10
Martina Bohumila Lutherová
Přijmout Kristův princip "ANO"-
Pouč se ať vidíš jak litera zbavuje účasti v Božím Království
snad se tě to dotkne.....

U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Církev proti ideologickému vegetariánství

Církev v té době bojovala proti gnostickým a manichejským vlivům, hnutím a naukám překrucujícím pravé zjevení, evangelium Ježíše Krista předané apoštoly a jejich nástupci. Součástí těchto falešných nauk byla více či méně otevřená víra ve zlého demiurga, hlavního protivníka dobrého boha; zlý demiurg měl být původcem toho, co je hmotné, tělesné, špatné a …More
Církev proti ideologickému vegetariánství

Církev v té době bojovala proti gnostickým a manichejským vlivům, hnutím a naukám překrucujícím pravé zjevení, evangelium Ježíše Krista předané apoštoly a jejich nástupci. Součástí těchto falešných nauk byla více či méně otevřená víra ve zlého demiurga, hlavního protivníka dobrého boha; zlý demiurg měl být původcem toho, co je hmotné, tělesné, špatné a špinavé, kdežto dobrý bůh toho, co je vznešenější, duchovní, nebeské atp. Dobré, božské a duchovní mělo být uvězněno v tom, co je hmotné, tělesné, přirozené. Rozpor se zjevením, základním učením prvních kapitol knihy Genesis, je naprosto zřejmý. Přesto gnostické a následně manichejské vlivy byly dosti silné ve světě, ve kterém se odehrálo vtělení a vykoupení. Za těchto náboženských okolností vznikla řada bludných, gnostických apokryfů, které Církev odsoudila. Právě na zmíněná učení větší či menší měrou navazovaly různé hereze jako markionismus (druhé století), bogomilství (desáté století) nebo katarství (třinácté století). Víme, že v jistém období svého života, se k manicheismu přikláněl sv. Augustin. Ba co víc, manicheismus se rozšířil na územích východně od řecko-římského světa, vyznávaly ho národy žijící pod mongolským jařmem, či dokonce lidé v Číně.
U.S.C.A.E.
áno pravda On nie je v chlebe a víne chlieb a víno sa stanú Ním toto je pravá Viera my síce vidíme chlieb a víno ale je to On Bohočlovek Ježiš Kristus taký aký sedí v Nebi po pravici Otca
U.S.C.A.E.
Ján Damaský napísal: „Telo je skutočne spojené s Božstvom, totiž telo zo svätej Panny, nie že by to telo, ktoré do neba vstúpilo, z neba zostupovalo, ale že samotný chlieb a víno sa na telo a krv Kristovu premieňajú“.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému životu by se měli …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému životu by se měli chovat všichni, kdo mají odvahu odmítnout to, co není dovoleno jíst. Ti, kteří dozírali nad nezákonnou obětní hostinou, vzali ho stranou a – poněvadž s ním byli dávno známí – domlouvali mu, aby jedl přinesené maso, které je mu dovoleno jíst a které si sám připraví, ale aby předstíral, že jí z masa obětovaného (modlám), jak to král přikázal. Když bude tak jednat, unikne smrti a bude mít užitek z (jejich) laskavosti pro staré přátelství, které ho k nim váže. On však pojal vznešené rozhodnutí, hodné jeho věku, vážnosti stáří, znamenitého veřejného postavení, vzorného chování od mládí, ale zvláště přiměřené svatým a od Boha daným zákonům. Bez váhání prohlásil, aby ho raději poslali na onen svět. „Neboť“ – řekl – „přetvářka není vhodná pro náš věk. Mnozí z mladých lidí by se mohli domnívat, že devadesátiletý Eleazar přešel k pohanství, a tak by kvůli mně mou přetvářkou pro zcela kratičký zbytek života byli svedeni a já sám bych pokryl své stáří hanebnou skvrnou. Neboť i kdybych nyní ušel mučení od lidí, neuniknu ani živý ani mrtvý rukám Všemohoucího. Proto se nyní mužně zříkám svého života a ukážu se hodným svého stáří, abych zanechal mladým lidem ušlechtilý příklad ochotné a hrdinné smrti za svaté a vznešené zákony.“ Když to řekl, šel ihned k mučidlu. Ti, kdo ho vedli, změnili své laskavé chování, které mu nedávno prokazovali, v chování tvrdé, protože slova, která předtím pronesl, byla z jejich hlediska holé bláznovství. Když pod ranami dokonával, sténal a pravil: „Pán ví ve své svatosti a moudrosti, že ačkoli jsem mohl uniknout smrti, snáším ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je s radostí trpím pro bázeň před ním.“ Tak dokonal a svou smrtí zanechal nejen mladým, ale všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti
2Mak 6,18-31

Žalm:
Hospodin mi pomáhá.

Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká:
„Ani Bůh mu nepomůže!“

Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
a vyslyšel mě ze své svaté hory.

Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců,
kteří mě obkličují.
Zl 3

Evangelium:
Lk 19,1-10