Clicks768

Môže byť heretik pápežom? Encyklika pápeža Pavla IV. Cum ex apostolatus officio

Môže byť heretik pápežom? Encyklika pápeža Pavla IV. Cum ex apostolatus officio

Dnes mám pripravenú veľmi dôležitú pápežskú bulu od pápeža Pavla IV., ktorá je v súčasnosti nesmierne dôležitá, ale musím vás varovať, ide o istý druh zrieknutia sa zodpovednosti.
Túto encykliku často citujú sedevakantisti, ako ústrednú súčasť svojho argumentu, že pápežský stolec je prázdny odkedy bol pápežom Ján XXIII.

Ja nie som sedevakantista, ani ich argument nepodporujem, vlastne s ním nesúhlasím, ale zároveň tiež netvrdím, že sedevakantisti nie sú katolíkmi, ani ich argument neodmietam mihnutím ruky, a som toho názoru, že ich argument by nemal nikto mihnutím ruky odmietať, ale toľko k tomu celému.

Táto encyklika je dosť náročná, ale naozaj vyhlasuje, že nikto, kto sa drží heréz, nemôže zastávať formálnu pozíciu v Cirkvi, či už je to kňaz, diakon, biskup, kardinál, a áno, dokonca je tam vyslovene spomenutý rímsky pápež.

Dokument jasne uvádza, že každá takáto osoba okamžite stráca svoju pozíciu ak sa pridržiava herézy, a všetky ich činy nemajú žiadne záväzné povinnosti pre veriacich. Pápežstvo je tu vyslovene spomenuté, a Pavol IV. používa jazyk spájaný s pápežskou neomylnosťou, keď tento dekrét vydáva.

Nájdu sa aj takí, že na to nemal žiadne právo, keďže pápežská neomylnosť nebola až do neskorého 19-teho storočia zadefinovaná, na 1. Vatikánskom koncile, ale koncil spravil jedine to, že definoval čosi, čo už bolo dogmou viery, a Pavol IV. mal plné právo tak urobiť.

Koniec koncov nebol prvým, kto to urobil. To kľúčové vo veci je, že tento dokument opakovane zdôrazňuje, že tieto vyhlásenia sa majú zachovávať večne, dokonca aj vtedy, ak by sa ich niekto v budúcnosti pokúsil zrušiť.

Zamyslite sa nad tým, vložím vám chrobáka do hlavy, túto encykliku nenájdete na webovej stránke Vatikánu, a Vatikán ju nikdy nepreložil do žiadneho ľudového jazyka, čo je pozoruhodné, ak sa nad tým zamyslíte.

To, čo vám budem čítať, je z webovej stránky, kde si jeden laik, učenec, dal tú námahu, aby ju sám preložil, a zdá sa to byť v poriadku. Na vatikánskej webovej stránke nájdete oveľa staršie pápežské dokumenty, než je tento, niektoré témy, ktoré by som úprimne nikdy na Youtube nemohol rozoberať, natoľko sú pikantné, čo vás necháva v údive, prečo túto nepreložili. Tak či onak, z mojej stránky to bolo všetko.

Cum ex apostolatus officio – apoštolská konštitúcia pápeža Pavla IV. vyhlásená 15. februára 1559
Z titulu apoštolského úradu, ktorý nám napriek našej nehodnosti zveril Boh, sme zodpovední za všeobecnú starostlivosť o Pánovo stádo.

Z tohto dôvodu, aby bolo možné stádo verne strážiť a prospešne usmerňovať, máme povinnosť byť dôsledne ostražití na spôsob bdelého Pastiera, a čo najstarostlivejšie zabezpečiť, aby určití ľudia, ktorí považujú štúdium pravdy pod svoju úroveň, boli vyhnaní z Kristovho ovčinca, a naďalej nešírili bludy z pozície autority.

Máme na mysli najmä tých, ktorí v tomto veku, popudení svojou hriešnosťou, a podporovaní svojou prefíkanosťou, útočia neobvyklým učením a zlomyseľnosťou na disciplínu pravej viery, a ktorí navyše prekrúcaním významu Svätého Písma, sa snažia roztrhať jednotu Katolíckej cirkvi, a jednoliatu tuniku Pánovu.

1. Pri posudzovaní našej povinnosti a situácie, ktorá v súčasnosti panuje, ťaží nás myšlienka, že (blud vo viere) je v takomto prípade natoľko závažný a nebezpečný, že rímsky pápež, ktorý je zástupcom Boha a nášho Boha a Pána Ježiša Krista na zemi, ktorý má plnú moc nad národmi a kráľovstvami, ktorý môže súdiť všetkých, a na tomto svete nebude nikým súdený, môže byť napriek tomu v rozpore, ak sa zistí, že sa odchýlil od viery.

Pamätajúc tiež na to, že tam, kde je nebezpečenstvo väčšie, musí sa mu čeliť o to dôraznejšie a dôslednejšie. Znepokojujú nás falošní proroci alebo iní, hoci len so svetskou jurisdikciou, ktorí by mali polapiť duše úbohých prostáčikov, a stiahnuť spolu so sebou do záhuby, skazy a zatratenia nespočetné množstvo ľudí, ktorí im budú zverení do opatery a vlády, či už v duchovných alebo v časných záležitostiach.

Tiež sme znepokojení tým, aby nás nepostihlo to, že na svätom mieste uvidíme ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel.

S ohľadom na to je našim želaním splniť si svoju pastoračnú povinnosť, a pokiaľ možno s Božou pomocou, zatkneme líšky, ktoré sa vyžívajú v ničení Pánovej vinice, a zabránime vlkom vniknúť do ovčincov, aby sme nebudili zdanie hlúpych strážnych psov, ktorí nemôžu štekať, a aby sme so zlým hospodárom nezahynuli aj my, a neporovnávali nás s predajným človekom.

2. V súvislosti s týmito záležitosťami, sme po zrelých úvahách s našimi ctihodnými bratmi kardinálmi Svätej Rímskej Cirkvi, a na základe ich rád, a jednomyseľného súhlasu uvádzame do platnosti nasledovné: V súvislosti s každým jednotlivým rozsudkom exkomunikácie, zbavenia úradu, interdiktu, pozbavenia, a akýchkoľvek ďalších rozsudkov, odsúdení a trestov proti heretikom alebo schizmatikom, akýmkoľvek spôsobom vymáhané a vyhlásené ktorýmkoľvek z našich predchodcov rímskych pápežov alebo kýmkoľvek, na koho sa to vzťahuje (dokonca aj ich „litterae extravagantes“ tj. súkromné listy), alebo svätými koncilmi prijatými Božou Cirkvou, alebo dekrétmi svätých otcov a ich ustanoveniami, alebo posvätnými kánonmi a stanovami, a apoštolskými vysviackami.

Všetky tieto opatrenia, apoštolskou autoritou, schvaľujeme a obnovujeme, aby ich bolo treba večne dodržiavať, a ak by sa nejakou náhodou prestali dodržiavať, aby sa k nim znovu vrátilo.

A tak teda sme rozhodli, že vyššie uvedené tresty, odsúdenia a postihy budú bez výnimky uložené všetkým členom nasledovných kategórií:

(I) Ktokoľvek, u koho sa pred týmto dátumom zistí, že sa odklonil od katolíckej viery, upadol do herézy, alebo zapríčinil schizmu, alebo vyvolal či spáchal niečo z toho, alebo sa priznal k niektorej z týchto vecí, alebo bol odsúdený za spáchanie niektorej z týchto vecí.

(II) Ktokoľvek, kto (koho Boh vo svojej milosti a dobrote voči všetkým, môže od toho odvrátiť) sa v budúcnosti odkloní alebo upadne do herézy, alebo zapríčiní schizmu, alebo vyvolá či sa dopustí niečoho z tohto.

(III) Ktokoľvek, u koho sa zistí, že sa odklonil, upadol, zapríčinil, vyvolal alebo spáchal, alebo kto sa prizná, že sa dopustil niektorej z týchto vecí, alebo koho odsúdia za to, že niektorú z týchto vecí urobil.

Navyše tieto sankcie postihnú všetkých príslušníkov týchto kategórií, bez ohľadu na ich postavenie, milosť, hodnosť, stav, a popredné miesto ktoré môžu mať, aj keby im bola zverená biskupská, arcibiskupská, patriarchálna, primaciálna alebo nejaká iná, väčšia cirkevná hodnosť, alebo mali tú česť byť kardinálom, a všeobecným apoštolským stolcom byť poverení úradom legáta, či už dočasným alebo trvalým, alebo majúci dokonca aj svetskú autoritu alebo excelentnosť ako gróf, barón, markíz, vojvoda, kráľ alebo cisár.

O tom všetkom sme rozhodli.
3. Napriek tomu zároveň považujeme za správne, aby tí, ktorí sa nezrieknu zlých skutkov láskou k cnosti, mali by byť od nich odradení strachom z trestu; a uvedomujeme si, že biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, prímasi, kardináli a legáti, grófi, baróni, markízovia, vojvodovia, králi a cisári (ktorí majú ostatných učiť a byť im dobrým príkladom, aby ich zachovali pre katolícku vieru), zlyhaním v tejto svojej povinnosti hrešia oveľa ťažšie ako ostatní; pretože zatracujú nielen samých seba, ale so sebou tiež vtiahnu do záhuby a do jamy smrti nespočetné množstvo ďalších ľudí, ktorí im boli zverení do starostlivosti, alebo im bolo dané vládnuť nad nimi, alebo im inak podliehajú, podľa ich rady a dohody.

Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať v platnosti na večné časy, v ohavnosti tak veľkého zločinu (od ktorého nemôže byť v Božej cirkvi už žiaden väčší alebo zhubnejší), plnosťou našej apoštolskej moci uzákoňujeme, ustanovujeme, nariaďujeme a definujeme (keďže vyššie uvedené tresty, odsúdenia a postihy majú zostať v platnosti a dopadnúť na všetkých, ktorých majú postihnúť) a nimi sú:

(I) Všetci členovia nasledujúcich kategórií – biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, prímasi, kardináli, legáti, grófi, baróni, markízovia, vojvodovia, králi a cisári – ktorí:
a) až dosiaľ (ako sme už povedali) boli odhalení, alebo sa priznali k tomu, že sa odklonili (tj. od katolíckej viery), alebo upadli do herézy, alebo zapríčinili schizmu, alebo vyvolali či spáchali buď jedno, alebo oboje.

b) sa v budúcnosti tiež odklonia, alebo upadnú do herézy, alebo zapríčinia schizmu, alebo vyvolajú či spáchajú jedno alebo oboje, alebo ich odhalia, alebo sa priznajú, alebo budú odsúdení za to, že upadli do herézy, zapríčinili schizmu, alebo vyvolali či spáchali jedno alebo oboje; (pretože v tomto prípade sa to považuje za viac neodpustiteľné ako zvyšok), okrem vyššie uvedených trestov, odsúdení a postihov, budú tiež automaticky, bez akéhokoľvek výkonu práva alebo uplatnenia skutočností, dôsledne, úplne a trvalo zbavení svojho kňazského stavu a katedrál, dokonca aj metropolitných, patriarchálnych a primaciálnych kostolov, hodnosti kardinála, a úradu akéhokoľvek veľvyslanectva, nehovoriac o aktívnych aj pasívnych volebných právach…

Ešte raz: (pretože v tomto prípade sa to považuje za viac neodpustiteľné ako zvyšok), okrem vyššie uvedených trestov, odsúdení a postihov, budú tiež automaticky, bez akéhokoľvek výkonu práva alebo uplatnenia skutočností, dôsledne, úplne a trvalo zbavení svojho kňazského stavu a katedrál, dokonca aj metropolitných, patriarchálnych a primaciálnych kostolov, hodnosti kardinála, a úradu akéhokoľvek veľvyslanectva, nehovoriac o aktívnych aj pasívnych volebných právach, všetkých úradov, kláštorov, benefícií, a cirkevných úradov, či už funkčných alebo sinekúr, svetských alebo náboženských, ktoré mohli získať akýmikoľvek ústupkami vôbec, alebo apoštolskými výnimkami z titulu, rozhodovaním a správou alebo inakšie, na ktoré nemajú absolútne žiadne právo, takisto akýchkoľvek plodov, výnosov alebo ročných výnosov z podobných plodov, výnosov a príjmov určených a pridelených im, a rovnako tak hodností grófa, baróna, markíza, vojvodu, kráľovskej a cisárskej moci.

(II) Navyše sa na to nehodia a sú neschopní, a mali by byť označení za odpadlíkov, a ich moc by mala byť všetkými možnými spôsobmi podkopávaná, aj keď sa predtým zriekli herézy tohto druhu na verejnom procese, nemalo by im byť nikdy viac umožnené vrátiť sa do úradu, a rehabilitovať ich do pôvodného stavu, alebo im vrátiť katedrálne, metropolitné, patriarchálne, a primaciálne kostoly, alebo hodnosť kardinála, alebo inú poctu, akúkoľvek inú hodnosť, väčšiu alebo menšiu, akékoľvek volebné právo, aktívne alebo pasívne, alebo autoritu, alebo kláštory a benefície, alebo titul grófa, baróna, markíza, vojvodu, kráľovskú alebo cisársku moc; ale radšej nech ich po náležitej úvahe potrestá sekulárny súd, a pokiaľ sa u nich neprejavia náznaky skutočného pokánia, a plody hodné pokánia, a vďaka láskavosti a milosti samotného Stolca, budú odsúdení na sekvestráciu v ktoromkoľvek kláštore, alebo inom náboženskom dome za účelom konania večného pokánia nad chlebom smútku a vodou súženia;

(III) Taktiež každý bude tieto osoby za také považovať, a podľa toho sa k nim správať, bez ohľadu na ich postavenie, hodnosť, kňazský stav, stav alebo hociktoré popredné miesto, ktoré im môže náležať, dokonca aj biskupská, arcibiskupská, patriarchálna, a primaciálna, alebo iná, vyššia cirkevná hodnosť, ba dokonca kardinálska pocta, alebo svetská, dokonca aj autorita grófa, baróna, markíza, vojvodu, kráľa alebo cisára, a ako takým sa je potrebné vyhýbať, a nepreukazovať im žiadne sympatie akejkoľvek prirodzenej láskavosti.

4. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať natrvalo platná, ďalej ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme, že tí, ktorí sa domáhali patronátneho práva alebo menovania vhodných osôb do katedrálnych, metropolitných, patriarchálnych a primaciálnych kostolov, alebo kláštorov či iných cirkevných benefícií, ktoré po takejto suspendácii môžu byť neobsadené (aby tie, ktoré budú dlhú dobu neobsadené, a nemohli byť vystavené nespôsobilým, ale potom, čo boli zachránené od zotročenia heretikmi, môžu byť zverené vhodným osobám, ktoré by verne nasmerovali svoj ľud na cesty spravodlivosti), sú povinní nám, alebo tomu, kto v tom čase bude rímskym pápežom, predstaviť v lehote stanovenej zákonom, alebo ich konkordátmi či dohodami, ktoré s dotyčným Stolcom uzavreli, ďalšie vhodné osoby pre kostoly, kláštory a benefície tohto druhu, a ak tak vo vymedzenom časovom období neurobia, bude vyššie uvedenými kostolmi, kláštormi a benefíciami plným právom zverená úplná a slobodná dispozícia nám, alebo vyššie spomenutému rímskemu pápežovi.

5. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať natrvalo platná, tiež ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme, že osoby, ktoré mali údajne akýmkoľvek spôsobom vedome uvítať, brániť, uprednostňovať, vyznávať alebo učiť náuku tých, ktorí boli zatknutí, priznali sa alebo boli odsúdení:
(I) treba automaticky okamžite exkomunikovať;
(II) označiť ich za hanebných;

(III) vyobcovať ich pod hrozbou invalidity z akýchkoľvek verejných alebo súkromných úradov, rokovaní, synód, všeobecných alebo provinciálnych koncilov, a všetkých konkláve kardinálov, alebo iných zborov veriacich, všetkých volieb a funkcií svedkov, aby sa nemohli zúčastniť na žiadnom z nich hlasovaním, osobne, písomne, zástupcom, alebo akýmkoľvek iným prostredníkom;

(IV) Znemožniť im napísanie závetu;
(V) Vydediť ich;
(VI) Nikto im nie je povinný na nič odpovedať;
(VII) Ak náhodou budú sudcami, ich rozsudky nebudú právoplatné, ani im nebudú predkladané žiadne prípady;
(VIII) Ak by boli právnikmi, ich obhajobu nikto neakceptuje.
(IX) Ak by to boli notári, tak nimi vypracované dokumenty nebudú právoplatné;

(X) Klerici budú automaticky zbavení každého kostola, dokonca aj katedrálneho, metropolitného, patriarchálneho, primaciálneho, a podobne hodností, kláštorov, benefícií a cirkevných úradov, a dokonca, ako už bolo spomenuté, kvalifikácii, nech by ich akokoľvek získali;

(XI) Okrem toho laici rovnakým spôsobom – a to aj v prípade, že sú kvalifikovaní, ako už bolo opísané, alebo obdarení vyššie uvedenými hodnosťami, alebo akýmkoľvek kráľovstvom, vojvodstvom, panstvom, lénom a časnými statkami, ktoré im patria;

(XII) Napokon všetky kráľovstvá, vojvodstvá, panstvá, léna a statky tohto druhu budú skonfiškované, vyvlastnené, a zostanú takými, až kým sa nestanú právoplatným majetkom tých, ktorí ich ako prví obsadia, ak budú úprimní vo viere, v jednote so Svätou Rímskou Cirkvou, a poslušní voči nám, a našim nástupcom rímskym pápežom, ktorí kánonicky vstupujú do úradu.

6. Navyše touto našou konštitúciou, ktorá má zostať večne platná, ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme, že ak niekedy vyjde najavo, že ktorýkoľvek biskup, hoci aj v úrade arcibiskupa, patriarchu alebo prímasa; alebo ktorýkoľvek kardinál vyššie uvedenej Rímskej cirkvi, alebo ako už bolo spomenuté, ktorýkoľvek legát, alebo dokonca rímsky pápež, sa pred svojim povýšením na kardinála alebo rímskeho pápeža odklonil od katolíckej viery, alebo upadol do nejakej herézy:

(I) toto povýšenie, aj keď malo byť nesporné s jednomyseľným súhlasom všetkých kardinálov, je nulitné, neplatné a bezcenné;
(II) Nebude možné, aby nadobudlo platnosť (ani sa nebude dať povedať o ňom, že takúto platnosť získalo) prijatím úradu, vysvätením, následnou autoritou, ani správou, ani putatívnym dosadením na trón rímskeho pápeža, alebo uctievaním či poslušnosťou, ktorú im všetci preukazujú, ani uplynutím ľubovoľného časového obdobia pri vyššie uvedenej situácii;

(III) Nebude sa akýmkoľvek spôsobom považovať za čiastočne legitímne;
(IV) Každému, koho takto povýšia na biskupa, arcibiskupa, patriarchu alebo prímasa, alebo kardinála, alebo rímskeho pápeža, nebude prisudzovaná žiadna autorita, ani nesmie byť považovaná za udelenú v duchovnej, ani v časnej sfére.
(V) Každé jedno ich slovo, skutok, čin a nariadenia, akokoľvek uskutočnené, a čokoľvek, k čomu môžu viesť, nebudú mať žiadnu právoplatnosť ani oporu, ani nijaké právo nad nikým;

(VI) Všetci tí, ktorí budú takto povýšení, majú byť automaticky zbavení, a bez potreby ďalších vyhlásení, všetkých hodností, postavenia, cti, titulu, autority, úradu a moci.

7. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať večne platná, ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme, že všetky osoby, ktoré podliehajú takto povýšeným, ak by sa predtým neodklonili od viery a nestali sa z nich heretici, nezapríčinili by schizmu, nevyvolali ani sa ničoho z toho nedopustili, nech už sú členmi ktorejkoľvek z nasledujúcich kategórií:
(I) duchovenstvo, sekulárne a náboženské
(II) laici
(III) kardináli, dokonca aj tí, ktorí sa zúčastnili na voľbe práve tohto pápeža, ktorý sa predtým odklonil od viery, alebo bol heretikom, či schizmatikom, alebo by s ním inakšie súhlasili, poslúchali ho a uctievali;

(IV) Kasteláni, prefekti, kapitáni a úradníci, dokonca aj nášho milovaného mesta a celého cirkevného štátu, aj keď sú povinní a zaviazaní tým, ktorí boli takto povýšení, prejavovať úctu, prisahať a strážiť; budú mať kedykoľvek dovolené beztrestne sa vzdať poslušnosti a oddanosti voči nim, a strániť sa ich ako čarodejníkov, pohanov, mýtnikov a heretikov (tie isté osoby, ktorých sa to týka, však budú naďalej viazané povinnosťou vernosti a poslušnosti voči budúcim biskupom, arcibiskupom, patriarchom, prímasom, kardinálom a rímskemu pápežovi, ktorí boli kánonicky zvolení).

Navyše, aby boli takto povýšení ešte viac zmätení, ak si budú chcieť predĺžiť svoju vládu a autoritu, malo by ostatným byť umožnené požiadať o pomoc svetské rameno proti týmto osobám, ktoré boli takto povýšené, ako ani tí, ktorí za vyššie uvedených okolností im prestanú byť oddaní a poslušní, nebudú ako tí, ktorí trhajú tuniku Pánovu, predmetom trestu akéhokoľvek odsúdenia alebo postihu.

8. Ustanovenia našej konštitúcie, ktoré majú zostať večne platné, majú zostať v účinnosti bez ohľadu na akékoľvek konštitúcie, apoštolské vysviacky, privilégiá, indulty alebo apoštolské listy, či už tým istým biskupom, arcibiskupom, patriarchom, prímasom, kardinálom, alebo komukoľvek inému, nech by ich význam a podoba bola akákoľvek, a obsahovali by akékoľvek čiastkové klauzuly alebo dekréty, ktoré mohli byť udelené, dokonca „motu proprio“, a na základe určitých znalostí, z plnosti apoštolskej moci, alebo dokonca konzistoriálne, alebo inak; hoci by boli opakovane schvaľované a obnovované, zahrnuté do korpusu zákona, alebo aj upevnené akýmkoľvek veľkým konkláve (hoci aj prísahou), alebo apoštolským potvrdením, alebo akýmkoľvek iným potvrdením, alebo uzákonené nami samými.

Týmto dokumentom namiesto výslovného uvedenia, sa konkrétne a výslovne odchyľujeme od všetkých ostatných ustanovení vhodným vypustením a nahradením od slova do slova, aby mohli inak zostať v platnosti.

9. Aby však bolo možné upozorniť všetkých, ktorých sa to týka, na tento dokument, želáme si jeho prepis (ktorý keď bude vyhotovený a podpísaný verejným notárom, a obohatený pečaťou ktorejkoľvek osoby ustanovenej do cirkevnej hodnosti, nariaďujeme, že je potrebné zaručiť jeho plnú dôveru), bude zverejnený a pripevnený v Bazilike kniežaťa apoštolov v tomto meste, na dverách apoštolskej kancelárie, a v pavilóne Campus Florae niektorými našimi kuriérmi;

Ďalej zaistíme, aby sa na tomto mieste distribuovalo množstvo jeho výtlačkov, a toto zverejnenie a pripevnenie by malo byť postačujúce, a považovať za správne, slávnostné a legitímne, a nemala by sa vyžadovať ani očakávať žiadna ďalšia publikácia.

10. A preto nikto tomuto dokumentu, ktorý obsahuje naše schválenie, opätovné zavedenie, sankcie, štatút a derogáciu nariadení a dekrétov, nemôže neuváženou trúfalosťou protirečiť.
Ak by sa však niekto mal o to predsa len pokúsiť, oznámte mu, že je predurčený na to, aby vzbudil hnev u Všemohúceho Boha a svätých apoštolov Petra a Pavla.

Vydané v Ríme u svätého Petra v roku vtelenia Pána 1559, 15. februára, v štvrtom roku nášho pontifikátu.
Ja, Pavol, biskup Katolíckej cirkvi, pápež Pavol IV.

Pre lifenews.sk preložil Miroslav Čonka

Pre AZN upravil A. Čulen
Prosba o podporu činností AZN Bankové spojenie
IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

alianciazanedelu.sk/archiv/8616