Athos Monach
233.3K
hajaj búvaj ovečky
"Hierarchie v církvi není moc o vládnutí, ale služba." 😂 ovečky, neprestanete poslúchať nezmyselný diktát spred 1000+ rokov ani dnes. Obsah biblie je podstatný, nie forma. Ako porozumiete čítanému ak písané v mŕtvom jazyku?
dyk
Prečo dávate moc určovať ktorý jazyk je cirkevný a ktorý nie iba do čias sv. Cyrila a Metoda? Dnes už Cirkev nemá tú moc? Ja si myslím, že tú moc má stále.
apredsasatoci
Latinčine je mŕtvy jazyk!
apredsasatoci
To je to isté, ako by som začala kritizovať katolíkom pachamamu. 🤔
Stylita
Trojjazyčníci tak říkal sv. Cyril zastáncům názoru, že liturgické jazyky mají být jen latina, hebrejština a řečtina. Ty jsi čtyřjazyčník. O co jsi lepší než trojjazyčníci?
Athos Monach
Kde a kedy toto Cyril hovoril? Cyril dostal od Carihradu jasné poverenie, pre vytvorenie Slovansko-cirkevnej reči a prekladu písma. Dostal sa aj do Ríma a aj Rím mu povolil štvrtú liturgickú reč. A nie hebrejčina je v cirkvi povolená, ale Aramejčina ktorou Kristus Pán hovoril.
Stylita
Když se apostolik Mikuláš dověděl o takovýchto mužích, přál si je vidět jako anděly Boží a poslal pro ně... [Papež Hadrián]1 posvětil jejich učení tím, že položil slovanské evangelium na oltář svatého apoštola Petra, a blaženého Metoděje vysvětil na kněžství.2 Bylo tu mnoho všelijakých lidí, kteří tupili slovanské knihy, že prý se nesluší, aby nějaký jiný národ kromě Hebreů, Řeků a …More
Když se apostolik Mikuláš dověděl o takovýchto mužích, přál si je vidět jako anděly Boží a poslal pro ně... [Papež Hadrián]1 posvětil jejich učení tím, že položil slovanské evangelium na oltář svatého apoštola Petra, a blaženého Metoděje vysvětil na kněžství.2 Bylo tu mnoho všelijakých lidí, kteří tupili slovanské knihy, že prý se nesluší, aby nějaký jiný národ kromě Hebreů, Řeků a Latiníků měl své písmo, podle nápisu, jejž Pilát dal napsat na kříž Páně. Ty nazval apostolik pilátníky a trojjazyčníky a proklel je.3 Mimo to poručil jednomu biskupovi, který byl stižen týmž neduhem, aby ze slovanských učedníků vysvětil tři kněze a dva lektory.4

Poznámky:
1 –
...[Papež Hadrián]: V textu je vynechána, snad teprve pozdějšími opisovači, zmínka o změně na papežském stolci. Mikuláš I., který pozval oba bratry do Říma, zemřel 13. listopadu; po svém příchodu do Říma zastihli tam již jeho nástupce Hadriána II., intronizovaného 14. prosince. Srov. pozn. k 17. kap. ŽK.
Zatímco do Říma pozval oba věrozvěsty ještě papež Mikuláš I. († 13. 11. 867), v Římě je uvítal až jeho nástupce Hadrián II., který zastával svůj úřad od 14. 12. 867. Podle „Jádra katalogu (předních) biskupů Moravy“ („Granum“) k roku 891 došlo k přijetí Konstantina a Metoděje v měsíci lednu roku 868 (pozn. PŠ).
2 –
...blaženého Metoděje vysvětil na kněžství: Slovanský text má „na popovьstvo“, což by mohlo značit také svěcení na biskupa. Tak to chápe např. M. Tadin (Les ordinations romaines o. c. 613n), vycházeje z předpokladu, že Metoděj jako opat Polychronu musel již být knězem. Jak mě upozornil V. Tkadlčík, byl takovýto předpis, že představení klášterů východní církve musí být kněžími, vydán teprve za patriarchy Theodosia I. (1178-1183), jak se možno dočíst u N. Milaše (Pravoslavno crkveno pravo, Beograd, 1926, 125). Srov. též Grivec, Fontes 224 p. 3.
V Římské legendě podle Pražského rukopisu je použitý termín sacerdos, mohl znamenat i biskupskou hodnost. Ve Vatikánském rukopise legendy se toto (dnes porušené) místo v textu četlo po staletí: vysvětili jeho (Konstantina) a Metoděje na biskupy. Údaj o Konstantinově biskupské hodnosti má též proložní „Život Kyrilův“, některá oficia a moravské „Jádro katalogu předních biskupů Moravy“ k letům 887 a 892. Svěcení Metoděje provedl sám papež, svěcení učedníků portský biskup Formosus a velletrijský biskup Gauderich (L. E. Havlík 1992, s. 138-139).
3 –
...pilátníky a trojjazyčníky: Srov. pozn. k 15. kap. ŽK. Zde se přičítá samému papeži, že tak přezval odpůrce slovanské bohoslužby. Tomu třeba rozumět tak, že je nepřímo odsoudil tím, že schválil slovanské liturgické knihy. Srov. Grivec, Fontes 224 p. 4 (J. Vašica 1966, s. 245).
Výtku trilingvismu (trojjazyčnictví) uvádí patriarcha Fotios ve svém spise „proti Frankům“, a snad pod jeho vlivem i autor ŽM viní latiníky z tohoto bludu, ačkoliv již v červnu roku 794 na synodě frankfurtské bylo stanoveno „ut nullus credat, quod nonnisi in tribus linguis Deus orandus sit, quia in omni lingua Deus adoratur“.
4 –
...dva lektory: Slov. dъva anagnosta (z řec. anagnóstés, lektor, čtenář), jedno z nižších svěcení kněžských (J. Vašica 1966, s. 245).
Tím biskupem, který byl „stižen“ pilátnickým neduhem, byl zřejmě portský biskup Formosus, pozdější papež (891-896), kterého jako světitele, vedle biskupa Gaudericha, jmenuje Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XVII) (pozn. PŠ).

MM - legendy - Život Metoděje 6. kap.
Stylita
Při pobytu v Římě zemřel 14. února 869 těžce nemocný Konstantin (vyčerpaný mj. i neustálými hádkami se západním klérem, který na něho zle dotíral kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce, ktežto tito západní klerici (trojjazyčníci) trvali na tom, že se bohoslužby smějí vykonávat jen v těch třech jazycích, v nichž nechal Pilát napsat nápis na Kristův kříž - hebrejsky …More
Při pobytu v Římě zemřel 14. února 869 těžce nemocný Konstantin (vyčerpaný mj. i neustálými hádkami se západním klérem, který na něho zle dotíral kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce, ktežto tito západní klerici (trojjazyčníci) trvali na tom, že se bohoslužby smějí vykonávat jen v těch třech jazycích, v nichž nechal Pilát napsat nápis na Kristův kříž - hebrejsky, řecky a latinsky; sv. Konstantin - Cyril tento názor nazýval „Pilátnictvím“ a „trojjazyčnou herezí“). Před svojí smrtí, v době, kdy již věděl, že zemře, vstoupil Konstantin do kláštera a přijal řeholní (mnišské) jméno Cyril (Kyrillos).

Více zde: Cyril a Metoděj :: Římskokatolická farnost Rakovník
dyk
Čo to je Cirkevno-slovansky?
Teraz je to slovenčina predsa.
Veď jazyk sa vyvíja. Každý jazyk sa vyvíja. Aj latinčiina. Sv. Tomáš Aquinsky písal starou latinčinou. Tá sa vyvíjala do terajšej podoby. Tak isto gréčtina a ostatné. Hebrejčine tiež nie je to, co béjvavalo.
Podľa tejto primitívnej teórie by sa sv. Omša už ani nesmela slúžiť, lebo jazyky, ktoré boli ftedy už nie sú. Amen cma.More
Čo to je Cirkevno-slovansky?

Teraz je to slovenčina predsa.

Veď jazyk sa vyvíja. Každý jazyk sa vyvíja. Aj latinčiina. Sv. Tomáš Aquinsky písal starou latinčinou. Tá sa vyvíjala do terajšej podoby. Tak isto gréčtina a ostatné. Hebrejčine tiež nie je to, co béjvavalo.

Podľa tejto primitívnej teórie by sa sv. Omša už ani nesmela slúžiť, lebo jazyky, ktoré boli ftedy už nie sú. Amen cma.
dalila
Veď presne. Ježiš Kristus hovoril aramejsky. Ten dialekt už je na vymretí
dyk
A určite sa od ftedy zmenil
Athos Monach
Liturgický jazyk sa nemá vyvíjať. Je to Boží jazyk. Sú v ňom nemenné slová. Vývoj jazyka mení význam slov. O tom je kniha 1984 od Orwella. Temné sily si uvedomili, že zmena slov mení modlitbu aj vieru. V new age chcú mnohé slová úplne vyhodiť, alebo ich urobiť nezrozumiteľnými. Preto v RKC bol vyhodený latinský jazyk - zmena modlitieb - zmena viery.
Janko333
Po takmer tisíc rokoch teokratickej vlády bola v roku 1917 v Rusku slobodomurármi nastolená svetská vláda. To isté sa stalo vo Francúzsku počas Veľkej francúzskej revolúcie. Pre Rusko bol rok 1917 skutočne prelomový, tak ako rok 1789 pre Francúzsko.
Matka Božia varovala Rusko a celý svet pred týmito udalosťami
A preto ak veríme posolstvám odovzdaným prostredníctvom Lucie, potom nie je nič …More
Po takmer tisíc rokoch teokratickej vlády bola v roku 1917 v Rusku slobodomurármi nastolená svetská vláda. To isté sa stalo vo Francúzsku počas Veľkej francúzskej revolúcie. Pre Rusko bol rok 1917 skutočne prelomový, tak ako rok 1789 pre Francúzsko.

Matka Božia varovala Rusko a celý svet pred týmito udalosťami
A preto ak veríme posolstvám odovzdaným prostredníctvom Lucie, potom nie je nič čudné na tom, že sa Matka Božia zjavila vo Fatime, aby varovala Rusko a celý svet pred týmito udalosťami.

Ak prijímame svedectvo Lucie dos Santos, potom Matka Božia povedala toto: Rusko sa zrieka Boha, a ak Západ nezačne konať pokánie a nebude sa za Rusko modliť, Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta a mnohé národy zmiznú z tváre zeme.

Ďalej však Matka Božia hovorí: ,Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí, Rusko sa obráti a vo svete zavládne mier. Práve v takomto optimistickom duchu sa končí posolstvo Fatimy.

A vidíme, že sa do posledného písmena týka Ruska. Rusko sa má znova obrátiť k Bohu, nie preto že by bolo horšie od iných národov, ale preto, že Boh má s Ruskom oddávna Boží plán, ktorý diabol chcel cez slobodomurárov prekaziť. Druhá fáza Dostojevského proroctva

Najsilnejším protivníkom slobodomurárov bola Katolícka cirkev

Francúska revolúcia za pár rokov zničila všetko. V roku 1788 bolo Francúzsko na prvom mieste v Európe, pokiaľ ide o prosperitu a pokrok, azda ho prekonalo iba Anglicko. Revolúcia priniesla takú devastáciu kresťanstva, výrobného a kultúrneho aparátu, že spôsobila ekonomický kolaps a sociálne zaostávanie, ktoré určilo budúcu sociálno - ekonomickú nadvládu Anglicka. Počas tých strašných rokov bola zmasakrované kresťanstvo, intelektuálna elita, klika darebákov - od jakobínov po girondinov, antiklerikálni a protikresťanskí buržuji, vykonali násilné represie zamerané na zničenie kresťanstva. Najdôležitejším a najsilnejším protivníkom bola Katolícka cirkev.
Druhá fáza Dostojevského proroctva

.
Peter(skala)
Tieto štyri jazyky sú oddelené pre Boha. Naproti tomu svet od ľudí vyžaduje, aby sa učili bezbožné jazyky – Angličtinu, Franzúštinu, Nemčinu.
🤔
lenže to iste by mohol niekto kritizovať a aj sa tak stalo, ked ešte nebol liturgicky jazy "staroslovienčina". Vtedy tiež hlavne latinkári kritizovali tých, čo chceli staroslovienčinu v liturgii. To iste aj dnes: vtedy im vadila staroslovienčina, dnes …More
Tieto štyri jazyky sú oddelené pre Boha. Naproti tomu svet od ľudí vyžaduje, aby sa učili bezbožné jazyky – Angličtinu, Franzúštinu, Nemčinu.
🤔

lenže to iste by mohol niekto kritizovať a aj sa tak stalo, ked ešte nebol liturgicky jazy "staroslovienčina". Vtedy tiež hlavne latinkári kritizovali tých, čo chceli staroslovienčinu v liturgii. To iste aj dnes: vtedy im vadila staroslovienčina, dnes im vadí napr. angličtina
Učeník Pánov
@Athos Monach píše, že Kristus sa zjavuje iba tým, ktorí majú za sebou dlhoročné duchovné podvihy. A prečo sa potom zjavil Šavlovi???
Ďalej píše, že Fatima je moslimské meno a to je dôvod prečo sa vo Farime nemohla zjaviť Panna Mária. To je ďalší blud. Meno Fatima nie je moslimské ale arabské, ešte z čias, keď islam neexistoval. Arabky s týmto menom sú aj kresťanky.
A liturgických jazykov bolo …More
@Athos Monach píše, že Kristus sa zjavuje iba tým, ktorí majú za sebou dlhoročné duchovné podvihy. A prečo sa potom zjavil Šavlovi???

Ďalej píše, že Fatima je moslimské meno a to je dôvod prečo sa vo Farime nemohla zjaviť Panna Mária. To je ďalší blud. Meno Fatima nie je moslimské ale arabské, ešte z čias, keď islam neexistoval. Arabky s týmto menom sú aj kresťanky.
A liturgických jazykov bolo viac od čias šírenia kresťanstva. Napríklad medzi Etiópčanmi, Arménmi, v Indii…
Coburg
Panna Mária povedala vo Fatime: Rusko sa obráti. Nepovedala to o žiadnej inej krajine.
Antonia Orosova
Panna Mária matka Božia povedala Lucii vo Fatime i toto,,Lucia,,Mnohé národy zmiznú zo zeme.Rusko bude tým korbáčom, ktorým Pán Boh potrestá ľudstvo. Ak my svojim pokáním a modlidbou vyprosíte obrátenie ľudí, svet sa spoločne zachráni. Ak sa však ľudia neoddajú modlidbe a podaniu, svet zachránený nebude a mnohí i večne zahynú.Treba ľudom povedať, aby nečakali, že pápež, alebo biskupi dajú …More
Panna Mária matka Božia povedala Lucii vo Fatime i toto,,Lucia,,Mnohé národy zmiznú zo zeme.Rusko bude tým korbáčom, ktorým Pán Boh potrestá ľudstvo. Ak my svojim pokáním a modlidbou vyprosíte obrátenie ľudí, svet sa spoločne zachráni. Ak sa však ľudia neoddajú modlidbe a podaniu, svet zachránený nebude a mnohí i večne zahynú.Treba ľudom povedať, aby nečakali, že pápež, alebo biskupi dajú ľudom upozornenie, aby robili pokánie. Je najvyšší čas, aby na pokyn Matky Božej každý začal pracovať na vlastnom obrátení, na obrátení svojich príbuzných, priateľov a celého svojho okolia, ako aj všetkých ľudí a tak vyprosoval odvrátenie Bozieho hnevu.Panna Mária vyslovene povedala trikrát toto:,,Bližite sa k posledným dňom pred katastrofou” a dodala,, Sv. Ruženec a úcta k môjmu nepoškvrnenému Srdcu sú dané ľudom ako posledná záchrana. Vrúcne si prajem, aby ľudia veriaci každú prvú Sobotu v mesiaci ako aj prvé Piatky pristupovali k Sv. Prijímaniu a toto všetko obetovali na záchranu sveta”
Athos Monach
Fatima je pre pravoslávnych kravina! Totálna ekumenická kravina, ktorá sa udiala vo Fatime, kedže Fatima je moslimské meno. Fatimá má spojiť Rusko ako aj moslimov do jedného celku. FATIMA JE SATANSKÁ KRAVINA!!! Pre zoženštelých mužov ktorí nepoznajú Písma a ženy náruživky, ktoré hľadajú znamenia.
Komentár pravoslávia (dolu odkaz), ktorý Fatimu do posledného šróba rozobral, je jasný. Kde …More
Fatima je pre pravoslávnych kravina! Totálna ekumenická kravina, ktorá sa udiala vo Fatime, kedže Fatima je moslimské meno. Fatimá má spojiť Rusko ako aj moslimov do jedného celku. FATIMA JE SATANSKÁ KRAVINA!!! Pre zoženštelých mužov ktorí nepoznajú Písma a ženy náruživky, ktoré hľadajú znamenia.

Komentár pravoslávia (dolu odkaz), ktorý Fatimu do posledného šróba rozobral, je jasný. Kde deti najprv hovoria o svetle, potom o anjelovi a až potom o Bohorodičke, ktorá tam ZARUČENE nebola. Bohorodička a Kristus sa zjavujú LEN svätým ľuďom, teda takým, ktorí majú už dlhoročné podvihy. Boh sa nezjavuje ani deťom, ani ženám!!! Zjavuje sa iba skrze kňazov buď cirkevných, vo výnimočných chvíľach kňazov v rodine, alebo kňazov slúžiacich ako mnísi!

V ostatných prípadoch sa satan zjavuje zvlášť deťom a ženám ako sám Kristus, Anjel a matka Božia, lebo tak hovorí písmo, že satan sa bude premieňať dokonca na Krista. Zjavenia pre nesvätých ľudí je pre pravoslávie odporné.

Ako prekliate Bohom Medžugorje - deti ktoré dnes zarábajú milióny a satan sa zjavuje ako Anjel svetla. Pritom biskup ktorý pri tom bol, napísal knihu o podvode, bol prevelený inam. To je hneď vidno, kde katolícka cirkev stojí. Za Pia X. by Fatima neobstála, lebo to bol - klobúk dolu - naozaj svätý človek. Po jeho smrti sa objavuje ekumenická Fatima s jej divokými zázrakmi.

Pre katolíkov viac ako cirkevní otcovia, viac ako Písmo - slovo samotného Boha, ktoré stojí proti Fatime a jej prekliatym výpovediam.

Fatima je jedným z najväčších podvodov v RKC u katolíkov, ktorí už aj tak nepoznajú vieru v Krista a cirkev, aby neverili cirkevným otcom a písmam. Úbohí pomýlení katolíci - nádejajú sa na Fatimu miesto toho, aby mali nádej v Kristovi. Preto je RKC úplne odtrhnutá od pravej viery. Škoda katolíkov ktorí sú blízko k pravde, ale ďaleko ku spáse...

Kto vie Rusky, alebo cez prekladač nech si pozrie - totálne rozdrvenie moslimsko-ekumenickej Fatimy: Правда о Фатиме: Православная Церковь о католическом «чуде» [Иеродиакон Макарий Петанов] (fb2) читать онлайн | КулЛиб - Классная библиотека! Скачать книги бесплатно
Peter(skala)
.... a ktoré zjavenia nie su "kravina"?
🤔
Trepifajksl
No a pro katolíky je zase kravina tzv. "svatý oheň", pravoslavný podvod. A od podvodníků těžko brát nějakou kritiku vážně.
Athos Monach
Bodaj by. Situácia v Rusku nie je veľmi lichotivá. Rusi sú na 2 mieste po USA v potratoch, iba 2% ľudí chodí do cirkvi, aj keď pokrstených je 60%. Podobne ako na Slovensku. Pokrstených 80% a do cirkvi len pár ľudí. A to nehovorme o odpade od Boha, kedy spása je možná cez hocijakého guru. Bezbožné vlády, liberalizmus, prijímanie proti-Božských zákonov, proti desatoru, vyvyšovanie sexuálnych …More
Bodaj by. Situácia v Rusku nie je veľmi lichotivá. Rusi sú na 2 mieste po USA v potratoch, iba 2% ľudí chodí do cirkvi, aj keď pokrstených je 60%. Podobne ako na Slovensku. Pokrstených 80% a do cirkvi len pár ľudí. A to nehovorme o odpade od Boha, kedy spása je možná cez hocijakého guru. Bezbožné vlády, liberalizmus, prijímanie proti-Božských zákonov, proti desatoru, vyvyšovanie sexuálnych zvráteností - mám obavu že Slovensko aj Rusko ide cestou do pekla ako celok! Svätý Efrém Arizónsky, ktorý zomrel v roku 2019 sa veľmi modlil za Grécko, kde je veľa monastierov a veľa svätých starcov aj dnes, kde je mníšska republika - jediná na svete - Athos. Modlil sa k Bohorodičke za ochranu Grécka. Zjavila sa mu a dala mu odkaz od Syna Ježiša Krista ktorý povedal.

Kvôli tebe Grécko budem chrániť, ale ak zomrieš, už ho chrániť nebudem - nie je dôvod! Grécko odpadlo odo mňa, odpadlo od viery, ľudia sú modlári, klaňajú sa moderným vynálezom, konajú sexuálne zvrátené skutky, vysmievajú sa s Boha Otca.

Každou generáciou sa odpad od Boha posúva. Boh nezachraňuje nekajúcich hriešnikov. Efrém zomrel v roku 2019 a o rok prichádza korona aj na Grécko. Prečo by mal Boh chrániť Slovensko, ktoré onedlho prijme homosexualitu ako štandart, ktoré nechodí do chrámu, neprijíma Krista, nekajá sa, nežije zbožne?

Boh si sám vychovával svoj národ Izrael. Celé stáročia sa o nich staral. Došlo k naplneniu kalicha a tento národ zavrhol na úkor nás - pohanov.

A my dnes sme v pozícii Izraela pred jeho pádom. Sme bezbožní! Hnev Božieho pohára na nás je takmer plný, ostáva niekoľko kvapiek ktoré rýchlo plníme.

Doba milosti končí - celé národy prepadnú pohanstvu. Zvyšok kresťanov v národoch bude prenasledovaných. Všetci budú na nich kričať - zabite ich! Lepšie časy už nečakajme. Pripravme sa na mučenícky veniec a prosme Boha aby sme ho dokázali niesť...
Peter(skala)
Mna by zaujímalo kto je v Grecku takou osobnosťou, že keby nanho spachali atentat, tak by sa greci pustili kvôli tomu aj do vojny
Metod
Slováci aj Rusi sú v obľube u nebeského Otca a Matky božej!