CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
RADY I PRZESTROGI
na całe życie

–––~~▬~~–––
PAMIĄTKA
dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół

KS. ALBAN STOLZ
DOKTOR TEOLOGII
––––––––
Gdybyś był umarł w dniu twej pierwszej Komunii, byłbyś teraz zapewne w niebie. Pan Bóg, który cię stworzył i którego jesteś własnością, rozporządził inaczej. Masz żyć dłużej na ziemi, na chwałę Pana Boga, na pożytek bliźnich, jako też, abyś przez …More
.
RADY I PRZESTROGI

na całe życie


–––~~▬~~–––

PAMIĄTKA

dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół


KS. ALBAN STOLZ

DOKTOR TEOLOGII

––––––––

Gdybyś był umarł w dniu twej pierwszej Komunii, byłbyś teraz zapewne w niebie. Pan Bóg, który cię stworzył i którego jesteś własnością, rozporządził inaczej. Masz żyć dłużej na ziemi, na chwałę Pana Boga, na pożytek bliźnich, jako też, abyś przez bogobojne życie i dobre uczynki wyższego stopnia szczęśliwości i chwały dostąpił w niebie. Ale dłuższe życie jest pełne niebezpieczeństw – łatwo może się stać, że popadniesz w ciężkie grzechy, że w nich będziesz żyć i po nieszczęsnej śmierci dostaniesz się do straszliwej wieczności. Aby ci więc reszta twego życia nie wyszła na potępienie, dam ci dobre rady, których, gdy się zechcesz trzymać, unikniesz grzechu i złej śmierci. Nie żałujże swego trudu i przeczytaj je w pierwszą niedzielę każdego miesiąca:

–––~~▬~~–––

1.

Naprzód jesteś obowiązanym trzymać się wiary świętej katolickiej. Niezmierne to szczęście dla ciebie, żeś w tej wierze pouczony i wychowany; ona jest bowiem najdroższym skarbem, jaki możesz mieć w tym życiu ziemskim. Ale skarb ten, za który miliony męczenników oddały swe życie, możesz łatwo utracić przez lekkomyślność. Strzeż się więc towarzystwa i rozmowy z ludźmi bez wiary; oni są zwykle niesumiennymi i żyją w grzechach, a starają się dla zagłuszenia swego sumienia drugich do niedowiarstwa skłonić – lub są zarozumiałymi, chcą się czymś od innych wyróżnić; gdy jednak nie mają gruntownej wiedzy ani cnoty, odróżniają się niedowiarstwem.

Nie czytaj książek ani gazet nieprzyjaznych wierze i Kościołowi, bo one są jako wilki, które przywdziewają na siebie owczą skórę oświaty i postępu. Gdy będziesz miał kiedy wątpliwość co do jakiej prawdy wiary, zapytaj się swego spowiednika, bo w dzisiejszych czasach znajduje się wiele ludzi niedouczonych, którzy usilnie starają się wiarę świętą podkopać i stłumić, i którzy prześladują pobożnych katolików kłamstwem, szkalowaniem i szyderstwem; potrzeba ci więc mieć siłę ducha, abyś się nie dał zwyciężyć przez względy na korzyść lub stratę; potrzeba mieć odwagę, abyś się nie bał ludzkich gróźb ani wstydził ludzkich szyderstw, ale okazywał się zawsze i wszędzie gorliwym katolikiem. – Zapisz sobie w pamięci słowa św. Apostoła Pawła: "Bojuj dobry bój wiary, dostępuj żywota wiecznego, do którego jesteś wezwan". Wyznawaj to i okazuj czynem, gdy tego chwała Boża wymaga, że jesteś z ciałem i duszą katolikiem i chcesz nim być do śmierci. Abyś w tym postanowieniu mógł wytrwać, schowaj sobie na pamiątkę swój katechizm i odczytuj go ustępami w każde święto. Gdzie idzie o taki skarb jak wiara, tam żaden trud, żadna ofiara nie jest za wielka.

2.

Do wiary świętej przywiążesz się tym serdeczniej, im czystszą zachowasz duszę i ciało od grzechów przeciw 6 przykazaniu; a znów o ile silniej trzymać się będziesz wiary katolickiej, tym pewniej obroni cię ona od tych grzechów, za które Pan Bóg tak surowo karze w tym życiu i w wieczności. Zapewnia cię o tym Pismo św. słowami: "Weźmijcie puklerz wiary, abyście nim zgasić mogli ogniste pociski szatana". Kto traci wiarę, ten niech się obawia wyroku Pana Jezusa: "Kto nie wierzy, będzie potępionym", ten bowiem nie potrafi długo opierać się pokusom do grzechu, a pokus takich jest mnóstwo na świecie: nieprzyzwoite mowy, pieśni i żarty, które słyszysz; nieprzyzwoite obrazy i żyjące osoby, które ci są zgorszeniem, niektóre brzydkie myśli i nieczyste chuci twego grzesznego ciała. Przeciw tym wszystkim pokusom musisz walczyć przez całe życie aż do skonania, nawet i myśl nieczystą musisz natychmiast odrzucać, skoro ją tylko spostrzeżesz, jak strącasz natychmiast iskrę ze swego odzienia, aby się całe odzienie nie spaliło. Tylko wiara i pamięć na obecność Bożą obroni cię od tego ognia nieczystego. Ojcowie Kościoła twierdzą, że najwięcej ludzi cierpi w piekle za grzechy przeciw 6 przykazaniu.

3.

Pracuj gorliwie nad swoim udoskonaleniem; staraj się postępować w cnotach, bo kto się nie stara być coraz lepszym, staje się przez to samo już gorszym. W tym celu zrób sobie co dzień rano dobre postanowienie, że będziesz zwyciężał swoje złe skłonności, że będziesz się ćwiczył w pewnej cnocie, potem ułóż sobie porządek zatrudnień na cały dzień i trzymaj się tego porządku. Bądź pilnym w wypełnianiu obowiązków swego stanu; bądź ochotnym do pracy, abyś sobie zarobił na stosowne do swego stanu utrzymanie, abyś też mógł rodziców lub krewnych w potrzebie wspomóc, a biednego poratować. Przy pracy bądź oszczędnym i nie wydawaj pieniędzy na niepotrzebne łakocie, wygódki, zabawy i przyjemności, pomnąc, że jesteś tylko włodarzem swych pieniędzy. Jeśli w młodości natworzysz sobie rozmaitych potrzeb, staniesz się później z samego przyzwyczajenia ich niewolnikiem. Kto się przyzwyczai chodzić do domów publicznej rozrywki, kawiarni, traktierni i szynków, ten nie może później bez nich się obejść, a często staje się nałogowym; kto zaś przyzwyczai się za młodu w domu, w gronie rodzinnym przepędzać czas wśród nauki, czytania lub innej niewinnej zabawy, oszczędzi sobie wiele czasu, pieniędzy, zdrowia, zmartwień i ustrzeże się wielu grzechów. Pracowitość i skromność rozlewają swe błogosławieństwo na całe życie, gdy przeciwnie o gnuśnych mówi Pismo św.: "Kto nie pracuje, nie powinien też jeść" – sługa leniwy, który zakopał swój talent, będzie przeklętym na wieki.

W interesach z innymi bądź uczciwym i sumiennym – lepiej 100 złotych stracić, niż jeden grosz nieuczciwie sobie przywłaszczyć. Dopóki go nie oddasz, nie odpuści ci Pan Bóg grzechu. Przy śmierci trapią człowieka najwięcej grzechy przeciw 6 przykazaniu i cudza krzywda.

4.

Bądź uległym i posłusznym rodzicom, nauczycielom, przełożonym i wszystkim, którzy mają prawo żądać od ciebie posłuszeństwa, bo takie jest rozporządzenie Boskie, aby każdy był poddanym swej zwierzchności. Jeżeli to zachowasz, obiecuje ci Pan Bóg długie życie i błogosławieństwo; jeśli zaś będziesz upartym, krnąbrnym, nieposłusznym swoim rodzicom, czeka cię albo wczesna śmierć, albo w późniejszym życiu wiele zmartwienia. Tylko kto za młodu umie słuchać, umie na starość rozkazywać. Gdy ci się wydaje jaki rozkaz przykrym, pomyśl sobie: "Chociaż mię do tego nikt zmusić nie może, przecież uczynię to z miłości ku Panu Bogu". Tylko wtedy nie wolno ci słuchać rozkazu przełożonych, gdyby żądali oczywistego grzechu np. kłamstwa, kradzieży itp. wtedy oświadcz, że więcej należy słuchać Boga, aniżeli ludzi. Dla miłości prawdy i sprawiedliwości bądź gotowym utracić największe zyski, znieść największe przykrości.

5.

Co cię czeka w późniejszym życiu, nie wie nikt, tylko sam Pan Bóg – przyszłość zakryta przed twymi oczyma zasłoną nieprzeniknioną – podróżujesz jakby wśród nocy po gęstym lesie, gdzie co krok napotykasz nowe przeszkody, trudy i przykrości. Niejeden młodzieniec struchlałby z bojaźni i przerażenia, gdyby się dowiedział o tym wszystkim, co go czeka w późniejszym życiu. Bądź jednak mocno przekonanym, że wszystko, co cię spotka, skieruje Pan Bóg na twoje dobro, jeśli tylko wytrwasz w bojaźni Bożej i pobożności. Zbawiciel przecież wyraźnie powiedział: "Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dane". Pana Boga wielbić i duszę swoją zbawić wiecznie, oto jedyny cel twego życia ziemskiego; abyś i jedno i drugie osiągnął, musisz się modlić. – Dlatego nie opuszczaj nigdy modlitwy porannej i wieczornej – każdy dzień bez modlitwy jest dla ciebie straconym na wieki – jest dniem bezbożnym. Pan Bóg żąda od ciebie modlitwy częstej, staraj się więc wzrastać w pobożności – podnoś twoją duszę, zwracaj twoją myśl do Stwórcy często, osobliwie wśród pracy i w samotności. Gdy tak myślą pobożną przemówisz do Pana Boga, On jako Ojciec kochający odpowie ci przez sumienie napomnieniem lub dobrym natchnieniem. Unikaj towarzystw, gdzie pobożności się wstydzą lub wyśmiewają. Nie szukaj też takiej pracy lub służby, przy której nie mógłbyś obowiązków religii dopełnić. Uczęszczaj każdego święta na Mszę świętą i kazanie i zachowaj się w kościele zawsze uczciwie i nabożnie. Nie zarabiaj w niedzielę, bo pieniądz w niedzielę zarobiony jest przeklętym jak srebrniki Judaszowe. Miej zwyczaj w każde święto coś pożytecznego i zbawiennego przeczytać. Jeśli nie masz stosownej książki, idź do którego bądź kapłana a udzieli ci takowej z ochotą.

6.

Jeśli chcesz Panu Bogu oddać należną cześć i zbawić swoją duszę, musisz po wtóre: uczęszczać do świętych Sakramentów, bo jedynie w nich złożył Pan Jezus dla nas skarb łask uświęcających. Kto miłuje szczerze swego Zbawiciela, ten przystępuje częściej do Spowiedzi i Komunii św. – Gdybyś mieszkał w jednym mieście z twoim ojcem a nie odwiedzał go tylko raz na rok, to by ojciec nie wierzył twoim zapewnieniom, iż go kochasz, lecz odpowiedziałby ci słusznie: Nie kochasz mnie, bo częściej przychodziłbyś mię odwiedzić gdy wiesz, że tego sobie życzę. Jeśli więc nie przychodzisz częściej do Spowiedzi i Komunii św., to nie kochasz Pana Jezusa – gdybyś kochał, nie żałowałbyś tego małego trudu, aby się przygotować do przyjęcia tych Sakramentów. Kto nie szuka często za życia Pana Jezusa pokornego w Komunii, ten Go nie znajdzie po śmierci uwielbionego w niebie. Najlepiej, gdybyś co miesiąc mógł do tych Sakramentów przystępować; nigdy zaś nie odwlekaj nad 3 miesiące, jeśli nie chcesz, aby twoja dusza utraciła Jego łaskę i umarła w grzechu ciężkim – jeśli chcesz wytrwać w wierności. – Gdybyś zaś popełnił grzech ciężki, to nie odwlekaj, ale wyspowiadaj się jak najprędzej. Rachuj się codziennie przed spaniem z twoim sumieniem, żałuj serdecznie za grzechy i postanów nazajutrz się poprawić i jak najprędzej się wyspowiadać.

7.

Życie wśród świata, jego zgiełku i trosk zaprósza i kala nawet niewinną duszę, a gdy ją zawczasu nie oczyszczamy z małych wad, i błędów, zaślepia ją i upadla. Są jednak dwa miejsca, gdzie dusza przychodzi do upamiętania i poznaje, jak marne i nikczemne jest wszystko ziemskie, a jak wielkie, wzniosłe i nieskończonej wartości jest wszystko, co dotyczy Pana Boga, duszy i wieczności. Pierwszym miejscem jest cmentarz a drugim kościół. – Gdy masz czas, idź do kościoła i w dzień powszedni, aby się tam w samotności pomodlić – i na cmentarz, aby tam śmierci z bliska się przypatrzyć. – Życie ziemskie jest podróżą. – Szybko zbliżamy się do jego końca wszyscy – grzeszni i sprawiedliwi. Śmierć ze wszystkiego na świecie najpewniejsza; ona wtrąci twe ciało do grobu a duszy otworzy bramę wieczności – szczęśliwej lub strasznej. – Mało ludzi żyje do późnej starości – prawdopodobnie i ty jej nie doczekasz – będziesz może żołnierzem i pójdziesz na wojnę, a jedna kulka zmiecie cię z tego świata, jedno cięcie pałaszem przetnie twe życie jak nitkę. A może nie dożyjesz żołnierki i umrzesz prędzej, bo wiele młodzieży umiera na suchoty i inne słabości. Ale przypuśćmy, że dożyjesz starości – jeśli chcesz, aby ci nie była ciężką i gorzką, żyj cnotliwie i pobożnie w młodości – teraz rozstrzyga się twoja przyszłość doczesna i wieczna – bardzo to rzadkie wyjątki, aby kto się poprawił w starości, kto pomimo chrześcijańskiego wychowania źle żył w młodości. Jesteś młodym, wybierajże, którą drogą chcesz iść: czy ciasną, wiodącą do góry, czy obszerną i wygodną, wiodącą do przepaści.

Ratuj twoją duszę, a skoro cię chuć grzeszna kusić będzie, mów sam do siebie: "Cóż pomoże człowiekowi, gdyby i cały świat zyskał, jeśli na duszy szkodę poniósł?".

8.

Wreszcie zwracam twoją uwagę jeszcze na jedną brzydką wadę tj. gadatliwość, która prowadzi do innych cięższych grzechów, do kłamstwa, obmowy, szyderstwa, kłótni, gniewu i przekleństwa. Kto wiele mówi, musi wreszcie zgrzeszyć, bo mało jest ludzi, którzy by potrafili mówić wiele mądrego i dobrego; kto więc wiele mówi, często powie coś niemądrego lub niedobrego. Najlepiej wiele słuchać, a mało mówić. Mów więc mało, a rozważnie – za to rozmawiaj wiele z Panem Bogiem, tj. módl się wiele i często ustami lub myślą. Osobliwie nie opuść ani jednego dnia, w którym byś nie wezwał opieki Matki Boskiej. Miliony katolików doświadczyły tego, że nabożeństwo do Matki Bożej sprowadza błogosławieństwo Boskie w doczesnych i dusznych potrzebach, Pan Jezus nas chętniej wysłuchiwa, gdy nieudolne modły nasze łączymy z prośbami Jego ukochanej Matki; noś też na sobie Jej szkaplerz lub medalik na znak, żeś Jej czcicielem i synem, aby i Ona była ci Opiekunką i Matką w życiu i przy śmierci.

–––––––––––

Rady i przestrogi na całe życie. Pamiątka dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół, według A. Sztolca. Wydał Ks. Z. G., Lwów. NAKŁADEM AUTORA. Z drukarni Ludowej we Lwowie, plac Bernardyński l. 7. 1876, str. 12. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracja początkowa od red. Ultra montes).

Przypisy:
(1) Por. 1) Ks. Alban Stolz, Niezapominajki. Rady i przestrogi na całe życie dla młodzieży żeńskiej.

2) Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii, a) O czytaniu dobrych książek. b) Przestroga względem złych książek. c) Maksymy chrześcijańskie.

3) O. Gabriel Hevenesi SI, Maksymy świętego Ignacego.

4) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

5) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

6) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

7) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego.

8) Św. Tomasz z Akwinu, Modlitwy. Orationes.

9) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

10) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

11) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

12) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

13) O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Za Przyczyną Maryi
.
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
Słowo wstępne
I.
Święta Maryjo
Szczególna świętość Imienia Maryi
1. "Zdrowaś Maryjo"
2. Trzy "Zdrowaś Maryjo"
3. Cześć N. P. Maryi w polu bojowym
4. Wytrwały. (Z pamiętnika biskupa wygnańca)
5. Młody męczennik
6. "Salve Regina" na tonącym okręcie
7. Ufność Ojców św. ku N. P. Maryi
Maryja w obronie swojej świętości i czci
1.
More
.
Za Przyczyną Maryi
.

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Słowo wstępne
I.
Święta Maryjo
Szczególna świętość Imienia Maryi

1. "Zdrowaś Maryjo"

2. Trzy "Zdrowaś Maryjo"

3. Cześć N. P. Maryi w polu bojowym

4. Wytrwały. (Z pamiętnika biskupa wygnańca)

5. Młody męczennik

6. "Salve Regina" na tonącym okręcie

7. Ufność Ojców św. ku N. P. Maryi

Maryja w obronie swojej świętości i czci

1. Kara Boża

2. Ukarane bluźnierstwo

3. Ukarany bluźnierca (drugi przykład)

II.
Matko Chrystusowa
Maryja nawraca zbłąkanych do Chrystusa

1. Młodzieniec szyderca

2. Świętokradca skruszony

3. "Zdrowaś Maryjo" nawraca

4. "Zdrowaś Maryjo" ostatnia deska ratunku

5. Zdrowaś Maryjo

6. Nawrócony niedowiarek

7. "Pomnij"

8. "Pomnij o Najlitościwsza" (drugi przykład)

9. Stary dzwonnik

10. U stóp Niepokalanej

11. Grzesznik nawrócony przez Najświętszą Dziewicę

12. Syn uratowany

13. Maryja nawraca masona

14. Maryja nawraca słabego we wierze żołnierza

15. Pokutujący odstępca

16. Maryja nie dopuszcza odstępstwa

17. "O Matko Boska bądź Matką moją"

Maryja zwycięża

1. Jedno Zdrowaś Maryjo

2. Zwyciężony

Maryja ratuje

Maryja przebacza

Miłosierdzie Maryi

Lourdes

III.
Matko Łaski Bożej
Maryja ratuje w różnych potrzebach

1. Cudowne prawie ocalenie

2. Czy dziś jeszcze dzieją się cuda?

3. Dziwne zrządzenie Boże

4. Maryja – Opiekunką sieroty

5. Dramat w górach alpejskich

6. Opieka Maryi

7. Maryja opiekunką sieroty

8. Maryja opiekunką sieroty (drugi przykład)

9. List umierającego żołnierza

Medalik

1. Uratowany przez N. P. Maryję

2. O Maryjo, bez grzechu poczęta

3. Przez medalik do zdrowia

4. Medalik Matki Najświętszej

Szkaplerz

1. Szkaplerz Maryi

2. Sprawiedliwość i miłosierdzie

3. Królowo, ozdobo Karmelu, módl się za nami

IV.
Matko Przedziwna

W swojej pomocy:

1. Pomnij o najłaskawsza Panno Maryjo

2. Święto opieki Maryi

3. Śluby matki

4. Najświętsza Panna Maryja nagradza swych czcicieli

5. Potęga pozdrowienia anielskiego

6. Pierścień szczęścia

7. Pobożny akademik

8. Maryja nagradza najmniejszą przysługę

9. Nabożeństwo do Maryi jest do wszystkiego pożyteczne

10. Rycerz z Ziemi Świętej

W swojej opiece:

11. Złoty trzewiczek

12. Cudowne objawienie się Matki Boskiej

13. Podejrzane świece

14. Gwiazda morza

15. Ostoja w pokusach

16. Salve Regina! (Opowieść z czasów napadu Tatarów)

17. Ofiara wynagrodzona

18. Opieka Maryi

19. Opieka Maryi (inny przykład)

20. Cnota wynagrodzona

21. Harfista z Sorentu

22. Maryja matką sierót

23. Wysłuchana prośba matki

24. Podwójna ofiara

25. Zjawienie się Matki Bożej w La Salette

26. Cudowne zdarzenie

27. Przemieniona

28. Trucizna a nie lekarstwo

V.

Matko Stworzyciela
Z więzów śmierci Oswobodzicielka

1. Maryja wskrzesza nieochrzczone niemowlę

2. Maryja wskrzesza zmarłą w drodze dziecinę

3. Maryja przywraca życie zmarłemu dziecku

4. Maryja przywraca życie utopionej dziewczynce

5. Maryja przywraca życie zabitemu chłopcu

6. Maryja wskrzesza zabitą w drodze dziecinę

7. Maryja nagradza życiem ufność niezłomną

8. Maryja ratunkiem ostatnim

9. Maryja ukojeniem najlepszym

Z więzów chorób Uzdrowicielka

1. Matka Boska uzdrowienie chorych

2. Pomoc Boża najbliższa

3. Matka Miłosierdzia

4. Uzdrowienia na Jasnej Górze

5. Uzdrowienie ślepej od urodzenia

6. Uzdrowienie chorej

7. Matka Boża cudowna w Podkamieniu

W smutkach duszy Pocieszycielka

1. Maryja cierpi z cierpiącymi

2. Maryja łzy ociera

3. Matka Boża ratuje topielca

4. Maryja małżonków pociesza

VI.

Matko Odkupiciela

Maryja prowadzi do wiary prawdziwej

1. Zdrowaś Maryjo

2. Owoc czynnej miłości ku Maryi

3. Cuda Najświętszej Panny Maryi w Latyczowie

4. Nawrócenie Izraelitki

5. Nawrócona

6. Matka młodego kleryka

7. Działalność Maryi

8. Przy łożu umierającego protestanta

9. Nawrócony przez "Zdrowaś Maryjo"

10. Przez Maryję do Jezusa

11. Pożegnanie z Matką Bożą

Maryja opiekuje się misjami

1. Zajmująca przygoda

2. Sześcioletni misjonarz

3. Maryja i dzicy

4. Nawrócenie poganina

5. Cześć N. P. Maryi u muzułmanów

VII.

1. Córka przemysłowca

2. Trzy "Zdrowaś Maryjo"

3. Kłosy Matki Boskiej

4. Błogosławieni czystego serca

5. Zamach czartowski

6. Rajskie kwiaty

7. Zlecenie Maryi

8. Przenajświętsza Prządka

9. Litania święta
II
Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na różne uroczystości Matki Bożej
III

Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na wszystkie wezwania
w Litanii loretańskiej do N. Maryi P.
IV

Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na rozmaite stany do
użytku na rekolekcje i kazania okolicznościowe
TOM II.

(Przykłady na październik)

I.
Panno Czcigodna

1. Pod płaszczem Maryi
2. Napoleon I i Różaniec
3. Różaniec św. w rękach dowódców wojsk
4. Kartka z mego życia
5. Dwa Różańce
6. Męczenniczka Różańca św.
7. Różaniec i Krzyż Wandejki
8. Korona Maryi
9. Różaniec w rękach niewiast
10. Dziatki apostołami Różańca św.
11. Modlitwa miła Maryi
12. Różaniec psałterzem Maryi
13. Dobry przykład z góry
14. Piękny zwyczaj tyrolski
15. Prawdziwa odwaga
16. Ja także
17. Uczony
18. Ozdoba panny młodej
19. Sprawiedliwe sądy Boże
20. Przykład godny naśladowania
21. Mała czcicielka Różańca św.
II.
Bramo Niebieska
Przez Różaniec do wiary prawdziwej
22. Różaniec Irlandki
23. Moc jednego "Zdrowaś Maryjo"
24. Święta Maryjo
25. Różaniec nawraca
26. Łaska nawrócenia przez "Zdrowaś Maryjo"
27. Nawrócenie
28. Przez Maryję do prawdziwej wiary
29. Stary pasterz z gór
30. Różaniec męczennika
31. Nawrócenie protestantki
32. Z życia św. Dominika
33. Nawrócony Turek
34. Nawrócenie muzułmanina
35. Różaniec nawraca i uszczęśliwia poganina
36. Różaniec żołnierza nawraca do wiary
Przez Różaniec do nieba
37. Pobożna śmierć uzyskana przez Różaniec
38. Różaniec św. uprasza śmierć szczęśliwą
39. Dziwne zrządzenie Boże
40. Statua Najśw. Maryi Panny
41. Ufność w Najświętszej Maryi Pannie nie zawodzi
42. Kartka o Matce Boskiej Różańcowej w Tarnopolu z czasów inwazji ukraińskiej
43. Dziesiątek Różańca
44. Różaniec umierającej
45. Męczennik Różańca św.
46. Różaniec pomaga
47. Wzniosła śmierć dziecka
48. Różaniec jako ostatni podarunek
49. Różaniec majora
50. Ze wspomnień kapelana wojskowego
51. Z różańcem w ręku
52. Z różańcem na śmierć
53. Różaniec sprowadza kapłana
54. Różaniec żołnierza
55. Róże
56. Różaniec drwala
57. Matka nie opuszcza
58. Różaniec zadatkiem dobrej śmierci
59. Różaniec uszlachetnia żołnierza
60. Różaniec przynosi pociechę
61. Z opowiadań bł. Alana de Rupe
62. Gorliwa służebnica Maryi
63. Nie wysłuchani, a przecież szczęśliwi
III.
64. Przez różaniec do zdrowia
65. Ufność w Maryi
66. Królowa Różańca chroni od kalectwa
67. Opowiadanie uzdrowionej
68. Różaniec ulgą w cierpieniu
69. Uzdrowienie żołnierza
70. Różaniec w rodzinie
71. Nagroda za odmawianie różańca
72. Cudowne uzdrowienie za pośrednictwem Matki Boskiej Różańcowej
73. Królowa Różańca leczy chore oczy
74. Różaniec dodaje sił i odwagi
75. Cuda Matki Boskiej Różańcowej w Pompei
76. Uleczenie epilepsji
77. Uzdrowienie z gruźlicy
78. Jałmużna
79. Upomnienie
80. Dwie rodziny
81. Ufność w Maryi nie zawodzi
82. Nieszczęśliwa a jednak szczęśliwa
83. Sierota
84. Uzdrowienie zakonnicy
IV.
Ucieczko grzesznych
Różaniec św. przywraca wiarę
85. Trzy różańce
86. Niedowiarek a różaniec
87. U schyłku dni
88. Matka miłosierdzia
89. Różaniec na szyi umierającego
90. Modlitwa matki
91. Łańcuch różańcowy
92. Z opowiadań kapelana wojskowego
93. Z powrotem do Maryi
94. Nawrócony dziennikarz
95. Nawrócony niedowiarek
96. Różaniec a lekarz
97. Różaniec z kwiatów
Różaniec św. prowadzi do zmiany życia
98. Na rozstajnych drogach
99. Nawrócony młodzieniec
100. Zatwardziały grzesznik
101. Różaniec matki w rękach zbrodniarza
102. Ucieczka grzesznych
103. Nawrócenie przez różaniec
104. Różaniec małego Sabaudczyka
105. Złamany ślub
106. Nawrócenie pijaka
107. Grzesznik nawrócony
108. Potęga Różańca św.
109. W różańcu nadzieja
110. Odmawiaj różaniec
111. Skuteczność modlitwy różańcowej
112. Przez różaniec do zwycięstwa
113. Nawrócenie się grzesznika w święto Różańca
114. Historia róży
115. Co uzyskałam przez Różaniec św.
116. Różaniec przemienia dusze
117. Modlitwa dziecięcia
Różaniec ułatwia spowiedź św.
118. Różaniec i umierający oficer
119. Miłosierdzie Maryi
120. Modlitwa dziecka
121. Królowa Różańca św. nawraca
122. Maryja – ucieczka grzeszników
123. Te Deum
Różaniec św. ratuje od potępienia
124. Różaniec chroni od piekła
125. Trudne zwycięstwo
126. Różaniec rozbójnika
127. Na łożu śmierci
128. Z życia św. Wincentego Ferreriusza
129. Uratowany od wiecznej zguby
V.
Pocieszycielka utrapionych
Podczas wojen
130. Bitwa pod Lepanto
131. Świadectwo króla o różańcu
132. Miasto uwolnione przez różaniec
133. Cudowna opieka Królowej Różańca św.
134. Różaniec ratunkiem w czasie grabieży
135. Uproszone zwycięstwo
136. Różaniec ocala
137. Budujący przykład z wojny afrykańskiej
138. Ocaleni przez różaniec św.
139. Akt wdzięczności
140. Różaniec rycerza
141. Cudowna opieka
142. Różaniec w okopach
143. Wybawiciel
144. Różaniec ocala żołnierza
145. Różaniec żołnierza
146. Siostrzana pomoc
Na kolei żelaznej
147. Wypadek
148. Maryja chroni sługi swoje od nieszczęść
149. Pod opieką różańca św.
150. Maryja chroni swe dzieci
Z rąk złoczyńców
151. Różaniec św. wybawia od śmierci
152. Niebezpieczeństwo
153. Podczas burzy
154. Królowa Różańca św. ratuje w niebezpieczeństwie
Na morzu
155. Różaniec ratunkiem na falach
156. Uratowany na morzu
W różnych trudnościach
157. Opieka Maryi w nieszczęściu
158. Królowa Różańca św. wybawicielką z niewoli
159. Obraz Różańca św.
160. Dowód opieki Matki Bożej Różańcowej
161. Na co może przydać się różaniec
162. Różaniec chroni od ognia
163. Podczas trzęsienia ziemi we Włoszech
164. Z krainy ruin
165. Różaniec pomocą w niebezpieczeństwie
166. Nagrodzona miłość siostrzana
Z ognia czyśćcowego
167. Opieka dusz czyśćcowych
168. W dzień Wszystkich Świętych
VI.
Wspomożenie wiernych
Skuteczność Różańca św.
169. Dzieło codziennej modlitwy różańcowej
170. Bractwo Różańca św. arką zbawienia
171. Przewaga różańca
172. Zadziwiająca pomoc Królowej Różańca św.
173. Przedłużenie życia za sprawą różańca
174. Noś zawsze różaniec św.
175. Różaniec Trapisty
176. Różaniec pomocą w pokusach
177. Różaniec jako jałmużna
178. Różaniec artysty
179. Różaniec drogą do nieba
180. Lekarstwo przeciw obmowie
181. Róże Matki Boskiej
182. Różaniec przynosi szczęście
183. Miłosierdzie Królowej Różańca św.
184. Cudowny wpływ modlitwy różańcowej
185. Pamiątka
186. Skuteczność modlitwy
187. Różaniec pomocą w służbie Bożej
188. Głos wdzięczności
189. Różaniec św. uwalnia od utrapień ducha
190. List do Matki Bożej
191. Błogosławieństwo różańca
192. Bukiet kwiatów dla Matki Bożej
193. Różaniec oducza przekleństwa
194. Różaniec Matki
195. Różaniec lichwiarza
196. Różaniec w niebie
Różaniec św. a powołanie
197. Różaniec zakonnicy
198. W jaki sposób został papieżem
199. Maryja powołuje
200. Przez różaniec do zakonu
201. Znaleziony różaniec
202. Drogi Opatrzności Bożej
203. Różaniec źródłem zbawienia
VII.
204. Różaniec poganina
205. Różaniec podczas burzy
206. Różaniec św. i męczeństwo
207. Różaniec uzdrawia chorego
208. Różaniec uzdrawia chorych
209. Różaniec w ziemi świętej
210. Różaniec u Indian
211. Cześć Matki Najświętszej
212. Wierność modlitwie różańcowej
213. Z misji w Brazylii
214. Z misji w Mezopotamii
215. Z misji dominikańskich w Mossoul
216. Dwa znamiona
217. Triumf różańca nad bałwochwalstwem
218. Za kogo różaniec?
VIII.
219. Św. Dominik i różaniec
220. Różaniec w życiu Świętych
221. Św. Katarzyna Sieneńska a różaniec
222. Bł. Franciszek de Possadas
223. Wielki miłośnik dusz czyśćcowych
224. Św. Franciszek Ksawery a różaniec
225. Św. Franciszek Salezy a różaniec
226. Św. Klemens Maria Hofbauer
227. Św. Jan Vianney o różańcu
IX.
228. Legenda o różach św. Dominika
229. Krzew róży
230. Różaniec Dominikanina
231. Dziwy różańca świętego
232. Widzenie