Clicks531
dyk

"počas všetkých týchto rokov som nehovoril v tajnosti ani v hádankách,"...

Toto sú posledné dni vašej éry

11. november 2019

tlig.sk/messages/msg/1191.html

Môj Pane,
nech je Tvoj Dom ako olivovník,
ktorý sa každý rok obnovuje bohatým ovocím,
ukáž nám Svoju láskavosť, Pane,
a znovu pozdvihni tieto zrúcaniny,
ktorými sme sa stali;

drž tých previnilcov preč od nás,
vykáž ich zo Svojho Domu,
aby neutláčali Tvojich Verných,
aby nepoškvrňovali Tvoj Dom,

sú falošní a skazení,
ale Ty, Zvrchovaný od začiatku,
ich pokoríš,
pretože zišli z cesty
a boli zvedení do bludu ...


Moja Vassula, pokoj s tebou; počúvaj Ma: som po tvojom boku; predtým, než Moju Cirkev prerastú tŕnie a a ostružiny a udusia Ju, Ja zasiahnem; varoval som vás v posledných rokoch, Moje dieťa, že Moje Telo je plné tŕňov; tŕňov, ktoré boli zasadené v Mojom Dome; potom som ťa požiadal, aby si ich vytiahla! nebojte sa, pretože budem postupovať v Mojom Dome zhora; a hovorím ti, v Mojom Dome nebude žiaden povolený pokrytec, žiaden z nich si neudrží svoj post;
Nebesia pracujú a prikláňajú sa k jednote, ktorá dovádza Rozdeľovateľa do nepríčetnosti, nepriateľa, ktorý podviedol mnohých, pretože on rozptyľuje, zatiaľ čo Ja zhromažďujem; uväznení v presvedčení o svojej 'spravodlivosti' oni odporujú Mojim príkazom a pohŕdajú varovaniami, ktoré som im dával;


Pane, Tvoje Slovo v týchto posolstvách nedošlo k ich ušiam, a ak áno, nebolo akceptované; tak ako majú vedieť o Tvojich varovaniach? ako mali byť upovedomení alebo nasledovať Tvoje príkazy, keď mnohí v Tvojom Dome, ktorí držia kľúče od Tvojho Kráľovstva, ignorujú Tvoje výroky ...

Moja posolkyňa, nesmieš byť znechutená, pretože Duch Svätý koná v Mojom Dome a vznáša sa nad Ním a vnútri Neho; a predsa mnohí členovia v Mojom Dome ťažko doliehajú na Mňa, pretože odmietajú počúvať stony Ducha, napriek tomu som si zachoval pre Seba zvyšok, iba zvyšok vyvolený milosťou, ktorý privedie Moju Cirkev k jednote ...
počas všetkých týchto rokov som nehovoril v tajnosti ani v hádankách, dcéra, ale ako keď mlynské kamene melú múku a zjemňujú ju, tak aj Moje Slová boli zjemnené a dané vám, aby ich každá duša mohla ľahko pochopiť;
počúvaj Ma: oslovil som ťa s jemnosťou a požiadal ťa, aby si vyšla k národom a kázala im Moje Slovo a varovala ich všetkých, od tých najväčších až po najmenších, aby sa všetci kajali, modlili a postili, pretože toto sú posledné dni vašej éry, a že každý sa má zriecť svojich zlých spôsobov; povedal som Mojej Cirkvi, že ak sa nezmieria a nedohodnú a nezjednotia, nebesia a zem sa budú otriasať a more bude hučať zo svojho miesta; ich nevernosť premenila Môj Dom na púšť pre ich nepoddajné srdcia; blízko vás je deň, keď budete v panike utekať a nariekať, keď budete pozorovať ako padá zhora síra a oheň, aby vás spálil ... ukázal som ti Svoju láskavosť, generácia, Svoju trpezlivosť, Svoju nežnosť a Svoju otcovskú lásku, a to, že som váš Vykupiteľ; čakal som a stále čakám, že Môj Dom počuje Môj varovné volanie; Moju výzvu na nastolenie pokoja medzi vami všetkými, ktorí nesiete Moje Meno a aby ste ustanovili jeden dátum Veľkej Noci; ale vy do dnešného dňa odvraciate pohľad a nemáte chuť zmieriť sa; boli ste varovaní, nie raz, ale viackrát; nebo smúti, lebo rovnako ako bolo vyslovené Moje Slovo vtedy na začiatku Môjho stvorenia, podobne bude vyslovené Moje Slovo, aby zhora prinieslo Môj Oheň a očistilo od sadzí túto zem;
pamätaj, dcéra, počítaj so Mnou vo všetkom, čo konáš, my, nás?


Áno, Pane, my, nás ...

dobre, celou svojou dušou Ma uchovávaj vo svojom srdci! buď si istá Mojou Láskou, ktorú mám k tebe a ku všetkým tým, ktorých som povolal, aby ti boli nablízku; budem vás podporovať vo vašom úsilí priviesť Môj Dom do jednoty! Láska ťa miluje ... ic