Libor Halik
Trump už nevládne. Ale i kdyby vládl, tak by nešel proti Putinovi, protože oni oba 2 jsou ze stejné židovské sekty Chabad. Viz např. na: hlavnydennik.sk/…stna-zidovska-skupina-ktora-spaja-trumpa-a-putina/
apredsasatoci
Trump sa určite vráti.
Teraz ako Superman.
Trump nás zachráni! 🥱
Stylita
O Antikristu
Svatý Jan Damašský
orthodoxia.cz/theolog/damaskin.htm

Je třeba vědět, že Antikrist (507) se musí objevit. Totiž antikristem je každý, „kdo nevyznává Syna Božího přišlého v těle“, (508) který se jako dokonalý Bůh stal dokonalým člověkem, ale zůstal nadále Bohem. Ve zvláštním a výlučném významu nazýváme Antikristem toho, který má přijít při skončení věku. (509) Dříve však musí být …More
O Antikristu
Svatý Jan Damašský
orthodoxia.cz/theolog/damaskin.htm

Je třeba vědět, že Antikrist (507) se musí objevit. Totiž antikristem je každý, „kdo nevyznává Syna Božího přišlého v těle“, (508) který se jako dokonalý Bůh stal dokonalým člověkem, ale zůstal nadále Bohem. Ve zvláštním a výlučném významu nazýváme Antikristem toho, který má přijít při skončení věku. (509) Dříve však musí být evangelium hlásáno všem národům, jak řekl Pán, (510) a tehdy onen přijde, aby byla dokázána bezbožnost židů. Řekl jim totiž Pán: „Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Jestliže přijde jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete“. A (511) apoštol píše: „Protože nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži; tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti“. (512) Židé nepřijali toho, jenž je Syn Boží a Bůh, Pána Ježíše Krista, (513) ale přijmou podvodníka, který se bude vydávat za Boha. (514) O tom, že se prohlásí za Boha, mluvil totiž anděl, který poučil Daniele: „Nepřikloní se ani k bohům svých otců“. (515) Apoštol také varuje: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho klamat, protože nenastane (den Kristova soudu), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a „povýší se nade všechno, co má jméno Boží“ nebo čemu se vzdává Božská pocta. Dokonce „usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha“. (516) V chrámu Božím, ne v našem, nýbrž starém, židovském.
Ne k nám totiž přijde, ale k židům; nikoliv kvůli (zvěstování) Krista (ale proti Kristu) a proti těm, kteří jsou Kristovi. Právě proto je vlastně nazván Antikristem. (517)
Proto je nutné, aby nejprve bylo hlásáno evangelium všem národům. „A pak se ukáže ten zlý, přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky, a všemocnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, kterého Pán zabije slovem svých úst a zničí svým slavným příchodem.“
Ďábel (518) sám se nestane člověkem tak, jako se jím stal vtělením Pán - pryč s takovou myšlenkou!, ale ze smilstva se narodí člověk, který se úplně podrobí působení satana. Bůh, vědoucí předem o jeho neslýchaně zvrácených úmyslech, dovolí, aby se v něm ďábel usadil.
Zplozený ze smilstva, jak jsme řekli, a ve skrytu vychovávaný, náhle povstane, způsobí vzpouru a bude panovat. Na začátku své spíš tyranie než vlády, bude předstírat svatost. Jakmile však získá větší moc, bude pronásledovat církev Boží a projeví celé své zlo.
Přijde pak s „klamnými znameními a zázraky“, falešnými (519) a nepravdivými - svede ty, kteří opírají své myšlení o slabé a chatrné základy, a odtrhne je od Boha živého; „svedl by i vyvolené, kdyby to bylo možné.“
Enoch (520) a Eliáš Thesbitský budou pak posláni na zem a nakloní „srdce otců k synům“, (521) to znamená synagogy k Pánu našemu Ježíši Kristu a k apoštolskému kázání; budou pak Antikristem odstraněni.
Tehdy se zjeví Pán s nebe, takovým způsobem, jak ho viděli svatí apoštolové odcházet do nebe. (522) On, dokonalý Bůh a dokonalý člověk, v slávě a moci, zničí člověka nepravosti, syna zatracení „dechem svých úst“. (523) Nikdo ať tedy neočekává, že Pán přijde ze země, (524) neboť přijde s nebe, jak sám prohlásil. (525)

Poznámka 507: Zde v přeneseném smyslu Kristův odpůrce. (V křesť. starověku pouze Hypolit Římský napsal speciální knihu O Antikristovi. Vydal ji A. Achelis v Berlíně 1897. Z tohoto díla čerpá sv. Jan Damašský a doplňuje úvahami ze spisu sv. Ireneje Lyonského Vyvrácení bludů /Adversus haereses, PG 7/).
Poznámka 508: Srovn. 2Jn 7; 1Jn 4, 3.
Poznámka 509: Sv. Irenej, Adv. h. kn. V. kap. 25.
Poznámka 510: Srovn. Mat 24, 14.
Poznámka 511: Jan 5, 43.
Poznámka 512: 2Tes /Soluň./ 2, 10-12.
Poznámka 513: Srovn. Skut 2, 36; 7, 51-53; 13, 38-41.
Poznámka 514: Srovn. 2Jn 7.
Poznámka 515: Dan 11, 37.
Poznámka 516: 2Tes /Sol/ 2, 3-4.
Poznámka 517: Sv. Cyril Jeruzalémský, Katechese 15; Sv. Řehoř Naziánský, Řeč 47; Sv. Irenej, cit. pozn. 1 a 3.
Poznámka 518: Srovn. 2Tes /Sol/ 2, 8-10.
Poznámka 519: 2Tes /Sol/ 2, 9.
Poznámka 520: Mat 24, 24.
Poznámka 521: Malach 4, 6 /3, 24 /.
Poznámka 522: Srovn. Skut 1, 11.
Poznámka 523: 2Tes /Sol/ 2, 8.
Poznámka 524: Tak přijde Antikrist.
Poznámka 525: Srovn. Mat 25, 31; Luk 21, 27
Svätý Malachiáš(prorok)
Pozor na typu Laca bajzu takého človeka je to skrytý agent a skrytý falošní žid aj falošní sektár,ktorý sa veľmi teší na príchod biblického antikrista je to satanov sluha a podvodník. Nemá skutočného pravého Boha a neverí vôbec na Pannu Máriu a vôbec ju neuznáva. Keby veril skutočnej pravde a mal skutočnú Katolícku vieru by vedel,že nežijeme ešte koniec sveta a antikrist ešte verejné nepríde na …More
Pozor na typu Laca bajzu takého človeka je to skrytý agent a skrytý falošní žid aj falošní sektár,ktorý sa veľmi teší na príchod biblického antikrista je to satanov sluha a podvodník. Nemá skutočného pravého Boha a neverí vôbec na Pannu Máriu a vôbec ju neuznáva. Keby veril skutočnej pravde a mal skutočnú Katolícku vieru by vedel,že nežijeme ešte koniec sveta a antikrist ešte verejné nepríde na 3,5 roka lebo žijeme posledné časy a prichádzajú Božie tresty a potom obnova sveta a Svätej pravej RKC aj s obnovou hierarchie a monarchie. Ešte príde aj svätý cár - kráľ Henry a svätý mladý anjelsky pápež. Bude ešte skutočný pokoj a mier na 40 - 50 rokov.
BernadettaJaMalinka
A potom, po 40-50 rokoch skutočného pokoja a mieru a pravej viery na celom svete sa zrazu celý svet zvrtne a odpadne od viery a príde konečne ten antikrist ktorý bude všetkým vládnuť a krestanov prenasledovať..

alebo

nikto neodpadne od viery a antikrist bude všetkým vládnuť?? A všetci tí kresťania s anjelskym pápežom mu budú slúžiť? .. a koho bude vlastne ten antikrist potom prenasledovať?

Už …More
A potom, po 40-50 rokoch skutočného pokoja a mieru a pravej viery na celom svete sa zrazu celý svet zvrtne a odpadne od viery a príde konečne ten antikrist ktorý bude všetkým vládnuť a krestanov prenasledovať..

alebo

nikto neodpadne od viery a antikrist bude všetkým vládnuť?? A všetci tí kresťania s anjelskym pápežom mu budú slúžiť? .. a koho bude vlastne ten antikrist potom prenasledovať?

Už ho inak v Izraeli privítali aj pomazali za mesiáša.. ale ešte ho asi budú musieť na 40 rokov uspať, aby im nezomrel.. 🤭
Svätý Malachiáš(prorok)
Ja už sa nebudem vyjadrovať nemá to cennú myslel som si,že ty budeš trocha inšia v takýchto veciach,ale nemám nič proti tebe. Každý nech verí alebo nech neverí čomu chce a nechce mňa to už nezaujíma. :) Som zvedaví,že či niekedy budete robiť z takých veci pokánie a verejné sa ospravedlnite. :)
apredsasatoci
Toto sú najlepšie situácie, ktoré sa človeku môžu stať.
Každý sa totiž prejaví v pravom svetle.
Na povrch vypláva všetka tá špina, ktorá v ľudskom srdci je.
Preto Mates nebuď smutný, keď sa pozeráš Pravde do očí.
Ber to ako varovanie, aby sa nedaj Bože niečo podobné neudialo tebe.
Súpi sa zlietli.

Takto sa nechova Duch Svätý.
Takto sa chová duch sveta.
Modlíme sa za súpi!
Peter(skala)
Bernadeta nechce veriť, že ten kral na koni je posol mieru (Kral Henri) ako to predpovedal bl.Holzhauser
... pochipiť Apokalypsu je častokrat ťažke aj pre katolikov, a preto tu máme odkaz ctihodných, blahoslavených, svätých... keby ich nebolo, tak by si každý vysvetloval Bibliu po svojom.

Katolik, ktorý neuznáva proroctvá kanonizovaných ... má problem ako protestant a s takým ťažko diskutovať
BernadettaJaMalinka
Ale veď to nemá logiku, čo tvrdíte.. nech by to aj anjel z neba tvrdil, aj 2000 svätých keby to tvrdilo čo vy.. tak to neobstojí, lebo to absolútne nesúhlasí s písmom!
Teraz je doba najväčšieho odpadu od viery...aká ešte nikdy nebola a bude to už len horšie..
Či nie??

Lebo ak áno, tak potom nasleduje už len vystúpenie Antikrista, cca 7 rokov a koniec. Príde Pan Ježiš, Antikrista zabije a bude …More
Ale veď to nemá logiku, čo tvrdíte.. nech by to aj anjel z neba tvrdil, aj 2000 svätých keby to tvrdilo čo vy.. tak to neobstojí, lebo to absolútne nesúhlasí s písmom!
Teraz je doba najväčšieho odpadu od viery...aká ešte nikdy nebola a bude to už len horšie..
Či nie??

Lebo ak áno, tak potom nasleduje už len vystúpenie Antikrista, cca 7 rokov a koniec. Príde Pan Ježiš, Antikrista zabije a bude súd! A večnosť! Nič medzitým nieje..

Ešte možno tento Ben David nieje ten posledný ATK, možno to ešte chvíľu potrvá.. všetko je možné, aj vojna.. ale je to už všetko tak strašne zvratene a zhnité, že to sa už nedá opraviť.. to už len zničiť ohňom. A keď ten antikrist už raz vystúpi a ujme sa moci nad svetom, tam už nebude NIČ medzitým...

Božie slovo je tak jednoduché a jasné, čisté a priame.. a.vy to tu celé krútite piate cez deviate....a duše sú zmätene že čo teda... ach 😭

Ak by som sa mýlila v nejakom mojom chápaní vecí posledných čias, nemám problém sa ospravedlniť, ale božie slovo sa mýliť nemôže!!!
Svätý Malachiáš(prorok)
Tak vidno,že nemáš to absolútne v žiadnom prípade jasné takže aj ty si mimo bernadetta. Sama si zmätená a nevidíš skutočnú pravdu.
Peter(skala)
Berna...ja ti velmi dobre rozumiem, lebo Ty sa pozeraš na Bibliu (Apokalypsu) ako keby ju autor písal v slede udalosti, ktoré maju nastať za sebou a to je presne ten omyl, ktorý aj inoverci-protestanti robia:

v skutočnosti apoštol Ján len niektoré udalosti opísal v postupnom slede, avšak inokedy sa vracia späť k tomu, čo už bolo, aby to bolo viac rozobrané.

Inač povedané Duch Svätý mu zjavil …More
Berna...ja ti velmi dobre rozumiem, lebo Ty sa pozeraš na Bibliu (Apokalypsu) ako keby ju autor písal v slede udalosti, ktoré maju nastať za sebou a to je presne ten omyl, ktorý aj inoverci-protestanti robia:

v skutočnosti apoštol Ján len niektoré udalosti opísal v postupnom slede, avšak inokedy sa vracia späť k tomu, čo už bolo, aby to bolo viac rozobrané.

Inač povedané Duch Svätý mu zjavil postupne udalosti ktoré nastanu ale miestami sa vracial späť a ukázal mu viac ...

napr. v 6 kapitole su zjavené udalosti, ktore budu nasledovať v buducnosti a to pod názvvom: "7 pečatí" avšak hned potom mu Boh zjavuje udalosti, ktoré nastanu pod názvom: "6 polníc"

Na prvý dojem sa zdá, že pečate a polnice su odlišné udalosti, ktoré len stupnuju hrôzostrašne udalosti vyusťujuc do konca sveta.

V skutočnosti 6 pečať hovorí o udalosti ktorá vedie ku Božiemu Sudu nad svetom, ale tu zrazu ešte ani neskončí a už v 7 kapitole Jánovi Boh zjavuje Cirkev, ktoru bude na istý čas chraniť

V 8 kapitole znova pokračuje o udalostiach, ktoré budu Zem nivočiť...

... a to som len pri 8 kapitole, pričom v dalších kapitolách sa udalosti tak prelinaju, že na jednom mieste sa hovorí o dobrých časoch a potom zlých - strieda sa to, takže Apokalypsa nie je písana tak, žeby za sebou nasledovali udalosti, ktore nastanu, ale poprehadzovane.

Pokial čitatel Biblie neberie do uvahy tuto skutočnosť, potom pochopitelne že si bude zle vysvetlovať Bibliu a môže si hovoriť o svojej katolickej pravovernosti kolko chce, aj tak si bude vysvetlovať Bibliu nesprávne.

Kanonizovaní svätci toto vedeli, na nich treba upierať svoj zrak
BernadettaJaMalinka
Hlavne že sv. Jana Damašskeho tu všetci lajkujete!!! 😂
A ja píšem to isté čo on 😂

Ak vystúpi antikrist a ujme sa moci, uz príde čoskoro náš Pán Ježiš 😍

Vy keď si tu chcete žiť ešte 100 rokov, kľudne si planujte.. ja v tomto slzavom údolí volám spolu s Kristovou Cirkvou.. Maranatha, Pane príď 😊
Svätý Malachiáš(prorok)
Neviem o čom trepeš nikto nevie kto sa dožije lebo prichádzajú Božie tresty aj vrátane 3 svetovej vojny a 3/4 planety ľudstva zomrie hlavne fyzicky a určitá časť aj duchovné. Ani ja neviem či prežijem obnovu Svätej Cirkvi,sveta a už vôbec nie prítomnosť verejné antikrista a ani ty ani ten 2 príchod Ježiša Krista na tuto zem.
BernadettaJaMalinka
Ale veď čo sa smeješ, ide o duše nesmrteľné.. zajtrajšieho dňa sa dožiť nemusíme...
Pan hovorí.. buďte pripravení, Pánov deň príde ako zlodej, keď budú hovoriť je pokoj a istota.

Si pripravený dnes predstúpiť na boží súd??
Svätý Malachiáš(prorok)
Však to je normálna vec každý deň celú históriu ľudstva ľudia zomierali a budú zomierať buď prirodzenou alebo neprirodzenou cestou,ale tu sa jedna o iné veci. Však nikto tu na zemi nežije večne logicky.
BernadettaJaMalinka
Ja ale celý čas tu hovorím na základe 2 Sol 2,3 Nedajte sa nijako nikomu oklamať! Prv totiž musí prísť odpadnutie (od viery) a zjavit sa človek neprávosti, syn zatratenia..

Poznámka k tomuto versu, v písme z r.1947

"Dve významné udalosti budú predchádzať Pánov príchod: hromadné odpadnutie od viery a príchod Antikrista.

Takže Peter, áno zjavenie je zložité na výklad.. sv. Pavol ale hovorí jasne…More
Ja ale celý čas tu hovorím na základe 2 Sol 2,3 Nedajte sa nijako nikomu oklamať! Prv totiž musí prísť odpadnutie (od viery) a zjavit sa človek neprávosti, syn zatratenia..

Poznámka k tomuto versu, v písme z r.1947

"Dve významné udalosti budú predchádzať Pánov príchod: hromadné odpadnutie od viery a príchod Antikrista.

Takže Peter, áno zjavenie je zložité na výklad.. sv. Pavol ale hovorí jasne a priamo 😉
BernadettaJaMalinka
Nikto nevie ktorý deň je jeho posledný, nikto.. ale povedz mi malachias.. kto sa lepšie pripravi na smrť? Ten čo vie že čoskoro príde brutálne prenasledovanie a musí robiť všetko preto aby nezaprel a došiel do neba? Alebo ten ktory sa upokojuje že ešte je ďalekooo koniec sveta???

Stále tu presviedčas ľudí že tu budeme na zemi ešte aspoň 40 rokov ako v raji... ale možno to nebude ani desať.. a …More
Nikto nevie ktorý deň je jeho posledný, nikto.. ale povedz mi malachias.. kto sa lepšie pripravi na smrť? Ten čo vie že čoskoro príde brutálne prenasledovanie a musí robiť všetko preto aby nezaprel a došiel do neba? Alebo ten ktory sa upokojuje že ešte je ďalekooo koniec sveta???

Stále tu presviedčas ľudí že tu budeme na zemi ešte aspoň 40 rokov ako v raji... ale možno to nebude ani desať.. a príde koniec, zahuba.. ako bolesti na rodičku!!

Ľudia, buďte pripravení.. Pan je blízko!
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty tu niekoho o niečom presviedčas?
Vždy som si myslela, že informujes o proroctve sv. BH.
Lebo toto proroctvo naozaj existuje.
Nerozumiem na čo je dobré neustále toto divadlo?!
Hovoria pokoj, pokoj!
A pokoj sami nemajú.
Svätý Malachiáš(prorok)
To stále len dokolečka dokola nemá to žiaden zmysel tak zbytočne niečo písať. Presne tak ako dobrý užívateľ mi napísal zbytočne riešiť s takými ľuďmi.
Svätý Malachiáš(prorok)
Komentár od

@U.S.C.A.E. dúfam,že sa nehneváš musel som to tu dať.

Napísal:
oni už neprestanú a vieš prečo? nie pre interpretáciu Apokalypsy ale už len naznačenie jedinečnosti RKC nedokážu zniesť však aj na Krista štekali ja by som sa mohol vyjadriť ale vieš ako to je ono sú to perly sviniam nemá to cenu tam nie je minimálna ochota.
že nemáme zbytočne mrhať silami je vo verši kto škodí škoď …More
Komentár od

@U.S.C.A.E. dúfam,že sa nehneváš musel som to tu dať.

Napísal:
oni už neprestanú a vieš prečo? nie pre interpretáciu Apokalypsy ale už len naznačenie jedinečnosti RKC nedokážu zniesť však aj na Krista štekali ja by som sa mohol vyjadriť ale vieš ako to je ono sú to perly sviniam nemá to cenu tam nie je minimálna ochota.
že nemáme zbytočne mrhať silami je vo verši kto škodí škoď ešte im až Boh ukáže ako to je a snáď ani Jeho nebudú počúvať
BernadettaJaMalinka
Opakujem, nikde som tu neinterpretovala apokalypsu ale jasné znenie 2 sol2!! - prvá vec.

A druhá - perly sviniam sú rozprávať pohanom.vnutorne záležitosti cirkvi alebo napríklad ani modlitbu otčenáš alebo samotnú eucharistiu nepoznal nikto okrem zasvätených!! To sú perly sviniam.

Ale varovať ľudí pred božím súdom, vyzývať na pokanie a vieru Slovám živého Boha je povinnosť každého kresťana toto …More
Opakujem, nikde som tu neinterpretovala apokalypsu ale jasné znenie 2 sol2!! - prvá vec.

A druhá - perly sviniam sú rozprávať pohanom.vnutorne záležitosti cirkvi alebo napríklad ani modlitbu otčenáš alebo samotnú eucharistiu nepoznal nikto okrem zasvätených!! To sú perly sviniam.

Ale varovať ľudí pred božím súdom, vyzývať na pokanie a vieru Slovám živého Boha je povinnosť každého kresťana toto hlásať.

Vy tu len mocete božie slovo a chlacholite ľudí, že ešte majú koooopec času. Rovnako ako falošní proroci!!
Svätý Malachiáš(prorok)
Kde ja hovorím,že je kopoooopec času? Ďalšie klamstvo keď jednoznačne píšem už veľmi dávno,že sa blížia Božie tresty vrátane 3 svetovej vojny,ktorá bude dopustená tak asi,že veľa času nebude. Aj pri prichnutí satanskými vakcinami veľa času nebude pre konkrétneho človeka,ktorí si to nechá pichnúť do tela.
BernadettaJaMalinka
To áno, to hovoríš.. ale tvrdíš že koniec sveta je ešte daaaaleko..

A inak teraz keď sa.vsetci alebo väčšina zavakcinuju... Kde budú akože potom tých 30-40 rokov?
Čo zomrú všetci? A zostanú na zemi len tých pár tisíc, teraz prenasledovaných a nenávidených, tí čo sa nezaockovali? Komu má vládnuť ten Henry?
Kto by potom toho mesiáša očakával?

Veď ti hovorím, malachias, nedáva to žiaden zmysel …More
To áno, to hovoríš.. ale tvrdíš že koniec sveta je ešte daaaaleko..

A inak teraz keď sa.vsetci alebo väčšina zavakcinuju... Kde budú akože potom tých 30-40 rokov?
Čo zomrú všetci? A zostanú na zemi len tých pár tisíc, teraz prenasledovaných a nenávidených, tí čo sa nezaockovali? Komu má vládnuť ten Henry?
Kto by potom toho mesiáša očakával?

Veď ti hovorím, malachias, nedáva to žiaden zmysel čo hovoríš.. to ti nepíšem že ťa chcem zhodiť ale aby si rozmýšľal.. a že som si ťa obľúbila a rada by som aby si bol aj ty v nebi 😉
Svätý Malachiáš(prorok)
Ja tiež som si ta obľúbil,ale nechceš poznať pravdu aj čo sa týka takých veci. 😉
Alois Kreps
Máte pravdu v mnohém, ale takhle se nedá vykládat šifrovaná zpráva. Šifrovaná zpráva, znamená téměř vždy složitou šifru. Tudíž aby to rozluštil kde do, byť konceptuálně zdatný, je naprostý nesmysl. Při hře v šach také nemůžete přemýšlet jen nad jedním tahem, jinak prohrajete! Šach mat...
Svätý Malachiáš(prorok)
To nie som ja iba som to našiel a logicky som napísal komentár a dal odkaz na proroctvá,ktoré jednoznačne hovoria,že na konci sveta sa ešte nenachádzame a ešte žiadny antikrist verejné na 3,5 roka ešte nepríde. :)
Svätý Malachiáš(prorok)
Putin aj trump je za 3 chrám,Veľký Izrael a sú to falošní židia.
Peter(skala)
28:10 ako zotne hlavu býka pred bankou by som povedal že znamená koniec peniazom - ten býk je zaroven znamenim banky, čiže peňazí a ked padne býk, padnu aj banky - peniaze - osobne vlastnictvo vo forme penazí.

Namiesto penazi budu čipy
Stylita
Jak se jmenuje tento pán?
Svätý Malachiáš(prorok)
Preto som dal tam odkazy na proroctvá atď. čo je logické, že nie všetky plány slobodomurárov a falošných židov sa ešte naplnia ako oni chcú,ale sa najprv naplnia plány Božie tak ako on chce a ma svoje vlastné plány aby bola obnova Cirkvi a sveta po Božích trestoch. Takže ešte nežijeme koniec sveta a ešte nieje čas pre antikrista,ale žijeme posledné časy a je najprv čas ako som spomínal na …More
Preto som dal tam odkazy na proroctvá atď. čo je logické, že nie všetky plány slobodomurárov a falošných židov sa ešte naplnia ako oni chcú,ale sa najprv naplnia plány Božie tak ako on chce a ma svoje vlastné plány aby bola obnova Cirkvi a sveta po Božích trestoch. Takže ešte nežijeme koniec sveta a ešte nieje čas pre antikrista,ale žijeme posledné časy a je najprv čas ako som spomínal na skutočný pokoj a mier na tých 40 - 50 rokov s anjelským a svätým novým mladým pápežom a svätým carom - kráľom Henrym.
apredsasatoci
Ružena
To nie je Matesovo proroctvo.
To je proroctvo
Bartoloměja Holzhausera.
On je uznány cirkvou za svateho (Aj JP2 je uznaný).

Ak Židia v týchto dňoch pomázali svojho antikrista proroctvo B. H. veľmi nezapadá do posledných čias.
A teraz čo? Ukamenujeme Matesa?!
Čo ste všetci besne hríby pojedli?
Svätý Malachiáš(prorok)
To nieje proroctvo iba jedného svätca,ale 1000 cky svätcov aj samotnej Panny Márie !