Jezdci Apokalypsy se prohánějí po nebi.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

LIDÉ NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…

Přicházím ve Jménu našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Jsem poslán, abych vám předal Slovo našeho Krále.
Lidstvo pozná, co je to duchovní boj [Ef 6, 12], a bude litovat, že neuvěřilo.
Mé andělské legie jsou nad všemi lidskými tvory, aby jim pomáhaly, asistovaly a střežily je, pokud nás o to požádají.
V TÉTO DOBĚ LIDSKÉ BYTOSTI NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…
Jejich mysl je zaměstnána světskými záležitostmi a srdce si přivlastnily modly, fanatismus a hlavně domýšlivé "ego", které mají. Nemilují život, posvátný Boží dar lidstvu.
Jedno i druhé bude žasnout nad neustálými atmosférickými jevy, které budou sílit na celé Zemi.
Medvěd probudí svou zuřivost, zbytkem lidstva neočekávanou; dá ránu a koruna se začne kutálet.
Lidé dostávají jedno a druhé znamení a nedbají na ně, dokud z nebe nespadne oheň a oni nepochopí, že varování nejsou marná.
BOŽÍ LIDÉ, ZDÁ SE, ŽE ŽIJETE JAKO VŽDYCKY, ALE NENÍ TOMU TAK.
PŘIPRAVTE SE! BUDU SE VÁS PTÁT ZNOVU A ZNOVU, AŽ K NEVOLNOSTI…

Jezdci Apokalypsy [Zj 6, 2-8] se prohánějí po nebi a jejich hřmot je slyšet po celé zemi. Lidské bytosti nevědí, co to je, ale naslouchají jim, aniž by věděly, odkud přicházejí zvuky trubek.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kanadu, bude bičována.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Londýn bude napaden touhou jej dobýt.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Brazílie bude silně bičována dešti, než se stane zemí zásobování.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Argentina okusí žluč bolesti.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Hladomor nemilosrdně postupuje, válka se rozšiřuje, nemoc se šíří po zemi a brzy dosáhne i na mé milované děti.
Boží lidé se budou stěhovat do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, aby uprostřed války hledali místo, kde by mohli přebývat.
Milovaní našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Lidstvo se vymkne kontrole…
A z církve vycházejí nové normy; některé se schvalují, jiné ne. Rozkol se stále více přibližuje.
Stvoření je domovem lidských bytostí a ty je musí obnovit do stavu, v jakém bylo stvořeno. Živočišná, rostlinná a nerostná říše potřebují obnovit svůj domov tak, jak je Bůh stvořil.
VY, LIDÉ NAŠEHO KRÁLE A PÁNA, SE NEMUSÍTE BÁT, NAOPAK, V KAŽDÉM Z VÁS SE MUSÍ ROZHOJNIT VÍRA. MÉ NEBESKÉ LEGIE VÁM PŘIJDOU NA POMOC.
Jste děti Stvořitele nebe a země… NEZAPOMEŇTE NA TO! Vzývejte naši Královnu a Matku: Zdrávas, Maria Nejčistší, počatá bez hříchu.
Mějte požehnanou ratolest, nezapomeňte na ni (*).
Žehnám vám svými nebeskými legiemi.
Svatý archanděl Michael

(*) Listy rostliny, která je požehnána na Květnou neděli, aby zahájila Svatý týden.