Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.1K
Varovanie
5

BUĎTE MÍRNÍ A CHYTŘÍ

Poselství Ježíše ze dne 19. října 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
Můj nejmilovanější lide:

MOJI VĚRNÍ JSOU SI JISTI, ŽE JIM POMŮŽU

Ty z mých dětí, které se spojily se Zlým a jichž se tím zmocnil, se objevují s tvářemi pokryté hořkostí a mravní zkažeností.
Mé děti Mě vidí a cítí, že jsem daleko, ne proto, že jsem se od nich odvrátil, ale proto, že Mě nehledají, odmítají Mne, považují Mě za něco zastaralého a překonaného. Mění tradici, aby ji učinili světskou a nikoli duchovní… Rozlišujte!
Ať už obrácení znamená cokoli, je nenáviděno světem a tělem. Ďábel hledá jak zastrašit můj lid, aby nebyl přítomen v mých chrámech, a tím jej držel venku a neschopného Mě přijímat.
Historie mého lidu se v tomto čase opakuje, kdy prochází nejistotou, nedůvěrou, lhostejností, chtivostí, pochybnostmi a falšováním mého Slova, aby se předal ďáblu.
Nečekejte na oznámená znamení, abyste se změnili, znamení jsou před vámi a vy je nepoznáváte. Čekáte na okamžik, jenž vyjasní obraz mé vůle, aby určil čas, a přitom se v něm nacházíte.
Moji lidé kážou svými skutky a jednáním těm, kdo Mě neznají. Berou chléb mého Slova, učí je, jak nebýt odsouzeni k smrti, aby nebyli nositeli zla, jak heroicky nabízet maximální odolnost vůči plánům ďábla.
Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich prosbám a moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale aby neztratili víru nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k nim zachovávají odsuzující ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou církev.
Světová ekonomika dosahuje svého nejhlubšího zhroucení, a proto mocní začínají jednat a vzájemně na sebe ukazují prstem, dokud uprostřed obviňování nepropukne válka, která, jako nakažlivá choroba, půjde z instituce na instituci a neušetří ani mou církev.
Je to okamžik bitvy ďábla se Světlem…
Den bude nocí a noc bude dnem… [Am 8, 9].
Tvrdíte, že jste čekali příliš dlouho na naplnění proroctví, a přesto nejste připraveni…
Hodina, kterou člověk přivolal, přichází k vám na své cestě bez překážek, proto má Matka a Já prosíme o vaše modlitby, aby to, co může být zmírněno, bylo zmírněno, a co není zmírněno Boží vůlí, se stalo zkouškou ohněm pro můj lid, aby se obrátil.
Modlete se, děti, modlete se, jiná nemoc nabírá na síle a šíří se.

Modlete se, děti, modlete se za Ameriku. Nejasnost odhalí, co bylo skryto, lidská stvoření povstanou a vyvolají chaos a smrt.
Modlete se, mé děti, zem se bude stále třást a volat člověka k pokání. Více zemí, kde se má Matka zjevila, bude krutě otřeseno. Zvláště vás vyzývám, abyste se modlili za Mexiko, kde zlo bylo zavedeno některými jeho vládci, kteří předali tento národ do rukou Zlého.
Modlete se, mé děti, modlete se. Střední východ se stane válečným jevištěm s velkou silou.
Modlete se, mé děti, modlete se. Mysl těch, kdo se účastnili minulých válek je pohnuta. Neklid ďábla předjímá rychlé znepokojení pro celé lidstvo.
Nechci, abyste byli rozrušení, ale ve stavu bdělosti, připravení k obrácení. Můj svatý Zbytek je vybrán v národech mezi chudými a jednoduchými srdcem, mezi těmi, kdo mají pravou víru. Ďábel přichází se svými triky, aby vás nechal padnout do svých chapadel. Buďte mírní a chytří, aby vás nepřivedl k tomu, že ztratíte svou duši.
"Mnoho je povolaných, málo je vyvolených" [Mt 22, 14].
Modlete se bez přestání, v každodenní praxi vydávejte svědectví o tom, že jste mé děti.
Sjednoťte se se Mnou, nacházejte útočiště v Neposkvrněném Srdci mé Matky:
"KRÁLOVNO A MATKO POSLEDNÍCH ČASŮ, VYTRHNI MĚ ZE SPÁRŮ ZLÉHO."
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš
Peter(skala)
Diabol hľadá ako zastrašiť môj ľud, aby nebol prítomný v mojich chrámoch a tým ich držal vonku a neschopných Ma prijímať.
🥺
toto sa deje a biskupi sa len prizeraju...knazom nedovolia protestovať a laici na to doplácaju 😭
Kallistratos
Inu, jsem na rozpacích poselstvi-zbytku.org/html2/pdf/choroby.pdf
Co si o tom myslet?
TerezaK
STALO SE CESTOVÁNÍ! NEBE VELIKOSTI VAROVÁNÍ.

Carbonia 16.50-24-10-2020 odpoledne

Stala se zrada! Nebe vládne varování.

′′ Blesk pošlu na tuto Zemi! ... Na této neuvěřitelné a zvrácené lidskosti.

Jsem zklamaný, svět dobyl mé lidi, Satan si to vzal s sebou.

Dávejte si pozor děti, jdete cestou bez návratu, budete zotročeni a věčné bolesti.

Viděl jsem své lidi plakat, ale také jsem viděl …More
STALO SE CESTOVÁNÍ! NEBE VELIKOSTI VAROVÁNÍ.

Carbonia 16.50-24-10-2020 odpoledne

Stala se zrada! Nebe vládne varování.

′′ Blesk pošlu na tuto Zemi! ... Na této neuvěřitelné a zvrácené lidskosti.

Jsem zklamaný, svět dobyl mé lidi, Satan si to vzal s sebou.

Dávejte si pozor děti, jdete cestou bez návratu, budete zotročeni a věčné bolesti.

Viděl jsem své lidi plakat, ale také jsem viděl jejich pád.
Už nechci čekat, čas byl povolen. Dnes říkám:

Musím zasáhnout, abych si vzal s sebou ten malý odpočinek,
věrní lidé, kteří se mě drželi.

Satane, dostaneš peklo a budeš navždy v řetězech.
Řekl jsem a opakoval jsem, že je čas na tvůj konec, teď budu zasahovat a uzavřít své lidi ve Mně a budete posláni zpět na Zemi, kde budete spolu se všemi, které jste mi dokázali vzít.

Smilujte se nad sebou, lidi, váš Bůh vás volá k sobě, nezbývá času,... toto je nekonečná pravda. Už jsem toho řekl dost, nyní uzavřu smlouvu se svými novými lidmi, která bude svatá ve mně a se mnou, bude žít věčně, bude naplněna Mnou a žít ve věčném štěstí.

Škoda těch, kteří selhali svou svobodnou volbou, aby pochopili mé rčení,... dnes nemohu přijmout váš volání o pomoc. Jsem opravdu zklamaný, moje hrudník se roztrhla od tvých hříchů, mé srdce kape krev,... už není čas.

Chystám se zavolat své děti do svých útulků, budou v bezpečí a budou v dobrém stavu, nenechám dětem nic chybět.

Stále tě žádám, abys otevřel své srdce a poklekl přede mnou a požádal mě o odpuštění, přišel čas, musím skončit s tímto hříšným příběhem, musím otevřít nový čas novým lidstvem věrným Mně.

Přestaň s tím! Můj kalich mi prolil krev, kterou jsi pila! Hle, jsem s vámi všemi, kteří jste mě milovali, sloužili, ctili a zbožňovali, jsem se všemi těmi, kteří v době svého výběru viděli dobro přicházet ke Mně, buďte navždy mými.

Vzdali se života, vzdali se všeho na této Zemi, aby následovali Mne svého Spasitele, jejich Boží Lásku.

Propustím tyto nevěrné lidi a dám ho do řetězu, nic si nezaslouží, prodali se Satanovi a následují ho v absolutní loajalitě, nechtějí je navštěvovat, raději jsou jeho dětmi.

Přestaň s tím! Vše je splněno,... zrada se stala!
Nebe vládne varování.
Amen tomuhle!

Požehnání a milost všem mým dětem!

Následuj mě, moji milovaní, zůstaň v klidu, pro tebe bude dobře ve mně, budeš udržován mými andílky, na mých bezpečných místech, v mých útulcích.

Škoda těch, kteří ode mě odešli, škoda těch, kteří mě zradili, škoda, protože pro ně nebude moje charita... v milosrdenství si vezmu svoje a ve své spravedlnosti je odeženu kdo nemiloval mě a ne mě, uznaly jako jednoho a pravého Boha.

Země je třeba zasáhnout sférou vykoupení!
Bůh je láska! Bůh je pravda! Bůh je s tebou! Amen tomuhle ''
TerezaK
poselstvi-zbytku.org/html1/1341.html
Nemůžete je zabít zbraněmi, a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.
To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není pro …More
poselstvi-zbytku.org/html1/1341.html
Nemůžete je zabít zbraněmi, a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.
To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není pro vás v budoucnosti daleko.
V mém milosrdenství vás varuji předem.
Ježíš
One more comment from TerezaK
TerezaK
NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME, ŘÍKÁME VŠICHNI KATOLÍCI, PŘI KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ. TAK TEĎ VOLÁME, KDYŽ JIŽ "MILÝ NAHLÍŽÍ MŘÍŽOVÍM", též: NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME. PANE POMOZ MÉ SLABÉ VÍŘE!