TerezaK
22.8K

Ruka Boží

Zdroj: fb: The Bible In Our Time (N. S.) · 9 hod text autorky fotky: "Není to moje fotka... ale tohle bylo pořízeno před bouří, která způsobila …
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 1 hod - MARY VALTORTA
Jsem Duch lásky. Ale já jsem také spravedlnost.
(Letnice)
Věčná láska říká večer:
"Nemáš žádná vlastní slova. Ale slyšeli jste mě mluvit z úst Slova, Panny, Apoštola: k hledajícím Boha, k učeným Boha, k potřebným Boha.
Pro tebe, uprostřed hořkých vln, proud sladkosti.
Pro ostatní, co je v tom, co je dáno.
Jsem Duch lásky. Ale já jsem také sprav…More
Poselství Panny Marie ve světě 1 hod - MARY VALTORTA
Jsem Duch lásky. Ale já jsem také spravedlnost.
(Letnice)
Věčná láska říká večer:
"Nemáš žádná vlastní slova. Ale slyšeli jste mě mluvit z úst Slova, Panny, Apoštola: k hledajícím Boha, k učeným Boha, k potřebným Boha.
Pro tebe, uprostřed hořkých vln, proud sladkosti.
Pro ostatní, co je v tom, co je dáno.
Jsem Duch lásky. Ale já jsem také spravedlnost.
Čím víc ze sebe dávám, tím víc jsem obětován. Kdo má uši k slyšení, uslyší.
V duchovní lásce nesmí být smyslnost.
Boží pohlazení nejsou dary, které si můžete vyžádat. Jsou to milosti, které jsou dány. A člověk nesmí být chamtivý jako lakomci, kteří chtějí velké peníze.
A člověk nesmí být jako satrapové, kteří trávili čas pohledem na drahokamy, jež jim jejich poddaní přinášeli do pokladnic, aniž by se o to jakkoli snažili, zatímco jejich nositelé se potili krví, aby drahokamy vyrvali z útrob moří a půdy.
Ať každý svou prací vytěží nejčistší diamanty Moudrosti.
Nepropadejte snadnému odklonu od duchovnosti k sentimentalitě. Já jsem Opevňovatel a chci ve své věrné pevnosti.
Sentimentalismus v náboženství je jako hlína a železo na nohách sochy, o níž snil Nabuchodonozor (Dan 2,31-35). Stačí, aby je zasáhl kamínek zklamání, a vše je v ohrožení. A pokud je kamínek velký, je to zkáza.
Statečnost, děti! Odvaha! Země je místem boje.
Blaženost je tady, kde jsem já. Ale abyste na ni mohli vystoupit... Je jako stezka ze štípaného jaspisu. Mučení.
A každé mučení je zásluha.
Boží Syn měl jen to. Chcete lepší? Obnovte se v mém ohni."
Zápisníky - 1945-1950 - 20. května 1945

Zdroj: I messaggi della Madonna nel Mondo 1 hod
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
1 hod ·
MARIA VALTORTA
Sono Spirito d’Amore. Ma sono anche Giustizia.
(Pentecoste)
Dice a sera l’Amore eterno:
«Non ci sono parole proprie. Ma tu mi hai sentito parlare dalle labbra del Verbo, della Vergine, dell’Apostolo: ai cercatori di Dio, agli studiosi di Dio, ai bisognosi di Dio.
Per te, fra le onde amare, una corrente di dolcezza.
Per gli altri quell…More
I messaggi della Madonna nel Mondo
1 hod ·
MARIA VALTORTA
Sono Spirito d’Amore. Ma sono anche Giustizia.
(Pentecoste)
Dice a sera l’Amore eterno:
«Non ci sono parole proprie. Ma tu mi hai sentito parlare dalle labbra del Verbo, della Vergine, dell’Apostolo: ai cercatori di Dio, agli studiosi di Dio, ai bisognosi di Dio.
Per te, fra le onde amare, una corrente di dolcezza.
Per gli altri quello che è nel tanto che viene dato.
Sono Spirito d’Amore. Ma sono anche Giustizia.
Più mi do a chi più mi viene sacrificato. Chi ha orecchie da intendere intenda.
Non bisogna avere la sensualità nell’amore spirituale.
Le carezze di Dio non sono doni che potete esigere. Sono grazie che vengono date. E bisogna non essere avidi, come avari che vogliono cumulo di gran moneta.
E non bisogna essere come i satrapi, che passavano il tempo nel rimirare le gemme che i sudditi portavano ai loro forzieri, senza alcuna fatica da parte loro mentre i portatori avevano sudato sangue a strappare le gemme dalle viscere dei mari e del suolo.
Ognuno estragga con la sua fatica i diamanti purissimi della Sapienza.
Non incorrete nella facile deviazione dalla spiritualità al sentimentalismo. Io sono il Fortificatore e voglio nei miei fedeli fortezza.
Il sentimentalismo in religione è come la creta e il ferro dei piedi della statua sognata da Nabucodonosor (Dan 2,31-35). Basta che il sassolino di una delusione li urti che tutto è in pericolo. E se il sasso è grosso è la rovina.
Fortezza, figli! Fortezza! La terra è luogo di lotta.
La beatitudine è qui, dove Io sono. Ma per salirvi... È come una via di diaspro scheggiato. Tortura.
E ogni tortura è un merito.
Il Figlio di Dio non ha avuto che quella. Ne volete una migliore voi? Rinnovellatevi nel mio Fuoco.»
Quaderni - 1945-1950 - 20 maggio 1945